Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3554]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003809/2020BDNS (identif.): 506228

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats indicades a continuació:

a) Corporacions locals que siguen titulars de centres docents de formació de persones adultes degudament autoritzats per la Generalitat.b) Corporacions locals que disposen al seu municipi d'un centre públic de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat i que aporten persones o recursos econòmics.

c) Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la consideració d'entitats vinculades al centre específic d'educació a distància, segons la Resolució del director general de Política Educativa de 16 de setembre de 2019, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al centre específic d'educació a distància per al curs escolar 2019-2020.

d) Entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres docents de formació de persones adultes degudament autoritzats per la Generalitat.Segon. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

Convocar, per a l'exercici 2020, les subvencions per a corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 29/2018, de 16 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Addicionalment, en cas d'impartir cursos inclosos dins del programa formatiu per a la promoció de la realitat valenciana en tots els seus aspectes, i de manera específica en allò que es relaciona amb la llengua i la cultura (programa formatiu c). Cada un d'aquests cursos haurà de complir els requisits referits als continguts, a la dedicació lectiva i a la titulació específica de valencià dels professors i professores que s'assenyala en la normativa vigent en la matèria.

Les entitats sol·licitants de la subvenció hauran de complir els requisits previstos en l'article 6, apartats 2 i 4, de l'ordre de bases.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 29/2018, de 16 de juliol (DOGV 8341, 18.07.2018) per la qual es modifica l'Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 7841 d'1 d'agost de 2016.Quart. Finançament

L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 2.794.084,89 euros. El pagament es realitzarà amb càrrec a la línia de subvenció S006300, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, «Ensenyament primari», prevista en l'actual Llei de pressupostos de la Generalitat.Cinc. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció1. La sol·licitud la formalitzarà qui represente a la corporació local o entitat privada sense ànim de lucre, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es i no seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.

L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds també es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personas-adultas

La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose dels sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptades en la seu electrònica de la Generalitat.

2. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de les bases reguladores.

3. El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

4. La presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació es realitzarà d'acord amb les instruccions que es facilitaran en el manual d'ajuda elaborat per la Conselleria, disponible en l'enllaç següent:http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacionpersonas-adultasSisé. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud.

Juntament amb la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de presentar, telemàticament, la següent documentació, digitalitzada en format PDF:

A) Documentació que han de presentar totes les persones sol·licitants:

1. Model que acompanya com a annex I de la present convocatòria.

2. Resolució o acord adoptat per la corporació local, o declaració responsable de qui represente l'entitat privada corresponent per a formular la sol·licitud de subvenció. En el cas de les corporacions locals, hi ha de constar la partida pressupostària establida en el pressupost de l'exercici 2020 per al manteniment de les activitats de formació de persones adultes.

3. Pressupost previst d'ingressos i despeses per al funcionament de les activitats de formació de persones adultes durant l'últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020, segons el model inclòs com a annex II.a d'aquesta convocatòria.

4. Certificat de la secretaria de l'entitat local o declaració responsable de qui represente la titularitat de l'entitat privada en què conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent que imparteix, per al curs escolar 2019-2020, les activitats de formació de persones adultes enquadrades en els diferents programes formatius la regulació dels quals correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com el fet que el personal està donat d'alta en el règim de Seguretat Social corresponent, segons el model d'annex II.b d'aquesta convocatòria.

En el supòsit de modificacions posteriors del contracte que afecten la jornada o a la duració pactada inicialment, també haurà de ser aportada la documentació acreditativa pertinent.

5. Fitxes individualitzades de dedicació horària del personal docent que imparteix els diferents programes de formació de persones adultes, segons el model inclòs com a annex II.c d'aquesta convocatòria.

6. Model de domiciliació bancària, que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.

7. Únicament per a les mancomunitats de municipis: certificat de la secretaria de la corporació local en el qual consten els municipis on la mancomunitat imparteix activitats de formació de persones adultes.8. Acreditació que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible.

B) Documentació addicional a presentar només per les corporacions locals:

1. En el cas que la contractació no fora exclusiva per a impartir activitats de formació de persones adultes, s'ha d'aportar un certificat de la secretaria de la corporació local en què es diferencien clarament les hores contractades dedicades a aquestes activitats.

2. Si la gestió de les activitats de formació de persones adultes es realitza a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local, caldrà aportar un certificat de la secretaria de la corporació local on s'acredite la titularitat d'aquesta respecte als esmentats ens públics.

3. Si la corporació local subcontracta les accions formatives del servei de formació de persones adultes, caldrà aportar la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que imparteix la mencionada acció formativa (contracte i plecs preparatoris d'aquest, conveni, etc.). L'entitat haurà d'emplenar l'annex corresponent d'acord amb els ingressos i les despeses que figuren en el pressupost de l'entitat local per al funcionament de les accions formatives.

4. D'acord amb el que es preveu en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, abans del pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.C) Documentació addicional que han de presentar únicament les entitats privades sense ànim de lucre:

1. Documentació acreditativa de la capacitat de qui signa la sol·licitud per a representar l'entitat (document públic o, almenys, certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, en el qual es faculte el representant per a subscriure la petició), així com document nacional d'identitat (DNI) o l'autorització per a consultar-lo telemàticament.

2. Certificat actualitzat expedit pel Registre d'Associacions, de Fundacions o d'Entitats Religioses, acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el corresponent registre, en el cas que es tracte d'una entitat d'aquest tipus. En altres casos, els estatuts de l'entitat, visats pel registre corresponent i amb constància explícita de la inexistència d'ànim de lucre.3. Targeta de persones jurídiques i entitats en general, en què conste el CIF de l'entitat.

4. Informe de treballadors en alta (ITA) actualitzat i, si escau, dels documents tc1 i tc2 o dels rebuts de pagament del Règim Especial de Treballadors Autònoms del mateix mes, on conste el personal docent. En cas d'incidències derivades de modificacions contractuals al llarg del curs escolar, s'haurà d'aportar igualment la documentació acreditativa pertinent.

5. Certificats d'estar al corrent amb la hisenda estatal, la hisenda autonòmica i la Seguretat Social. No serà necessari aportar-los si s'autoritza la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a consultar-los directament. A aquest efecte, es marcarà la casella corresponent de la sol·licitud.

No serà necessari presentar la documentació a què es refereixen els apartats A.5), C.1), C.2) i C.3) si les circumstàncies no han variat respecte a l'any anterior. En aquest cas, només haurà de marcar-se en emplenar la sol·licitud d'ajuda per a cada un dels apartats que ja es va presentar i que no hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior.València, 14 de maig de 2020.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.