Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de subvencions, per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. [2020/3555]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003810/2020BDNS (identif.): 506235

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Modalitats

A. Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.

B. Universitats públiques.

C. Aules de la tercera edat.Segon. Objecte

L'organització d'activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o unes altres, que es desenvolupen o hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

Les activitats hauran de ser realitzades a la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de les organitzades pels centres valencians en l'exterior, reconeguts per la Generalitat Valenciana.Tercer. Bases reguladores

Ordre 35/2016, de 21 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per a foment i suport d'activitats culturals i artístiques (DOGV 7837, de 26.07.2016)Quart. Quantia

L'import màxim global de les ajudes a concedir serà de 862.591,24 euros, dels quals 412.591,24 euros correspondran a la modalitat A, 300.000,00 euros a la B, i 150.000,00 euros a la C, que es finançaran a càrrec dels crèdits del capítol IV, Transferències corrents, línia S6418000, del programa 454.10, Promoció cultural, patrimoni artístic i museus, del pressupost de la Generalitat per a l'any 2020.L'import per adjudicatari, serà com a màxim de 12.000,00 euros. En el cas de les modalitats B i C, si la suma de les quantitats adjudicades, no coincidira amb el total consignat per a aquesta convocatòria, s'incrementaran de forma directament proporcional o disminuiran de forma inversament proporcional a la puntuació obtinguda segons els criteris determinats en l'article onze de la resolució.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació serà de deu dies, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Altres dades

Les subvencions estan acollides al règim de minimis.

La presentació de les sol·licituds serà exclusivament de manera telemàtica.

Per a poder efectuar el pagament, els adjudicataris hauran de presentar, amb anterioritat al 15 de novembre de 2020, un compte justificatiu, de les despeses ocasionades per l'activitat o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció.València, 14 de maig de 2020.– El conseller d'Educació, Cultura i Esports: Vicent Marzà i Ibáñez.