Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3556]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003811/2020BDNS (identif.): 506216

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars autoritzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en l'article 5 de l'ordre de bases.Segon. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

Convocar, per a l'exercici 2020, les subvencions per al finançament parcial de les despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Tercer. Bases reguladores

Ordre 45/2016, de 4 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 7846 de 8 d'agost de 2016.

Quart. Finançament

L'import global màxim que es podrà assignar en concepte d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria serà de 2.300.000 €. El pagament es realitzarà amb càrrec a la línia de subvenció S0071000, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20,Ensenyament Primari, prevista en l'actual Llei de pressupostos de la Generalitat.

Aquest import podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 58 del Reglament de la Llei general de subvencions. Així mateix, l'import esmentat podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.Cinqué. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

1. Les sol·licituds, les ha d'emplenar la persona que represente l'entitat local, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de Generalitat, de conformitat amb el que estableix el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es.

La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptades en la seu electrònica de la Generalitat. No s'admetran sol·licituds presentades per altres mitjans.

La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases reguladores.

2. El termini per a la presentació telemàtica de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.3. L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com el manual d'ajuda per a realitzar el tràmit, es publicaran en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/gabinetes-psicopedagogicos.Sisé. Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud les entitats locals han de presentar, a través dels mitjans electrònics, la documentació següent, digitalitzada i en format PDF:

a) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal de l'entitat que aquesta no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat I de la sol·licitud de la subvenció.b) Resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud d'ajuda que es pretén obtindre i la partida pressupostària per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors en el pressupost de l'any 2020.

c) Certificat de la Secretaria de la corporació local en el qual s'acredite la titularitat respecte de l'entitat pública que gestione el gabinet psicopedagògic escolar, en el cas que la gestió d'aquest es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local.

d) Documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que explota el gabinet psicopedagògic escolar municipal (contracte i plecs preparatoris d'aquest conveni...), en el cas que la corporació local gestione el gabinet a través d'alguna modalitat de gestió indirecta, que pot ser del 100 %. En aquest cas, l'ajuntament ha d'emplenar el pressupost del gabinet psicopedagògic d'acord amb els ingressos i les despeses que figuren en el pressupost de l'entitat local per al funcionament del gabinet psicopedagògic escolar.Qualsevol fórmula de gestió indirecta ha d'estar autoritzada de conformitat amb la normativa reguladora i complir els requisits establits en l'article 29 de la Llei general de subvencions.

e) Model de domiciliació bancària, segons el model establit per la conselleria competent en matèria d'hisenda pública, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

f) Certificat de la Secretaria de l'entitat local que acredite que el personal que consta en la relació nominal dels membres adscrits al gabinet psicopedagògic durant el curs escolar 2019/2020, es troba donat d'alta en el règim de la Seguretat Social que li correspon, amb excepció dels psicòlegs que exerceixen l'activitat per compte propi i l'hagen iniciada amb anterioritat al 10 de novembre de 1995.No és necessari presentar la documentació a què es refereixen els apartats c), d) i e) si les circumstàncies no han variat respecte a l'any anterior. En aquest cas, només ha de marcar-se en emplenar la sol·licitud d'ajuda per a cadascun dels apartats que ja es va entregar i no hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior.

2. D'acord amb el que estableix l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ al pagament, les entitats locals beneficiàries han d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

València, 14 de maig de 2020.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.