Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 726/2018. [2020/3573]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 2020/3573Procediment: judici verbal (260.2) [VRB] – 726/2018

De: Comunitat de Propietaris Grup 14 d'Octubre, carrer de Francesc Pastor, 8

Procuradora: Gutiérrez Berlanga, Margarita

Contra: herència jacent d'Ángel García RodríguezEdicte

En el present procediment de judici verbal 726/18, seguit a instàncies de Comunitat de Propietaris Grup 14 d'Octubre, carrer de Francesc Pastor, 8, contra herència jacent d'Ángel Garcia Rodríguez, s'ha dictat sentència, que diu literalment:

Estime íntegrament la demanda formulada per la procuradora dels tribunals Margarita Gutiérrez Berlanga, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris Grup 14 d'Octubre, carrer de Francesc Pastor, 8, de Catarroja, contra l'herència jacent d'Ángel García Rodríguez, declarada en rebel·lia, sobre reclamació de quantitat; condemne la part demandada, i altres hereus desconeguts, que abone la part actora la quantitat de 2.231,32 €, més els interessos legals des de la data d'interposició de la demanda, incrementats en dos punts des de la present resolució. Tot això amb imposició expressa a la part demandada de les costes d'aquest procediment.Notifiqueu la present sentència a les parts i feu-los saber que és ferma i que contra ella no es pot interposar cap recurs.

I trobant-se aquest demandat, herència jacent d'Ángel García Rodríguez, en parador ignorat, s'expedeix el present edicte a fi que li servisca de notificació en forma.Catarroja, 22 de gener de 2020.– La lletrada de l'Administració de justícia: Natalia Fuentes Zamora.