RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2020/3594]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003803/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: Assistència social

D'acord amb el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, han tingut entrada en el Gabinet del President determinades sol·licituds d'aquestes ajudes.

De conformitat amb l'article 8 del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, que estableix l'òrgan competent per a l'atorgament de la subvenció, i amb el Decret 8/2019, de 26 de setembre de 2019, del President de la Generalitat, que desplega l'anterior, resolc:

Primer

Concedir les ajudes que es recullen en l'annex d'aquesta resolució, per a cobrir els danys als quals fa referència l'article 10.1 del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, desplegat pel Decret 8/2019, de 26 de setembre, del President de la Generalitat, segons els peritatges efectuats sobre els danys posats de manifest per les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, i que igualment es relacionen en l'avantdit annex.L'import d'aquestes ajudes s'imputarà a l'aplicació 05.01.01.111.70.4, línia S0934000, de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2020, que compta amb un import total d'1.300.000 euros, incrementada per l'Acord de 14 de febrer de 2020, del Consell, per un import de 5.000.000 d'euros, i per l'Acord de 10 d'abril de 2020, del Consell, per un import de 10.000.000 d'euros, que fa un total de 16.300.000 euros.Segon

Autoritzar i disposar els crèdits corresponents a les ajudes a favor de les persones indicades en l'annex d'aquesta resolució, que s'imputaran a l'aplicació 05.01.01.111.70.4, línia S0934000, de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2020.Tercer

Reconéixer l'obligació i proposar el pagament dels imports corresponents a les ajudes relacionades en l'annex d'aquesta resolució per a cadascuna de les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, i que igualment es relacionen en aquest annex.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició, o, directament, un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 19 de maig de 2020.– El president de la Generalitat, p. d. (R 19.07.2019; DOGV 22.07.2019), el sotssecretari: Emili Josep Sampio Morales.