Informació pública de l'Informe ambiental i territorial estratègic favorable, corresponent al procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual número 1 del Pla general d'ordenació urbana. [2020/3598]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003820/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: TodolellaLa Comissió d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica de l'Ajuntament de Todolella, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de maig de 2020, va adoptar l'acord que, en la part dispositiva, diu literalment el següent:

«Primer. Emetre informe ambiental i territorial estratègic favorable, corresponent al procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual número 1 del PGOU de Todolella, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la LOTUP, per no tindre efectes significatius negatius sobre el medi ambient, corresponent continuar la tramitació conforme al Capítol III, art. 57 i següents, de la LOTUP, amb el compliment de les determinacions següents:a) Respecte dels serveis urbanístics:

S'haurà d'incloure en el document definitiu la justificació que els immobles i parcel·les afectades per la proposta compten amb els serveis urbanístics efectivament implantats o se situen pròxims a les xarxes de serveis, o bé que compten amb accés des de la xarxa viària, subministrament d'aigua potable i energia elèctrica i sistema de depuració d'aigües residuals, com a condició prèvia a la llicència d'activitat.

b) Respecte de la proposta de regulació detallada d'usos de l'article 260 de les normes urbanístiques del PGOU de Todolella:

Es modificarà el punt 2, Indústria: es corregirà l'error detectat relatiu a la compatibilitat de l'activitat a l'entorn en què es trobe, que es regula en l'article 156 de les normes del PGOU de Todolella, i es permetran les de categoria 1 i 2.

c) Respecte d'incidència en el paisatge: es determina que la modificació de pla no té incidència en el paisatge, per la qual cosa no serà exigible estudi d'integració paisatgística (amb el vot particular a favor del tècnic municipal competent en matèria de paisatge).Segon. Conforme amb l'article 51.7 de la LOTUP, la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic emesa en el procediment simplificat es comunicarà a l'òrgan promotor i a l'òrgan substantiu, a l'efecte de continuar el procediment d'aprovació del pla o programa conforme al capítol següent d'aquesta llei.

Tercer. Incloure l'informe ambiental i territorial estratègic en la documentació de l'instrument de planejament urbanístic a l'efecte de posar-lo en coneixement de l'òrgan promotor i l'òrgan substantiu per a la continuació de la tramitació urbanística.

Quart. Donar compte del contingut de la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a tots els interessats que apareguen en la tramitació ambiental d'aquesta actuació.Cinqué. Conforme amb l'article 51.7 de la LOTUP, l'informe ambiental es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es posarà a disposició del públic en la pàgina web de la Generalitat.

Sisé. Conforme amb l'article 51.7 de la LOTUP, l'informe ambiental i territorial estratègic perdrà la vigència i cessarà en la producció dels seus efectes que li són si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'ha aprovat el pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació. En tal cas, el promotor haurà d'iniciar novament el procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del pla o programa.Seté. D'acord amb els articles 57 i 58 de la LOTUP, una vegada evacuat per la comissió d'avaluació ambiental el corresponent informe ambiental i territorial estratègic favorable, pertoca sotmetre a informació pública l'expedient de la modificació puntual número 1 del PGOU de Todolella durant un període de 45 dies, i publicar l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat.

Huité. La resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat no és susceptible de cap recurs per considerar-se acte de tràmit, sense perjuí dels recursos que, si és el cas, siguen procedents en via contenciosa administrativa contra l'acte que aprove l'instrument de planejament corresponent, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans de defensa que s'estimen pertinents en dret.»Todolella, 20 de maig de 2020.– El secretari interventor: Raúl Ferreres Ruiz.