RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritzen transferències de crèdit del capítol 4 del programa 762.10, Comerç exterior, i del capítol 7 del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, al capítol 4 de l'esmentat programa 322.50 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com una modificació del pressupost de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa 168.1.c)per import de 3.000.000 d'euros (exp. 11.004/20-039). [2020/3602]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003815/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  Grup temàtic: Legislació, Autoritzacions administratives
  Matèries: Ocupació i formació professional Salut pública Assistència sanitària Malaltia infecciosa
  Descriptors:
    Temàtics: informació dels treballadors, ajuda econòmica, Dret del treball, manteniment de l'ocupació, malaltia infecciosa, epidèmia, política sanitària, cura d'infermeria, salut pública, ajuda d'urgència, estat d'emergència , monografiesCom a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d'Espanya ha declarat l'estat d'alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.El Consell ha aprovat el Decret llei 3/2020 de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Entre altres mesures, estableix que per decret del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprovat el 8 de maig, s'establirà un règim d'ajudes urgent, per concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total, o del 50% o més, de la seua jornada laboral per a l'atenció a persones menors, majors o dependents a càrrec seu, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en els termes establits en l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, en relació amb l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors, per import màxim de 3.000.000 d'euros, i de la tramitació i la gestió dels quals s'encarregarà LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació.Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació del que es preveu en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per concórrer raons d'interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies provocades per la crisi sanitària del Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma que ha provocat que molts treballadors i treballadores hagen hagut d'exercir forçosament el seu dret de reducció de la seua jornada laboral.En conseqüència, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball proposa incrementar en un import global de 3.000.000 d'euros la dotació de la línia de transferència corrent X4437, «Finançament operacions corrents de LABORA», del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, mitjançant la transferència de disponibilitats existents en les línies S8013, «Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana» del capítol 4 del programa 762.10, Comerç exterior, i X4438, Finançament operacions de capital de LABORA, del capítol 7 de l'esmentat programa 322.50. Tot això amb la finalitat d'incloure, en el pressupost de l'organisme Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, una nova línia de subvenció de concessió directa 168.1.c d'ajudes especials a persones treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, en el capítol 4 del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, per import de 3.000.000 d'euros, mitjançant l'increment del pressupost d'ingressos i despeses de l'organisme, i un ajust entre les dotacions de crèdits per a operacions de capital i corrents.A aquest efecte i en virtut del que es disposa en l'article 168.1 c) de la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector públic instrumental i subvencions, en l'article 1.4 del Decret llei 4/2020, del Consell, i en els articles 21 i 26 de la Llei 10/2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, aquesta Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic resol,

Primer

Autoritzar una minoració de crèdit en les aplicacions pressupostària i pels imports que es detallen a continuació:Aplicació Import

11.02.04.762.10.4 1.500.000

11.03.01.322.50.7 1.500.000

Total 3.000.000

Segon

Com a conseqüència de l'apartat anterior, es minora la dotació de les línies de subvenció, que es detallen a continuació:Tercer

Autoritzar un increment de crèdit en l'aplicació 11.03.01.322.50.4 per import de 3.000.000 d'euros, destinat a incrementar, en l'annex de transferències corrents del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la dotació de la línia X4437, segons el detall següent:

Quart

El pressupost de Labora-SERVEF es modifica de la forma que figura a continuació, que implica una generació d'ingressos i despeses neta d'1.500.000 euros:

1) Minoració del pressupost d'ingressos, en l'aplicació pressupostària 31.00.00.730.00, per import d'1.500.000 euros.

2) Increment del pressupost d'ingressos, en l'aplicació pressupostària 31.00.00.430.00, per import de 3.000.000 d'euros.

3) Minoració del pressupost de despeses, en l'aplicació pressupostària 31.02.00.322.52.6 (projecte EA2004) per import d'1.500.000 euros.4) Increment del pressupost de despeses, en l'aplicació pressupostària 31.02.00.322.51.4 per import de 3.000.000 d'euros, destinats a la creació d'una nova línia de subvenció de concessió directa 168.1.c, en l'annex de subvencions i transferències corrents del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, amb el detall següent:Codi línia: S0535 Denominació: ajudes especials a persones treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Import: 3.000.000 Beneficiaris previstos: persones treballadores per compte d'un altre que s'hagen acollit a la reducció de jornada de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en un percentatge igual o superior al 50%.

Mode de concessió:

Concessió directa art. 168.1.c)

Decret 58/2020

Publicar dades: NO Descripció i finalitat: ajudes especials i urgents per a pal·liar la minva d'ingressos derivada d'haver-se acollit les persones treballadores a una reducció de jornada igual o superior al 50% en aplicació de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19. S'efectua en règim de concessió directa per concórrer circumstàncies especials d'interés públic, econòmic i social, derivades de la vigència de l'estat d'alarma.

València, 19 de maig de 2020.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.