Informació pública de la modificació de l'estudi de detall de l'àrea de repartiment 78 del Pla general. [2020/3603]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003819/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: ElxPer Decret de data 18 de maig de 2020, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Territori, Estratègia DUSI i Capitalitat Verda Europea, per delegació de data 20 de juny de 2019, ha dictat el següent:«Primer

Sotmetre a informació pública la modificació de l'estudi de detall de l'àrea de repartiment 78 del Pla general presentat per la mercantil Astonquer, SL, durant un període de 20 dies comptats des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió.Segon

Iniciar el procés de consulta a les administracions públiques afectades, persones interessades, organismes afectats i entitats subministradores dels serveis públics urbans que pogueren resultar afectades pel referit document.Tercer

Inserir en la pàgina web municipal (www.elche.es) de la documentació objecte de la modificació sotmesa a informació pública i posar-la a la disposició del públic en les dependències del Departament d'Urbanisme, situat a la plaça Menéndez y Pelayo, 2-3r http://www.elche.es/urbanismo/tablon-anuncios/”Elx, 19 de maig de 2020.– La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Territori, EDUSI i Capitalitat Verda Europea: Ana M. Arabid Mayorga.