Convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2020/3604]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 2020/3604En compliment de l'acord adoptat pel consell rector d'aquesta entitat, i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoca tots els socis de Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V. per a celebrar l'assemblea general ordinària el dia 25 de juny de 2020, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, en aquesta ciutat, a la sala social de Caixa Rural Benicarló, situada a l'avinguda de Joan Carles I núm. 18, 1 planta, a fi de tractar els diferents punts del següent ordre del dia:

1. Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2019.

2. Proposta i aprovació, si és procedent, de l'aplicació del resultat de l'exercici 2019.

3. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar, si és procedent, la liquidació del pressupost de 2019, així com el pressupost per a 2020. Sol·licitar autorització perquè el consell rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2021 en els mesos que transcórreguen del mencionat any fins que s'aprove per l'assemblea general l'habilitat per a 2021.

4. Elecció per a la renovació estatutària de membres titulars del consell rector i suplent.

5. Nomenament dels auditors de comptes.

6. Qüestions urgents o complementàries que siguen necessàries. Acords que siguen procedents, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria. 

7. Delegació i habilitació al consell rector per a elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar els mateixos, previ acord col·legiat de l'òrgan rector, en tots els aspectes que siguen oportuns i/o necessaris per a la perfecció i completa efectivitat. 

8. Aprovació de l'acta de la sessió o, si és procedent, designació de dos socis, amb els suplents, per l'assemblea per a aquesta aprovació.Benicarló, 18 de maig de 2020.– El president del Consell Rector: Vicente París Forés.Nota: d'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, estan a disposició dels socis al domicili social de l'entitat (av. Joan Carles I, núm. 18), on podran ser examinats de 10.00 a 12.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria i fins al dia de celebració de l'assemblea. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, després de sol·licitar-la per escrit, una còpia dels indicats documents, així com a l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.Els candidats a membres del consell rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons l'avaluació realitzada pel comité de nomenaments i remuneracions, d'acord amb la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació estan a la disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural, fins a quinze dies abans de la data de celebració de la present assemblea.