RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les tarifes corresponents a la prestació de serveis de confiança per part d'Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, en qualitat de mitjà propi instrumental de l'Administració del Consell, els seus organismes públics i resta de societats mercantils, fundacions i Consorcis de la Generalitat. [2020/3606]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003816/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Taxes i preus públics Telecomunicacions i noves tecnologies
  Descriptors:
    Temàtics: telecomunicació , monografiesEn l'article 104 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, es disposa la creació d'una societat mercantil per a prestació de serveis de comunicacions electròniques i de serveis de confiança en les transaccions electròniques, que tindrà consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració del Consell, els seus organismes públics i resta de societats mercantils, fundacions i consorcis de la Generalitat. La societat que va ser creada mitjançant l'Acord de data 1 de març de 2019, del Consell, amb la denominació «Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU».

D'altra banda, l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, estableix que els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats comportaran una compensació que s'establirà per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de la qual depén el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d'encàrrec realitzades pel mitjà propi directament.En conseqüència, i tenint en compte que les tarifes per a aplicació a encàrrecs que es facen a l'empresa Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, en la seua condició de mitjà propi, corresponen als costos reals de realització calculats a partir dels costos dels diferents elements i serveis necessaris per a la prestació, resolc:

Primer

Aprovar la llista de tarifes següents per a la prestació de serveis de confiança per part de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, en qualitat de mitjà propi instrumental de l'Administració del Consell, els seus organismes públics i resta de societats mercantils, fundacions i Consorcis de la Generalitat.Producte / Servei Preu

Targeta criptogràfica 17,00 €

Targeta híbrida 20,40 €

Targeta criptogràfica amb certificat d'empleat públic 17,43 €

Targeta criptogràfica amb certificat de pertinença a empreses 18,70 €

Targeta criptogràfica amb certificat de segell d'entitat 40,00 €

Targeta criptogràfica amb certificat de representant d'entitat 40,00 €

Targeta híbrida amb certificat d'empleat públic 28,23 €

Targeta híbrida amb certificat de pertinença a empresa 22,10 €

Targeta criptogràfica amb certificat de pseudònim 17,43 €

   

Lector de targetes USB 19,00 €

Teclat amb lector 37,00 €

   

Altres serveis  

Certificat per servidor web segur – 2 anys 130,05 €

Certificat servidor web segur – multidomini 10 – 2 anys 324,70 €

Certificat per servidor web segur – 1 any 72,25 €

Certificat per servidor de VPN 173,40 €

Certificat per aplicació 173,40 €

Certificat per signatura de codi – 3 anys 795,60 €

Certificat per signatura de codi – 2 anys 596,70 €

Certificat per signatura de codi – 1 any 331,50 €

Gestió de certificats per logon en Domini de Windows 527,00 €

Certificat de Seu Electrònica – 2 anys 168,30 €

Certificat de Seu Electrònica – 1 any 93,50 €

Certificat de Seu Electrònica wildcard – 2 anys 589,05 €

Certificat de Seu Electrònica wildcard – 1 any 327,25 €

Certificat de Segell d'Òrgan – 3 anys 173,40 €

Certificat de Segell d'Òrgan – 2 anys 130,05 €

Certificat de Segell d'Òrgan – 1 any 72,25 €

Certificat d'Empleat Públic 10,00 €

Certificat de Pseudònim 10,00 €

   

Certificat de Segell d'Entitat 28,00 €

Certificat de Representant d'Entitat 28,00 €

Certificat de Pertinença a Empresa 12,00 €

Certificat SSL wildcard – 2 anys 497,25 €

Certificat SSL wildcard – 1 any 276,25 €

   

Segellat de temps (subscripció a servei) 255,00 €

Segellat de temps (subscripció anual amb ús il·limitat) 1827,50 €

Segellat de temps (paq. 500 segells) 127,50 €

   

Certificació de Publicacions en web (alta) 425,00 €

Certificació de Publicacions en web (renovació anual) 170,00 €

Certificació de Publicacions en web (usuari addicional) 42,50 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 20 certific.) 42,50 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 50 certific.) 85,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 100 certific.) 153,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 200 certific.) 280,50 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 500 certific.) 552,50 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 1.000 certific.) 935,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 2.500 certific.) 1.700,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 20.000 certific.) 6.800,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 50.000 certific.) 11.050,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 100.000 certific.) 17.850,00 €

Certificació de Publicacions en web (paq. 200.000 certific.) 29.750,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verificació (alta) 425,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (renovació anual) 170,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (usuari addicional) 42,50 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 20 certific.) 85,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 50 certific.) 102,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 100 certific.) 178,50 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 200 certific.) 340,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 500 certific.) 680,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 1.000 certific.) 1.275,00 €

Cert. de Publicacions en web amb verif. (paq. 2.500 certific.) 2.550,00 €

   

Servei de Registre de Representants (alta) 1.800,00 €

Servei de Registre de Representant (manteniment anual) 1.300,00 €

   

Custòdia de documents (alta en servei) 510,00 €

Custòdia de documents (paq. 1 GB) 187,00 €

   

Servei de signatura i centralització de claus. Alta 1.190,00 €

Servei signatura i centralització de claus. Manteniment anual 816,00 €

   

Servei generació i verificació de CSV. Alta 374,00 €

Servei generació i verificació de CSV. Manteniment anual 335,75 €

   

Despeses d'enviament 5,91 €

Creació del Punt de Registre d'Usuari 380,00 €

Manteniment anual del Punt de Registre d'Usuari 380,00 €

   

Impressió especial de targeta 1,10 €

Targeta criptogràfica – 1.000 unitats blanques 7.300,00 €

Targeta criptogràfica – 1.000 unitats preimpreses 8.200,00 €

Targeta criptogràfica híbrida – 1.000 unitats blanques 8.100,00 €

Targeta criptogràfica híbrida – 1.000 unitats preimpreses 9.000,00 €

   

Suport a usuaris (1 hora) 22,39 €

Formació presencial (1 hora) 24,99 €

Formació en línia (1 hora) 24,99 €

Anàlisis o Desenvolupament (1 hora) 30,88 €

Consultoria (1 hora) 30,88 €

   

Custòdia segura de claus de xifratge (anual) 320,00 €

Segon

Les tarifes aprovades tindran una vigència de dos anys, a comptar de l'entrada en vigor.Tercer

L'aplicació d'aquestes tarifes entrarà en vigor l'endemà de ser publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 20 de maig de 2020.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.