RESOLUCIÓ 5 de març de 2020, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual es renova l'autorització sanitària per a l'obtenció de teixit de glàndula paratiroidal i per a implant de teixit de glàndula paratiroidal, a l'Hospital de Sagunt. [2020/3610]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003800/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: establiment hospitalariJosé Luis Chover Lara, gerent de l'hospital, va presentar una sol·licitud de renovació d'autorització sanitària per a l'obtenció de teixit de glàndula paratiroidal i per a implant de teixit de glàndula paratiroidal per a l'Hospital de Sagunt, amb data 22 de març de 2018.

La Direcció General d'Assistència Sanitària i el director del Programa de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana informen favorablement la renovació de l'autorització sanitària.Fonaments jurídics

1. La Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, és competent per a resoldre en virtut del que es disposa per l'Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules; el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual estableix les autoritzacions sanitàries i actualitza, crea i organitza els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

2. Es compleix el que s'estableix en el Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per a l'ús en humans, i en l'Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat.Vistos els antecedents de fet i preceptes legals esmentats i els altres que s'hi apliquen, resolc:Concedir a l'Hospital de Sagunt la renovació de l'autorització sanitària per a:

– Implant de teixit de glàndula paratiroidal vàlida per un període de quatre anys.

– Obtenció de teixit de glàndula paratitoidea vàlida per un període de quatre anys.Qualsevol modificació substancial en les condicions o requisits que van motivar la concessió de l'autorització haurà de ser notificada a aquesta direcció general, i podrà donar lloc a la revisió o fins i tot a la revocació de l'autorització si les modificacions suposen una alteració substancial de les circumstàncies que van justificar-ne la concessió. A l'efecte de l'activitat que s'autoritza, el centre queda sotmés a la inspecció i el control d'aquesta conselleria.

Aquesta resolució es notifica als interessats, amb l'advertiment que no esgota la via administrativa i contra aquesta poden interposar un recurs d'alçada, davant de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data de notificació.València, 5 de març de 2020.– El director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària: Javier Santos Burgos Múñoz.