Extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Gènere i Polítiques d'Igualtat de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3617]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003814/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióBDNS (identif.): 506680

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):Primer. Beneficiaris

Estudiants matriculats, almenys, de seixanta crèdits ECTS, durant aquest curs acadèmic 2019/2020 en el màster universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat de la Universitat de València, que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que no incórreguen en cap de les circumstàncies que indica l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions..Segon. Objecte

Ajudes de matrícula destinades a cobrir parcialment les taxes acadèmiques del màster universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat.

Tercer. Bases reguladores

La convocatòria està publicada en el Tauler Oficial de la Universitat de València, en l'URL:

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/DescargarAnuncio.do?codigo=ANUNCIO-S76-2020-1050Quarta. Quantia

El nombre total d'ajudes previstes en les presents bases és de 15, llevat que el nombre d'alumnes que complisca els requisits econòmics i patrimonials siga inferior, i en aquest cas, la quantia de la beca de l'alumnat becat s'incrementarà, en la mateixa quantitat, fins a aconseguir els 15.000 euros pressupostats per a aquesta convocatòria, sense que en cap cas se supere la quantia a la qual ascendisquen les taxes acadèmiques de la matrícula corresponent.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, el termini estarà suspés mentre dure l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020 de 14 de març), i tornarà a comptar quan el Govern restablisca el còmput dels terminis administratius.València, 6 de març de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV 27.06.2019), la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro..