Informació pública de l'expedient de modificació substancial de l'autorització ambiental integrada amb avaluació d'impacte ambiental i revisió de les millors tècniques disponibles (MTD), d'una explotació avícola de gallines de posta, promogut per Avícola Vicent, SL, situada en el terme municipal de Benicarló (Castelló). [2020/3619]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 2020/3619

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 30 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, se sotmet a informació pública l'expedient número 073/17 IPPC, relatiu a Avícola Vicent, SL, amb NIF B12369468, que té com a objecte la modificació substancial de l'autorització ambiental integrada número 377/AAI/CV d'una explotació avícola de gallines de posta.

– Peticionari: Avícola Vicent, SL.

– Emplaçament: parcel·la 255 del polígon 16 del terme municipal de Benicarló (Castelló). A més, comptarà amb les parcel·les 234, 236, 243, 248, 250 i part de la 9017 del polígon 16 per a zona d'espai vital de les gallines camperoles.

– Projecte: Projecte Bàsic de Modificació Substancial de l'Autorització Ambiental Integrada Explotació de 116.000 gallines de posta a Benicarló (Castelló). Estudi d'Impacte Ambiental. Quadre d'aplicació de les Millors Tècniques Disponibles.

– Capacitat: un total de 116.000 places de gallines ponedores. 22.670 places noves de gallines camperoles amb l'adequació d'una una nau sense ús i 93.330 places de gallines en sistema de gàbies ja situades en 3 naus.Cosa que es posa en coneixement general perquè en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, puguen presentar-se per les corporacions i particulars interessats, les al·legacions que estimen convenients. En el cas que la publicació de l'anunci coincidisca amb el període de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, el termini d'informació pública es considerarà iniciat l'endemà de la data de finalització d'aquest període de vigència, a fi de permetre la consulta presencial de la documentació.Durant aquest termini, els interessats podran examinar la documentació relativa al mencionat expedient en el portal web Expedients en tràmit d'informació pública (Art. 30 de la Llei 6/2014), situat dins de l'apartat de Control Integrat de la Contaminació de l'Àrea de Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana, i l'enllaç de la qual és el següent:

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/expedients-en-tramit-d-informacio-publica-artic.-30-de-la-llei-6/2014-

Finalitzat el període d'informació pública, quan siga procedent, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el moment en el qual podrà consultar-se en la web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'informe relatiu a les al·legacions presentades.València, 18 de maig de 2020.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.