RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords d'aquesta comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2019/2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o els equivalents a efectes acadèmics. [2020/4373]

(DOGV núm. 8833 de 12.06.2020) Ref. Base de dades 004396/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives, Legislació
  Matèries: Educació Malaltia infecciosa
  Descriptors:
    Temàtics: educació, examen, universitat, política sanitària, cura d'infermeria, salut pública, malaltia infecciosa, epidèmia, estat d'emergència , monografiesVista l'Ordre PCM/362/2020, de 22 d'abril, que modifica l'Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisions obtingudes en el curs 2019/2020.Considerant el que es disposa en el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià; el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i el Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, que estableix que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport determinarà, mitjançant una ordre ministerial, les característiques, el disseny i el contingut de les proves de l'esmentada avaluació, així com els procediments de revisió de les qualificacions obtingudes.

D'acord amb el que s'ha exposat, en virtut de les atribucions conferides per l'article 3.7 del Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, resolc:Primer

Donar publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a l'acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià pel qual es determinen les dates de les proves d'accés a la universitat (PAU) del curs 2019/2020 per a l'alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny, de tècnic o tècnica esportius superiors, o els equivalents a efectes acadèmics, com també els dies dels processos de revisió de les qualificacions.Convocatòria ordinària: 7, 8 i 9 de juliol de 2020.

Sol·licitud de revisió de les qualificacions: del 18 al 21 de juliol de 2020. El termini acaba a les 14.00 hores del dia 21 de juliol.Convocatòria extraordinària: 8, 9 i 10 de setembre de 2020.

Sol·licitud de revisió de les qualificacions: del 17 al 21 de setembre de 2020. El termini acaba a les 14.00 hores del dia 21 de setembre.Segon

Comunicar que l'alumnat que realitze les proves d'accés a la universitat del curs 2019/2020 en els centres de Batxillerat de la Comunitat Valenciana en la convocatòria ordinària, o en les universitats públiques valencianes en l'extraordinària, podrà conéixer les qualificacions a partir de les 14.00 hores del dia 17 de juliol de 2020, en la convocatòria ordinària, i a partir de les 17 hores del dia 16 de setembre de 2020, en la convocatòria extraordinària.Tercer

Sobre la realització de les PAU, cal comunicar que, atesa l'excepcional situació produïda per la Covid-19, les PAU de 2020 es realitzaran, en la convocatòria ordinària, als centres de Batxillerat. Per a la gestió de les PAU a les aules dels centres de Batxillerat, per a cada centre educatiu es nomenarà un coordinador o coordinadora del centre i vigilants d'aules (aplicadors i aplicadores externs), les labors dels quals consistiran a gestionar el desenvolupament dels exàmens de les PAU al centre.

Quart

Donar publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels acords de la Comissió sobre criteris d'organització i generals de qualificació que conté l'annex adjunt.De conformitat amb el que estableixen l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé caldrà plantejar-hi directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicar-se en el DOGV.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de publicar-se en el DOGV.

València, 10 de juny de 2020.– La presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià: Carmen Beviá Baeza.

ANNEX

Accés i admissió a la universitat en el curs 2020/2021D'acord amb el Reial decret 412/2014 de 8 de juny (BOE de 06.07.2014), pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau,;el Reial decret 310/2016, de 29 de juliol (BOE de 30/7/2016), pel qual es regula l'avaluació final de Batxillerat; el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre (BOE de 10/12/16), de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la LOMCE, i l'Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer (BOE de 19/2/2020), per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019/2020, la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià ha acordat que l'accés i l'admissió als estudis universitaris de grau de les universitats públiques valencianes en el curs 2020/2021 s'ajustarà al següent procediment:

A) ESTUDIANTS DE BATXILLERAT

Per a l'accés i l'admissió a la universitat en el curs 2020/2021 dels estudiants de Batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la prova d'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat, que continuarà denominant-se «prova d'accés a la universitat» (PAU). La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.L'estudiant s'examinarà en la fase obligatòria de l'assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, de les següents tres assignatures troncals generals de segon curs de Batxillerat cursades: Castellà, Història d'Espanya i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II), i també s'examinarà en la fase obligatòria de l'assignatura Idioma Estranger (Alemany, Anglés, Francés o Italià), que haurà de ser el cursat com a primer idioma estranger en el Batxillerat. La nota d'aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d'aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

La nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L'estudiant podrà presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures troncals de les que consten en l'annex*, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat o de l'idioma estranger de les que s'examina en la fase obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

Per a obtindre la nota d'admissió s'aplicaran, per a cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en l'annex*, les que millor qualificació final li donen a l'estudiant per a cada titulació universitària.

La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d'opció o troncals de modalitat o els idiomes estrangers en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l'assignatura troncal general vinculada a la modalitat de Batxillerat o de l'idioma estranger obtingudes en la fase obligatòria de la PAU.

Perquè la qualificació d'una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l'admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat o l'idioma estranger de la fase obligatòria.

Als estudiants que vinguen d'altres comunitats autònomes, només se'ls ponderaran les qualificacions de les assignatures si coincideixen amb les de segon curs de Batxillerat del nostre sistema educatiu.

No s'estableix una vinculació d'estudis de batxiller amb les branques de coneixement de les titulacions, és a dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment de la modalitat de Batxillerat que haja cursat.

Les assignatures que ponderaran per a l'admissió a una doble titulació seran les que estiguen previstes de manera individual en cada una de les dues titulacions, aplicant-se per a cada assignatura la ponderació més alta que tinguen en una titulació o l'altra.

Els estudiants que simultaniegen estudis de Batxillerat amb els estudis musicals, també han de cursar obligatòriament l'assignatura troncal general que té vinculació amb modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II), per tant no estaran exempts d'aquesta assignatura en la seua fase obligatòria de les PAU. Aquests estudiants s'examinaran en la fase obligatòria de les 3 assignatures troncals generals de segon curs de Batxillerat cursades com a troncals generals: Castellà, Història d'Espanya i la que té vinculació amb la modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II), de l'idioma estranger que cursen com a primer idioma estranger (Alemany, Anglés, Francés o Italià), i també de la de lliure configuració autonòmica: Valencià. La seua nota d'aquesta fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d'aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.B) ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

(Títol de tècnic superior de Formació Professional, de tècnic superior d'Arts Plàstiques i/o de tècnic Esportiu superior i equivalents).La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d'accés a la universitat dels estudiants de Batxillerat, és a dir, a la qualificació del Batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de Batxillerat i els estrangers, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures de les que trien entre les de l'annex* (les 13 troncals d'opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de Batxillerat o els 4 idiomes estrangers), per a poder augmentar la seua qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.No s'estableix una vinculació d'estudis de CFGS amb les branques de coneixement de les titulacions, és a dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat.

C) ESTUDIANTS ESTRANGERS

Els estudiants amb Batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol presentaran la informació de l'acreditació on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés o sol·licitar a la UNED la corresponent acreditació que els permeta ser admesos en la universitat.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de Batxillerat i els de CFGS i podran presentar-se als exàmens realitzats per la UNED per a poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, d'emetre l'acreditació i, si escau, de realitzar les proves pertinents.D) ESTUDIANTS AMB PAU APROVADA SEGONS EL REIAL DECRET 1892/2008 O NORMATIVES ANTERIORS

Aquests estudiants podran accedir a la universitat amb les seues qualificacions de la fase general obtingudes amb anterioritat. Les seues qualificacions de fase específica ja han caducat.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió en la universitat, podran utilitzar les seues notes de fase voluntària o de l'assignatura de modalitat de fase obligatòria del curs passat o presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures de les indicades en l'annex* (les 13 troncals d'opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de Batxillerat o els 4 idiomes estrangers). En aquest cas, se'ls aplicaran les ponderacions previstes en aquest. També podran presentar-se a la fase obligatòria, per a millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.E) ESTUDIANTS QUE VAN INICIAR ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT D'ACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU ANTERIORD'acord amb l'Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre de 2016, els estudiants que van iniciar estudis de Batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no havien de realitzar l'avaluació final de Batxillerat (PAU) i la seua nota d'accés a la universitat era la qualificació obtinguda en el seu Batxillerat. S'aplicava el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de Batxillerat en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

Aquesta exempció de la fase obligatòria de les PAU no té caducitat, per la qual cosa la seua nota d'accés a la universitat obtinguda el curs passat té validesa indefinida.

En el curs 2019/2020 ja no s'atorgaran exempcions de les PAU de 2020.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió, podran utilitzar les seues notes de fase voluntària o de l'assignatura de modalitat de fase obligatòria del curs passat o presentar-se en la fase voluntària als exàmens d'un màxim de 4 assignatures de les indicades en l'annex* (les 13 troncals d'opció o les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de Batxillerat o els 4 idiomes estrangers). En aquest cas, se'ls aplicaran les ponderacions previstes en aquest. També podran presentar-se a la fase obligatòria, per a millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Si un estudiant exempt de les PAU es presenta a la fase obligatòria i la suspén, sí que es considerarà per a ponderar l'assignatura troncal general amb vinculació a la modalitat de Batxillerat o l'idioma estranger si la nota d'aquestes assignatures és igual o superior a 5.F) ESTUDIANTS TITULATS

El procediment d'accés i admissió a la universitat d'aquests estudiants serà igual al de cursos anteriors, regulat pel Reial decret 1892/2008, tal com consta en la disposició addicional quarta del Reial decret 412/2014.G) ESTUDIANTS MAJORS DE 25, 40 o 45 ANYS

Aquests estudiants realitzaran les seues proves d'accés específiques i tindran una nota d'accés sobre un màxim de 10 punts, que serà també la seua nota d'admissió.

Tindran un grup de reserva de places amb els percentatges que marca el Reial decret 412/2014.

Es manté la relació entre branques de coneixement de les titulacions i les opcions de les proves d'accés regulades en el Reial decret 1892/2008, a l'efecte de preferència d'admissió.Consideració general: aquest procediment d'accés i admissió a la universitat, i l'acord de ponderacions, serà vàlid exclusivament per al curs 2020/2021 (preinscripció de 2020).

* Annex del document de ponderacions publicat en el web de PAU de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau