RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5022]

(DOGV núm. 8846 de 30.06.2020) Ref. Base de dades 004948/2020Mitjançant l'Ordre 8/2020, d'11 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8837, 17.06.2020), s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura (d'ara en avant, les bases).

Així mateix, el Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, ha establit una sèrie de mesures extraordinàries en matèria de subvencions en l'àmbit de la cultura destinades a pal·liar els efectes derivats de la suspensió d'activitats culturals i el tancament d'establiments i locals, motivats per l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 i la consegüent declaració de l'estat d'alarma a Espanya.

Com s'indica en el preàmbul, el capítol IV d'aquesta norma preveu les mesures de flexibilització necessàries per a afavorir el compliment de la finalitat de les subvencions i evitar produir a les persones i entitats beneficiàries un perjudici afegit als efectes desfavorables de les restriccions imposades per l'estat d'alarma.

Entre altres mesures, l'article 8.2 estableix que l'òrgan concedent de la subvenció pot, de manera motivada, flexibilitzar en les corresponents convocatòries el termini i la forma de justificació del compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció; els requisits exigits en les bases reguladores per a la justificació de les despeses objecte de subvenció i per a considerar complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda en relació amb la despesa mínima realitzada i justificada, o, en última instància, anticipar l'import total de la subvenció en els termes que s'indiquen en aquest article.

Tant el sector teatral com el circense, a què es refereix aquesta convocatòria, han patit de manera clara les greus conseqüències derivades de la paralització de tota l'activitat cultural i de les posteriors mesures que s'estan adoptant per a la reobertura parcial al públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals. Per això, en aquesta convocatòria, prevista per a un exercici en el qual les entitats beneficiàries no hauran pogut executar la totalitat de les actuacions objecte de subvenció, es recullen diferents mesures de flexibilització a l'empara de l'esmentat article 8.2 del Decret llei 2/2020, com s'indica en diferents apartats d'aquesta resolució.En aquest context, la present convocatòria ha tingut en compte també les mesures que preveu l'article 1 del Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la Covid-19 i, en particular, el pagament anticipat de les subvencions sense ajustar-se als límits que preveu l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

De conformitat amb el que estableix l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015), que estableix que les persones que presideixen els organismes públics i les entitats de dret públic seran les competents per a fer la convocatòria de les subvencions, així com d'acord amb l'article 2, punt 2, lletra l i l'article 4, punt 2, lletra j del Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, que ha aprovat el Decret 5/2013, de 4 de gener, i que modifica, a aquest efecte, el Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOGV 7355, 08.09.2014), en virtut dels quals correspon a la Presidència convocar i resoldre la concessió d'incentius, ajudes i subvencions de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura, resolc:

Primer. Objecte, finalitat i condicions de les persones beneficiàries

1. Convocar la concessió de subvencions per al foment de les arts escèniques, sectors teatral i circense, en el marc de les competències de l'IVC i d'acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen per finalitat fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i la consolidació de companyies i grups de caràcter professional, promocionar tot tipus d'activitats, festivals i certàmens, donar suport a la creativitat escènica i la seua difusió, així com impulsar la cooperació amb altres agents i entitats culturals d'àmbit públic o privat, en l'àmbit competencial de la Generalitat, amb la finalitat última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.2. Les subvencions es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i mitjançant el règim de concurrència competitiva.

Les activitats han de tindre lloc entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, els dos inclusivament, amb l'excepció de la data de l'estrena dels espectacles beneficiats d'ajuda anual a la producció professional o producció emergent, que ha de tindre lloc com a màxim el 31 de gener de 2021.

Les modalitats que preveu aquesta convocatòria són les següents:

a) Ajudes a la creació d'escriptura escènica, que tenen la finalitat de fomentar l'escriptura escènica d'autors i autores, tant en castellà com en valencià, a l'efecte de potenciar la seua divulgació i posada en escena.Els projectes d'escriptura escènica han de ser originals i inèdits en el moment que es presenten, és a dir, no han d'haver sigut gravats, editats o estrenats davant d'un públic. Els textos no podran haver sigut presentats a convocatòries anteriors d'ajudes de l'IVC i no s'admetran projectes d'obres traduïdes, adaptades o refoses, ja siga de novel·la, cinema, televisió, ràdio o, fins i tot, del mateix teatre.

b) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic que tenen la finalitat de donar suport a la tasca creativa i l'increment qualitatiu d'un muntatge escènic, per a possibilitar una oferta diversificada i de qualitat que consisteix en la producció i l'estrena d'aquest.

A l'efecte d'aquesta convocatòria:

– Muntatge escènic és l'espectacle, la funció o la representació estructurada que es desenvolupa davant d'un públic i el procés de producció del qual culmina amb l'estrena d'aquest.

– En les modalitats d'ajudes a la producció professional o emergent, es podran presentar coproduccions. S'entén per coproducció el compromís subscrit entre dues o més entitats per a col·laborar en la posada en escena d'un espectacle en el qual la persona sol·licitant assumeix els beneficis o les pèrdues econòmiques en un percentatge igual al 50 % o superior.

c) Ajudes a la gira d'espectacles de teatre i circ, que tenen la finalitat de donar suport a l'exhibició i distribució de fins a tres muntatges escènics, amb l'objectiu de facilitar la seua divulgació i comercialització fora de la Comunitat Valenciana.

El projecte de gira consistirà en la realització d'entre 4 i 30 representacions.

Els espectacles estrenats amb posterioritat a l'1 de gener de 2017 tindran un tractament preferent. Queden excloses les representacions del programa estatal «Platea».

d) Ajudes per a l'assistència a fires, que tenen la finalitat de contribuir a comercialitzar o promocionar la presència dels professionals valencians en els mercats que tinguen lloc fora de la Comunitat Valenciana.

S'entén per fira tota convocatòria que puga contribuir a comercialitzar o promocionar la presència dels professionals valencians en els mercats que tinguen lloc fora de la Comunitat Valenciana, tant internacionals com d'àmbit estatal, que en aquest cas són les que s'adscriuen a la Coordinadora de Fires d'Arts Escèniques de l'Estat Espanyol.e) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, que tenen la finalitat de possibilitar la posada en escena de muntatges a companyies o a professionals la trajectòria artística de les quals siga igual o inferior a 5 anys, per a facilitar la renovació d'iniciatives escèniques.

A aquest efecte, la inscripció de la persona sol·licitant en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, o l'activitat de l'entitat escènica productora de l'espectacle a la qual representa ha de ser igual a 5 anys o inferior.

f) Ajudes anuals a sales d'exhibició, que tenen la finalitat de fomentar una programació teatral, circense i de dansa, diversificada i de qualitat, amb l'objectiu de consolidar els equips humans de gestió i els espais físics que acull la programació.

Es considera sala d'exhibició un edifici o espai destinat a la representació regular de muntatges escènics davant d'un públic.

g) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, que tenen la finalitat de potenciar activitats de promoció i defensa del sector professional de les arts escèniques, amb l'objecte contribuir a la seua vertebració en la societat.

h) Ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques de caràcter professional, que tenen la finalitat de potenciar la diversitat de manifestacions escèniques, propiciar espais de trobada i diàleg entre els professionals de les arts escèniques, augmentar l'oferta cultural per a la ciutadania i contribuir a la creació, formació i desenvolupament de públics.

A l'efecte d'aquesta convocatòria:

– Festival o mostra és el conjunt d'actuacions d'arts escèniques de caràcter professional que formen una unitat programàtica indivisible, que es duen a terme intensivament durant un període de temps determinat, amb uns objectius definits de caràcter temàtic o monogràfic, i que no formen part de la programació regular d'un espai escènic determinat.S'entén per contribució a la creació, la formació i el desenvolupament de públics la realització d'activitats de promoció dirigides a crear públic de diferents edats i estrats socials.

i) Ajudes a la formació, investigació i edició, que tenen la finalitat de potenciar el reciclatge, la formació i la investigació de professionals per a l'escena, i de possibilitar l'edició i la difusió amb treballs de recerca, comunicació, dramatúrgia, divulgació i foment de les arts escèniques.

3. Per a obtindre la condició de persona beneficiària d'aquestes ajudes, s'han de complir els requisits que estableixen l'article 2 de les bases i aquesta resolució.

a) Ajudes a la creació d'escriptura escènica.

Poden ser beneficiàries les persones físiques.

b) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic.Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.

c) Ajudes a la gira d'espectacles de teatre i circ.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques del sector de les arts escèniques que realitzen gires.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.

d) Ajudes per a l'assistència a fires.

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques o físiques que assistisquen a fires relacionades amb la seua activitat.

Entre les persones jurídiques, s'inclouen les associacions professionals del sector de les arts escèniques.

e) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana i que no hagen rebut anteriorment cap ajuda de l'ens públic IVC per a la producció professional d'un muntatge escènic.

f) Ajudes anuals a sales d'exhibició.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguen propietàries o titulars de la gestió de sales d'exhibició escènica situades a la Comunitat Valenciana.

g) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.Poden ser-ne beneficiàries les associacions professionals i les entitats culturals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de promoció i defensa del sector professional de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana, atenent el seu domicili social i les activitats que figuren en el projecte aportat amb la sol·licitud.

h) Ajudes per a la realització de festivals i mostres.

Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental, i les empreses, les associacions i les entitats que organitzen festivals i mostres escèniques de caràcter professional, sempre que disposen d'estructura i capacitat de gestió per a fer aquestes activitats i que aquestes contribuïsquen a la creació, la formació i el desenvolupament de públics, segons conste en el projecte que han presentat amb la sol·licitud.

i) Ajudes a la formació, investigació i edició.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que desenvolupen activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació, així com d'edició i de difusió general de les arts escèniques.

En el cas d'ajudes a l'edició, podran ser-ne també beneficiàries les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada a la Comunitat Valenciana, segons conste en el projecte presentat amb la sol·licitud.

Segon. Finançament, distribució i quanties

1. D'acord amb la Llei 10/2019, de 31 de desembre, de 2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (DOGV 8708, 31.12.2019), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit que es preveu en la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S6422000, «Foment de les arts escèniques», de l'IVC, amb un import inicial de 4.700.000 €, incrementat en 300.000 € en virtut del crèdit extraordinari aprovat pel Consell el 17 d'abril de 2020, per tant, l'import total de les ajudes que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria serà d'un màxim de 5.000.000 €.

L'import esmentat podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de les línies de subvenció que els financen.

2. L'import previst inicialment per a aquesta convocatòria és de 4.210.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats amb el desglossament següent:

a) Creació d'escriptura escènica, fins a un màxim de 56.000 €, per a un màxim de 14 ajudes.

b) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, fins a un màxim d'1.300.000 €. La distribució de l'import global convocat entre la submodalitat de teatre i la de circ serà proporcional al nombre de projectes en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits de la convocatòria i que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a accedir a la subvenció.

c) Gira d'espectacles, fins a un màxim de 490.000 €. La distribució de l'import global convocat entre la submodalitat de teatre i la de circ serà proporcional al nombre de projectes en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits de la convocatòria i que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a accedir a la subvenció.

d) Assistència a fires, fins a un màxim de 60.000 €.

e) Producció emergent d'un muntatge escènic, fins a un màxim de 240.000 €.

f) Ajudes anuals a sales d'exhibició, fins a un màxim d'1.400.000 €.g) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, fins a un màxim de 180.000 €.

h) Formació, investigació i edició, fins a un màxim de 40.000 €.i) Festivals i mostres, fins a un màxim de 444.000 €.

3. Les quanties individualitzades màximes de les subvencions que en el marc de la present convocatòria poden sol·licitar-se són les següents:

a) Creació d'escriptura escènica, 4.000 €.

b) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, 60.000 €.

c) Gira d'espectacles, 37.000 €.

d) Assistència a fires, 10.000 €.

e) Producció emergent d'un muntatge escènic, 30.000 €.

f) Ajudes anuals a sales d'exhibició, 135.000 €.

g) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, 28.000 €.

h) Formació, investigació i edició, 7.000 €.

i) Festivals i mostres 75.000 €.

4. Dins dels límits pressupostaris que estableix l'article 27 de les bases, aquestes ajudes es destinaran a sufragar les despeses corrents generades per les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se, per la naturalesa del capítol pressupostari, a inversions ni a adquisicions patrimonials.

5. L'import adjudicat a cada projecte beneficiari serà proporcional a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris d'atorgament que corresponguen a cada modalitat, a l'assignació econòmica d'aquesta i a la quantitat sol·licitada. Si es generen economies després d'aplicar aquest criteri, cal ajustar-se al que disposa el resolc quart, punt 5.Tercer. Presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'IVC.

Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

3. Les sol·licituds s'han d'omplir segons el model de sol·licitud d'ajudes al sector del teatre i del circ que s'adjunta com a annex I i s'hi ha d'especificar la modalitat d'ajuda que se sol·licita i l'import d'aquesta (apartat C de l'annex I).

L'import sol·licitat en cap cas podrà ser superior a l'import màxim que correspon a cada modalitat, segons estableix el resolc segon, punt 3. Si se sol·licita un import superior o aquest import supera el 65 % del pressupost total del projecte, per a valorar-lo convenientment es reduirà d'ofici fins a la quantia individualitzada màxima de la modalitat o fins al percentatge indicat.

4. S'admetran fins a tres sol·licituds per persona física o jurídica peticionària, que serà aplicable per al conjunt de les convocatòries de foment de les arts escèniques que es publiquen durant l'exercici econòmic actual; en cas que se'n sol·liciten més, només s'admetran les primeres registrades.

Les excepcions seran les següents:

a) Només es podrà presentar una sol·licitud per projecte i només es podrà obtindre una ajuda per modalitat. Excepcionalment, les empreses que gestionen sales podran obtindre fins a dues ajudes en la modalitat de sales d'exhibició, en vistes a incrementar la demanda d'iniciatives escèniques.

b) És incompatible l'obtenció d'ajuda a la producció professional amb la d'ajuda a la producció emergent.

c) En cas de coproduccions, només una de les empreses productores podrà presentar la sol·licitud, la qual, en cas d'obtindre una ajuda, serà la considerada com a beneficiària amb caràcter general.

d) Les persones jurídiques beneficiàries de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana no podran optar a les modalitats d'aquesta convocatòria.

5. La sol·licitud ha d'incloure les declaracions responsables següents:

a) Declaració d'ajudes d'estat: llista i import de totes les subvencions, ajudes, ingressos o recursos que s'hagen sol·licitat o concedit, o estiguen pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques per a la mateixa finalitat, a l'efecte del que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS).

b) Declaració d'ajudes de minimis, únicament per a les modalitats de formació, investigació i edició, i associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, de l'exercici fiscal present i dels dos anteriors.c) Declaració d'estar lliure de prohibicions a fi de no concórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, especificades en el punt 2 de l'article 13 de l'LGS.

d) Declaració de foment d'ocupació de persones amb discapacitat o, si és el cas, declaració de l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.04.2003), i l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004).

Si la persona o entitat sol·licitant té contractades, persones amb discapacitat haurà d'aportar la documentació acreditativa que aquesta contractació és anterior al fet que finalitze el termini per a presentar les sol·licituds d'aquestes ajudes, i aportarà còpia del contracte i document que acredite la discapacitat de la persona contractada.

e) Declaració de drets d'autoria a fi de complir la normativa en matèria de drets de propietat intel·lectual.

f) Declaració sobre la utilització d'espais escènics, únicament per a la modalitat de festivals i mostres, en la qual la persona sol·licitant manifeste, sota la seua exclusiva responsabilitat, que els espais i locals on es realitzaran les activitats compleixen amb els requisits que estableix la normativa vigent per a la realització d'aquestes i, especialment, el que preveu la Llei 14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, modificada per la Llei 6/2018 (DOGV 6414, 10.12.2010 i DOGV 8256, 16.03.2018), que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre'n el compliment durant el desenvolupament d'aquestes, i d'acord, a més, amb el que preveu el punt 7 de l'annex del Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana.g) Declaració sobre les contractacions tècniques i artístiques corresponents al desenvolupament de l'activitat objecte de la subvenció que complisca amb les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l'abonament de les retribucions, d'acord amb el que disposa la Resolució que regula el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, 31.05.2018), i d'abonar les factures corresponents en el cas de serveis artístics o tècnics prestats per persones acollides al règim d'autònoms, d'acord amb els contractes subscrits.

h) Declaració sobre idioma de presentació, únicament per a la modalitat de formació, investigació i edició, del fet que el projecte es redactarà en valencià, si és el cas.

i) Declaració sobre permisos, únicament per a les modalitats de sales d'exhibició, de què disposa de la documentació actualitzada o en tràmit procedimental següent:

1r. Llicència d'obertura per al desenvolupament de l'activitat subvencionada o acreditació de la tramitació de la sol·licitud.

2n. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.

3r. Pla d'emergència elaborat per personal tècnic competent, segons les normes d'autoprotecció en vigor.

4t. Plans de la sala i les seues dependències (en format DIN-A 4 i a escala).

L'IVC podrà requerir, en qualsevol moment del procediment, l'acreditació fefaent de les circumstàncies que consten en les declaracions responsables presentades.

6. Documentació

a) Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la següent documentació, que tindrà caràcter de preceptiva a l'efecte de tramitar la sol·licitud (annex I):

Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si és el cas, de poder suficient per a actuar en el seu nom i representació. Si qui sol·licita és persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura o el document públic de constitució i els estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, la còpia del NIF, així com la documentació que acredite la representació que té qui signa la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern que hi corresponga que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició).En cas d'ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental:

1r. Certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern de la corporació local que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició.

2n. En el cas d'organismes públics, certificat de l'acte o l'acord que ha adoptat l'òrgan competent de l'ajuntament del qual depén, pel qual s'autoritza l'entitat pública a participar en aquesta convocatòria, expedit pel secretari o la secretària de la corporació local.

Els sol·licitants han d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.

A aquests efectes, d'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol Administració pública, excepte les dades tributàries que requereixen autorització expressa, respecte a aquells que es proposen com a beneficiaris i que per a aquest procediment són els següents:– Dades d'identitat (NIF o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a obrar davant de l'Administració.

– Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.

– Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.

– Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.

– Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció (excepte sol·licitants d'ajuda a la modalitat de creació d'escriptura escènica i sol·licitants de les submodalitats de formació i investigació), o alternativament l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) si es tracta de professionals.En cas de manifestar en l'imprés de sol·licitud oposició a què les obtinga l'Administració o no autoritzar l'accés a les dades tributàries, seran els interessats els qui hauran d'aportar els citats documents i certificats.

Si l'empresa sol·licitant té contractades persones amb discapacitat, ha d'indicar-ho en la sol·licitud i aportar la documentació acreditativa que aquesta contractació és anterior a la publicació de la present resolució, per a la qual cosa ha d'aportar una còpia del contracte i el document que acredita la discapacitat de la persona contractada.

b) Si la sol·licitud d'iniciació no incloguera totes les dades o documentació que resulten preceptives, s'aplicarà el que disposa l'article 5 de les bases. La correcció de la documentació s'ha de presentar d'acord amb el que preveu el punt 2 d'aquest resolc. En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'aquesta.El projecte formulat, el pressupost detallat i la resta de documentació acreditativa de mèrits i d'aspectes que han de ser objecte de valoració, als quals es refereix el resolc cinqué, s'han de presentar en el termini de presentació de sol·licituds i no es requeriran posteriorment ni tindrà validesa cap document vinculat a aquests que es presente amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds. En aquest aspecte, es preveu com a única excepció el detall dels continguts que figuren en el projecte de festivals i mostres que se celebraran més enllà dels sis mesos següents al de la publicació d'aquesta convocatòria.L'IVC cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica o, en defecte d'això, a través de la carpeta ciutadana del representant de l'entitat o de la persona física que les sol·licita.

Les notificacions s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyalen els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren 10 dies naturals sense que s'accedisca al seu contingut, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.c) Les dades de caràcter personal que conté l'imprés de sol·licitud podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l'IVC com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment, els sol·licitants d'ajuda podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.Es pot consultar la política completa de privacitat de l'IVC en l'adreça següent: http://ivc.gva.es/es/ivc/quienes-somos-ivc/aviso-legal/politica-de-privacidad.

d) La documentació específica de cada projecte s'ha d'ajustar als models normalitzats de cada modalitat, disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, segons els criteris d'atorgament que detallen els articles que van del 21 al 25 de les bases.Quart. Comissió tècnica de valoració

1. La comissió tècnica de valoració s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 6 i 26 de les bases. El nomenament dels vocals es farà públic a través de la pàgina web http://ivc.gva.es/

2. La comissió tècnica de valoració, atenent les sol·licituds presentades i l'interés d'aquestes, emetrà un informe d'avaluació d'acord amb els criteris d'atorgament que conté el resolc cinqué de la present resolució. Aquest informe s'incorporarà a les actes i contindrà la prelació dels projectes de més a menys puntuació. En cas d'empat, cal ajustar-se al que disposa l'article 6.5 de les bases.Així mateix, contindrà els projectes i titulars que han de proposar-se com a beneficiaris i la quantia de les ajudes, de conformitat amb els límits per modalitat que estableix el resolc segon.

3. La comissió tècnica de valoració desestimarà la documentació que no considere suficientment acreditativa dels punts que conté. En aquest cas, no es computaran els mèrits corresponents.4. D'acord amb el que preveu l'article 6 de les bases i l'article 21.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en les comissions tècniques de valoració podran participar experts que, pels seus coneixements específics, puguen valorar determinats aspectes dels projectes presentats i assessorar els membres de la comissió sobre aquest tema.

En concret, per a aquesta convocatòria es preveu la constitució d'un comité de lectura en les modalitats de creació d'escriptura escènica i de formació, investigació i edició, i d'un comité d'experts de circ per a les modalitats de producció professional, producció emergent i de gires, de fins a un màxim de tres persones en cada cas.5. En el cas que no s'assignara el total del pressupost que preveu el resolc segon, la comissió tècnica de valoració podrà assignar les resultes a una altra modalitat, incloent-hi les modalitats de la convocatòria d'ajudes per al sector de la dansa, sempre que aquestes ajudes i les de la present convocatòria s'imputen a la mateixa línia de subvenció.6. Qualsevol mecanisme de comunicació dels sol·licitants o dels interessats en els projectes presentats que utilitzen per a contactar amb els vocals de la comissió tècnica de valoració amb la finalitat d'aportar apreciacions sobre aquests, sense que els haja requerit formalment per a això la comissió, comportarà l'exclusió del projecte de la convocatòria i l'arxiu de la sol·licitud corresponent, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat que es puga derivar d'aquesta comunicació.7. Les actes de la comissió es publicaran en la web de l'IVC, http://ivc.gva.es/. A la vista d'aquestes, l'òrgan instructor, efectuarà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà en la web de l'IVC, http://ivc.gva.es/, i que inclourà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.Cinqué. Criteris d'atorgament

Per a elaborar el seu informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la ponderació i puntuació mínima exigida que ha obtingut, que contenen els articles que van del 21 al 25 de les bases.

No podran proposar-se com a beneficiaris els titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen, com a mínim, 50 punts.

1. Ajudes a la creació d'escriptura escènica, que s'ha d'ajustar a l'article 21 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El text dramàtic o el corpus textual del projecte escènic es valorarà fins a un màxim de 75 punts. Si no s'aconsegueixen 37,5 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. La coherència expositiva del projecte, el grau de complexitat i la riquesa de l'estructura dramàtica (trames i subtrames, seqüenciació temporal, elecció de l'espai o espais), i l'ús d'acotacions i didascàlies, la quantitat i la qualitat de les fonts documentals usades per a l'escriptura del text o la inclusió de formats i llenguatges no textuals, si escau, fins a un màxim de 25 punts.

2n. El grau de complexitat i riquesa de la construcció dels personatges, atenent la seua profunditat i els matisos, i el fet que la seua evolució siga coherent amb la història que narra el text, així com la qualitat dels seus diàlegs i els efectes dramàtics que transmeten, amb un màxim de 25 punts.

3r. L'originalitat i l'interés de la proposta (per la seua temàtica, per la seua vinculació amb el present o pels seus conceptes universals), el caràcter innovador de la proposta (pel seu grau d'investigació o fusió d'altres llenguatges i formes escèniques). El fet de ser una proposta dirigida a públics minoritaris (xiquetes i xiquets, adolescents, col·lectius socials minoritaris), així com les possibilitats de representació del projecte d'escriptura, fins a un màxim de 25 punts.

b) La trajectòria artística professional, fins a un màxim de 15 punts, i es tindran en compte els apartats següents:

1r. El nombre d'obres escrites i estrenades, 1 punt per cada obra escrita i estrenada, fins a un màxim de 8 punts.

2n. El nombre d'obres editades, 1 punt per cada obra editada, fins a un màxim de 4 punts.

3r. El nombre d'obres premiades en concursos d'escriptura teatral, 1 punt per cada obra premiada, fins a un màxim de 3 punts.

c) Presència del valencià, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Es tindran en compte els criteris següents:

1r. En el cas que la utilització del valencià supere el 80 % en el text definitiu de representació i així ho declare el sol·licitant, el projecte es valorarà amb 10 punts. És a dir, s'acceptarà que fins a un 20 % del text de representació estiga escrit en altres llengües, ja siga per l'origen dels personatges o pel plantejament dramatúrgic de la proposta.2n. En cas que la utilització del valencià no supere el 80 % del text definitiu de representació, la puntuació serà de 0 punts.Quadre resum de creació d'escriptura escènicaText dramàtic o corpus textual del projecte escènic Màxim, 75 punts

(mínim, 37,5 punts)

Coherència expositiva 25 punts

Grau de complexitat 25 punts

Dirigida a públics minoritaris 25 punts

Trajectòria artística professional Màxim 15 punts

Obres escrites i estrenades 8 punts

Obres editades 4 punts

Obres premiades 3 punts

Presència del valencià Màxim, 10 punts

Total puntuació màxima 100 punts

2. Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, que s'han d'ajustar a l'article 22 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte de producció es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Coherència de la proposta escènica, concreció de les directrius estètiques i integració dels diferents elements escènics com ara text, vestuari, caracterització, escenografia, il·luminació i música. Hi prevaldrà la creació contemporània valenciana (segles XX i XXI) i que es tracte d'un espectacle creat en una residència artística. Fins a un màxim de 15 punts.

La integració dels diferents elements escènics (text, vestuari, caracterització, escenografia, il·luminació i música) es valorarà amb un màxim de 5 punts.

Si la persona titular de l'autoria és valenciana, sumarà un màxim de 5 punts, si es dona alguna de les circumstàncies següents: que el text haja obtingut una ajuda de l'IVC a la creació de literatura escènica en una convocatòria precedent o que el text haja obtingut, almenys, un premi en certamen convocat amb bases, de quantia igual a superior a 1.000 euros. A aquest efecte, s'entén per valenciana la persona nascuda a la Comunitat Valenciana o empadronada com a resident almenys 1 any. En el cas que hi haja més d'una persona titular, es computaran els punts en proporció als autors que siguen valencians.

Si el muntatge es desenvolupa en residència, sumarà un màxim de 5 punts. Es considera que una producció escènica es desenvolupa en residència quan es du a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, de gestió pública o privada aliena al sol·licitant, que posa a la disposició del projecte els recursos materials i humans necessaris per a la seua execució durant un període mínim de 7 dies no necessàriament consecutius, de manera que aquesta col·laboració contribuïsca fefaentment a divulgar-lo, promocionar-lo o presentar-lo al públic.2n. Programa de creació, formació i desenvolupament de públics. Es valorarà que es tracte d'obres dirigides a un públic familiar i juvenil, que s'acompanye l'espectacle d'activitats pedagògiques, que es tracte d'espectacles de fusió amb altres arts, fins a un màxim de 5 punts.

3r. Nombre d'intèrprets: 2 punts per intèrpret, fins a un màxim de 15 punts.

4t. Equip artístic: experiència i solvència professional dels integrants, fins a un màxim de 10 punts.

5é. Presència del valencià en l'espectacle, la documentació, la promoció o la comunicació, fins a un màxim de 5 punts:

Si la utilització del valencià supera el 80 % en el text definitiu que es representarà, sumarà 5 punts.

Si la utilització del valencià en el text definitiu que es representarà no supera el 80 %, però la promoció i la documentació és en valencià, sumarà 2,5 punts.

Si la utilització del valencià en el text definitiu que es representarà no supera el 80 %, ni la promoció i la documentació és en valencià, la puntuació serà de 0 punts.

6é. Viabilitat econòmica del projecte atés el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual existent entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà amb 1 punt cada 100 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.

2n. Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.

L'antiguitat de l'empresa es valorarà amb 0,2 punts per cada any a partir del desé any, sense comptar el de la convocatòria.

Es valoraran les produccions i les coproduccions estrenades en els últims tres anys anteriors al de la convocatòria, amb 0,5 punts per cada espectacle.

c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats que es detallen a continuació:

1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana, 0,1 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions contractades a la resta de l'Estat espanyol, 0,2 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.

3r. Nombre de funcions contractades en l'estranger: 0,5 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.

A l'efecte d'aquesta convocatòria i excepcionalment per a aquesta modalitat, les referències a l'últim exercici, amb les quals es puntuen la trajectòria de l'empresa i la memòria d'activitats, s'estenen a qualsevol dels últims cinc anys anteriors al de la present resolució.

Quadre resum d'ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènicProjecte de producció de les anualitats previstes Màxim, 60 punts

(mínim, 30 punts)

Creació contemporània i en residència artística

Creació, formació i desenvolupament de públics

Nombre d'intèrprets

Equip artístic

Presència del valencià

Viabilitat econòmica del projecte 15 punts5 punts

15 punts

10 punts

5 punts

10 punts

Trajectòria de l'empresa Màxim, 20 punts

Contractacions artístiques i de tècnics

Trajectòria artística 15 punts

5 punts

Memòria de l'últim exercici Màxim, 20 punts

Funcions a la Comunitat Valenciana

Funcions a la resta de l'Estat

Funcions a l'estranger 5 punts

10 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

3. Ajudes a la gira d'espectacles, que s'han d'ajustar a l'article 22 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte d'explotació i distribució de la gira es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Nombre de funcions previstes fora de la Comunitat Valenciana però a la resta de l'Estat espanyol: 0,2 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.

2n. Nombre de funcions previstes a l'estranger: 0,5 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.

3r. El projecte artístic. Es valorarà amb un màxim de 15 punts en funció dels criteris següents:

– L'any de l'estrena de l'espectacle. Si s'ha estrenat en els últims dos anys, sumarà 3 punts. Si s'ha estrenat fa més de dos anys i menys de cinc anys, sumarà 2 punts. Si s'ha estrenat fa cinc anys o més, no sumarà cap punt.

– La creació contemporània valenciana (segles XX i XXI), i s'entén com a tal que l'autor de l'obra siga un valencià i l'obra s'haja publicat en el segle XX o en el segle XXI, sumarà 2 punts.

– Si el muntatge escènic ha rebut ajudes en alguna de les convocatòries precedents, sumarà 8 punts.

– Disposar d'un pla d'igualtat visat per la direcció general competent en matèria de dona i igualtat, fins i tot sense ser obligatori, sumarà 2 punts.

4t. Nombre d'intèrprets, a raó de 2 punts per intèrpret fins a un màxim de 15 punts. En cas de gira de diversos espectacles, es tindrà en compte la mitjana aritmètica, és a dir, la suma total d'intèrprets dividida pel nombre d'espectacles.

5é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual existent entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà amb 1 punt cada 100 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.

2n. Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.

L'antiguitat de l'empresa es valorarà amb 0,2 punts per cada any a partir del desé any, sense comptar el de la convocatòria.

Es valoraran les produccions i les coproduccions estrenades en els últims tres anys anteriors al de la convocatòria, amb 0,5 punts per cada espectacle.

c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats que es detallen a continuació:

1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana, 0,1 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions contractades a la resta de l'Estat espanyol, 0,2 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.

3r. Nombre de funcions contractades a l'estranger, 0,5 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.Quadre resum d'ajudes a la giraProjecte d'explotació i distribució de la gira Màxim, 60 punts

(mínim, 30 punts)

Funcions a la resta de l'Estat

Funcions a l'estranger

Projecte artístic

Nombre d'intèrprets

Viabilitat econòmica del projecte 10 punts

10 punts

15 punts

15 punts

10 punts

Trajectòria de l'empresa Màxim, 20 punts

Contractacions artístiques i de tècnics

Trajectòria artística 15 punts

5 punts

Memòria de l'últim exercici Màxim, 20 punts

Funcions a la Comunitat Valenciana

Funcions a la resta de l'Estat

Funcions a l'estranger 5 punts

10 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

4. Ajudes per a l'assistència a fires, que s'han d'ajustar a l'article 22 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte de difusió i expansió comercial es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Les oportunitats de comercialització i l'actualització de coneixements sobre el sector es valorarà en funció del lloc de la realització i la inversió o el risc promocional, fins a un màxim de 20 punts.En funció del lloc de celebració de la fira:

Si la fira se celebra a la resta de l'Estat espanyol, sumarà màxim 5 punts.

Si la fira se celebra a l'estranger, sumarà màxim 10 punts.

En funció de la inversió o el risc promocional:

Si es presenta un espectacle estrenat l'any de la convocatòria en un espai oficial de l'organització, sumarà màxim 10 punts.

Si es presenta un espectacle estrenat abans de l'any de la convocatòria o es realitza un acte promocional en col·laboració amb l'organització de la fira, sumarà màxim 5 punts.

Si es realitza un acte promocional en un espai no oficial o alternatiu, sumarà màxim 2,5 punts.

2n. Projecció i rellevància de la fira atenent el volum d'activitats que organitza i el nombre de programadors i distribuïdors que reuneix i el seu historial, fins a un màxim de 20 punts.

Sumarà 1 punt per cada 5 expositors previstos en la fira, amb independència que l'expositor siga individual i compartit, fins a un màxim de 10 punts.

Sumarà 0,5 punts per cada any d'antiguitat de la fira sense comptar l'any de la convocatòria, fins a un màxim 10 punts.

3r. L'espai expositor es valorarà fins a 10 punts:

Espai expositor compartit, 5 punts.

Espai expositor individual, 10 punts.

4t. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual existent entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa en l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 10 punts.

Es valoraran amb 1 punt cada 150 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.

2n. Llista d'espectacles estrenats de producció pròpia, de coproducció o com a agència distribuïdora de produccions alienes en els tres anys anteriors al de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.Sumarà 1 punt per espectacle si és de producció pròpia i 0,5 punts per coproducció o si s'actua com a agència de distribució.

A aquest efecte, s'entén per coproducció el compromís subscrit entre dues o més entitats per a col·laborar en la posada en escena d'un espectacle en què el sol·licitant assumeix els beneficis o les pèrdues econòmiques en un percentatge igual o superior al 50 %.

3r. Llista de fires, congressos i festivals adscrits a COFAE o internacionals als quals ha assistit en els tres anys anteriors al de la convocatòria, 1 punt per certamen, fins a un màxim de 5 punts.

c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana, 0,1 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions contractades a la resta de l'Estat espanyol, 0,2 punts per funció fins a un màxim de 10 punts.

3r. Nombre de funcions contractades a l'estranger, 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.Quadre resum d'assistència a firesProjecte de difusió i expansió comercial Màxim, 60 punts

(mínim, 30 punts)

Objectius de comercialització

Projecció, rellevància i historial de la fira

Espai expositor

Viabilitat econòmica del projecte 20 punts

20 punts

10 punts

10 punts

Trajectòria de l'empresa Màxim, 20 punts

Contractacions artístiques i de tècnics

Relació espectacles estrenats

Relació d'assistència a fires 10 punts

5 punts

5 punts

Memòria de l'últim exercici Màxim, 20 punts

Funcions a la Comunitat Valenciana

Funcions a la resta de l'Estat

Funcions a l'estranger 5 punts

10 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

5. Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, que s'ha d'ajustar a l'article 22 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte de producció d'un muntatge escènic es valorarà fins a un màxim de 80 punts. Si no s'aconsegueixen 40 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Coherència escènica i interés estètic, grau d'innovació i de risc; recerca en nous formats escènics; recerca de noves relacions amb l'espectador i l'espai escènic; recerca de nous processos creatius; suport i divulgació de dramatúrgies contemporànies; desenvolupament de projectes pedagògics, de creació de públic, d'interacció amb altres professionals del sector i altres disciplines, i suport de la creació femenina. Es valorarà l'interés professional de les activitats per al sector al qual representen, així com la projecció social d'aquestes, fins a un màxim de 15 punts.

2n. Que l'autoria del muntatge escènic, o la seua adaptació, siga valenciana es valorarà fins a un màxim de 10 punts, segons els criteris següents:

Si la persona titular del text o de la seua adaptació escènica, en el cas de textos provinents d'altres cultures o idiomes, és valenciana, sumarà 10 punts.

Si la persona titular de la coreografia o la direcció artística de la posada en escena, en espectacles no textuals, és valenciana, sumarà 10 punts.

Si l'autoria és compartida i, almenys, la meitat del nombre de persones titulars de l'espectacle són valencianes, sumarà 10 punts.

Si l'autoria és compartida, però la majoria del nombre de persones titulars de l'espectacle no són valencianes, la puntuació serà de 0 punts.3r. Programa de creació, formació i desenvolupament de públics. Es valorarà que es tracte d'obres dirigides a un públic familiar i juvenil, que s'acompanye l'espectacle d'activitats pedagògiques, que es tracte d'espectacles de fusió amb altres arts o innovadors, fins a un màxim de 10 punts.

4t. Nombre d'intèrprets: 2 punts per intèrpret, fins a un màxim de 20 punts

5é. Equip artístic: experiència i solvència professional dels integrants, i la condició de companyia resident o titular d'una sala d'exhibició d'espectacles escènics, fins a un màxim de 10 punts.

El currículum dels integrants sumarà un màxim de 5 punts.

Si el muntatge es desenvolupa en residència, sumarà un màxim de 5 punts.

6é. Presència del valencià en l'espectacle, la documentació, la promoció o la comunicació, fins a un màxim de 5 punts:

Si la utilització del valencià supera el 80 % en el text definitiu que es representarà, sumarà 5 punts.

Si la utilització del valencià no arriba al 80 %, però la promoció i la documentació és en valencià, sumarà 2,5 punts.

Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.

7é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual existent entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) La rellevància artística de la trajectòria de la companyia es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Viabilitat en la distribució del muntatge escènic i projecte de gira, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà l'acreditació de l'exhibició a raó de 2 punts per data de representació amb contracte.

Les acreditades amb carta de compromís a 0,5 punts per data de representació, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana en l'últim exercici, 0,2 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.

3r. Nombre de funcions contractades en la resta de l'Estat espanyol en l'últim exercici, 0,4 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.

Quadre resum d'ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènicProjecte de producció Màxim, 80 punts

(mínim, 40 punts)

Coherència escènica i interés estètic

Autoria o adaptació valenciana

Creació, formació i desenvolupament de públics

Nombre d'intèrprets i currículum

Equip artístic professional i de creatius

Presència del valencià

Viabilitat econòmica del projecte 15 punts

10 punts10 punts

20 punts

10 punts

5 punts

10 punts

Rellevància artística de la trajectòria Màxim, 20 punts

Viabilitat de l'explotació o la distribució

Funcions a la Comunitat Valenciana

Funcions a la resta de l'Estat 10 punts

5 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

6. Ajudes anuals a sales d'exhibició, que s'han d'ajustar a l'article 23 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte d'explotació i programació, que haurà de referir-se a totes les anualitats que comprenga la convocatòria d'ajudes, es valorarà fins a un màxim de 50 punts. Si no s'aconsegueixen 25 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Nombre de funcions previstes de companyies professionals: 0,02 punts, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions previstes en valencià de companyies professionals: 0,05 punts, fins a un màxim de 10 punts.

A l'efecte d'aquesta modalitat, una funció es considera escenificada en valencià quan almenys el 80 % de les línies de text o els versos que s'interpreten estan escrits en valencià; els espectacles gestuals tipus circ, dansa o híbrids que fusionen diferents llenguatges no tindran aquesta consideració, encara que s'hi incloguen algunes frases en valencià. Els concerts musicals no computen en la valoració de les activitats.Per a poder puntuar en aquest criteri, s'ha d'aconseguir un mínim del 20 % sobre el total de funcions no gestuals; si no s'arriba a aquest percentatge, la puntuació de l'apartat serà 0 punts.

3r. Nombre de funcions previstes de companyies professionals radicades a la Comunitat Valenciana: 0,05 punts, fins a un màxim de 10 punts.

4t. L'existència d'un programa de creació, formació i desenvolupament de públics, fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà que s'hi incloguen obres dirigides a un públic familiar i juvenil, i que s'acompanye l'espectacle d'activitats pedagògiques, que sumarà fins a un màxim de 2,5 punts.

I si l'empresa disposa de mecanismes de fidelització als espectadors, com ara abonaments amb preus reduïts, sessions gratuïtes per fidelitat en l'assistència o amb motiu del seu aniversari o altres celebracions, si s'apliquen l'any de la convocatòria, sumarà 2,5 punts; en cas contrari, la valoració serà de 0 punts.

5é. Coherència artística i presència en la programació de les diferents disciplines artístiques: teatre de text, teatre físic, dansa, circ, teatre musical, teatre d'objectes, així com la cessió de les instal·lacions per a residències de creació artística: fins a un màxim de 10 punts.

La programació d'estils dramàtics variats en franges horàries diverses amb selecció de públics diferents podrà sumar fins a 5 punts.L'acreditació de la cessió per a residències es valorarà a raó de 2 punts per cada espectacle previst per a estrenar-lo en la sala i 1 punt si se cedeixen les instal·lacions però sense estrenar-lo, fins a un màxim de 5 punts.

6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual existent entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) Les característiques de la temporada d'exhibició realitzada durant l'últim exercici es valoraran fins a un màxim de 25 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Nombre de funcions contractades de produccions pròpies i companyies professionals valencianes, nacionals i internacionals: 0,05 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions en valencià contractades a companyies professionals, 0,1 per funció, fins a un màxim de 5 punts.

3r. Nombre de contractacions generades, fins a un màxim de 5 punts.

Es valoraran amb 1 punt cada 200 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.

4t. Quantitat total abonada a les companyies valencianes en concepte de pagament de l'exhibició, caixet, percentatge sobre la taquilla, o qualsevol altra modalitat, fins a un màxim de 10 punts.

Es puntua a partir de la classificació que resulta d'aplicar l'operació: import total abonat dividit per l'aforament de la sala.

c) En relació amb l'organització dels espais, es valorarà fins a un màxim de 25 punts i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Foment i difusió del valencià en gestió, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries, espectacles, gires i activitats de divulgació, fins a un màxim de 5 punts.

2n. Foment de l'ocupació en l'últim exercici: contractació d'empreses o professionals amb domicili social a la Comunitat Valenciana per a la prestació de serveis vinculats a l'activitat escènica de la sala, i l'organització i el desenvolupament d'activitats de formació amb una duració mínima de 10 hores cada una, fins a un màxim de 5 punts.3r. Antiguitat de l'entitat en el sector, que computarà a partir del desé any d'obertura de la sala. Es puntuarà amb 0,2 punts per any, sense comptar el de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.

4t. Aforament de la sala, fins a un màxim de 2,5 punts. Es computarà conformement al barem següent:

Fins a 99 localitats: 0,5 punts.

Entre 100 i 199 localitats: 1 punt.

Entre 200 i 299: 1,5 punts.

Entre 300 i 399: 2 punts.

Més de 400 localitats: 2,5 punts.

5é. Adequació a les tecnologies multimèdia i accessibilitat que facilite l'assistència a persones amb diferents graus de discapacitat: fins a un màxim de 2,5 punts.

6é. Nombre d'habitants del municipi en què l'empresa realitze la seua activitat: fins a un màxim de 5 punts.

Fins a 100.000 habitants: 5 punts.

Entre 100.001 i 500.000 habitants: 3 punts.

Més de 500.000 habitants: 1 punt.Quadre resum d'ajudes anuals a sales d'exhibicióProjecte d'explotació i programació Màxim, 50 punts

(mínim, 25 punts)

Funcions de companyies professionals

Funcions en valencià de companyies professionals

Funcions de companyies professionals valencianes

Creació, formació i desenvolupament de públics

Coherència artística i programació variada

Viabilitat econòmica del projecte 5 punts10 punts10 punts5 punts

10 punts

10 punts

Programació temporada anterior Màxim, 25 punts

Funcions contractades de companyies professionals

Funcions en valencià contractades

Contractacions generades de personal fix i eventual

Quantitat abonada a companyies valencianes

5 punts

5 punts5 punts

10 punts

Organització i manteniment Màxim, 25 punts

Foment i difusió del valencià

Foment de l'ocupació i organització d'activitats

Antiguitat a partir del desé any

Aforament i superfície de la sala

Adequació i accessibilitat

Nombre d'habitants del municipi 5 punts5 punts

5 punts

2,5 punts

2,5 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

7. Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, que s'han d'ajustar a l'article 24 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte de contingut i programació de les activitats, que es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:1r. Interés i projecció de les activitats. Es valorarà l'interés professional de les activitats per al sector al qual representen, així com la projecció social d'aquestes. També es valorarà la implicació d'altres administracions o entitats públiques o privades en el cofinançament o la cogestió de les activitats i la consideració de la paritat, fins a un màxim de 15 punts.

2n. Quantificació de les activitats: nombre de dies, actes públics, convocatòries i publicacions, fins a un màxim de 10 punts.

3r. Repercussió i foment de l'ocupació de professionals valencians: incidència sobre autors, directors, actors, tècnics, companyies i espais d'exhibició, fins a un màxim de 10 punts.

4t. La incidència i influència territorial: local, comarcal, autonòmica, estatal, fins a un màxim de 5 punts.

– Local: 1 punt.

– Comarcal: 2 punts.

– Autonòmica: 3 punts.

– Estatal: 4 punts.

– Internacional: 5 punts.

5é. Presència del valencià en l'execució, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i accions de divulgació de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.

Si la presència del valencià supera el 80 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, sumarà 5 punts.

Si la presència del valencià supera el 50 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, sumarà 2,5 punts.

Si la presència del valencià no supera el 50 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, la puntuació serà de 0 punts.

6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'associació, que es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i es tindran en compte els apartats següents:

1r. Memòria d'activitats de l'últim exercici (publicacions i convocatòries públiques), fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà cada informe o estudi sectorial distribuït a 1 punt i sumarà màxim 2 punts.

Les publicacions amb ISBN a 2 punts per edició, i amb ISSN, a 1 punt per número trimestral, fins a un màxim de 4 punts.

Les jornades formatives a 2 punts i sumarà màxim 4 punts.

A aquest efecte, s'entén per informe o estudi sectorial l'edició i la distribució, almenys, entre els associats de material estadístic, formatiu o divulgatiu, sobre l'actualitat del sector.

I s'entén per jornada formativa l'organització d'esdeveniments de curta duració (mínim de 8 hores repartides en, almenys, un dia), amb continguts referits a la millora de la situació professional dels associats.2n. Antiguitat de l'entitat, que computarà a partir del desé any de la seua creació. Es puntuarà amb 0,2 punts per any, sense comptar el de la convocatòria: fins a un màxim de 5 punts.

3r. Presència del valencià en l'execució, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i accions de divulgació de les activitats de l'exercici anterior, fins a un màxim de 5 punts.

Si la presència del valencià supera el 80 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, sumarà 5 punts.

Si la presència del valencià supera el 50 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, sumarà 2,5 punts.

Si la presència del valencià no supera el 50 % en totes les activitats que es desenvoluparan i en tots els continguts, la puntuació serà de 0 punts.

c) La repercussió sobre el teixit associatiu valencià, que es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:1r. Nombre de socis, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà a 0,2 punts per persona física i a 0,5 punts per persona jurídica.

2n. Foment de l'ocupació i manteniment d'estructures administratives: incidència sobre autors, directors, actors, companyies, oficis vinculats a l'escena i espais d'exhibició, fins a un màxim de 10 punts.Es valorarà amb 1 punt cada 150 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.Quadre resum d'associacions professionals i entitats sense ànim de lucreProjecte d'explotació i programació Màxim, 60 punts

(mínim, 30 punts)

Interés i projecció de les activitats

Quantificació de les activitats

Foment d'ocupació de professionals valencians

Incidència i influència territorial

Presència del valencià

Viabilitat econòmica del projecte 15 punts

10 punts10 punts

5 punts

10 punts

10 punts

Trajectòria artística, professional i de gestió Màxim, 20 punts

Memòria activitats de l'últim exercici

Antiguitat

Presència del valencià 10 punts

5 punts

5 punts

Repercussió sobre el teixit associatiu Màxim, 20 punts

Nombre de socis

Foment de l'ocupació i manteniment d'estructures 10 punts10 punts

Total puntuació màxima 100 punts

8. Ajudes a la realització de festivals i mostres, que s'han d'ajustar a l'article 24 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El projecte de contingut i programació de les activitats es valorarà fins a un màxim de 75 punts. Si no s'aconsegueixen 37,5 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Relat artístic de l'edició del festival, coherència en la seua programació i projecció social de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.

2n. Quantificació i especialització de la programació: nombre de dies, actes públics, convocatòries, publicacions i activitats paral·leles, fins a un màxim de 10 punts.

Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana: 0,2 punts per funció.

Nombre de funcions contractades a la resta de l'Estat espanyol, 0,5 punts per funció.

Nombre de funcions contractades a l'estranger, 1 punt per funció.

3r. Creació, formació i desenvolupament de públics i gèneres escènics específics (obres dirigides específicament al públic familiar i juvenil; espectacles acompanyats d'activitats pedagògiques; espectacles de fusió o innovació; espectacles de titelles, de dansa, d'objectes, o de circ), fins a un màxim de 10 punts.

4t. Foment de l'ocupació de professionals valencians (incidència sobre autors, directors, actors, companyies, oficis vinculats a l'escena i espais d'exhibició), fins a un màxim de 10 punts.

5é. Espai territorial de projecció: internacional, estatal, autonòmic, comarcal o local, i dades d'assistència de públic, fins a un màxim de 10 punts.

– Local: 2 punts.

– Comarcal: 4 punts.

– Autonòmica: 6 punts.

– Estatal: 8 punts.

– Internacional: 10 punts.

6é. Presència del valencià en l'execució, la promoció, la publicitat, les publicacions, les convocatòries i les accions de divulgació de les activitats, fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:

Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.

Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.

Si no aconsegueix aquests percentatges, no sumarà cap punt.

7é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament i l'import total del certamen, fins a un màxim de 20 punts.A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

Es valorarà l'import total del certamen, de manera que com més alt siga el seu pressupost total, més alta serà la puntuació:

– Més de 100.000 euros: 10 punts.

– Més de 75.000 i menys de 100.000 euros: 8 punts.

– Més de 50.000 i menys de 75.000 euros: 6 punts.

– Més de 25.000 i menys de 50.000 euros: 4 punts.

– Més de 10.000 i menys de 25.000 euros: 2 punts.

– Més de 5.000 i menys de 10.000 euros: 1 punt.

– Menys de 5.000 euros: 0 punts.

b) La trajectòria artística i memòria de l'edició anterior es valorarà fins a un màxim de 25 punts i es tindran en compte els apartats següents:1r. Nombre de funcions contractades de companyies valencianes, 0,2 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.

2n. Nombre de funcions contractades de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.

3r. Nombre de funcions contractades de companyies internacionals, 1 punt per funció fins a un màxim de 5 punts.

4t. Presència del valencià en l'execució de les activitats, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i activitats de divulgació, fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.

Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.

Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.

5é. Antiguitat del certamen, que computarà a partir del desé any de la seua creació. Es puntuarà amb 0,2 punts per any, sense comptar el de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.

Quadre resum de festivals i mostresContingut i programació del festival o mostra Màxim, 75 punts

(mínim, 37,5 punts)

Relat artístic i coherència de la

programació

Quantificació de les activitats i especialització

Creació, formació i desenvolupament de públics

Foment de l'ocupació de professionals valencians

Espai territorial de projecció

Presència del valencià

Viabilitat econòmica i pressupost del certamen

10 punts10 punts10 punts10 punts

10 punts

5 punts20 punts

Trajectòria artística i memòria de l'edició anterior Màxim, 25 punts

Funcions contractades de companyies valencianes

Funcions contractades companyies de la resta de l'Estat

Funcions contractades de companyies internacionals

Presència del valencià

Antiguitat

5 punts5 punts5 punts

5 punts

5 punts

Total puntuació màxima 100 punts

9. Ajudes a la formació, investigació i edició, que s'han d'ajustar a l'article 25 de les bases.

L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:

a) El contingut de l'acció formativa, del projecte d'investigació o del projecte editorial es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:

1r. Interés i projecció de les activitats formatives, d'investigació o d'edició (interés artístic i professional per al conjunt de les arts escèniques valencianes, així com a la projecció social d'aquestes), fins a un màxim de 15 punts.

2n. Oportunitat, nivell de desenvolupament i abast de l'acció o del projecte en la professió o el teixit associatiu, fins a un màxim de 10 punts.

3r. Incidència en el foment d'ocupació de la persona sol·licitant o dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.

4t. Desenvolupament de l'activitat en un altre país o en un altre idioma diferent del castellà o el valencià, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb el barem següent:

– En un altre país i un altre idioma diferent del castellà o valencià: 10 punts.

– En un altre país, en castellà o en valencià: 6 punts.

– A la Comunitat Valenciana i en valencià: 3 punts.

– A la Comunitat Valenciana i en castellà: 1 punt.

5é. Presència del valencià en l'execució, la promoció, la publicitat, les publicacions, les convocatòries i les accions de divulgació de les activitats, fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:

Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.

Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.

Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.

6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.

A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a l'execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.

b) El currículum de la persona física o la trajectòria de la persona jurídica es valorarà fins a un màxim de 20 punts.

1r. En persones físiques es valorarà:

La formació acadèmica en especialitats vinculades directament o indirectament a les arts escèniques, fins a un màxim de 10 punts.

L'experiència professional en treballs o oficis, fins a un màxim de 5 punts.

Publicacions amb ISBN a 2 punts per edició, fins a un màxim de 5 punts.

2n. En persones jurídiques es valorarà:

L'antiguitat, que computarà a partir del desé any, a raó de 0,2 punts per any, fins a un màxim de 10 punts.

L'organització de cursos o jornades formatives a 2 punts, fins a un màxim de 5 punts.

Publicacions amb ISBN a 2 punts per edició, fins a un màxim de 5 punts.

c) El fet que els projectes presentats estiguen avalats per altres institucions o entitats públiques o privades en el cofinançament o cogestió de les activitats es valorarà amb un màxim de 20 punts, i es tindrà en compte que l'aval puga ser d'entitats o d'organismes que habitualment desenvolupen programes de formació o investigació, especialment si són en els sectors del teatre, la dansa i el circ. En cas d'edició, es tindrà en compte la col·laboració d'altres entitats editorials o educatives.

Quadre resum de formació, investigació i edicióContingut de l'acció formativa, projecte investigació o edició Màxim, 60 punts

(mínim, 30 punts)

Interés artístic i professional

Oportunitat, nivell de desenvolupament i abast

Incidència en el foment de l'ocupació

Desenvolupament en un altre país o idioma

Presència del valencià

Viabilitat econòmica 15 punts

10 punts

10 punts

10 punts

5 punts

10 punts

Currículum o trajectòria del sol·licitant Màxim, 20 punts

Activitats o projectes avalats per altres entitats Màxim, 20 punts

Total puntuació màxima 100 punts

Sisé. Resolució de la convocatòria

Cal ajustar-se al contingut de l'article 7 de les bases, per a la qual cosa el termini de resolució i publicació és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. En tot cas, la resolució esmentada s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 26 de l'LGS en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la pàgina web de l'IVC (http://ivc.gva.es/). Les ajudes concedides es publicaran igualment en la Base de dades nacional de subvencions.

La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, davant del president de l'IVC, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime pertinent.

En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini que s'ha previst anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament que conté la Llei 39/2015.

No obstant això, a les persones beneficiàries se'ls informarà, en els casos que així siga procedent, del caràcter de minimis de les ajudes concedides i de la seua subjecció al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).Seté. Obligacions de les persones beneficiàries

1. Seran obligacions de les persones que resulten beneficiàries les que preveuen els articles 3 i 28 de les bases.

Són igualment aplicables les disposicions de l'article 11 de les bases sobre la subcontractació i les seues limitacions.

2. Els beneficiaris han de comunicar a l'IVC per escrit l'acceptació de l'ajuda, segons el model preceptiu (annex III), en un termini no superior als deu dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i facilitar les dades bancàries on es desitja rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa cal omplir el model de domiciliació bancària (annex II).Aquests documents s'han de presentar per via telemàtica, segons el que preveu el punt 2 del resolc tercer.

En cas de no presentar l'acceptació, es declararà la pèrdua del dret a la subvenció concedida. Sense perjudici de l'anterior, l'acceptació fora del termini establit comportarà per a la persona beneficiària l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu el punt 4 del resolc desé.

3. En aquestes ajudes, la despesa mínima realitzada i justificada per a poder considerar complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda ha de ser la més alta de les següents:

a) El 50 % del pressupost total del projecte presentat.

b) L'import de la subvenció concedida.

El seu incompliment comportarà la minoració o la revocació de la subvenció concedida i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes. En cap cas el pagament de la subvenció serà superior a l'import concedit i justificat correctament.

Qualsevol reformulació del projecte o canvi de caràcter substancial s'ha de comunicar prèviament a l'IVC i ha d'estar autoritzat per la persona que ocupe la presidència de la comissió tècnica de valoració, amb el previ informe del Servei d'Ajudes de l'IVC. La realització de canvis sense comunicació prèvia i autorització subsegüent podrà determinar la minoració o revocació de la subvenció, amb l'obligació de devolució de l'ajuda rebuda, si fora el cas.

Es consideraran modificacions de caràcter substancial:

a) Aquelles en les quals el pressupost que es declara executat mostra una desviació negativa superior al 25 % respecte del que es va presentar juntament amb la sol·licitud d'ajuda, la quantitat que s'ha de percebre es minorarà de manera proporcional a les despeses efectivament justificades, sempre que s'haja complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda.

b) Les modificacions no pressupostàries que contribuïsquen a desvirtuar la qualitat o alterar l'objecte, la finalitat o el calendari del projecte original també podran comportar minoració o revocació de l'ajuda concedida si no disposen de l'autorització preceptiva.

4. En cas de realitzar-se l'activitat en un moment posterior a la publicació de la resolució de concessió, s'ha de fer constar en tota publicació, fullet, programa i publicitat, en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els electrònics i digitals, la documentació acreditativa del patrocini d'aquesta per l'IVC. Per a això, s'han d'inserir en un lloc preferent i destacat els logotips oficials, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució, que estan disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/

Sense perjudici del que s'ha indicat en l'apartat anterior, les persones jurídiques privades beneficiàries que perceben ajudes per un import superior a 10.000 € han de donar publicitat a aquesta en la seua pàgina web, per a la qual cosa cal fer al·lusió a l'IVC, incloure l'import de l'ajuda i el programa d'activitats al qual es destina. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, 08.04.2015).5. Les persones beneficiàries han de justificar el compliment de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció en la forma que s'indica en el resolc huité, i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.6. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha fet als fons percebuts.7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

8. No podran ser beneficiaris els que no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que estableix la Llei general de subvencions i el seu Reglament, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria.

9. La persona beneficiària no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:a) Que s'obtinga l'autorització expressa prèvia de l'òrgan concedent.

b) Que l'import de l'activitat subvencionable no excedisca el cost incorregut per l'entitat vinculada. L'acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establits per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.

10. Les de caràcter general a les quals fa referència l'article 14 de l'LGS.

11. Les entitats beneficiàries s'han d'ajustar, en particular, al que disposa la resolució que regula el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, 31.05.2018), i, en general, a les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.12. Obligacions específiques d'algunes modalitats, segons estableix l'article 28 de les bases:

a) Les persones beneficiàries d'ajudes a la creació d'escriptura escènica han de presentar el text original definitiu de l'obra dins del termini màxim establit per a la justificació.

El document de cessió voluntària de drets de propietat intel·lectual (annex IV) és de caràcter optatiu i, si és el cas, s'ha de presentar juntament amb l'acceptació de l'ajuda. En aquest document, se cedeixen a l'IVC els drets de reproducció, distribució i comunicació pública del text, en règim d'exclusivitat, per a tot l'Estat espanyol i per un període de dos anys, i l'IVC el podrà portar a escena en la seua línia de suport a les dramatúrgies contemporànies.

En el cas que hi haja un compromís previ entre la persona beneficiària i una tercera persona a qui s'hagen cedit els drets, el patrocini de l'IVC s'ha de fer constar per un període mínim de dos anys des de la concessió de l'ajuda, que es plasmarà en tota publicació, fullet, programa, publicitat o posada en escena, en qualsevol mitjà o suport que es faça, inclosos els suports electrònics i digitals. Per a això, s'han d'inserir en un lloc preferent i destacat el logotip oficial, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució, que estan disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/

b) Les persones beneficiàries d'ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic han d'acreditar els compromisos d'exhibició d'un mínim de 6 representacions en almenys 3 espais diferents, de 9 representacions en almenys 2 espais diferents o de 12 representacions en un únic espai, durant el període de 9 mesos posteriors a l'estrena de l'espectacle. L'estrena es considera la primera funció quan es represente en un teatre (o en un espai a l'aire lliure en els muntatges de carrer) si hi ha contracte d'exhibició entre les parts, perquè no computaran les actuacions preparatòries dutes a terme en locals d'assaig o similars. Seguint les possibilitats de flexibilització puntual del Decret llei 2/2020, també s'entendrà per estrena la presentació d'aquesta primera funció en una sala o espai teatral, amb públic presencial i reproduïda en línia.c) Les persones beneficiàries d'ajudes a la gira han d'acreditar la realització de les representacions i la percepció de les quantitats ingressades per aquest concepte en cada una d'aquestes, mitjançant un certificat de la SGAE o un organisme que gestione els drets d'autor, o, en defecte d'això, mitjançant la presentació dels contractes, factures i justificants d'ingressos, o d'altres documents admesos com a prova en dret. Si algunes de les funcions de la gira s'hagueren cancel·lat a conseqüència de la pandèmia Covid-19, serveixen com a justificants de despesa totes les realment ocasionades i pagades per la persona beneficiària en la preparació d'aquestes funcions.

1r. Les funcions deficitàries que s'hagen contractat únicament a caixet només seran acceptades en la justificació si han sigut organitzades per festivals o fires de reconeguda projecció, com poden ser els equiparables als acreditats per la Red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, la Coordinadora de ferias de artes escénicas del estado español, la Red de teatros alternativos i la Xarxa-Projecte Alcover.

2n. Excepcionalment, les funcions deficitàries dutes a terme dins de la programació regular d'una sala o espai es podran incloure en la justificació si l'import del caixet o l'ingrés mixt (caixet més percentatge de taquilla) contractat cobreix un mínim del 55 % del cost de la funció.d) Les persones beneficiàries d'ajudes anuals a sales de programació en relació amb la programació, l'entitat ha d'assegurar a cada una de les companyies programades com a mínim el més alt dels paràmetres següents:

1r. Un mínim del 60 % de la recaptació de la taquilla neta de cada funció (descomptades les despeses sobre drets de propietat intel·lectual, IVA i comissions per venda d'entrades).

2n. L'abonament d'una quantitat en concepte de caixet, que no serà inferior a la que per cada intèrpret o tècnic estableix el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana.

3r. Qualsevol fórmula de pagament mixta ha d'igualar, almenys, les quantitats mínimes així fixades.

e) Les persones beneficiàries d'ajudes a la formació han d'aportar el justificant del pagament de la matrícula i el certificat d'assistència al curs expedida pel centre que l'haja impartit.

f) Les persones beneficiàries d'ajudes a investigació o edició tindran l'obligació de presentar almenys dues còpies dels treballs realitzats o de l'exemplar editat, ja que la finalitat de la subvenció es dirigeix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social, que quedaran depositades per a la seua consulta en el Departament de Documentació de l'IVC.Huité. Justificació i pagament de les ajudes

1. El pagament d'aquestes ajudes s'efectuarà mitjançant una transferència bancària segons el model de domiciliació bancària presentat juntament amb l'acceptació, sempre que l'activitat s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es justifiquen correctament les despeses corrents ocasionades per l'activitat subvencionada. Una vegada revisada i comprovada la justificació, es procedirà al pagament de la subvenció en els terminis legalment establits.

Sense perjudici de l'anterior, en aplicació del que preveu l'article 8.2.c de l'esmentat Decret llei 2/2020, de la Generalitat, en cas de no desenvolupar-se tota l'activitat, es podrà procedir a la justificació parcial de l'ajuda, de manera que s'abonaran als beneficiaris les despeses justificades i s'anul·larà la resta del crèdit.

No obstant això, d'acord amb el que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament.

2. Tots els documents que servisquen per a justificar aquesta subvenció han d'estar subscrits per la persona beneficiària i han de dirigir-se a l'IVC en un termini no superior a quatre mesos des de la realització de l'activitat; el mateix termini correspondrà també per a les activitats que hagen finalitzat després de la publicació de la resolució de concessió, i, en els dos supòsits, fins al dia 30 de novembre de 2020.

3. Amb caràcter general, la justificació s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12 de les bases.

Quan l'import de l'ajuda siga inferior a 20.000 €, s'utilitzarà el compte justificatiu simplificat, segons el que preveu l'article 12.3 de les bases.

Quan una persona beneficiària acumule subvencions en altres modalitats de la mateixa convocatòria l'import de les quals sume 20.000 € o més, ha d'ajustar-se al compte justificatiu amb un informe d'auditoria en els termes que preveu l'article 12.2 de les bases.

Excepcionalment, a l'empara del que es preveu en l'article 8.2, lletra a, de l'esmentat Decret llei 2/2020, els beneficiaris d'aquestes ajudes inferiors a 20.000 € podran presentar, si així ho estimen, informe d'auditoria de despeses.

El cost dels informes d'auditoria es podrà incloure com a despesa indirecta subvencionable.

4. Quan la subvenció es concedisca a entitats locals, així com als seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents d'aquestes, la justificació de la subvenció s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12.5 de les bases.

5. L'òrgan gestor del procediment podrà requerir els justificants que estime oportuns a fi d'obtindre l'evidència raonable de l'aplicació adequada de la subvenció mitjançant la tècnica de mostreig estratificat, fins i tot de la totalitat dels justificants de despesa si es generen dubtes sobre el cost del projecte.

Les nòmines superiors a 300 € s'han de justificar per mitjà de transferència bancària, xec o pagaré, i, en qualsevol circumstància o import, es podrà exigir la presentació de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Si la forma de pagament és un xec o un pagaré, el document justificatiu consistirà en un acusament de recepció, signat i segellat pel proveïdor, en què ha d'especificar-se la factura o la documentació justificativa de la despesa a què correspon el pagament i la seua data, el número i la data del xec o la data del venciment del pagaré, i davall de la signatura ha d'aparéixer el nom i el NIF de la persona que signa, així com una còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l'operació justificada.

Totes les despeses superiors a 300 euros s'han de realitzar mitjançant una transferència bancària, un xec o un pagaré.

En cas de pagaments en efectiu, fins a 300 euros, el document justificatiu ha de consistir en: justificant de recepció, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d'especificar la factura o documentació justificativa de la despesa a què correspon el pagament i la seua data, i davall de la signatura ha d'aparéixer el nom i NIF de la persona que signa.

6. Les persones beneficiàries de la modalitat d'investigació han de justificar els mateixos conceptes de despesa que es van indicar en el model de fitxa pressupostària que va acompanyar la sol·licitud, perquè, excepcionalment, pot donar-se el cas que determinada activitat d'investigació no incórrega en despeses justificables.

7. Tota la documentació justificativa s'ha de dirigir a l'IVC i ha d'anar subscrita per la persona beneficiària.

8. Els crèdits pressupostaris afectes a aquesta convocatòria, disposats i no pagats per falta de justificació o per ser insuficient o incorrecta, es podran anul·lar, amb la qual cosa perdrà la persona beneficiària el dret a percebre la subvenció assignada.

9. No s'accepten tiquets com a documents comptables justificatius de despeses, que queden substituïts per la factura simplificada, d'acord amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.Nové. Pagaments anticipats

Podran fer-se pagaments anticipats de fins al 60 % de l'import de les subvencions concedides, d'acord amb el que preveu l'article 8.2.b del Decret llei 2/2020, de la Generalitat.

Per a això, les persones beneficiàries han de presentar la sol·licitud de pagament anticipat en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de concessió i depositar en l'IVC un aval bancari per l'import de la bestreta sol·licitada de la subvenció adjudicada, amb una duració indefinida.

Igualment, han d'acreditar la pèrdua o disminució significativa de la seua activitat com a conseqüència directa de la declaració de l'estat d'alarma o de les mesures adoptades per a combatre l'alerta sanitària generada per la Covid-19, mitjançant una declaració responsable en la qual es justifique aquesta pèrdua o disminució d'ingressos.

L'aval es retornarà a la persona beneficiària una vegada revisada la documentació corresponent a la justificació de despeses de l'activitat d'acord amb el que preveu el resolc huité, i, com a màxim, en el termini de tres mesos des que es va presentar la documentació de justificació esmentada, sempre que d'aquesta no s'inferisquen irregularitats en les despeses de l'activitat, que puguen comportar minoracions de l'ajuda concedida.Desé. Despeses subvencionables

1. S'han d'ajustar al que assenyala l'article 29 de les bases i han d'estar directament relacionades amb l'activitat artística del projecte presentat, que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que hagen sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

No es podrà incloure com a despesa subvencionable l'import de l'IVA deduïble quan la persona beneficiària realitze la declaració de l'esmentat impost i, per tant, la quantitat que podrà imputar-se com a despesa és la corresponent a la base imposable dels justificants o factures.

2. Podran justificar-se els percentatges de costos indirectes següents:

a) En les modalitats de sales, gires i assistència a fires, fins a un màxim del 55 % de la subvenció concedida.

b) En les modalitats de producció professional i producció emergent, fins a un màxim del 45 % de la subvenció concedida.

c) En les modalitats d'associacions i entitats, de festivals i mostres i de formació, investigació i edició, fins a un màxim del 35 % de la subvenció concedida.

I, en tots els supòsits, sempre que aquestes despeses corresponguen al període en què es realitza l'activitat i hagen sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, tot això en aplicació de l'article 8.2.a del Decret llei 2/2020.

3. Les persones físiques (empreses individuals) o socis de l'entitat sol·licitadora, que retribuïsquen els seus propis serveis a l'activitat subvencionada, podran justificar únicament costos directes de fins a un màxim del 20 % de la subvenció concedida. En queden exceptuades les cooperatives.

4. En la modalitat de gires, només seran admissibles les següents despeses directes de l'activitat:

a) Viatges: despeses de combustible si es tracta de vehicle particular en trànsit a les representacions.

b) Transports: despeses de taquillatge en transport públic no preferent (exclosos els transports urbans) i despeses derivades del transport de càrrega.

c) Peatges.

d) Lloguer de vehicle de transport per a persones o càrrega (només factura de lloguer).

e) Allotjament i manutenció.

f) Lloguer d'estands i acreditacions (màxim 2 persones) si es tracta d'assistència a fires.

g) Despeses derivades de la publicitat i promoció específiques de la gira.

h) Sous d'intèrprets, tècnics i personal de producció de la gira.i) Percentatge de comissió de l'empresa distribuïdora.

j) Pòlissa d'assegurança en viatges internacionals.

k) I qualsevol altra inequívocament relacionada amb l'activitat i el calendari de la gira.

5. En les modalitats de producció professional i producció emergent, en cas que el muntatge escènic siga una coproducció, es tindran en compte únicament les despeses que corresponguen a la persona beneficiària i al percentatge de participació.

6. En la modalitat d'ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, s'accepten despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern amb els requisits següents:

a) En cas de justificar nòmines, hi ha d'haver una relació contractual de caràcter laboral.

b) El nombre de membres de l'òrgan de govern que perceben qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que l'integren.

7. Les persones beneficiàries d'ajudes anuals a sales d'exhibició han d'ajustar la seua justificació als criteris següents:

a) Podrà justificar-se un màxim del 55 % de la subvenció concedida mitjançant despeses indirectes derivades de l'exhibició.

b) Es justificarà un mínim del 45 % de l'import de la subvenció en despeses directes (caixets o imports abonats a les companyies professionals programades), distribuït de la manera següent:

1r. Un mínim del 55 % correspondrà a la programació d'altres companyies professionals valencianes.

2n. Un màxim del 45 % correspondrà a la programació de produccions o coproduccions pròpies.

3r. Un màxim del 20 % correspondrà a la programació de companyies professionals no valencianes.

En cap cas s'acceptaran despeses generades per concerts de música, representacions sense ingressos de taquilla ni representacions organitzades per un tercer que haja llogat la sala.

A aquest efecte, es consideren companyia valenciana les persones físiques amb residència habitual en territori valencià i les persones jurídiques de disposen de domicili social a la Comunitat Valenciana.

8. No s'admetran com a despeses subvencionables (directes o indirectes) les següents:

a) L'adquisició de material susceptible d'inventariar (ordinadors, focus, mobiliari, etc.). Excepcionalment, el material inventariable que s'haja utilitzat en un muntatge escènic concret (modalitats de producció professional i emergent) podrà ser acceptat en la justificació el 25 % del cost total d'aquest en concepte de valor d'amortització.b) Els serveis de restauració.

c) Els interessos deutors de comptes bancaris, recàrrecs i sancions administratives o penals.

d) Les dietes. En cas que aquestes no figuren integrades en les nòmines dels contractes artístics, en la justificació caldrà aportar el contracte i un rebut amb data, NIF i signatura de la persona receptora.

Onzé. Concurrència de fonts de finançament

Les ajudes que preveu aquesta convocatòria s'han d'ajustar al que estableix l'article 15 de les bases, sense perjudici del que preveu el punt 4 del resolc tercer.Dotzé. Incompliments, criteris de graduació, responsabilitat i règim sancionador

1. L'IVC es reserva, igualment, la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades a les persones beneficiàries en el resolc seté, en els terminis i les condicions assenyalades, amb l'observació sempre del principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de l'LGS.

2. Si la persona beneficiària du a terme la totalitat de les activitats projectades, però el seu cost és inferior al 25 % del pressupost previst, l'òrgan gestor minorarà proporcionalment la quantia de la subvenció.3. Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l'aplicació del que s'ha indicat podran disposar-se de conformitat amb el que determina l'article 7.3 de les bases.

4. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que disposa l'article 19 de les bases.

5. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes en els casos i els termes a què es refereix l'article 18 de les bases.Tretzé. Annexos

Aquesta resolució inclou els quatre annexos que s'indiquen a continuació:

– Annex I. Sol·licitud d'ajuda als sectors teatral i circense.

– Annex II. Model de domiciliació bancària.

– Annex III. Acceptació de la subvenció i compromís de compliment d'obligacions.

– Annex IV. Cessió voluntària de drets de propietat intel·lectual.Catorzé. Entrada en vigor

Aquesta resolució produirà efectes l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quinzé. Recursos

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:1. El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de l'IVC, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 de juny de 2020.– El president de l'Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà i Ibáñez.