Extracte de la Resolució de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5057]

(DOGV núm. 8846 de 30.06.2020) Ref. Base de dades 004951/2020BDNS (identif.): 513071.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades Nacionals de Subvencions:

http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Modalitats i persones beneficiàries

a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic.Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.

b) Ajudes a la gira d'espectacles de dansa.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques del sector de les arts escèniques que realitzen gires.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.

c) Ajudes per a l'assistència a fires.

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques o físiques que assistisquen a fires relacionades amb la seua activitat.

Entre les persones jurídiques, s'inclouen les associacions professionals del sector de les arts escèniques.

d) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana i que no hagen rebut anteriorment cap ajuda de l'ens públic IVC per a la producció professional d'un muntatge escènic.

e) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.Poden ser-ne beneficiàries les associacions professionals i les entitats culturals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de promoció i defensa del sector professional de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana, atenent el seu domicili social i les activitats que figuren en el projecte que han aportat amb la sol·licitud.

f) Ajudes per a la realització de festivals i mostres.

Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental, i les empreses, les associacions i les entitats que organitzen festivals i mostres escèniques de caràcter professional, sempre que disposen d'estructura i capacitat de gestió per a fer aquestes activitats i que aquestes contribuïsquen a la creació, la formació i el desenvolupament de públics, segons conste en el projecte que han presentat amb la sol·licitud.

g) Ajudes a la formació, investigació i edició.

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que desenvolupen activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació, així com d'edició i de difusió general de les arts escèniques.

En el cas d'ajudes a l'edició, podran ser-ne també beneficiàries les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada a la Comunitat Valenciana, segons conste en el projecte que han presentat amb la sol·licitud.Segon. Finançament, distribució i quanties

1. D'acord amb la Llei 10/2019, de 31 de desembre, de 2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (DOGV 8708, 31.12.2019), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit que es preveu en la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S6422000, «Foment de les arts escèniques», de l'IVC, amb un import inicial de 4.700.000 €, incrementat en 300.000 € en virtut del crèdit extraordinari aprovat pel Consell el 17 d'abril de 2020, per tant, l'import total de les ajudes que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria serà d'un màxim de 5.000.000 €.

L'import esmentat podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de les línies de subvenció que els financen.

2. L'import previst inicialment per a aquesta convocatòria és de 790.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats amb el desglossament següent:

a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, fins a un màxim de 300.000 €.

b) Gira d'espectacles, fins a un màxim de 120.000 €.

c) Assistència a fires, fins a un màxim de 40.000 €.

d) Producció emergent d'un muntatge escènic, fins a un màxim de 90.000 €.

e) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, fins a un màxim de 80.000 €.

f) Formació, investigació i edició, fins a un màxim de 60.000 €.

g) Festivals i mostres, fins a un màxim de 100.000 €.

3. Les quanties individualitzades màximes de les subvencions que en el marc de la present convocatòria poden sol·licitar-se són les següents:

a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, 60.000 €.

b) Gira d'espectacles, 37.000 €.

c) Assistència a fires, 10.000 €.

d) Producció emergent d'un muntatge escènic, 25.000 €.

e) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, 28.000 €.

f) Formació, investigació i edició, 7.000 €.

g) Festivals i mostres 50.000 €.

4. Dins dels límits pressupostaris que estableix l'article 27 de les bases, aquestes ajudes es destinaran a sufragar les despeses corrents generades per les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se, per la naturalesa del capítol pressupostari, a inversions ni a adquisicions patrimonials.

5. L'import adjudicat a cada projecte beneficiari serà proporcional a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris d'atorgament que corresponguen a cada modalitat, a l'assignació econòmica d'aquesta i a la quantitat sol·licitada. Si es generen economies després d'aplicar aquest criteri, cal ajustar-se al que disposa el resolc quart, punt 5.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 8/2020, d'11 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8837, 17.06.2020), per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura.Quart. Presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'IVC.

Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

3. S'admetran fins a tres sol·licituds per persona física o jurídica peticionària, que serà aplicable per al conjunt de les convocatòries de foment de les arts escèniques que es publiquen durant l'exercici econòmic actual; en cas que se'n sol·liciten més, només s'admetran les primeres registrades.

Les excepcions seran les següents:

a) Només es podrà presentar una sol·licitud per projecte i només es podrà obtindre una ajuda per modalitat.

b) És incompatible l'obtenció d'ajuda a la producció professional amb la d'ajuda a la producció emergent.

c) En cas de coproduccions, només una de les empreses productores podrà presentar la sol·licitud, la qual, en cas d'obtindre una ajuda, serà la considerada com a beneficiària amb caràcter general.

d) Les persones jurídiques beneficiàries de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana no podran optar a les modalitats d'aquesta convocatòria.València, 26 de juny de 2020.– El president de l'Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà i Ibáñez.