CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021. Convocatòria número 4. [2020/6268]

(DOGV núm. 8871 de 31.07.2020) Ref. Base de dades 006077/2020Advertida errada en l'annex I, de la Resolució de 20 de juliol de 2020, inserida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8865, pàgina 28461, versió valencià, i pàgina 28476, versió castellà, de 24 de juliol de 2020, es transcriu oportunament la següent rectificació:València, 29 de juliol de 2020.– La rectora, p. d. (R 19.06.2019, DOGV 27.06.2019), el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat: Ernest Cano Cano.