RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaibiel. [2020/7407]

(DOGV núm. 8906 de 16.09.2020) Ref. Base de dades 007141/2020

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Descriptors toponímics: GaibielVista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme per l'Asociación de Camareras de la Virgen de los Desamparados, de Gaibiel, de data 23 d'agost de 2020, en què s'insta la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana, per a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaibiel (Castelló).

Després de l'estudi de la documentació que consta en l'expedient i vista la proposta del director general de Turisme, mitjançant la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de l'esmentada distinció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 3.1.a, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Atorgar el títol honorífic de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaibiel (Castelló).Segon

Ordenar, amb data de la present resolució, la inscripció d'ofici de la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, Secció Primera: Festes d'Interés Turístic, en els termes que assenyala l'article 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol.

Tercer

Ordenar la publicació de la present resolució en els termes establits en l'article 7 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, així com en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 8 de setembre de 2020.– El president de la Generalitat, p. d. (R 19.07.2019, DOGV 22.07.2019), el secretari autonòmic de Turisme: Francesc Colomer Sánchez.