Informació pública de la declaració d'incompliment i règim d'execució forçosa sobre el solar situat al carrer Major, número 3. [2020/9585]

(DOGV núm. 8957 de 20.11.2020) Ref. Base de dades 009431/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: la Vila JoiosaDe conformitat amb el que es disposa en l'article 184 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, modificat per la Llei 1/201, de 5 de febrer, i la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, l'ordre d'edificació se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes anunciant-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic de la província d'àmplia difusió i s'haurà de notificar simultània o prèviament de manera expressa a la propietat i als titulars de drets reals, per la qual cosa es fa públic el següent:

L'alcalde president ha dictat la Resolució 2862 de 18 de setembre de 2020, que en la seua part dispositiva diu el següent:Primer

Ordenar l'edificació a la mercantil BTL SpainAcquisitionsI, SL, en qualitat de propietària del solar situat en carrer Major, número 3, amb referència cadastral 1357722YH4615N0001RH, per haver superat el termini d'un any per a edificar conforme a l'article 94 de les normes urbanístiques del PGOU de la Vila Joiosa, havent de sol·licitar llicència i prestar garantia en els termes previstos en l'apartat 2 del punt segon de la part dispositiva de la present proposta.

Les condicions urbanístiques del solar l'edificació del qual s'ordena són les següents:

La parcel·la està inclosa en l'àmbit en l'àmbit del Pla especial de protecció i conservació de la Ciutat Històrica de la Vila Joiosa (PEPCCH) i el seu Catàleg de Béns i Espais Protegits (publicat l'acord d'aprovació definitiva en el BOP d'Alacant número 92 de 16.05.2019). A aqueix respecte és procedent afegir que l'immoble de referència està catalogat en la fitxa número 78 amb nivell de protecció parcial, classificació de bé catalogat (B.C.), categoria d'arquitectura popular, ús proposat de residencial unitari i usos compatibles, destinació prevista privada.La parcel·la situada en carrer Major número 3, amb referència cadastral 1357722YH4615N0001RH es troba inscrita en el Registre de la Propietat de la Vila Joiosa al tom 1835, llibre 1168, foli 141, inscripció 18 de data 25.05.2020, finca de la Vila Joiosa número 2894. Codi registral únic 03016000226903.

La present ordre d'edificació implica per si mateixa la inclusió en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar; amb efectes merament declaratius i de publicitat, és a dir, qualsevol persona pot consultar el Registre i, per tant, tindre coneixement de l'ordre d'edificació que pesa sobre la propietat.

En la inscripció en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar es faran constar les circumstàncies abans esmentades relatives a aqueix solar.Segon

Notificar als propietaris i altres titulars de drets reals, els qui en el termini de dos mesos comptats des de la notificació podran optar per:1. Realitzar les al·legacions que tinguen per convenients.

2. Comprometre's a sol·licitar llicència en un termini màxim addicional i improrrogable d'altres dos mesos i efectivament a edificar, atorgant una fiança del 5 % del cost de les obres mitjançant la presentació del preceptiu projecte bàsic d'edificació.

3. Manifestar la seua voluntat d'adherir-se al règim concertat amb el promotor que siga seleccionat en pública concurrència en el règim de substitució forçosa regulat en la LOTUP, en la modalitat de pagament de parts de l'edificació en règim de propietat horitzontal, això sense procedir a la declaració d'incompliment.Tercer

Sotmetre la present ordre a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el DOGV i en un periòdic de la província d'àmplia difusió.

L'expedient es troba a la disposició dels interessats per a la seua consulta en l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de la Vila Joiosa situada en el carrer Cristóbal Galiana, 2.Quart

Advertir que en el cas que no sol·liciten llicència i efectivament construïsquen o s'adherisquen a l'execució concertada, o si els informes tècnics i jurídics municipals impediren la concessió de la llicència, el procediment de declaració d'incompliment continuarà amb les següents conseqüències de conformitat amb l'article 184.5.b de la LOTUP, que amb caràcter general són els següents:

1r. La inscripció en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.

2n. Minoració de l'aprofitament fins a un 50 % de conformitat amb les previsions de l'article 103.4 de la LOTUP.

3r. Es triarà el règim d'edificació forçosa mitjançant substitució forçosa, venda forçosa o expropiació forçosa, segons convinga als interessos públics.

4t. Comunicació al Registre de la Propietat.Cinqué

Als efectes previstos en els articles 170 i 184.3 de la LOTUP, i una vegada notificats els propietaris, es procedirà a la inscripció de l'immoble en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, i a la comunicació de la present resolució al Registre de la Propietat.

La Vila Joiosa, 2 de novembre de 2020.– L'alcalde: Andrés Verdú Reus.