Informació pública del Projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de sòl urbà UE-4 . [2020/9612]

(DOGV núm. 8957 de 20.11.2020) Ref. Base de dades 009430/2020

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: JéricaLa Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Jérica, mitjançant acord de data 15 de juny de l'any 2020, va resoldre sotmetre a informació pública, de conformitat amb l'article 92.2 LOTUP, el Projecte de reparcel·lació forçosa de la Unitat d'Execució de sòl urbà UE-4 del Pla general de Jérica, presentat pel Sr. José Luis Ocerín López, que actua en nom i representació de la mercantil «Niregrés Promociones, SL», el dia 20 de juny de l'any 2019, per termini d'un mes mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Durant aquest tràmit d'informació pública l'expedient administratiu podrà consultar-se en les oficines de l'Ajuntament de Jérica perquè els propietaris inclosos en l'àrea reparcel·lable i qualsevol altre interessat en l'expedient administratiu, puguen examinar l'expedient administratiu, formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents.Jérica, 9 de novembre de l'any 2020.– L'alcalde: Jorge Peiró Ripoll.