Decret 85/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les Normes d'Habitabilitat i Disseny d'Habitatges a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 1092 de 23.06.1989
Referència Base de Dades:  1402/1989
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 23.09.1989
  Data de fi de vigència: 05.12.1997
  Notes: Tots els habitatges existents a l'àmbit de la Cominitat Valenciana hauran d'ajustar-se, per a la concessió de la cèdula d'habitabilitat, a les condicions que es determinaran en el Capítol "L'Habitatge existent" de l'Ordre que desenvolupa aquesta disposició. Tots els habitatges de nova planta hauran de complir les exigències i condicions que es determinaran en els Capítols "L'habitatge de nova planta" i "habitatge de protecció oficial" de la mateixa Ordre. Queden responsabilitzats del compliment de les Normes d'Habitabilitat i Disseny d'Habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els redactors dels projectes i els organismes que intervinguen en el visat, en la supervisió dels projectes i en la concessió de llicències. la C.O.P.U.T. podrà inspeccionar els projectes, l'execució i l'ús d'habitatges i edificis. - No seran d'aplicació de l'àmbit de la Comunitat Valenciana: Ordre de 29 de febrer de 1944 sobre Condicions Higièniques mínimes dels habitatges. Ordre Ministerial de 20 de maig de 1969. Ordre de 4 de maig de 1970 per la qual es modifiquen les Ordenances Provisionals d'Habitatges de Protecció Oficial. Ordre de 16 de maig de 1974 per la qual s'aprova l'Ordenaça trenta-quatrena "Garatges" de les Ordenances Provincials d'Habitatges de Protecció Oficial.
  Aquesta disposició afecta:
    Desenvolupa o complementa:
  Aquesta disposició està afectada per:
    Derogada per:
    Desenvolupada o complementada per:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Obres Públiques, Urbanisme i Transports
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Arquitectura i habitatge
  Descriptors:
    Temàtics: política de l'habitatge, habitatge, reglamentació de la construcció , Barreres arquitectòniques


 • Decret 85/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les Normes d'Habitabilitat i Disseny d'Habitatges a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  L'Ordre de 29 de febrer de 1944 determinà les Condicions Higièniques mínimes que han de reunir els habitatges.

  L'Ordre Ministerial de 20 de maig de 1969 aprovà les «Ordenances Provisionals d'Habitatges de Protecció Oficial», que foren modificades per Ordre Ministerial de 4 de maig de 1970, ampliades per Ordre Ministerial de 16 de maig de 1974 i modificades novament per Ordre Ministerial de 21 de febrer de 1981.

  El Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, desenvolupà el Reial Decret-Llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre Política d'Habitatge, que en la disposició transitòria sisena disposà que mentres no s'aprovaren les normes tècniques de disseny i qualitat previstes en l'article cinc, regirien pel que fa al disseny les Ordenances Provissionals d'Habitatge de Protecció Oficial.

  La Generalitat Valenciana, conscient del desfassament produït entre la normativa vigent i la realitat de la construcció a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tant per les condicions higièniques que es determinaren l'any 1944, encara en vigor, com per la denominada provisionalitat de les ordenances aplicables als habitatges de protecció oficial, amb intenció de dotar al sector de la construcció d'habitatges d'un instrument legal que reunesca les condiciones necessàries de coherència i simplicitat, ha dissenyat un únic text que engloba la normativa a aplicar als edificis d'habitatges ja construïts i als projectes d'edificació d'habitatges, independentment del règim de protecció.

  En atenció d'açò i fent ús de les competències que la Generalitat Valenciana té en matèria d'edificació, de conformitat amb l'article 31.9 de l'Estatut d'autonomia i una vegada traspassades les funcions i serveis a la Generalitat Valenciana per Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, en matèria de Patrimoni Arquitectònic, Control de Qualitat de l'Edificació i Habitatge a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 12 de juny de 1989,

  DECRETE:

  Article primer

  Tots els habitatges existents a l'àmbit de la Comunitat Valenciana hauran d'ajustar-se, per a la concessió de la cèdula d'habitabilitat, a les condicions que es determinen en el Capítol «L'habitatge existent» de l'Ordre que desenvolupa aquesta disposició. Es consideren habitatges existents, a l'efecte d'aquesta normativa, els ja construïts, en execució i els aprovats o que disposen de sol·licitud de llicència municipal d'obres amb anterioritat a la vigència d'aquesta disposició.

  Article segon

  Tots els habitatges de nova planta, independentment del règim de protecció, hauran d'acomplir les exigències i condicions que es determinaran el Capítol «L'habitatge de nova planta» de l'Ordre de desenvolupament d'aquesta disposició. Hom entendrà que les Normes presents son les referides en l'article 5 del Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre. Les successives ocupacions d'aquests habitatges hauran d'autoritzar-se de conformitat a d'aquest Capítol. Es consideraran habitatges de nova planta, a l'efecte d'aquesta normativa, les aprovades o que disposen de sol·licitud de llicència municipal d'obres amb posterioritat a la vigència d'aquesta disposició.

  Article tercer

  Els habitatges de nova planta hauran d'ajustar-se a més, en el cas d'estar acollides al règim de protecció oficial, a les condicions que estableix el Capítol «L'habitatge de protecció oficial» de l'Ordre de desenvolupament d'aquesta disposició.

  Article quart

  En edificis o habitatges existents, les parts o elements d'obra que siguen objecte de reforma o rehabilitació s'ajustaran als mínims disposats per a habitatges de nova planta, tret dels casos d'impossibilitat manifesta justificats com cal.

  Article cinqué

  Queden responsabilitzades del compliment de les «Normes d'Habitabilitat i Disseny d'Habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana», i dins de les respectives atribucions i competències, els professionals redactors de projectes d'edificació; els Organismes o Corporacions que intervinguen preceptivament en el visat, supervisió informe dels projectes i en la concessió de llicències d'obra, cèdules d'habitabilitat o permís d'ocupació; els professionals i tècnics que les dirigesquen; aquelles persones físiques o jurídiques que intervinguen en qualsevol de les actuacions previstes en aquestes Normes.

  Article sisé

  Per al seguiment i vigilància del compliment d'aquestes Normes, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà inspeccionar els projectes, la execució de les obres i l'ús dels habitatges i edificis.

  DISPOSICIO DEROGATORIA

  No seran d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana les disposicions següents:

  - Ordre de 29 de febrer de 1944 sobre Condicions Higièniques mínimes dels habitatges.

  - Ordre Ministerial de 20 de maig de 1969 per la qual s'aprova l'adaptació de les ordenances tècniques constructives, aprovades per Ordres de 12 de juliol de 1955 i 22 de febrer de 1968, al tex refós i revisat de la Legislació d'Habitatges de Protecció Oficial i el seu reglament (Ordenances Provisionals d'Habitatges de Protecció Oficial).

  - Ordre de 4 de maig de 1970 per la qual es modifica les Ordenances Provisionals d'Habitatges de Protecció Oficial, aprovades per l'Ordre de 20 de maig de 1969.

  - Ordre de 16 de maig de 1974 per la qual s'aprova l'Ordenança trenta-quatrena «Garatges», de les Ordenances Provisionals d'Habitatges de Protecció Oficial.

  - Ordre de 21 de febrer de 1981 per la qual es modifica les ordenances tècniques i normes constructives novena, onzena, tretzena, dissetena i trenta-quatrena, aprovades per Ordre de 20 de maig de 1969.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera

  Es faculta al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports per a dictar les Ordres de desenvolupament d'aquesta disposició.

  Segona

  Aquest Decret vigirà als tres mesos des de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 12 de juny de 1989.

  El President de la Generalitat,

  JOAN LERMA I BLASCO

  El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,

  RAFAEL BLASCO I CASTANY