DECRET 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms.Publicat en:  DOGV núm. 4042 de 13.07.2001
Número identificador:   2001/Q6927
Referència Base de Dades:  2904/2001
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 14.07.2001
  Notes: S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms
  Aquesta disposició està afectada per:
    Desenvolupada o complementada per:
    Modificada per:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Justícia i Administracions Públiques
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Funció pública Ocupació i formació professional
  Descriptors:
    Temàtics: reglament intern, reglament administratiu, seguretat en el treball, funcionari , monografies


 • DECRET 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms. [2001/Q6927]

  La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i les disposicions que la desenvolupen, tenen una decidida vocació d'universalitat i integració, i constitueixen, en els seus aspectes fonamentals, norma bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.18ª de la Constitució espanyola, de conformitat amb el que disposa l'article 3 i la disposició addicional tercera de la dita llei. Tot això suposa considerar la prevenció enfront dels riscos laborals, en l'àmbit de les administracions públiques, com una actuació única, indiferenciada i coordinada, que ha d'arribar a tots els empleats públics sense distinció del règim jurídic que regisca la seua relació de servei. Això es tradueix en una planificació de l'activitat preventiva integral i integrada en el conjunt d'activitats i decisions de l'administració de la Generalitat Valenciana, la qual cosa es realitzarà amb la participació dels representants legals dels empleats públics, entenent-se, d'altra banda, que les mesures que d'aquesta norma es deriven recauen en benefici dels ciutadans usuaris de les dependències públiques en les seues relacions amb l'administració de la Generalitat Valenciana.

  Hi ha diverses peculiaritats en l'àmbit competencial de les administracions públiques, pel que fa a l'aplicació de la matèria de prevenció de riscos laborals. En concret, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, particularment en els seus articles 31.1, 34.3 i 35.4, i la disposició addicional quarta del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprovà el Reglament dels Serveis de Prevenció, contemplen la regulació d'una normativa específica per a les administracions públiques.

  Amb el present reglament es tracta de desenvolupar dita normativa, en abastar els drets de participació i representació, i reproduir substancialment els punts de l'Acord de la Taula General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre de 1997, l'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives, la definició de les funcions i nivells de qualificació del personal que les porte a terme, i l'establiment d'adequats instruments de control que substituïsquen a les obligacions en matèria de les auditories contingudes en el capítol V del Reglament dels Serveis de Prevenció, que no són d'aplicació a les administracions públiques.

  En virtut d'això, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en la disposició addicional quarta del Reglament dels Serveis de Prevenció, en el marc de les competències atorgades a la Generalitat Valenciana de desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'estat sobre el règim estatutari dels seus funcionaris i d'execució de la legislació laboral de l'estat, previstes en els articles 32.1 i 33.1 de l'estatut d'autonomia, consultades les organitzacions sindicals més representatives, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de juliol de 2001,

  DECRETE

  Article únic

  S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, que s'insereix com annex .

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que disposa el present decret.

  DISPOSICIÓ FINAL

  El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 10 de juliol de 2001

  El president de la Generalitat Valenciana,

  EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

  El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

  CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

  ANNEX

  Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms

  Índex

  Article 1. Objecte

  Article 2. Àmbit d'aplicació

  Article 3. Integració i coordinació de l'activitat preventiva

  Article 4. Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana

  Article 5. Representació dels empleats públics

  Article 6. Els delegats de Prevenció. Competències, facultats, garanties i crèdit horari

  Article 7. Formació en matèria preventiva

  Article 8. Consulta als empleats públics

  Article 9. Òrgans de participació. Concepte, composició, funcions i competències

  Article 10. Els serveis de Prevenció

  Article 11. Funcions i nivells de qualificació

  Article 12. Instruments de control dels sistemes de prevenció

  Disposició addicional primera. Habilitació per al desenvolupament normatiu del present reglament

  Disposició addicional segona. Acreditació i indemnitzacions de les delegades i delegats de Prevenció i dels membres dels comités de Seguretat i Salut

  Disposició addicional tercera. Règim supletori del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener

  Disposició addicional quarta. Habilitació de crèdits pressupostaris

  Disposició addicional cinquena. Garantia de representació

  Disposició transitòria. Dissolució de la Comissió Paritària de Salut Laboral

  Article 1. Objecte

  Constitueix l'objecte de la present norma reglamentària el desenvolupament, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprovà el Reglament dels Serveis de Prevenció, partint de la integració de la prevenció en el conjunt de les seues activitats i decisions, i la potenciació dels seus recursos propis, adequant el seu contingut a les seues peculiaritats organitzatives i de participació del personal al seu servei.

  Article 2. Àmbit d'aplicació

  El present reglament serà d'aplicació general al personal que, davall qualsevol tipus de relació jurídica, ja siga de caràcter laboral, ja de caràcter administratiu o estatutari, preste els seus serveis en l'administració de la Generalitat Valenciana i en els organismes autònoms que en depenen.

  Les normes que conté afecten tots els centres de treball i dependències de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels mencionats organismes autònoms, sent el seu àmbit territorial el de la Comunitat Valenciana. Així mateix, serà d'aplicació en tots els centres de treball de l'administració de la Generalitat Valenciana que, si és procedent, es troben ubicats fora del territori de la Comunitat Valenciana.

  El present reglament no serà d'aplicació en aquelles activitats les particularitats de les quals així ho impedisquen, de conformitat amb allò establit per l'article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

  No obstant l'anterior, el present reglament inspirarà les regulacions específiques que, si és procedent, es dicten pel Govern Valencià per a la protecció de la seguretat i la salut dels empleats públics que presten els seus serveis en les indicades activitats.

  Article 3. Integració i coordinació de l'activitat preventiva

  1. La prevenció de riscos laborals en l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms haurà d'integrar-se en el conjunt de les seues activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què aquest es preste, com en la seua línia jeràrquica, inclosos tots els nivells d'aquesta.

  2. L'acció preventiva, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva han de donar compliment als principis generals establits en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en els capítols I i II del Reglament dels Serveis de Prevenció.

  3. Els distints departaments de l'administració de la Generalitat Valenciana i els organismes inclosos en l'àmbit d'aplicació del present reglament, segons el seu article 2, adoptaran les mesures precises per a la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut dels empleats al seu servei.

  4. Els responsables de les diferents unitats orgàniques disposaran dels mecanismes oportuns per a dur a terme dites mesures en l'àmbit de les seues competències, i vetlaran pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball en el seu àmbit, sense menyscapte de les competències que puguen tindre els serveis i persones encarregades, de forma específica, dels aspectes tècnics de la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

  Article 4. Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana

  1. Constitució: es constitueix la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana, com a òrgan de coordinació de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms, en matèria de prevenció de riscos aborals.

  2. Composició: la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana estarà formada per:

  · Presidència: la consellera o el conseller competent en matèria de Funció Pública, qui podrà delegar en la directora o el director general de Funció Pública.

  · Vocals: les o els titulars dels següents òrgans directius:

  – La Subsecretaria de Política Pressupostària i Tresor, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  – La Direcció General de Funció Pública, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques .

  – La Direcció General de Justícia, de la mateixa conselleria.

  – La Subsecretaria o, si no n'hi ha, la Secretaria General de la Conselleria de Cultura i Educació.

  – La Direcció General de Règim Econòmic, de la mateixa conselleria.

  – La Direcció General de Personal, de la mateixa conselleria.

  – La Subsecretaria per als Recursos de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat.

  – La Secretaria General de la mateixa conselleria.

  – La Direcció General per a la Salut Pública, de la mateixa conselleria.

  – La Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  Actuarà com a secretari de la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana, amb veu i sense vot, la o el titular de la Direcció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del sector de l'administració pública,, de la Direcció General de Funció Pública.

  En el supòsit de modificació de les estructures organitzatives de l'administració del Govern Valencià, els òrgans citats nominativament hauran d'entendre's substituïts pels que tinguen assignades les corresponents competències en les respectives matèries.

  3. Assessorament: la comissió podrà invitar a les seues reunions les persones que estime oportunes, en raó dels seus coneixements o dels temes a tractar.

  4. Règim de funcionament: la comissió es regirà en el seu funcionament, a falta de la seua pròpia autoregulació, pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre. La dita comissió es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada al semestre, i en sessió extraordinària totes les vegades que siga convocada pel seu president.

  5. Funcions i competències:

  – Desenvolupar la política de prevenció de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, a la vista dels criteris de desenvolupament i aplicació de la normativa sobre seguretat i salut en el treball, elaborats per la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana.

  – Coordinar i impulsar les actuacions en matèria preventiva a realitzar per l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions a través de tota la seua línia jeràrquica.

  Article 5. Representació dels empleats públics

  1. El personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels organismes autònoms que en depenen té dret a participar en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball, de conformitat amb el que disposa l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

  2. Correspon a les juntes de Personal, als comités d'Empresa, als delegats de Personal i als representants sindicals, en els termes previstos en la vigent normativa en matèria d'òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques, les funcions a què es refereix l'article 34.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

  3. Correspon als delegats de Prevenció i als comités de Seguretat i Salut les competències i facultats establides, respectivament, en els articles 36 i 39 de la citada Llei 31/1995.

  4. La designació dels delegats de Prevenció, en els distints sectors de l'administració de la Generalitat Valenciana, s'efectuarà d'acord amb els següents criteris:

  a) Sector sanitari.

  La designació dels delegats de Prevenció en l'àmbit del sector sanitari es realitzarà per les organitzacions sindicals entre les empleades i empleats públics que tinguen la condició de representants electes del personal de l'administració de la Generalitat Valenciana. No obstant això, davant de la possibilitat que en dits representants concórrega insuficiència de la convenient qualificació o informació en les concretes qüestions a debatre en matèria de seguretat i salut, les organitzacions sindicals podran designar fins a un 25% del nombre total dels delegats entre empleades i empleats públics que no siguen representants electes.

  El nombre de delegats de Prevenció haurà d'ajustar-se a l'escala establida en l'article 35.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aplicada a cadascun dels dos censos corresponents a personal estatutari/funcionari i a personal laboral, en l'àmbit de cada una de les àrees de Salut.

  Una vegada determinat el nombre total de delegats en el sector sanitari, conforme al procediment previst en els paràgrafs anteriors, seran distribuïts entre les organitzacions sindicals en funció de la representativitat obtinguda per aquestes en cada òrgan de representació i Àrea de Salut.

  b) Sector docent.

  La designació dels delegats de Prevenció en l'àmbit del sector docent es realitzarà per les organitzacions sindicals entre les empleades i empleats públics de l'administració de la Generalitat Valenciana que tinguen la condició de membres de les juntes de Personal docent i els delegats de Secció Sindical. No obstant això, davant de la possibilitat que en dits representants concórrega insuficiència de la convenient qualificació o informació en les concretes qüestions a debatre en matèria de seguretat i salut, les organitzacions sindicals podran designar fins a un 25% del nombre total de delegats entre empleades i empleats públics que no siguen representants electes.

  El nombre de delegats de Prevenció haurà d'ajustar-se a l'escala establida en l'article 35.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aplicada a cada una de les ensenyances i dels nivells educatius existents, i en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

  Una vegada determinat el nombre total de delegats en el sector docent conforme al procediment previst en els paràgrafs anteriors, se'ls aplicarà la representativitat obtinguda per les organitzacions sindicals en cada òrgan de representació.

  c) Sector d'administració de justícia.

  La designació dels delegats de Prevenció, en l'àmbit del sector de justícia, es realitzarà per les organitzacions sindicals entre les empleades o empleats públics que ostenten la condició de membres de les juntes de Personal del dit sector. No obstant això, davant de la possibilitat que en dits representants concórrega insuficiència de la convenient qualificació o informació en les concretes qüestions a debatre en matèria de seguretat i salut, les organitzacions sindicals podran designar fins a un 25% del nombre total de delegats entre empleades i empleats públics que no siguen representants electes.

  El nombre de delegats de Prevenció haurà d'ajustar-se a l'escala establida en l'article 35.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aplicat en cada província al cens de personal funcionari.

  Una vegada determinat el nombre total de delegats en el sector d'administració de justícia, conformement al procediment previst en els paràgrafs anteriors, seran distribuïts entre les organitzacions sindicals en funció de la representativitat obtinguda en les últimes eleccions sindicals en cada Junta de Personal i província.

  d) Sector d'administració pública.

  La designació dels delegats de Prevenció en l'àmbit de l'administració pública es realitzarà per les organitzacions sindicals entre les empleades i empleats públics que tinguen la condició de representants electes. No obstant això, davant de la possibilitat que en dits representants concórrega insuficiència de la convenient qualificació o informació en les concretes qüestions a debatre en matèria de seguretat i salut, les organitzacions sindicals podran designar fins a un 25% del nombre total de delegats entre empleades i empleats públics que no siguen representants electes.

  El nombre de delegats de Prevenció haurà d'ajustar-se a l'escala establida en l'article 35.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aplicada en l'àmbit de cada conselleria i província, i al cens únic de personal, independentment de la seua relació jurídica amb l'administració.

  Sense perjudici del que preveu el paràgraf anterior, i en atenció a les característiques específiques de l'activitat desenvolupada en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, es constituirà en aquest un comité propi de Seguretat i Salut.

  Així mateix, la representació en l'àmbit de benestar social es veurà incrementada en tres delegats de Prevenció, i en el sector docent en un delegat per cadascun dels serveis territorials. Dits delegats addicionals seran distribuïts entre les organitzacions sindicals en funció de la representativitat obtinguda en les últimes eleccions sindicals.

  Una vegada determinat el nombre total de delegats en el sector d'administració pública, conforme al procediment previst en els paràgrafs anteriors, seran distribuïts entre les organitzacions sindicals en funció de la representativitat obtinguda en les últimes eleccions, de forma conjunta, en els òrgans de representació en cada província.

  5. En el cas que en algun dels sectors es produïra empat de sencers o restes per a l'atribució de delegats de Prevenció, l'empat es resoldrà adjudicant el delegat en conflicte a l'organització sindical que tinga més nombre gran de vots en l'àmbit de representació.

  Article 6. Els delegats de Prevenció. Competències, facultats, garanties i crèdit horari

  1. Competències: els delegats de Prevenció, en la seua qualitat de representants del personal amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball, tenen atribuïdes les competències següents:

  a) Col·laborar amb l'administració de la Generalitat Valenciana en la millora de l'acció preventiva pròpia.

  b) Promoure i fomentar la cooperació del personal en l'execució de les normes sobre prevenció de riscos laborals.

  c) Ser consultats per l'òrgan de direcció, amb caràcter previ a la seua execució, sobre les decisions a què es refereix l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

  Els informes a emetre pels delegats de Prevenció, segons el que disposa l'article 36.1.c de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, hauran de ser elaborats en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracte d'adoptar mesures dirigides a previndre riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver emés l'informe, l'administració podrà posar en pràctica la seua decisió.

  d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

  e) Qualsevol altra que li siga encomanada per la comissió sectorial corresponent.

  2. Facultats: així mateix, i de conformitat amb el que preveu el punt 2 de l'article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, són facultats dels delegats de Prevenció:

  a) Acompanyar els tècnics en les avaluacions, de caràcter preventiu, del medi ambient de treball, així com, i en els termes previstos en l'article 40 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, als inspectors de Treball i Seguretat Social, en les visites i verificacions que realitzen en els centres de treball, per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i poden formular davant d'ells les observacions que estimen oportunes.

  b) Tindre accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguen necessàries per a l'exercici de les seues funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 de la citada llei. Quan la informació estiga subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garantisca el respecte de la confidencialitat.

  c) Ser informats, per l'òrgan de direcció que en cada cas procedisca, sobre els danys produïts en la salut dels empleats públics, una vegada que aquell haguera tingut coneixement d'ells, i poden presentar-se, fins i tot fora de la seua jornada laboral, en el lloc dels fets per a conéixer les seues circumstàncies.

  d) Rebre de l'òrgan de direcció les informacions obtingudes per aquest, procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en la l'administració del Govern Valencià, així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut del personal, sense perjudici del que disposa l'article 40 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, i poden, a tal fi, accedir a qualsevol zona d'aquests i comunicar-se durant la jornada amb el personal, de manera que no s'altere el normal desenvolupament de l'activitat laboral.

  f) Demanar de l'òrgan de direcció l'adopció de mesures de caràcter preventiu per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut del personal, i poden, a tal fi, efectuar propostes a l'administració, així com al Comité de Seguretat i Salut per a la seua discussió en aquest. La decisió negativa de l'administració sobre l'adopció de les mesures proposades per la delegada o el delegat de Prevenció, haurà de ser motivada, i s'adoptarà en un termini no superior a 15 dies, llevat que el nombre de propostes formulades impedisca raonablement el compliment del dit termini.

  g) Proposar a l'òrgan de representació del personal corresponent, l'adopció de l'acord de paralització d'activitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El dit acord podrà ser adoptat per decisió majoritària dels delegats de Prevenció, quan no resulte possible reunir amb la urgència requerida a l'òrgan de representació del personal.

  3. Garanties: els delegats de Prevenció que no reunisquen la condició de representants electes tindran, en l'acompliment de la seua funció, les garanties establides en l'article 68.a, b), c) i en l'article 53.4 de l'Estatut dels Treballadors, si es tractara de personal laboral, i les fixades en l'article 11.a, b), c) i e) de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques, si es tracta de personal estatutari o funcionari. Les designacions de les empleades o empleats públics que no siguen representants electes tindran la mateixa vigència que les dels representants electes, per la qual cosa causaran baixa pels mateixos motius que aquests. Els delegats de Prevenció que siguen representants electes disposaran de les garanties inherents a la seua condició representativa.

  4. Crèdit horari: els delegats de Prevenció, tinguen o no la condició de representants electes, disposaran de fins a 15 hores mensuals retribuïdes, dedicades exclusivament a activitats de prevenció.

  En el sector docent s'utilitzaran, per a les activitats de prevenció, les hores complementàries no lectives, llevat dels supòsits de paralització d'activitat i d'accident laboral.

  No obstant l'anterior, serà considerat, en tot cas, com a temps de treball efectiu, sense imputació al citat crèdit horari, el corresponent a les reunions del Comité de Seguretat i Salut i a qualssevol altres convocades per l'administració, en matèria de prevenció de riscos, així com el destinat a les visites previstes en les lletres a) i c) de l'apartat 2 d'aquest article.

  En cap cas dites llicències horàries podran acumular-se al crèdit horari sindical, i s'hauran d'utilitzar exclusivament per a l'exercici de les competències i facultats que els confereix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

  5. Utilització del crèdit horari: per a fer més efectiu aquest treball, i possibilitar una acció preventiva, eficaç i responsable, es disposa el següent:

  a) Les llicències horàries seran utilitzades dins del trimestre natural, i no podran ser reservades per a trimestres següents si no són utilitzades.

  b) El crèdit d'hores disponible pels delegats de Prevenció podrà acumular-se globalment per les organitzacions sindicals per a l'activitat exclusiva de prevenció, i es podrà sol·licitar l'ús del crèdit horari mitjançant dispenses horàries per períodes inferiors a un trimestre. Els documents de renúncia o cessió total o parcial d'hores seran tramesos a la conselleria competent, atenent el sector.

  c) La citada cessió d'hores tindrà així mateix caràcter trimestral, i haurà de ser renovada per trimestres naturals. No obstant això, la distribució d'hores s'entendrà renovada automàticament si no es produeix comunicació en sentit contrari.

  d) L'acumulació individual de crèdit horari retribuït mai podrà suposar l'alliberament total de l'assistència al lloc de treball. Per a la utilització del dit crèdit horari, es concediran permisos retribuïts a títol individual per a cada delegat de Prevenció, mitjançant sol·licitud escrita, amb una antelació mínima de 48 hores, dirigida al responsable de permisos i llicències de la unitat a què estiga adscrit.

  En els supòsits que s'haja produït un dany, o concórrega la possibilitat de paralització de l'activitat per risc greu i imminent, no es requerirà cap termini per a la seua concessió, ni s'imputarà al crèdit horari addicional.

  6. Sigil professional: els delegats de Prevenció, siguen representants electes o no, els serà d'aplicació el que disposen els articles 65.2 de l'Estatut dels Treballadors i 10, paràgraf segon, de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, segons siga, respectivament, la seua relació jurídica amb l'administració de caràcter laboral o administratiu, pel que fa al sigil professional degut, respecte de les informacions a què tingueren accés com a conseqüència de la seua actuació. En tot cas, cap document reservat entregat per l'administració podrà ser utilitzat és de l'estricte àmbit d'aquesta o per a fins distints als que van motivar la seua entrega.

  Article 7. Formació en matèria preventiva

  1. Formació del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana: en compliment del que preveu l'article 19 de Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'administració de la Generalitat Valenciana garantirà que tot el personal reba una formació teòrica i pràctica mínima de 15 hores en matèria preventiva, tant en el moment del seu accés a la funció publica, qualsevol que siga la modalitat o duració de la seua relació amb aquesta, com quan es produïsquen canvis en les funcions que exercisca o s'introduïsquen noves tecnologies o variacions en els equips de treball.

  La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball i funció que exercisca, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous, i repetir-se periòdicament si és necessari.

  La formació a què es refereix el paràgraf anterior haurà d'impartir-se, sempre que siga possible, dins de la jornada de treball o, si no n'hi ha, en altres hores, però amb el descompte en aquella del temps invertit en aquesta. La formació es podrà impartir per l'administració mitjançant mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre el personal.

  2. Formació de les delegades i delegats de Prevenció: en compliment del que preveu l'article 37 de la citada Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'administració de la Generalitat Valenciana proporcionarà als delegats els mitjans i la formació en matèria preventiva que calguen per a l'exercici de les seues funcions.

  La formació s'haurà de facilitar per l'administració pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats especialitzades en la matèria, i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous, i es repetirà periòdicament si és necessari.

  El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball a tots els efectes, i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els delegats de Prevenció.

  Els delegats de Prevenció disposaran d'un crèdit mínim, per a la seua formació en matèria de prevenció, de 30 hores, segons el que preveu l'article 35.2 del Reglament dels Serveis de Prevenció. No obstant això, de conformitat amb el que disposa l'article 35.1, en relació amb el 35.2.a, d'aquest, els delegats de Prevenció del sector en què es realitzen activitats de les previstes en l'annex I del citat reglament, disposaran de 50 hores per a la seua formació en matèria preventiva.

  Article 8. Consulta als empleats públics

  De conformitat amb el que estableix l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'administració de la Generalitat Valenciana haurà de consultar als delegats de Prevenció, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

  a) La planificació i organització del treball en l'administració de la Generalitat Valenciana i la introducció de noves tecnologies, en tot allò que s'ha relacionat amb les conseqüències que aquestes pogueren tindre per a la seguretat i la salut derivades de l'elecció dels equips, la determinació i l'adequació de les condicions de treball i l'impacte dels factors ambientals en el treball.

  b) L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals en l'administració de la Generalitat Valenciana, inclosa la designació del personal encarregat de dites activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.

  c) La designació del personal encarregat de les mesures d'emergència.

  d) Els procediments d'informació i documentació a què es refereixen els articles 18.1 i 23.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

  e) El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.

  f) Qualsevol altra acció que puga tindre efectes substancials sobre la seguretat i la salut del personal.

  Article 9. Òrgans de participació. Concepte, composició, funcions i competències

  En atenció a la diversitat d'activitats desenvolupades per l'administració de la Generalitat Valenciana i les diferents condicions en què aquestes es realitzen, així com la complexitat i dispersió de la seua estructura organitzativa, s'estableixen els següents òrgans de participació del personal en matèria de seguretat i salut laboral:

  1. La Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana.

  És l'òrgan superior de participació institucional de l'administració de la Generalitat Valenciana en matèria de seguretat i salut, l'àmbit del qual s'estén a totes les dependències i centres de treball de l'administració de la Generalitat Valenciana.

  Aquesta comissió estarà composta per:

  · Presidència: la directora o el director general de Funció Pública.

  · Vocals de l'administració: les o els titulars dels òrgans directius següents:

  – La Subsecretaria de Política Pressupostària i Tresor, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  – La Subsecretaria o, si no n'hi ha, la Secretaria General de la Conselleria de Cultura i Educació.

  – La Subsecretaria per als Recursos de Sanitat o, si no n'hi ha, la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat.

  – La Direcció General per a la Salut Pública, de la mateixa conselleria.

  – La Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  – La Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

  Vocals de les organitzacions sindicals: set representants dels treballadors, designats per les organitzacions sindicals amb base en la representativitat obtinguda per aquestes en les últimes eleccions sindicals.

  La Secretaria de la Comissió Paritària, amb veu i sense vot, s'exercirà pel titular de la Direcció del Servei de Relacions Sindicals, de la Direcció General de Funció Pública.

  Les funcions i competències de la comissió són les següents:

  a) Establir criteris de desenvolupament i aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com de tota la normativa sobre seguretat i salut en el treball.

  b) Rebre informació i coordinar les actuacions de les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

  c) Informar la proposta d'estructuració i organització dels serveis de Prevenció de tots els sectors, que elaborarà l'administració de la Generalitat Valenciana.

  d) Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos en tota la Generalitat Valenciana.

  La comissió es reunirà ordinàriament, almenys, una vegada cada quatre mesos i, extraordinàriament, tantes vegades com es considere oportú, ja siga a petició dels representants de l'administració o de les organitzacions sindicals.

  2. Les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

  Són els òrgans de participació institucional específics de cada sector de l'administració de la Generalitat Valenciana, en matèria de seguretat i salut en el treball.

  Es constituirà una comissió sectorial de Seguretat i Salut en el Treball, en l'àmbit de les respectives Taules Sectorials de Negociació, per a cadascun dels quatre sectors següents: sanitari, docent, administració de justícia i administració pública, gestionats per cadascuna d'elles, i dependents de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana.

  Cada comissió sectorial estarà composta pel mateix nombre de representants sindicals i representants de l'administració. La representativitat sindical serà proporcional a la que cada organització tinga en la taula sectorial corresponent. En el sector d'administració pública la dita representativitat s'obtindrà de la suma dels resultats obtinguts en l'àmbit de la Taula Sectorial i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral.

  Les comissions sectorials exerciran, en el seu àmbit, les funcions de coordinació i control respecte dels comités de Seguretat i Salut, i tenen en particular les següents:

  a) Establir, en general, les prioritats d'actuació dels comités de Seguretat i Salut.

  b) Fixar els continguts mínims que haurà de recollir la memòria anual dels Serveis de Prevenció, en nom a què els comités de Seguretat i Salut puguen realitzar l'informe de valoració sobre l'eficàcia de les mesures preventives disposades i les condicions de seguretat i salut.

  c) Conéixer l'informe de valoració que realitze cada Comité de Seguretat i Salut sobre la memòria i programació anual dels Serveis de Prevenció.

  d) Promoure el funcionament i desenvolupament dels comités, tot exercint funcions d'assessorament tècnic i informació a aquests, i donar solució als problemes que transcendisquen d'aqueix nivell.

  e) Conèixer els diferents plans de prevenció de cada Comité de Seguretat i Salut, i col·laborar en ells si s'estimara convenient.

  f) Promoure la difusió i divulgació dels continguts de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de normativa sobre la matèria en el seu àmbit d'actuació, proposant i adoptant les mesures convenients per al seu eficaç compliment.

  g) Participar en l'elaboració, difusió, divulgació i coneixement de plans i programes generals de prevenció, així com en la seua posada en pràctica.

  h) Participar en l'elaboració del mapa de riscos del seu àmbit, i garantir la investigació de les malalties professionals.

  i) Encarregar la realització d'estudis de caràcter general sobre la matèria.

  j) Elaborar un catàleg de drets i deures del personal en matèria de seguretat i salut laboral.

  k) Dissenyar un pla anual general de formació per als delegats de Prevenció i per al personal del sector, que puga garantir en un futur una protecció eficaç enfront dels riscos laborals.

  l) Rebre informació per part de les respectives unitats administratives de la conselleria o conselleries competents en matèria de formació, sobre la selecció i organització dels cursos que s'estimen necessaris realitzar.

  m) Sol·licitar la col·laboració d'entitats de significat prestigi en matèria de seguretat i salut laboral.

  n) Examinar i interpretar totes les qüestions que es deriven de l'aplicació del present reglament, i informar la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana dels dubtes o divergències que pogueren sorgir en la interpretació d'aquest, a fi que es puguen resoldre.

  o) Elevar a la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball, de la Generalitat Valenciana, les propostes rebudes dels comités de Seguretat i Salut que aquests consideren necessàries, perquè l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat reculla les actuacions oportunes en matèria de prevenció de riscos laborals i el seu finançament específic.

  Les comissions es reuniran, almenys, trimestralment, de forma ordinària i, extraordinàriament sempre que ho sol·licite alguna de les parts.

  3. Els comités de Seguretat i Salut.

  Els comités de Seguretat i Salut són els òrgans paritaris i col·legiats de participació, destinats a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'administració de la Generalitat Valenciana en matèria de prevenció de riscos.

  Els comités de Seguretat i Salut estaran compostos pels delegats de Prevenció i pels representants de l'administració, en igualtat numèrica de les parts.

  En les reunions dels comités participaran, amb veu però sense vot, les delegades i delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció en l'administració de la Generalitat que no estiguen inclosos en la composició, a què es refereix el paràgraf anterior, així com personal d'aquesta i tècnics de prevenció aliens a l'administració, que compten amb una especial qualificació o informació respecte de les qüestions concretes que es debaten en aquest òrgan, sempre que així ho sol·licite alguna de les representacions en el comité.

  En cada sector existiran els següents comités, amb els àmbits d'actuació que s'indiquen:

  – Sector sanitari: en cada àrea de salut es constituirà un comité de Seguretat i Salut.

  – Sector docent: es constituirà un comité de Seguretat i Salut en cada província .

  – Sector d'administració de justícia: es constituirà un comité de Seguretat i Salut en cada província.

  – Sector d'administració pública: amb caràcter general, es constituiran comités de Seguretat i Salut, en l'àmbit de cada conselleria i província.

  Supòsits especials: a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries existirà un comité propi, i es podran així mateix constituir comités de Seguretat i Salut en altres àmbits quan les raons d'activitat, tipus i freqüència de riscos així ho aconsellen. La Comissió Paritària de Seguretat i Salut de la Generalitat Valenciana decidirà sobre la constitució dels dits comités.

  D'acord amb el que preveu el punt 1 de l'article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els comités de Seguretat i Salut tindran les següents funcions i competències:

  a) Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos en l'àmbit de l'administració que corresponga. A l'efecte, en el seu si es debatran, abans de la seua posada en pràctica i pel que fa a la seua incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció, i projecte i organització de la formació en matèria preventiva.

  b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, i proposar a l'administració la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

  c) Elaborar semestralment un informe sobre les activitats realitzades, i trametre'l a la corresponent Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball.

  Així mateix, i d'acord amb el que preveu el punt 1 de l'article 9 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els comités de Seguretat i Salut, en l'exercici de les seues competències, estaran facultats para:

  a) Conéixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en els centres de treball, per a la qual cosa realitzarà les visites que estime oportunes.

  b) Conéixer tots els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguen necessaris per al compliment de les seues funcions, així com els procedents de l'activitat del corresponent Servei de Prevenció, si és procedent.

  c) Conéixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física del personal, a fi de valorar les seues causes i proposar les mesures preventives oportunes.

  d) Conéixer i informar la memòria i la programació anual dels Serveis de Prevenció.

  A fi de donar compliment al que disposa l'article 24, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, respecte a la col·laboració entre l'administració i les empreses que simultàniament desenvolupen activitats en un mateix centre de treball, es podrà acordar la celebració de reunions conjuntes dels respectius comités de Seguretat i Salut o, si no n'hi ha, altres mesures d'actuació coordinada.

  A l'efecte, l'administració es compromet a incloure en els plecs de condicions generals l'obligació, per part de l'empresa contractista o concessionària, de donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals, davall la direcció i coordinació dels òrgans i autoritats de l'administració.

  Els comités de Seguretat i Salut es reuniran, almenys, bimestralment de forma ordinària i, extraordinàriament, sempre que ho sol·licite alguna de les parts.

  Article 10. Els Serveis de Prevenció

  S'entendrà per Servei de Prevenció el conjunt de recursos humans i materials necessaris per a la realització d'activitats de prevenció, a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels empleats públics, assessorant i assistint per a això a l'administració, als dits empleats, als seus representants i als òrgans de representació especialitzada.

  1. Estructura i composició.

  L'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives en l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, es realitzarà en la modalitat de serveis de Prevenció propis.

  Es constituiran tres serveis de Prevenció en l'administració de la Generalitat Valenciana: un per al sector sanitari, un altre per al sector docent, i un tercer per als sectors d'administració pública i justícia de la Generalitat Valenciana.

  Cada u dels tres serveis de Prevenció haurà de comptar almenys amb un expert, amb la capacitació requerida en el capítol VI del Reial Decret 39/1997, en cadascuna de les quatre especialitats i disciplines següents: Ergonomia i Psicosociologia aplicada, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Medicina del Treball.

  A més, cada u dels mencionats serveis de Prevenció haurà de comptar amb els recursos humans i materials necessaris per a realitzar, almenys, dues activitats preventives de les previstes en l'article 34, del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Real Decret 39/1997, de 17 de gener, desenvolupades per experts amb la capacitació requerida per a les funcions a exercir, segons el que establix el capítol VI del dit reglament. Els dits recursos s'organitzaran en base a l'estructura organitzativa i territorial dels centres de treball, i al tipus de riscos existents en cada sector.

  2. Organització i funcions.

  El Servei de Prevenció tindrà un caràcter interdisciplinar, constituirà una unitat organitzativa específica i els seus integrants dedicaran de forma exclusiva la seua activitat en l'organització a la finalitat del mateix, en règim de jornada completa.

  Els serveis de Prevenció desenvoluparan les funcions establides en la normativa vigent i, en especial, en l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com en el capítol III del Reglament dels Serveis de Prevenció.

  Els integrants dels serveis de Prevenció hauran d'actuar de forma coordinada, en particular en el desenvolupament de les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de formació dels empleats públics.

  Així mateix, les activitats a desenvolupar es coordinaran mitjançant protocols o altres mitjans, en què s'establisquen els objectius, els procediments i les competències.

  Sense perjudici de la necessària coordinació indicada en el paràgraf anterior, l'activitat sanitària comptarà per al desenvolupament de la seua funció, dins del Servei de Prevenció, si és procedent existisca, amb l'estructura i mitjans adequats a la seua naturalesa específica i la confidencialitat de les dades mèdiques personals, i hauran de complir els requisits establits en la normativa sanitària d'aplicació.

  El Servei de Prevenció del sector docent atendrà tant el personal docent no universitari com al no docent del dit sector.

  Les activitats preventives que no siguen assumides a través dels serveis de Prevenció, propis de l'administració de la Generalitat Valenciana, seran concertades amb una o més entitats acreditades com a serveis de Prevenció aliens a les empreses. Tot això sense perjudici d'una progressiva assumpció de les activitats preventives concertades, mitjançant la potenciació dels recursos propis dels dits serveis, en virtut del principi d'eficiència.

  3. Coordinació.

  Els distints serveis de Prevenció tindran una actuació coordinada en el conjunt de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

  Correspondrà al Servei de Prevenció del Sector d'Administració Pública i Justícia, davall les directrius i supervisió de la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana, la labor de coordinació dels serveis dels restants sectors, per a això podrà convocar els seus responsables per a consultes i reunions, i demanar la informació que estime necessària.

  4. Control.

  Amb independència de les informacions puntuals que li podran ser sol·licitades sobre assumptes concrets, cada servei de Prevenció haurà de sotmetre a l'aprovació de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball, de la Generalitat Valenciana, els seus plans d'actuació anual, i rendir la memòria de l'exercici anterior, dins del primer mes de cada any.

  Article 11. Funcions i nivells de qualificació

  Les funcions i nivells de qualificació del personal que porte a terme les tasques de prevenció de riscos laborals, s'ajustaran al que disposa el capítol VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció, classificant-se a aquests efectes en els següents grups:

  a) Funcions de nivell bàsic.

  b) Funcions de nivell intermedi.

  c) Funcions de nivell superior, corresponents a les especialitats i disciplines preventives de Medicina del Treball, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

  Els projectes i programes formatius hauran d'ajustar-se als criteris generals i continguts mínims que s'estableixen per a cada nivell en els annexos III a VI del repetit Reglament dels Serveis de Prevenció.

  Les especialitats i disciplines sanitàries s'ajustaran a la seua normativa específica.

  Article 12. Instruments de control dels sistemes de prevenció

  El sistema de prevenció de l'administració de la Generalitat Valenciana, i els seus organismes autònoms, hauran de sotmetre's a control periòdic mitjançant auditories o avaluacions.

  Aquests controls seran realitzats per l'òrgan científic tècnic de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, que tinga com a missió l'anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i suport a la millora d'aquestes i pel Servei de Salut Laboral de la Direcció General per a la Salut Pública, com a òrgan competent per a inspeccionar l'activitat sanitària dels Serveis de Prevenció de l'Administració Pública Valenciana i organismes dependents; a l'efecte de la qual constituiran l'òrgan auditor corresponent. Aquestes competències s'entendran sense perjudici de què corresponguen al Consell de Seguretat Nuclear, d'acord amb la seua legislació específica.

  L'auditoria, com a instrument de gestió que ha d'incloure una avaluació sistemàtica, documentada i objectiva de l'eficàcia del sistema de prevenció, haurà de ser realitzada d'acord amb les normes tècniques establides o que puguen establir-se i tenint en compte la informació rebuda dels empleats públics. Tindrà com a objectius:

  a) Comprovar com s'ha realitzat l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, analitzar els seus resultats i verificar-los en cas de dubte.

  b) Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s'ajusta al que disposa la normativa general, així com a la normativa sobre riscos específics que siga d'aplicació, tenint en compte els resultats de l'avaluació.

  c) Analitzar l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per a realitzar les activitats preventives i els recursos que disposa l'administració, propis o concertats, tenint en compte, a més, el mode en què estan organitzats o coordinats, si és procedent.

  Els resultats de l'auditoria es reflectiran en un informe en què s'inclouran propostes tendents a la millora dels serveis de Prevenció, del qual es donarà trasllat a la respectiva Comissió Sectorial de Seguretat i Salut.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS

  Primera. Habilitació per al desenvolupament normatiu del present reglament

  Es faculta els titulars de les distintes conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d'administració pública, sanitat, cultura, educació i ciència, i administració de justícia, perquè dicten les disposicions i adopten les mesures necessàries per a l'organització i dotació dels recursos humans i materials precisos per al desenvolupament de les activitats preventives de cadascun dels serveis de Prevenció, previstos en el present reglament.

  Segona. Acreditació i indemnitzacions de les delegades i delegats de Prevenció i dels membres dels comités de Seguretat i Salut

  Amb la finalitat de facilitar l'acompliment de les seues tasques, l'administració de la Generalitat Valenciana acreditarà, de forma individualitzada, les delegades i delegats de Prevenció. Així mateix, s'habilitarà un Registre de Delegades i Delegats de Prevenció en la Direcció General de Funció Pública, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

  Als membres dels comités de Seguretat i Salut els serà d'aplicació el que disposa el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, llevat dels pertanyents al sector de justícia, als quals els serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret 236/1988, de 4 de març.

  Tercera. Règim supletori del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener

  En allò no previst en el present reglament s'estarà al que disposa el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

  Quarta. Habilitació de crèdits pressupostaris

  La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació habilitarà els crèdits pressupostaris necessaris per a la dotació dels recursos previstos en el reglament.

  Cinquena. Garantia de representació

  En cas de reorganització del Govern Valencià, es podran arbitrar les mesures oportunes per a garantir la representació en matèria preventiva dels empleats públics, respectant la representativitat obtinguda en les últimes eleccions sindicals.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

  Dissolució de la Comissió Paritària de Salut Laboral