Val / Cas

Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana.

Publicat en:   DOGV núm. 561 de 06.04.1987
Entrada en vigor :   07.04.1987
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   0557/1987
Número identificador:   87/0834
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/1987/03/31/1/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.05.1987 -

 

Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana.

 

(DOGV núm. 561 de 06.04.1987) Ref. 0557/1987

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:

 

 

PREÀMBUL

 

L'existència periòdica d'eleccions lliures és el fonament legitimador de l'exercici del poder en una societat democràtica. En l'entremig d'unes i altres, la legitimitat es produeix mitjançant el mecanisme de la representació política que exerceixen els qui han estat elegits. La Constitució Espanyola de 1978 estableix els principis bàsics i les normes electorals que inspiren l'ordenament constitucional electoral, i els perfila en la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, la participació dels ciutadans mitjançant el dret actiu i passiu de sufragi i el principi de legitimació originària per a tots els òrgans dels poders públics com a actors polítics substantius, per via electoral en tots els nivells del poder polític.

L'exercici del dret d'autogovern que la Constitució Espanyola reconeix a tota nacionalitat quedà reflectit en l'article primer de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, com a expressió de la voluntat democràtica del poble valencià per tal d'aconseguir el reforçament de la mateixa democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la realització dels seus objectius.

Manifestació essencial d'aquesta participació és precisament l'exercici del dret dels valencians a designar, per via electoral, els representants en la institució bàsica de la qual emanaran la resta d'institucions que integren el conjunt de la Generalitat: Les Corts.

Que el procés electoral a Corts Valencianes es porte a terme en condicions de llibertat i igualtat, mitjançant el sufragi universal, directa i secret, són principis essencials que a aquesta Llei garanteix, en compliment dels articles 12 i 13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. D'aquesta forma el paper d'una Llei Electoral Valenciana es converteix, així, en decisiu per tal d'afavorir l'accés a l'exercici del poder de les torces representatives que hi haja en cada moment en la societat valenciana, garantint en última instància l'adopció d'una alternativa política determinada per la voluntat dels ciutadans.

Però les eleccions a Corts Valencianes s'han d'enquadrar necessàriament dins d'un règim electoral general, que estableix la Constitució Espanyola, tot exigint a l'article 81 la regulació per Llei Orgànica, i que preveu en l'article 152.1 que les eleccions a Diputats de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes es regularan i s'organitzaran pels Estatuts d'Autonomia, encara que establint-hi uns principis a què hauran d'ajustar-se aquests Estatuts: sufragi universal, representació proporcional, i garantia de la representació de les diverses zones del territori.

Les sentències del Tribunal Constitucional de 18 de desembre de 1981 i 16 de maig de 1983 delimiten l'abast de l'expressió «Règim Electoral General», incloent-hi les normes electorals vàlides per a la generalitat de les instàncies representatives de l'Estat en conjunt, i de les entitats territorials en què aquest s'organitza segons l'article 137 de la Constitució Espanyola, salvant les excepcions que establesquen la mateixa Constitució o els Estatuts.

En virtut d'aquestes consideracions és el desplegament de la legislació electoral general i les determinacions electorals del nostre Estatut l'àmbit que ha d'emmarcar la nostra Llei Autonòmica. La Llei Electoral Valenciana es troba així delimitada tant per l'existència d'un règim electoral general d'aplicació directa a les eleccions a Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, concretat en la disposició addicional primera punt dos de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, com per l'exigència d'una sèrie de requisits fixats pel mateix Estatut d'Autonomia, entre els que cal destacar-ne la no consideració a efectes d'obtenció d'escons de les candidatures que no assolesquen un 5% de vots emesos a la Comunitat, un nombre total de Diputats no inferior a 75 ni superior a 100, amb un mínim de 20 Diputats per circumscripció, tot atenent criteris de proporcionalitat respecte a la població, però sense que el sistema resultant establesca una desproporció que excedesca de la relació d'u a tres.

Dins d'aquestos límits, inspirada en criteris d'austeritat, la Llei estima innecessari incrementar el nombre total de Diputats a les Corts Valencianes, establit transitòriament per a les primeres eleccions a aquesta Cambra, sense que açò supose en absolut disminució del sistema representatiu.

D'altra banda, aquesta Llei ha recollit, amb l'aplicació del sistema D'Hondt, un sistema automàtic de càlcul per a determinar el nombre de Diputats per circumscripció, de forma que puga servir inclús amb les modificacions futures de població i siga tan proporcional a la població com siga possible, amb correctors de territorialitat, dins de les limitacions estatutàries.

El text regula un règim d'inelegibilitats i incompatibilitats exigent, per bé que adaptat a la realitat de les Corts Valencianes, i estableix en tot cas la incompatibilitat econòmica amb l'exercici de qualsevol altre lloc de caràcter públic.

També s'hi articula la composició i règim de funcionament de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, integrada per Magistrats del Tribunal Superior de Justícia Valencià i Catedràtics o Professors Titulars de Dret de les Universitats valencianes. Queda completada, així, l'administració electoral amb la creació de la Junta Electoral de Comunitat Autònoma.

El sistema d'atribució d'escons entre les diverses candidatures de cada circumscripció es basa en criteris proporcionals, amb l'aplicació de la regla D'Hondt a llistes tancades de candidats.

Finalment, es regula un sistema de limitació i control de les despeses electorals, sotmesos a la revisió de la Sindicatura de Comptes, així com un sistema suficient de subvencions objectives, que ajuda les torces polítiques que hagen obtingut representació parlamentària a finançar les campanyes electorals.

Amb tot, aquesta Llei pretén configurar un març estable per a l'exercici del dret polític bàsic en condicions de total llibertat, en el marc de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

 

 

TÍTOL PRELIMINAR

 

Article 1

Aquesta Llei, en compliment del que preveu l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, té l'objecte de regular les eleccions a Diputats a les Corts Valencianes.

 

 

TÍTOL I. Dret de sufragi

 

CAPÍTOL I. Dret de sufragi actiu

 

Article 2

Un. Són electors els qui, posseint la condició política de valencians o tenint els drets polítics d'aquesta condició, d'acord amb l'article 4t de l'Estatut d'Autonomia, siguen majors d'edat i no manquen del dret de sufragi, segons que preveu el Règim Electoral General.

Dos. Per a l'exercici del dret de sufragi és indispensable la inscripció en el Cens Electoral vigent. 

 

 

CAPÍTOL II. Dret de sufragi passiu

 

Article 3

Són elegibles els ciutadans que, tenint la condició d'electors, d'acord amb l'article anterior, no es troben incursos en cap de les causes d'inelegibilitat previstes en les Disposicions Comunes del Règim Electoral General.

 

Article 4

Són inelegibles també:

1. Els Alts Càrrecs de la Presidència de la Generalitat, de les Conselleries i dels organismes autònoms que en depenen, nomenats per Decret del Consell.

2. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i els seus Adjunts.

3. Els Síndics de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

4. Els membres del Consell Valencià de Cultura.

5. El President, els Vocals i el Secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

6. Els Presidents, Vocals i Secretaris de les Juntes Electorals que comprén l'Administració Electoral Valenciana.

7. El Director General de Radiotelevisió Valenciana i els Directors de les Societats d'aquest Ens Públic.

8. Els parlamentaris de les Assemblees Legislatives de les altres Comunitats Autònomes.

9. Els membres dels Consells de Govern de les altres Comunitats Autònomes, així com els Càrrecs públics de lliure designació dels esmentats Consells nomenats per Decret.

10. Els membres del Consell de Ministres i els Alts Càrrecs designats per Decret d'aquest.

11. Aquells que exercesquen funcions o càrrecs conferits i remunerats per un Estat estranger.

No seran elegibles per les circumscripcions electorals incloses en tot o en part en l'àmbit territorial de la seua jurisdicció, els Directors Territorials de les diverses Conselleries del Consell.

 

Article 5

La qualificació de les inelegibilitats es verificarà el mateix dia de la presentació de la candidatura, o en qualsevol moment posterior fins la celebració de les eleccions.

No obstant el que disposa l'article tercer, els qui aspiren a ser proclamats candidats i no figuren inclosos en les llistes del Cens Electoral vigent, podran ser-ho, sempre que amb la sol·licitud acrediten, de forma fefaent, que reuneixen totes les condicions exigides per a això.

 

 

CAPÍTOL III. Incompatibilitats

 

Article 6

Un. Les causes d'inelegibilitat dels Diputats ho seran també d'incompatibilitat. 

Dos. A més dels inclosos en l'article 155.2. de la Llei Electoral General, seran també incompatibles: 

a) Els Diputats al Congrés. 

b) Els Administradors, els Directors Generals, els Gerents i altres càrrecs equivalents d'ens públics, i empreses amb participació pública majoritària, directament o indirecta, de la Generalitat, qualsevol que en siga la forma. 

c) Els membres del Consell d'Administració de l'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana. 

Tres. L'examen i el control de les incompatibilitats dels candidats proclamats electes l'efectuaran les Corts Valencianes mitjançant el procediment establert al Reglament.

Quatre. El Diputat cessarà en la condició de tal, si acceptara un càrrec, funció o situació constitutiva d'incompatibilitat. 

 

Article 7

Un. Els Diputats de les Corts Valencianes, exceptuant-ne els membres del Consell i els Presidents de Corporacions Locals, únicament podran formar part dels òrgans col·legiats de direcció o Consells d'Administració d'organismes, ens públics o empreses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, de la Generalitat qualsevol que en siga la forma, quan l'elecció corresponga a les Corts Valencianes, i en aquest cos percebran només les dietes o indemnitzacions que els corresponguen, i que s'adiguen amb el règim general previst per a l'Administració Pública. 

Dos. Salvant les excepcions del paràgraf anterior, cap Diputat no podrà pertànyer a més de dos òrgans col·legiats de direcció o Consell d'Administració a què fa referència aquest article. 

 

Article 8

Un. Els Diputats a Corts Valencianes no podran percebre més d'una retribució amb càrrec als pressupostos dels òrgans constitucionals, de la Generalitat, o de les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, ens públics i empreses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, sense perjudici de les dietes, les indemnitzacions o les assistències que els corresponguen per l'altra activitat que, si fas el cos, duguen a terme. 

Dos. També són incompatibles les retribucions com a Diputat amb la percepció de pensió per drets passius o per qualsevol règim de Seguretat Social públic i obligatori. El dret a la meritació per les pensions esmentades es recuperarà automàticament des del mateix moment de l'extinció de la condició de Diputat a les Corts Valencianes . 

 

Article 9

El mandat dels Diputats de les Corts Valencianes és compatible amb l'exercici d'activitats privades, llevat dels supòsits que són detallats seguidament:

a) Activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament davant l'Administració de la Generalitat, dels seus ens o organismes autònoms, d'assumptes que ells hagen de resoldre, que afecten directament la realització de cap servei públic o que estiguen encaminats a l'obtenció de subvencions o avals públics. Hi són exceptuades aquelles activitats particulars que en exercici d'un dret reconegut, facen els interessats directament així com les subvencions o avals la concessió dels quals derive de l'aplicació automàtica del que dispose una Llei o Reglament de caràcter general.

b) L'activitat de contractista o fiador d'obres, serveis i subministraments públics que es paguen amb fondos de la Generalitat, o l'exercici de càrrecs que vagen acompanyats de funcions de direcció, representació o assessorament en companyies o empreses que es dediquen a aquestes activitats.

c) La celebració amb posterioritat a la data de l'elecció com a Diputat de concerts de prestació de serveis d'assessorament o de qualsevol altra mena, amb titularitat individual o compartida, en favor de l'Administració de la Generalitat.

d) La participació superior al 10% adquirida en tot o en part amb posterioritat a la data d'elecció com a Diputat, llevat que fas per herència, en empreses o societats que tinguen concerts d'obres, serveis o subministraments amb entitats del sector públic de la Generalitat.

 

 

TÍTOL II. Sistema electoral

 

Article 10

La Província serà la circumscripció electoral en les eleccions a les Corts Valencianes.

 

Article 11

Un. El nombre de Diputats de les Corts Valencianes queda fixat en vuitanta-nou. 

Dos. A cada una de les tres Províncies corresponen un mínim inicial de 20 Diputats. 

Tres. Els Diputats restants es distribueixen entre les Províncies en proporció a la població, d'acord amb el procediment següent: 

a) S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de població de dret de cada circumscripció. 

b) El nombre d'habitants de cada Província es divideix per 1, 2, 3, etc., fins a 29, formant-se un quadre semblant al que apareix en l'exemple pràctic que s'insereix en l'annex I. Els Diputats s'adscriuen a les circumscripcions que n'obtinguen els quocients majors en el quadre, tot seguint un ordre decreixent. 

c) Quan en la relació de quocients en coincidesquen dos corresponents a circumscripcions diferents, el Diputat s'atribuirà a la que major població de dret tinga. 

Quatre. Si fa el cas, la distribució prevista en el número anterior haurà de ser adaptada de forma que el nombre d'habitants per cada Diputat en cap circumscripció siga tres vegades superior al d'una altra. 

 

Article 12

L'atribució d'escons segons els resultats de l'escrutini es fa d'acord les regles següents:

a) Les candidatures que no hagen obtingut si més no el 5% dels vots emesos a la Comunitat Valenciana no es tenen en compte.

b) Les xifres de vots obtinguts per les respectives candidatures s'ordenen de major a menor en una columna.

c) El número de vots obtinguts per cada candidatura es divideix per 1, 2, 3, etc., fins a un número igual al d'escons corresponents a la circumscripció, tot formant un quadre similar al que apareix en el l'exemple pràctic que s'insereix en l'annex II. Els escons s'atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors en el quadre, tot atenent un ordre decreixent.

d) Quan en la relació de quocients, aplicant-hi si s'escau decimals, en coincidesquen dos corresponents a candidatures diferents, l'escó s'atribuirà a la que major nombre total de vots haja obtingut. Si hi hagués dues candidatures amb igual nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig, i els successius, de forma alternativa.

e) Els escons corresponents a cada candidatura s'adjudiquen als candidats que hi estiguen inclosos per l'ordre de col·locació en què hi apareguen.

 

Article 13

Si en qualsevol moment es produïa renúncia, incapacitat o defunció d'un candidat proclamat electe o Diputat, l'escó serà automàticament assignat al candidat o, si s'escau, al suplent de la mateixa llista tot atenent l'ordre de col·locació.

 

 

TÍTOL III. Convocatòria d'eleccions

 

Article 14

Un. El President de la Generalitat, mitjançant Decret, realitzarà la convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes, aquest serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i vigirà el mateix dia de la seua publicació.

Dos. El Decret de convocatòria especificarà: 

a) El nombre de Diputats a elegir en cada circumscripció, segons el que preveu aquesta Llei. 

b) La fixació del temps de duració de la campanya electoral. 

c) El dia de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a 54 dies ni superior a 60, comptats des de la publicació de la convocatòria.

d) El lloc, dia i hora de constitució de les Corts Valencianes, dins del termini màxim de 90 dies, a comptar des de l'expiració del mandat anterior.

 

 

TÍTOL IV. Administració electoral

 

CAPÍTOL I. Les Juntes Electorals

 

Secció primera. Disposicions generals

 

Article 15

Un. L'Administració Electoral té com a finalitat garantir en els termes d'aquesta Llei, la transparència i l'objectivitat del procés electoral, i el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs públics, sense perjudici de les competències que corresponguen als Tribunals. 

Dos. L'Administració Electoral està integrada per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, les Juntes Electorals Provincials i les de zona, així com per les Meses Electorals. 

 

 

Secció segona. Composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

 

Article 16

Un. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, i estarà compost per: 

a) President: correspondrà al President del Tribunal Superior de Justícia Valencià. 

b) Vice-president: que serà elegit entre els Vocals d'origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta, convocada pel seu Secretari. 

c) Vocals: 

- Tres Magistrats del Tribunal Superior de Justícia Valencià, designats per sorteig efectuat davant el President de l'esmentat Tribunal. Seran exclosos del sorteig en tot cas els Magistrats que hagen de conéixer del possible contenciós electoral. 

- Tres Catedràtics o Professors Titulars de Dret, en actiu, de les Universitats Valencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en les Corts Valencianes. 

Dos. El Secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el Lletrat Major de les Corts. 

Participa amb veu però sense vot en les deliberacions, i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral. 

Tres. Participarà amb veu i sense vot, en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, un representant de l'Oficina del Cens Electoral, designat pel seu Director. 

Quatre. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana tindrà la seu en la de les Corts Valencianes. 

 

Article 17

Un. Les designacions dels Vocals s'efectuaran dins dels 90 dies següents a la sessió constitutiva de les Corts Valencianes. Si en aquest termini no haguessen estat proposats els tres Vocals de les Universitats Valencianes, la Mesa, oïts els Grups Parlamentaris, els designarà segons la representació existent en la Cambra. 

Dos. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana seran nomenats mitjançant Decret del Consell que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia següent i n'exerciran les funcions fins que prenga possessió la nova Junta Electoral a l'inici de la legislatura següent. 

Tres. Si algun membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana pretén concórrer a les eleccions, ho farà saber al President d'aquesta en un termini de tres dies des de la publicació del Decret de convocatòria electoral, a efectes de ser substituït; la substitució es produirà en un termini màxim de quatre dies, segons el mateix procediment del número anterior i serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'endemà. 

Quatre. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de constituir-se en el termini de cinc dies des de la publicació del Decret de nomenament dels seus membres. 

Cinc. Perquè qualsevol reunió de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana se celebre vàlidament és indispensable que hi concórreguen almenys quatre dels membres amb dret de vot. 

 

Article 18

Un. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són inamovibles, i només podran ser suspesos per delictes o faltes electorals mitjançant expedient incoat per la Junta Electoral Central. 

Dos. En el supòsit previst en el paràgraf anterior, com també en el cas de renúncia justificada, notificada fefaentment al President i acceptada per aquest, cessament de la condició de tal, canvi de destinació, o qualsevol altra causa que determine impediment, prohibició o incompatibilitat per a formar part de la Junta, hom procedirà a la substitució dels membres, en el termini màxim de quatre dies, d'acord amb les regles següents: 

a) La substitució del Vice-president i dels Vocals es farà segons el mateix procediment de designació. 

b) El Lletrat Major de les Corts Valencianes serà substituït pel Lletrat més antic, i en cos d'igualtat, pel de més edat. 

 

Article 19

Un. Les Corts Valencianes posaran a disposició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els mitjans personals i materials per a l'exercici de les seues funcions. 

Dos. La mateixa obligació tindran el Consell de la Generalitat i els Ajuntaments de la Comunitat en relació amb les Juntes Electorals Provincials i de Zona. 

Tres. Totes les autoritats públiques, en l'àmbit de les competències respectives, tenen l'obligació de col·laborar amb l'Administració Electoral per un correcte exercici de les seues funcions. 

Quatre. El Govern Valencià, sense perjudici de les funcions i les competències de les Juntes Electorals, efectuarà totes les accions tècniques necessàries perquè el procés electoral es duga a terme, d'acord amb els termes establerts en aquesta Llei i en el Règim Electoral General. 

 

 

Secció tercera. Competències

 

Article 20

Un. A més de les competències establertes en la legislació electoral vigent, pertoca a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana: 

a) Resoldre les consultes que hi eleven les Juntes Electorals Provincials, i dictar-hi instruccions en matèria de la seua competència. 

b) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que li siguen dirigits d'acord amb aquesta Llei. o amb qualssevol altres disposicions que li atribuesquen aquesta competència. 

c) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals. 

d) Determinar i declarar en les eleccions a Corts Valencianes quines candidatures han obtingut un nombre de vots superior al 5% dels emesos en la Comunitat Valenciana, com a requisit previ imprescindible per a la proclamació de candidats electes per les Juntes Electorals Provincials respectives, les quals a aquestos efectes hauran de comunicar a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana el resultat de l'escrutini, immediatament després d'haver-se efectuat. 

e) Corregir les infraccions que es produesquen en el procés electoral, sempre que no siguen reservades als Tribunals i altres òrgans, i imposar multes fins la quantitat màxima prevista en aquesta Llei. 

En cas de concurrència d'eleccions, en infraccions que no siguen clarament definitòries d'un procés electoral, sinó comunes a tots els processos electorals en curs, la competència establerta de caràcter disciplinari i sancionador serà cedida en favor de la Junta Electoral Central. 

f) Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais als mitjans de comunicació de propietat pública, en el supòsit previst en l'article 32 d'aquesta Llei, i en general garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral. [1]

g) Les altres funcions que li encomane la Llei o una altra mena de normes en matèria electoral. 

Dos. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de procedir a publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les seues resolucions o el contingut de les consultes evacuades, per ordre del seu President, quan el caràcter general d'aquestes ho facen convenient. 

 

 

CAPÍTOL II

 

Secció primera. Representants de les candidatures davant l'Administració Electoral

 

Article 21

Un. Els partits, les federacions i les coalicions, que pretenguen acudir a les eleccions, designaran un representant general i un suplent, mitjançant escrit presentat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, abans del dia nové posterior al de convocatòria d'eleccions. 

En l'escrit esmentat caldrà expressar l'acceptació de la persona elegida. El suplent només podrà actuar en els casos de renúncia, mort o incapacitat del titular. 

Dos. El representant general designarà, mitjançant escrit presentat davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, i abans de l'onze dia posterior al de la convocatòria, els representants de les candidatures que el seu partit, federació o coalició present en cada una de les circumscripcions electorals i els respectius suplents. Aquests representants i els seus suplents hauran de tenir domicili en la circumscripció en la qual es presente la candidatura. 

Tres. En el termini de dos dies la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana comunicarà a les Juntes Electorals Provincials la designació a què fa referència el número anterior. 

Quatre. Els representants de les candidatures i els suplents es personaran davant les respectives Juntes Electorals Provincials per tal d'acceptar la designació abans del quinze dia posterior al de la convocatòria d'eleccions. 

Cinc. Els promotors de les agrupacions d'electors designen els representants de les candidatures i els suplents en el moment de presentació d'aquestes davant les Juntes Provincials. L'esmentada designació ha de ser acceptada en aquest acte. 

 

Article 22

Un. Els representants generals actuen en nom dels partits, federacions i coalicions concurrents.

Dos. Els representants de les candidatures ho són dels candidats inclosos en aquestes. Al seu domicili es trameten les notificacions, escrits i emplaçaments dirigits per l'Administració Electoral als candidats i reben d'aquests, per l'acceptació de la candidatura, un apoderament general per actuar en procediments judicials en matèria electoral.

 

 

Secció segona. Apoderats

 

Article 23

Els partits, federacions, coalicions i agrupacions d'electors que concorren a les eleccions podran designar, mitjançant els seus representants i mitjançant poder atorgat a l'efecte, apoderats que ostenten la representació de la candidatura en els actes electorals.

 

Article 24

La formalització i els requisits de l'apoderament, així com les funcions, es regeixen pels preceptes corresponents del Règim Electoral General.

 

 

Secció tercera. Designació i funcions dels interventors

 

Article 25

Els dos interventors que poden nomenar el representant de cada candidatura per cada Mesa Electoral, hauran de reunir els requisits que exigeix el Règim Electoral General, la normativa del qual regeix també pel que fa a les funcions d'aquests.

 

 

TÍTOL V. Presentació y proclamació de candidats

 

CAPÍTOL I. Presentació de candidatures

 

Article 26

Un. En cada circumscripció, la Junta Electoral Provincial és la competent en les matèries relacionades amb la presentació i proclamació de les candidatures, així com per a l'escrutini dels resultats.

Dos. Per tal de presentar candidatures, les agrupacions d'electors necessitaran, si més no, la signatura de l'1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i cada elector podrà donar suport només a una agrupació electoral.

Tres. Les llistes de candidats hauran de contenir el número exacte d'escons a cobrir més un nombre de suplents equivalent al 15% de l'esmentat nombre, arrodonit a la baixa. No s'admetrà cap llista que no acomplesca inicialment aquests requisits.

Quatre. En els casos en què un candidat o suplent accepte expressament de figurar en més d'una llista, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, quan es tracte d'un candidat que figura en diferents circumscripcions, o la Provincial, en els altres, procedirà a eliminar-lo de la llista o llistes en què figure. En el supòsit que hi figuràs com a suplent, s'aplicarà el mateix criteri.

 

Article 27

Un. Les llistes de candidats es presentaran davant la Junta Electoral Provincial entre el quinzé i el vinté dia des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Dos. En l'escrit es farà constar: 

a) Denominació, sigles i símbols d'identificació, que no induesquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduesquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat. 

La denominació, les sigles i els símbols figuraran necessàriament en totes les candidatures i no podran ser modificats durant el procés electoral. 

b) Nom i cognoms de tots els candidats i suplents, domicili, així com l'ordre de col·locació dins de cada llista. 

c) Junt al nom. del candidat pot fer-se constar la condició d'independent o, en cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o federació al qual pertany, si aquesta no concorre amb llista pròpia a les eleccions dins de la mateixa circumscripció. 

Tres. A l'escrit de presentació ha d'acompanyar-se la següent documentació: 

a) Document acreditatiu de l'acceptació de candidatura subscrit per cada candidat o suplent, així com declaració que sols forma part en una llista dins de tota la Comunitat Valenciana per a les eleccions a les Corts Valencianes i que reuneix els altres requisits d'elegibilitat. La declaració anirà acompanyada de fotocòpia de carnet d'identitat. 

b) Certificació de que els candidats es troben inscrits en el Cens Electoral de la Comunitat Valenciana. 

c) Documents acreditatius del número de signatures legalment exigits per a participar en el procés electoral amb fotocopies del carnet d'identitat dels signants, en cas de candidatures presentades per agrupacions d'electors. 

Quatre. Les llistes presentades per partits polítics, federacions i coalicions hauran d'anar subscrites pels seus respectius representants de candidatura. En cas d'agrupacions electorals, pels seus promotors. 

Cinc. Tota la documentació es presentarà per triplicat. Un dels originals es trametrà immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos originals restaran dipositats en la Junta Electoral Provincial. 

 

Article 28

Un. Les candidatures presentades de totes les circumscripcions es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els Butlletins Oficials de les províncies respectives el vint-i-dos dia posterior a la convocatòria de les eleccions, i seran exposades als locals de les respectives Juntes Electorals Provincials. 

Dos. Dos dies després, aquestes Juntes comunicaran als representants de les candidatures les irregularitats apreciades en aquestes d'ofici o mitjançant denúncia d'altres representants. El termini de reparació d'irregularitats és de 48 hores. 

 

 

CAPÍTOL II. Proclamació de candidats

 

Article 29

Les Juntes Electorals Provincials procediran a la proclamació de candidats el vint-i-set dia següent a la data de publicació de la convocatòria, havent de ser publicades a l'endemà les llistes proclamades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els Butlletins Oficials de les províncies respectives, discorrent a partir de l'esmentada publicació el termini per a la interposició dels recursos prevists en la legislació general.

 

 

TÍTOL VI. Campanya electoral

 

CAPÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 30

La campanya electoral, entesa com el conjunt d'activitats lícites dates a terme pels candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions encaminades a la captació del vot, tindrà una duració de quinze dies com a mínim. i vint-i-un com a màxim i haurà d'acabar a les zero hores del dia immediat anterior a la votació.

Llevat dels poders públics el quals podran realitzar en període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar i incentivar el vot dels electors, sense influir en absolut en l'orientació d'aquest, cap persona física o jurídica diferent de les esmentades en el paràgraf anterior podrà realitzar campanya electoral a partir de la data de convocatòria de les eleccions, sense perjudici del que estableix l'article 20 de la Constitució.

 

 

CAPÍTOL II. Distribució d'espais publicitaris en el mitjans
de comunicació de titularitat pública

 

Article 31

Un. En el supòsit que es celebren solament eleccions a Corts Valencianes o en cas de delegació expressa de la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és l'autoritat competent per distribuir els espais gratuïts de propaganda electoral que hom emet pels mitjans de comunicació públics, qualsevol que siga el titular d'aquests, a proposta de la Comissió a què fan referència els apartats següents d'aquest article. Aquesta funció s'entendrà limitada a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

Dos. Una Comissió de ràdio i televisió, sota la direcció de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, és competent per tal d'efectuar la proposta de distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral en aquest mitjà. 

Tres. La Comissió prevista en l'apartat anterior serà constituïda per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i és integrada per un representant proposat per cada partit, federació o coalició que, concorrent a les eleccions convocades, compte amb Diputats en les Corts Valencianes. Els esmentats representants votaran ponderadament d'acord amb la composició de la Cambra a l'inici de la legislatura immediata anterior. 

Quatre. La Comissió, d'entre els seus membres, mitjançant vot ponderat, elegirà el President el qual serà nomenat per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 

Cinc. Quan hom celebre sols eleccions a les Corts Valencianes, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana pot delegar en les Juntes Electorals Provincials la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en les programacions regionals i locals dels mitjans de comunicació de titularitat estatal i d'aquells altres mitjans d'àmbit similar que tinguen també el caràcter de públics. En aquest supòsit es constitueix en l'àmbit de la circumscripció una Comissió amb les mateixes atribucions previstes en l'apartat dos d'aquest article i amb una composició i ponderació de vot igual a l'establida en el paràgraf tres d'aquest article, però referida a la representació parlamentària en les Corts Valencianes per la corresponent Província.

 

Article 32

Un. La distribució de temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els diferents àmbits de programació que aquests tinguen, s'efectua segons el següent barem: 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no concorregueren o que no obtingueren representació parlamentària en les anteriors eleccions equivalents 

b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent obtingut representació en les anteriors eleccions equivalents, hagueren assolit un resultat inferior al 15% del total dels vots emesos. 

c) Vint minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent concorregut en les anteriors eleccions equivalents, hagueren obtingut entre el 15% i el 20% del total dels vots emesos. 

d) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent concorregut en les anteriors eleccions equivalents haguesse assolit més del 20% dels vots emesos. 

Dos. als efectes del còmput de vots que s'hagen d'assignar a cada partit que s'hagués integrat en coalicions o federacions en les anteriors eleccions equivalents, la distribució dels vots es farà en proporció al nombre de diputats que cada partit hagués obtingut en el moment de constitució de les Corts Valencianes en la Legislatura immediata anterior. 

Tres. El dret als temps d'emissió gratuïta enumerats en l'apartat un d'aquest article sols correspon als partits, federacions i coalicions que presenten candidatures en totes les circumscripcions compreses en l'àmbit de difussió o, si pertoca, de programació del mitjà corresponent. 

Quatre. Les agrupacions d'electors que es federen per tal de fer propaganda en els mitjans de titularitat pública tindran dret a cinc minuts d'emissió, si compleixen el requisit de presentació de candidatures exigit en l'apartat Tres d'aquest article. 

Cinc. Els criteris esmentats en aquest article seran d'aplicació per a la propaganda electoral en qualssevulla altres mitjans de comunicació de titularitat pública. 

 

 

CAPÍTOL III. Paperetes i sobres electorals

 

Article 33

Un. Les Juntes Electorals Provincials aprovaran el model oficial de les paperetes corresponents a la circumscripció, d'acord amb el que estableix el Règim Electoral General.

Dos. Les Juntes Electorals Provincials verificaran que les paperetes i sobres de votació, que hi haguessen confeccionat els grups polítics concorrents a les eleccions, s'ajusten al model oficial. 

 

Article 34

Les paperetes electorals hauran d'expressar les següents indicacions:

a) La denominació, la sigla i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d'electors que presenten la candidatura.

b) Els noms i cognoms dels candidats i dels suplents, segons l'ordre de col·locació, així com, si pertoca, la circumstància a que fa referència l'article vint-i-set, apartat dos, c).

 

Article 35

La Generalitat garantirà la disponibilitat de paperetes i sobres de votació, tot lliurant-los immediatament als Delegats Provincials de l'Oficina del Cens Electoral per a l'enviament als residents - absents que visquen a l'estranger, i als electors que, d'acord amb l'article 72 de la Llei 5/85 del Règim Electoral General, hagen de votar per correspondència, així com a cada una de les Meses Electorals en nombre suficient, i que hauran d'obrar en poder d'aquestes almenys una hora abans del moment en què haja d'iniciar-se la votació.

 

 

CAPÍTOL IV. Proclamació de Diputats electes

 

Article 36

Un. De conformitat amb el que estableix el Règim Electoral General, la Junta Electoral Provincial és la competent per a realitzar la proclamació dels candidats electes. 

Dos. Per la susdita proclamació se seguirà el següent procediment: 

a) L'acta de l'escrutini es lliurarà per duplicat i serà subscrita pel President i el Secretari de la Junta i contindrà expressa menció del nombre d'electors, dels vots vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc i dels vots obtinguts per cada candidatura. També s'hi ressenyaran les protestes i reclamacions produïdes i les resolucions adoptades sobre elles. 

b) La Junta arxivarà un dels dos exemplars de l'acta de l'escrutini. Remetrà immediatament el segon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè aquesta en determine i esclaresca quines candidatures han complit el requisit imposat per l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia. 

c) Acte seguit, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana posarà la seua declaració en coneixement de les Juntes Electorals Provincials perquè aquestes, en conseqüència, realitzen la proclamació definitiva en acta per triplicat la qual contindrà els extrems especificats en l'apartat a) per a l'acta de l'escrutini, així com els escons obtinguts per cada candidatura i la relació nominal dels electes. 

d) Les Juntes Electorals Provincials arxivaran un exemplar de l'acta de proclamació d'electes. Remetran el segon a les Corts Valencianes i el tercer a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la qual en el període màxim de quaranta dies a partir dels actes d'escrutini, procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense perjudici dels recursos contencioso-electorals contra la proclamació d'electes. 

Tres. Hom lliurarà còpies certificades de l'acta de proclamació d'electes als representants de les candidatures que ho sol·liciten. Així mateix, hom lliurarà als electes credencials de la seua proclamació. Les Juntes podran acordar que les susdits certificacions i credencials siguen remeses immediatament als interessats a través del representant de la candidatura.

 

 

TÍTOL VII. Despeses i subvencions electorals

 

CAPÍTOL I. Els Administradors i les despeses electorals

 

Article 37 [2]

Un. Els partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que presenten candidatura en més d'una circumscripció, hauran de tenir un administrador general responsable dels ingressos i despeses electorals, i de la comptabilitat corresponent. 

Dos. A més a més, hi ha d'haver un administrador de candidatura que serà responsable dels ingressos i les despeses electorals, i de la comptabilitat corresponent de la candidatura en la circumscripció provincial, actuant sota la responsabilitat de l'administrador general.

Tres. L'administrador general i els administradors de candidatura no podran formar part de la candidatura.

Quart. Podran ser nomenats administrador general o administrador de candidatura qualsevol ciutadà, major d'edat, que estiga en el ple ús dels seus drets civils. 

 

Article 38 [3]

Un. L'administrador general serà designat pels representants generals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors mitjançant escrit presentat davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana abans de l'onze dia posterior al de la convocatòria de les eleccions. L'escrit ha de contenir el nom. i els cognoms de la persona designada i l'acceptació expressa. 

Dos. La designació dels administradors de candidatura es farà davant la Junta Electoral Provincial pel representant de la candidatura en l'acte mateix de presentació d'aquesta. L'escrit signat per aquest ha de contenir, a més a més, l'acceptació dels designats i de l'Administrador General: Les Juntes Electorals Provincials comunicaran a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els designats en la seua circumscripció.

 

Article 39 [4]

Un. Els administradors electorals generals i de candidatura, designats en temps i forma, comunicaran a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i a les Provincials, respectivament, els comptes oberts per al recaptament de fons.

Dos. L'obertura de comptes pot fer-se, a partir de la data de nomenament dels administradors generals, en qualsevol entitat bancària o Caixa d'Estalvis. La comunicació a què fa referència l'apartat anterior ha de fer-se en les vint-i-quatre hores següents a l'obertura dels comptes.

Tres. Si les candidatures presentades no eren proclamades o renunciaven de concórrer a les eleccions, les imposicions fetes per altri a aquests comptes els hauran de ser restituïdes pels partits, federacions, coalicions o agrupacions que les fomentaren. 

 

Article 40

Un. El límit de despeses electorals en pessetes per a les eleccions a les Corts Valencianes serà per a cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors, el que resulte de multiplicar per vint pessetes el nombre d'habitants de la població de dret de la circumscripció on presenten les candidatures. Aquesta quantitat podrà incrementar-se per raó de cinc milions de pessetes per cada circumscripció a què concórrega. 

Dos. Les quantitats esmentades es refereixen a pessetes constants . La Conselleria d' Economia i H i senda fixarà les quantitats actualitzades en els cinc dies següents al de la convocatòria d'eleccions. 

 

 

CAPÍTOL II. Subvenció pública de despeses electorals

 

Article 41

Un. La Generalitat subvencionarà acomptes de les subvencions d'acord amb les següents regles: 

a) Un milió de pessetes per escó. 

b) Cinquanta pessetes per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó. 

c) Cinquanta pessetes per cada vot aconseguit per la candidatura que hagués obtingut almenys el 3% dels vots emesos vàlidament en l'àmbit de la Comunitat. 

Dos. Les quantitats esmentades fan referència a pessetes constants. La Conselleria d'Economia i Hisenda fixarà les quantitats actualitzades en els cinc dies següents al de la convocatòria d'eleccions. 

 

Article 42 [5]

Un. La Generalitat concedirà acomptes de les subvencions esmentades als partits, coalicions, federacions i agrupacions que haguessen obtingut representants en les últimes eleccions celebrades a les Corts Valencianes, fins a un 30% de la subvenció percebuda en aquella. 

Dos. Si hi concorrien en més d'una circumscripció, la sol·licitud es formularà per l'Administrador General davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. En els supòsits restants, per l'administrador de candidatura davant la Junta Electoral Provincial.

Tres. A partir del vint-i-nové dia posterior a la convocatòria, la Generalitat posarà a disposició dels Administradors Generals els acomptes corresponents.

Quatre. Els acomptes hauran de reintegrar-se en la quantia en què superen l'import definitiu de la subvenció. 

Cinc. A aquest article li serà d'aplicació el que disposa el número dos de l'article 32 d'aquesta Llei als efectes de partits integrats en coalicions o federacions. 

 

 

CAPÍTOL III. Adjudicació de subvencions i control de la comptabilitat electoral

 

Article 43

Un. Des de la data de la convocatòria fins al centèsim dia posterior a les eleccions, la Junta Electoral Central, la de la Comunitat Valenciana i les Provincials vetlen pel compliment de les normes establertes en els articles anteriors d'aquest Títol. 

Dos. A tal efecte, tindran les facultats que atorga el Règim Electoral General, podent en tot cas demanar les informacions comptables que consideren necessàries dels administradors electorals, que han de resoldre per escrit les consultes que els plantegen. 

Tres. En els trenta dies posteriors a la celebració de les eleccions, els partits, federacions i coalicions i agrupacions d'electors, hauran de presentar davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la informació comptable de les despeses electorals. 

 

Article 44

Un. En el termini de trenta dies posteriors al de les eleccions, els partits, federacions, coalicions i agrupacions d'electors que haguessen assolit els requisits exigits per rebre subvencions de la Comunitat Valenciana o que haguessen sol·licitat acomptes amb càrrec a aquestes, presentaran davant la Sindicatura de Comptes, una comptabilitat detallada i documentada dels ingressos respectius i les despeses electorals. 

Dos. La presentació es farà pels administradors generals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que haguessen concorregut a les eleccions en diverses circumscripcions, i pels administradors de les candidatures en els casos restants. 

Tres. L'Administració de la Generalitat lliurarà l'import de les subvencions als administradors electorals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que hagen de percebre-les, a no ser que haguessen notificat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que les subvencions eren abonades, en tot o en part, a les entitats bancàries que designen per a compensar els crèdits o els acomptes que les haguessen atorgat. L'Administració de la Generalitat en verificarà el pagament d'acord amb els termes de la notificació esmentada, que no podrà ser revocada sense el consentiment de l'entitat de crèdit beneficiària. 

 

Article 45

Un. La Sindicatura de Comptes, en el termini de vint dies a partir del senyalat en l'apartat I de l'article anterior, podrà demanar dels obligats els aclariments i els documents complementaris que considere necessaris. Aquests hauran de contestar les al·legacions en un termini màxim de deu dies. 

Dos. Dins dels tres mesos següents a les eleccions, la Sindicatura de Comptes es pronunciarà sobre la regularitat de les comptabilitats electorals. 

Tres. En el supòsit que hi notàs irregularitats o violació dels límits que estableix la matèria d'ingressos i despeses electorals, podrà proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció a obtenir de la Generalitat per al partit, coalició, federació o agrupació implicada. 

Si hi notàs, endemés, indicis de conductes constitutives de delicte, ho comunicarà al Ministeri Fiscal. 

Quatre. La Sindicatura de Comptes trametrà a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, a les Corts Valencianes i al Consell el contingut de la fiscalització mitjançant un informe raonat i detallat, que comprenga la declaració de l'import de les despeses regulars justificades per cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors. 

Cinc. Dins del mes següent a la tramesa de l'informe a què fa referència l'apartat anterior, el Consell presentarà a les Corts un projecte de Llei de crèdit extraordinari per l'import de les subvencions a adjudicar que hauran de fer-se efectives dins dels cent dies posteriors a l'aprovació per la Cambra. 

 

 

TÍTOL VIII. Infraccions i sancions electorals

 

Article 46

Un. Tota infracció de les normes obligatòries que estableix aquesta Llei que no constituesca delicte serà sancionada per la Junta Electoral competent. La multa serà de 20.000 a 200.000 pessetes si es tractava d'autoritats o funcionaris i de 5.000 a 100.000 si era feta per particulars. 

Dos. Les infraccions relacionades amb el règim d'enquestes electorals seran sancionades amb multa de 50.000 a 500.000 pessetes. 

Tres. A efectes d'execució per via de constrenyiment, si fa el cos, les sancions hauran de ser comunicades també a la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera 

El Consell queda facultat per a dictar les disposicions precises per al compliment i execució d'aquesta Llei.

 

Segona 

La percepció de gratificacions pels funcionaris als quals se'ls encomanen tasques relacionades amb la preparació o execució del procés electoral, no vinculades al seu lloc de treball, serà en tot cas compatible amb els altres havers en el temps que excedesca de la seua normal dedicació.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera 

Mentre no siga constituït el Tribunal Superior de Justícia Valencià, les referències que s'hi facen en els preceptes d'aquesta Llei, s'entendran fetes a l'Audiència Territorial de València a tots els efectes.

 

Segona 

En el termini de quinze dies a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, hom procedirà al nomenament dels Vocals de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Una vegada siguen designats els Vocals de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, hom procedirà a la constitució d'aquesta en el termini de cinc dies. Si en el termini indicat no haguessen estat proposats els tres vocals de les Universitats Valencianes, la Mesa de les Corts, oïts els Grups Parlamentaris i en el termini de cinc dies, procedirà a la designació en consideració a la representació existent en la Cambra.

 

Tercera 

El règim de dret de sufragi passiu i incompatibilitats que estableix aquesta Llei entrarà en vigor en el primer procés electoral a les Corts Valencianes que se celebre després de la publicació.

 

Quarta 

A efectes de la concessió d'acomptes sobre les subvencions previstes en aquesta Llei Electoral, en el primer procés electoral que se celebre després de l'entrada en vigor, l'import d'aquestos serà fixat en el 30% de la subvenció que els hagués correspost amb l'aplicació del que disposa l'article quaranta-u d'aquesta Llei, segons els resultats obtinguts en l'anterior consulta electoral a Corts Valencianes pels partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions electorals que hi concórreguen o l'equivalent al nombre de Diputats que tingués en les Corts Valencianes en el moment del decret de convocatòria.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera 

Per al que no preveu aquesta Llei, seran d'aplicació les normes que conté el Títol I de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, amb les modificacions i adaptacions derivades del caràcter i àmbit de la consulta electoral a les Corts Valencianes, entenent-hi que les competències atribuïdes a l'Estat i als seus Òrgans i Autoritats, s'assignen als Òrgans i Autoritats de la Generalitat, pel que fa a les matèries que no són competència d'aquest.

 

Segona 

Aquesta Llei vigirà l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

 

 

València, 31 de març de 1987.

 

 

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

 

 

 

ANNEX I

 

Exemple pràctic de distribució del nombre de diputats entre cada circumscripció (segons article 11.3 de la Llei).

 

- Població total: 2.500.000 habitants

- Població de cada circumscripció: A (1.100.000 habitants), B (800.000 habitants), C (600.000 habitants).

 

Divisió

A

B

C

1

1.100.000

800.000

600.000

2

550.000

400.000

300.000

3

366.667

266.667

200.000

4

275.000

200.000

150.000

5

220.000

160.000

120.000

6

183.333

133.333

100.000

7

157.143

114.286

85.714

8

137.500

100.000

75.000

9

122.222

88.889

66.667

10

110.000

80.000

60.000

11

100.000

72.727

54.545

12

91.667

66.667

50.000

13

84.615

61.538

46.154

14

78.571

57.143

42.857

15

73.333

53.333

40.000

16

68.750

50.000

37.500

17

64.706

47.059

35.294

18

61.111

44.444

33.333

19

57.895

42.105

31.579

20

55.000

40.000

30.000

21

52.381

38.095

28.571

22

50.000

36.364

27.273

23

47.826

34.783

26.087

24

45.833

33.333

25.000

25

44.000

32.000

24.000

26

42.308

30.769

23.077

27

40.741

29.630

22.222

28

39.286

28.571

21.429

29

37.931

27.586

20.690

 

- Per consegüent, a la circumscripció A corresponen tretze Diputats, a la B nou i a la C set.

 

 

 

ANNEX II

 

Exemple pràctic de distribució d'escons entre les diverses candidatures segons els resultats de l'escrutini (segons article 12 de la Llei).

 

- Vots emesos en la circumscripció: 480.000

- -Diputats que s'elegeixen en la circumscripció: 8

- -Resultats de l'escrutini per candidatures:

 

Candidatura

Vots

A

168.000

B

104.000

C

72.000

D

64.000

E

40.000

F

32.000

 

Divisió

1

2

3

4

5

6

7

8

A

168.000

84.000

56.000

42.000

33.600

28.000

24.000

21.000

B

104.000

52.000

34.666

26.000

20.800

17.333

14.857

13.000

C

72.000

36.000

24.000

18.000

14.400

12.000

10.285

9.000

D

64.000

32.000

21.333

16.000

12.800

10.666

9.142

8.000

E

40.000

20.000

13.333

10.000

8.000

6.666

5.714

5.000

F

32.000

1.600

10.666

8.000

6.400

5.333

4.571

4.000

 

- Per consegüent, la candidatura A obté quatre escons, la candidatura B dos escons i les candidatures C i D un escó cada una.

 

 

 



[1]  Apartat F de l'article 20 rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 1/1987 publicada en el DOGV núm. 577 de 30 d'abril de 1987. Ref. Base de dades 0734/1987.

[2]  Punts dos, tres i quatre de l'article 37 rectificats per la Correcció d'errades de la Llei 1/1987.

[3]  Punts u i dos de l'article 38 rectificats per la Correcció d'errades de la Llei 1/1987.

[4]  Punts u i dos de l'article 39 rectificats per la Correcció d'errades de la Llei 1/1987.

[5]  Punts dos i tres de l'article 42 rectificats per la Correcció d'errades de la Llei 1/1987.