LLEI 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 3138 de 09.12.1997
Referència Base de Dades:  5324/1997
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 09.12.1997
  Notes: Els Decrets 123/1986 i 17/1987, romanen vigents en tot allò en què no s'opose a la Llei. Vegeu la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (BOE núm. 40, de 15-02-74). Vegeu el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis (BOE núm. 151, de 24-06-2000).
  Aquesta disposició afecta:
    Afecta:
  Aquesta disposició està afectada per:
    Desenvolupada o complementada per:
    Modificada per:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Presidència;Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Col·legis professionals
  Descriptors:
    Temàtics: col.legi professional, sanció administrativa, reglament administratiu, Dret regional , òrgan col.legiat, registre, monografies


 • LLEI 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

  Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

  PREÀMBUL

  L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31, apartat 22, confereix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjudici del que es disposa en els articles 36 i 139 de la Constitució. El primer d'aquests exigeix que la regulació dels col·legis professionals i de l'exercici de les professions titulades s'efectue mitjançant llei, i imposa que l'estructura interna i el funcionament dels col·legis siguen democràtics.

  No obstant això, fins avui la Generalitat no ha fet ús d'aquesta competència, i només s'ha limitat a regular parcialment la matèria mitjançant els decrets 123/1986, de 20 d'octubre, del Govern Valencià, i 17/1987, de 13 d'abril, del president de la Generalitat, referits únicament al procediment de constitució dels consells valencians de col·legis professionals, a la creació del Registre de Col·legis Professionals i al règim de funcionament d'aquest.

  En conseqüència, l'actual regulació dels col·legis professionals, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, es troba recollida en la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, amb les modificacions introduïdes per la Llei 74/1978, de 26 de desembre i per la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col·legis Professionals, de caràcter bàsic aquesta última, i també en els decrets autonòmics esmentats.

  De tot això resulta que la major part del cos legal que regula el règim jurídic dels col·legis professionals va ser promulgat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, fet que per si mateix denuncia la seua antiguitat i falta d'adequació a la realitat econòmica i a l'estructura territorial actuals. D'altra banda, els decrets 123/1986, de 20 d'octubre, del Govern Valencià, i 17/1987, de 13 d'abril, del president de la Generalitat, es van incorporar a l'ordenament jurídic amb vocació de provisionalitat. Tanmateix, a falta d'una llei autonòmica, encara són vigents, i encara que han servit a la finalitat per a la qual van ser concebuts, es posa de manifest la necessitat que la Generalitat, fent ús de les seues competències, regule els col·legis professionals i l'exercici de les professions titulades a través d'una norma amb el rang exigit per la Constitució.

  No es pretén obviar la necessitat d'una norma estatal que regule les bases del règim jurídic d'aquestes corporacions de dret públic, procés que ja s'ha iniciat amb la promulgació de la Llei 7/1997, de 14 d'abril; però tampoc es pot ignorar que existeix la necessitat d'una nova regulació de la matèria. Així, doncs, respectant tot allò que, de manera explícita o implícita, constitueix la regulació de les bases del règim jurídic de les administracions públiques i per tant reservada a l'Estat, la Comunitat Valenciana ha de continuar amb el procés d'assumpció plena de les competències que li corresponen, amb la finalitat que a través d'una norma amb rang de llei que regule els col·legis professionals, s'acoste als nostres ciutadans la resolució d'aquelles qüestions que convinguen als seus interessos específics.

  Per últim, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana n'ha evacuat el dictamen preceptiu.

  TÍTOL PRELIMINAR

  Article 1. Àmbit d'aplicació

  1. Els col·legis professionals l'àmbit d'actuació dels quals es circumscriga exclusivament a tot o a part del territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, sense perjudici de la legislació bàsica de l'Estat i de les lleis que regulen la professió de què es tracte, de la naturalesa que siga, es regeixen per aquesta llei, pels seus estatuts i pels reglaments de règim interior.

  2. Els consells valencians de col·legis professionals es regeixen també, sense perjudici de la legislació bàsica de l'Estat i de les lleis que regulen la professió de què es tracte, per les normes contingudes en aquesta llei, així com pels propis estatuts i reglaments de règim interior.

  Article 2. Garantia de l'exercici de les professions

  La Comunitat Autònoma Valenciana, en l'àmbit de la seua competència, garanteix l'exercici de les professions col·legiades de conformitat amb el que es disposa en les lleis.

  Les professions col·legiades s'exerciran de conformitat amb el que s'estableix en la legislació bàsica de l'Estat.

  TÍTOL I

  Dels col·legis professionals

  CAPÍTOL I

  Naturalesa jurídica i fins

  Article 3. Concepte

  Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, reconeguts per la Constitució i emparats per l'ordenament jurídic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

  Article 4. Fins

  Són fins essencials d'aquestes corporacions:

  a) L'ordenació de la professió, dins del marc legal respectiu, en l'àmbit de la seua competència en benefici tant de la societat a la qual serveixen com dels interessos generals que els són propis.

  b) Vigilar l'exercici de la professió, facilitant el coneixement i compliment de tot tipus de disposicions legals que afecten a cada una i fent complir l'ètica professional i les normes deontològiques que els siguen específicament pròpies, així com vetlar per l'adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals de les persones col·legiades; per a això, es promourà la formació i perfeccionament d'aquests.

  c) La defensa dels interessos professionals dels col·legiats i col·legiades i la representació exclusiva de l'exercici de la professió.

  Article 5. Funcions

  Per al compliment dels seus fins essencials, són funcions pròpies dels col·legis professionals:

  a) Ordenar, en l'àmbit de la seua competència, l'activitat professionals dels col·legiats i col·legiades; vetlar per l'ètica, deontologia i dignitat professional, i també pel respecte degut als drets dels particulars contractants dels seus serveis, i exercir la potestat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.

  b) Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats i col·legiades, impedint la competència deslleial entre ells.

  c) Exercir les accions que les lleis establisquen per a evitar l'intrusisme, sense perjudici de les actuacions d'inspecció i/o sanció a què estan obligades les administracions públiques.

  d) Intervenir en els procediments d'arbitratge, en aquells conflicte que per motius professionals se susciten entre els col·legiats i col·legiades o en què el col·legi siga designat per a administrar l'arbitratge, d'acord amb l'article 10.a de la Llei 36/1988, de 5 de desembre.

  e) Sempre que no es vulnere la competència, encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals, quan el col·legiat o col·legiada ho sol·licite lliure i expressament, en els casos en què el col·legi haja creat els serveis adequats i en les condicions que es determinen en els estatuts de cada col·legi, que no hauran de referir-se a l'oferta de serveis i fixació de la remuneració.

  f) Visar els treballs professionals dels col·legiats i col·legiades, quan així s'establisca expressament en els estatuts generals. El visat no comprendrà els honoraris ni la resta de condicions contractuals, la determinació dels quals es deixa al lliure acord de les parts.

  g) Organitzar cursos de formació i perfeccionament per als col·legiats i col·legiades, l'assistència dels quals serà facultativa, així com organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguen d'interés per als col·legiats i col·legiades, sense perjudici de les competències que puguen derivar-se de la normativa estatal.

  h) Exercir en el seu àmbit la representació i defensa de la professió davant l'administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en tots els litigis que afecten els interessos professionals.

  i) Participar en els òrgans consultius de l'administració en la matèria de competència de cada una de les professions, quan aquella ho requerisca o resulte de les disposicions aplicables.

  j) Exercir aquelles funcions que li siguen encomanades per les administracions valencianes i col·laborar amb aquestes mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que puguen ser sol·licitades o que acorden formular per iniciativa pròpia.

  k) Col·laborar amb les universitats en l'elaboració dels plans d'estudi, sense menyscapte del principi d'autonomia universitària, i preparar la informació necessària per a facilitar l'accés a la vida professional dels nous col·legiats i col·legiades.

  l) Aprovar els seus pressupostos, així com regular i fixar les quotes dels seus col·legiats i col·legiades.

  m) Facilitar als tribunals, d'acord amb les lleis, la relació de col·legiats i col·legiades que per la seua preparació i experiència professional puguen ser requerits per a intervenir com a pèrits en els assumptes judicials o proposar-los a instància de l'autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan hi siguen requerits per qualsevol jutjat o tribunal.

  n) Establir barems d'honoraris, que tindran caràcter merament orientatiu.

  o) Emetre informes i dictàmens, de caràcter no vinculant, en procediments judicials o administratius en què se susciten qüestions relatives a honoraris professionals.

  p) Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.

  q) Evacuar l'informe preceptiu sobre tots els projectes de normes del Govern Valencià que afecten a la seua professió.

  r) Totes les altres funcions que siguen beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminen al compliment dels objectius col·legials, dins del marc de la legislació vigent.

  Article 6. Relacions amb la Generalitat

  1. Els col·legis professionals, en tot allò que es refereix als aspectes institucionals i corporatius considerats en aquesta llei, es relacionaran amb la Conselleria de Presidència del Govern Valencià.

  2. Els col·legis professionals, en tot allò que afecta els continguts de la professió, es relacionarà amb les conselleries de la Generalitat la competència de les quals tinga relació amb la professió respectiva.

  CAPÍTOL II

  Creació, modificació i dissolució

  Article 7. Creació

  1. La creació de col·legis professionals amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'àmbit territorial dels ja existents, es farà mitjançant llei de la Generalitat, després de l'audiència prèvia dels col·legis professionals existents que s'hi puguen veure afectats.

  2. No es pot constituir més d'un col·legi professional d'idèntica professió dins d'un mateix àmbit territorial.

  3. Mitjançant llei de la Generalitat i amb respecte a les competències de l'Estat, podran crear-se en l'àmbit de la Comunitat Valenciana col·legis professionals per segregació d'altres d'àmbit superior al de la comunitat autònoma.

  4. Els col·legis professionals tindran personalitat jurídic des de l'entrada en vigor de la norma que els haja creat, i capacitat d'obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

  Article 8. Fusió, absorció, segregació i dissolució

  1. La modificació de l'àmbit territorial dels col·legis per la unió o fusió de dos o més de la mateixa professió, així com l'absorció per un d'ells d'altres preexistents, sempre que cap d'ells sobrepasse l'àmbit de la Comunitat Valenciana, serà acordada pels col·legis afectats de conformitat amb el que es disposa en els seus estatuts respectius i haurà d'obtenir l'aprovació, mitjançant decret, del Govern Valencià, després de l'informe del consell valencià de col·legis professionals respectiu.

  2. La modificació de l'àmbit territorial dels col·legis, per la unió o fusió de dos o més de distinta professió, es realitzarà mitjançant llei de la Generalitat, després de l'informe dels consells valencians de col·legis professionals de les professions respectives.

  3. La modificació de l'àmbit territorial de col·legis per segregació, a més de requerir el corresponent acord del col·legi afectat, de conformitat amb allò establit en els seus respectius estatuts, haurà de ser aprovada per decret del Govern Valencià, després de l'informe previ del consell valencià de col·legis professionals de la professió respectiva.

  4. La dissolució d'un col·legi professional, llevat dels casos en què ho impose directament la llei, es durà a terme per acord d'aquest en la forma establida en els seus estatuts, i haurà de ser aprovada per llei de la Generalitat, després de l'informe del consell valencià de col·legis professionals competent.

  Article 9. Denominació

  1. Un col·legi professional no podrà tenir una denominació coincident, similar o que induïsca a confusió respecte d'un altre existent anteriorment, o que siga susceptible de portar a error respecte als professionals integrats en el col·legi.

  2. El canvi de denominació d'un col·legi requerirà l'acord previ d'aquest, l'informe del consell valencià de col·legis professionals corresponent i haurà de ser aprovat mitjançant decret del Govern Valencià.

  Article 10. Estatuts

  1. Els col·legis professionals aprovaran els seus estatuts de forma autònoma, sense més limitacions que les imposades per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic.

  2. L'estructura interna i el funcionament dels col·legis professionals hauran de ser democràtics, principi que haurà de respectar-se i expressar-se en els respectius estatuts.

  3. Els estatuts dels col·legis han de contenir necessàriament les següents determinacions:

  a) Denominació, domicili i àmbit territorial, seu i delegacions, si s'escau, del col·legi.

  b) Requisits per a l'adquisició, denegació i pèrdua de la condició de col·legiats i col·legiades i les seues classes.

  c) Drets i deures dels col·legiats i col·legiades.

  d) Denominació, composició i forma d'elecció dels òrgans de govern, les seues funcions, així com els requisits per a formar-ne part i les causes i procediments per a la remoció dels seus titulars, i les garanties per a l'admissió del vot per correu.

  e) La convocatòria, la constitució i el funcionament de les juntes o assemblees generals i altres òrgans de govern, tenint en compte els supòsits en què es puguen produir vacants de més de la meitat dels seus membres, i la forma d'adoptar, en qualsevol cas, els acords, així com les competències de cada un d'aquells.

  f) El règim econòmic i la forma de control de les despeses.

  g) Tipificació de les infraccions i sancions en què puguen incórrer els col·legiats i col·legiades, així com el procediment disciplinari i els òrgans competents per a l'aplicació d'aquest.

  h) El règim dels recursos dels col·legiats i col·legiades enfront de les resolucions dels col·legis.

  i) Procediment a seguir en processos de fusió, absorció i dissolució.

  4. Els col·legis tindran una assemblea general on es forme i expresse la màxima voluntat de la corporació. Com a òrgan suprem integrat per tots els col·legiats i col·legiades, és l'encarregat de decidir sobre els assumptes de major rellevància en la vida col·legial, que els conferisquen els seus estatuts, amb caràcter deliberant i decisori. Es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.

  En l'assemblea general s'aprovaran els pressupostos anuals i la dació de comptes, es podran tractar assumptes propis de la seua competència com moció de censura, modificació dels règims de govern i tots aquells que hi sotmeta la junta directiva o de govern.

  5. Com a òrgan col·legiat hi haurà una junta directiva, junta de govern o òrgan equivalent, elegida pels col·legiats amb dret a vot, en elecció lliure, directa i secreta, subjecte a la periodicitat i condicions que determinen els estatuts.

  Les seues funcions seran la representació general respecte de la voluntat expressada per l'assemblea general, la direcció, l'administració i la gestió ordinària del col·legi.

  6. La representació institucional del col·legi correspon al degà, president, síndic o càrrec equivalent, amb atribució de les facultats que resulten dels respectius estatuts.

  Article 11. Deure de comunicació

  1. Tant els col·legis com els consells valencians de col·legis professionals comunicaran a la Conselleria de Presidència de la Generalitat els estatuts, reglaments règim interior i les seues modificacions, per al seu control de legalitat dins del termini d'un mes. Posteriorment, seran inscrits en el Registre de Col·legis i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en els termes establits en el títol IV d'aquesta llei.

  2. Elegits els membres dels òrgans de govern, se'n comunicarà la composició a la Conselleria de Presidència i a la conselleria corresponent per raó de la professió.

  3. Els col·legis professionals comunicaran al consell valencià de col·legis professionals respectiu tant les modificacions estatutàries i reglamentàries com la composició dels seus òrgans de govern.

  CAPÍTOL III

  Drets i deures dels col·legiats i col·legiades

  Article 12. Drets i deures

  1. Qui posseïsca la titulació acadèmica o professional, o reunisca els requisits que exigisquen les lleis, tindran dret a ser admesos en el col·legi professional corresponent, en els termes que establisquen els respectius estatuts.

  2. L'exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en el termes que disposa l'article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i, si escau, la comunicació establida en l'article 3, apartat 3, de la dita llei.

  3. La col·legiació per a aquells nacionals dels estats membres de la Unió Europea que es trobaven prèviament establits, amb caràcter permanent, a qualsevol dels mencionats estats, es regirà pels termes que resulten de la legislació comunitària i el dret intern del país d'establiment en desenvolupament de la dita legislació.

  4. La pertinença a un col·legi professional no afecta als drets de sindicació i associació.

  5. Els col·legis professionals estan facultats per a verificar i, si escau, exigir el compliment del deure de col·legiació.

  6. La participació dels col·legiats i col·legiades en l'organització i funcionament dels col·legis es desenvoluparà, com a mínim, a través de les següents vies:

  a) El dret de sufragi actiu i passiu per a l'elecció dels membres als òrgans de govern, d'acord amb els estatuts.

  b) El dret a promoure actuacions dels òrgans de govern per mitjà d'iniciatives formulades en els termes estatutaris.

  c) El dret a crear agrupacions representatives d'interessos específics en el si dels col·legis, amb sotmetiment en tot cas als òrgans de govern d'aquests.

  d) El dret a remoure els titulars dels òrgans de govern mitjançant vots de censura que es regularà en els estatuts.

  TÍTOL II

  Dels consells valencians de col·legis professionals

  CAPÍTOL I

  Concepte, constitució, fins, funcions i estatuts

  Article 13. Concepte

  Els consells valencians de col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a la consecució dels seus fins, dins del marc de la legislació vigent.

  Article 14. Constitució

  1. Quan en el territori de la Comunitat Valenciana es constituïsquen o hi haja dos o més col·legis professionals de la mateixa professió, aquesta constituiran un consell valencià de col·legis professionals, on hauran d'integrar-se tots els col·legis professionals del territori de la Comunitat Valenciana de la mateixa professió.

  2. El Govern Valencià, mitjançant decret, aprovarà la constitució dels consells valencians de col·legis professionals amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana. Els consells valencians de col·legis professionals tindran personalitat jurídica des de l'entrada en vigor de la norma que els haja creat, i capacitat d'obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

  3. Els col·legis professionals únics amb àmbit d'actuació territorial a la Comunitat Valenciana, i mentre mantinguen aquesta condició, assumiran les funcions atribuïdes per aquesta llei als consells valencians de col·legis professionals, en tot allò que els siga d'aplicació.

  4. Quan els col·legis afectats, després del requeriment per l'administració, i de forma deliberada, sistemàtica i obstruccionista, no adopten l'acord de constitució del consell de col·legis professionals respectiu a què es refereix l'apartat 1 d'aquesta article, serà el Govern Valencià qui podrà procedir a la constitució d'aquest i redacció provisional dels seus estatuts.

  Article 15. Fins

  Són fins dels consells valencians de col·legis professionals:

  a) La coordinació dels col·legis professionals que els integren i la representació de la professió en qüestions d'àmbit autonòmic i en les que els seus estatuts o els mateixos col·legis els atorguen, tot això sense perjudici de la necessària autonomia de cada col·legi.

  b) Relacionar-se, en nom dels col·legis que els integren, amb les institucions de la Generalitat, en particular amb el Govern Valencià, a fi de facilitar la mútua col·laboració i entesa per a la millor satisfacció dels interessos socials i professionals la defensa dels quals tenen respectivament encomanada.

  c) Els que, en desenvolupament dels seus estatuts generals i reglaments, i d'acord amb la llei, s'establisquen.

  Article 16. Funcions

  Els consells valencians de col·legis professionals tenen les següents funcions:

  a) Elaborar, aprovar i modificar els seus propis estatuts i reglaments de règim interior, tot això, sense perjudici del que es disposa en la legislació bàsica de l'Estat en matèria de col·legis professionals.

  b) Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposen contra els actes i acords dels col·legis.

  c) Aprovar els seus pressupostos, i regular i fixar, equitativament, la participació dels col·legis en les despeses del consell.

  d) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant sobre tots els projectes de normes del Govern Valencià que afecten els col·legis professionals o la pròpia professió.

  e) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que, sempre en relació amb la professió respectiva, tinguen per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l'ocupació altres actuacions pertinents, així com establir els concerts o acords més apropiats en aquest sentit amb l'administració i les institucions o entitats que corresponga.

  f) Subscriure convenis amb l'administració de la Generalitat.

  g) Dirimir els conflictes que puguen suscitar-se entre els col·legis, sense perjudici de l'ulterior concurs contenciós administratiu.

  h) Elaborar les normes deontològiques comunes a la professió respectiva.

  i) La resta que els atribuïsca aquesta o altra llei o els seus estatuts.

  Article 17. Estatuts

  1. Els estatuts del consell de col·legis professionals de cada professió hauran de contenir la determinació dels seus òrgans de govern, el número i la forma d'elegir els seus components, que en tot cas seran representants dels col·legis davant el consell elegits democràticament conforme al criteri de proporcionalitat, les causes i procediments per a la remoció d'aquests, el règim de competències i funcionament, així com els requisits descrits en l'article 10 d'aquesta llei que els siguen d'aplicació.

  2. Per a la vàlida constitució del consell hauran d'estar presents almenys la majoria dels col·legis que s'hi troben representats. Correspondrà a la representació de cada col·legi un nombre de vots proporcional al nombre dels seus col·legiats i col·legiades. El consell adoptarà els acords per majoria i s'exigirà, a més, perquè siguen vàlids, el vota favorable d'almenys la quarta part dels col·legis presents, amb independència del nombre de col·legiats i col·legiades que puguen representar.

  CAPÍTOL II

  Relacions entre els consells valencians de col·legis

  professionals i els consells generals dels col·legis

  Article 18. De les relacions entre els consells valencians de col·legis professionals i els consells generals dels col·legis

  Sense perjudici de l'exclusiva competència que correspon als consells valencians de col·legis professionals en les matèries objecte d'aquesta llei, la seua representació en els consells generals de col·legis s'articularà d'acord amb les normes i estatuts d'aquests últims.

  TÍTOL III

  Règim jurídic i disciplinari

  CAPÍTOL I

  Règim jurídic

  Article 19. Règim jurídic

  Els col·legis professionals i els consells dels col·legis, com a corporacions de dret públic, estan subjectes al dret administratiu, en la mesura que exercisquen potestats públiques que aquesta i altres lleis els encomanen. La resta de la seua activitat es regeix pel dret privat.

  Article 20. Recursos

  1. Tots els actes i resolucions dels col·legis professionals i dels consells valencians de col·legis professionals que estiguen subjectes al dret administratiu són susceptibles dels recursos establit legalment en la via administrativa.

  2. Contra les resolucions d'aquests recursos que exhaureixen la via administrativa, i també contra els actes i resolucions dels consells valencians de col·legis professionals, si s'escau, s'hi podrà recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

  CAPÍTOL II

  Règim disciplinari

  Article 21. Infraccions i sancions disciplinàries

  1. Es considera infracció la vulneració de les normes deontològiques de la professió i de les normes col·legials.

  Els estatuts de cada professió especificaran el quadre d'infraccions, que es classifiquen en faltes molt greus, greus i lleus.

  2. Els estatuts, així mateix, contindran les sancions aplicables segons las classificació de l'apartat anterior. La suspensió de la condició de col·legiat o col·legiada per un termini superior a un any sense excedir els tres anys o l'expulsió del col·legi només podrà ser acordada per la comissió d'una falta molt greu.

  Article 22. Procediment disciplinari

  No es pot imposar cap sanció col·legial sense la instrucció prèvia d'un procediment disciplinari de naturalesa contradictòria que garantisca l'adequada defensa de l'interessat, i la tramitació del qual es regirà pel que es disposa en els estatuts respectius.

  TÍTOL IV

  Del Registre de Col·legis Professionals i de Consells

  Valencians de Col·legis Professionals

  Article 23. Registre

  1. Tant els col·legis professionals com els consells valencians s'inscriuran en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals, a l'efecte de publicitat.

  2. El Registre estarà dividit en dues seccions, que es denominaran «Dels Col·legis Professionals» i «Dels Consells Valencians de Col·legis Professionals».

  3. El Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana té caràcter públic i depén orgànicament i funcionalment de la Conselleria de Presidència.

  Article 24. Inscripcions

  En el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals es faran constar necessàriament les següents inscripcions:

  a) La constitució dels col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals que tinguen el seu àmbit territorial d'actuació a la Comunitat Valenciana.

  b) Els estatuts i denominació dels col·legis i consells i les seues modificacions.

  c) Els reglaments de règim interior i les seues modificacions.

  d) La denominació, seu i delegacions del col·legi o consell valencià i les seues modificacions.

  e) La composició dels seus òrgans de govern i les seues modificacions.

  f) Les fusions, absorcions, segregacions i dissolucions.

  g) La resta d'inscripcions i anotacions que legalment o reglamentàriament s'establisquen.

  Article 25. Denegació de la inscripció

  L'administració de la Generalitat denegarà motivadamanet les inscripcions i anotacions en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals quan no siguen conformes a les disposicions que hi siguen d'aplicació.

  Article 26. Recursos

  Els actes d'inscripció o anotació, així com els de denegació, posaran fi a la via administrativa i, contra ells es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  Primera

  Els col·legis professionals actualment existents a la Comunitat Valenciana adaptaran els seus estatuts i reglaments de règim interior, si això és necessari, a aquesta llei en el termini d'un any comptat des de la seua entrada en vigor.

  Segona

  En el mateix termini, els consells valencians de col·legis professionals actualment existents, constituïts a l'empara del Decret 123/1986, de 20 d'octubre, del Govern Valencià, hauran d'adaptar-se a les prescripcions d'aquesta llei.

  Tercera

  Els col·legis professionals d'una mateixa professió existents a l'entrada en vigor d'aquesta llei constituiran un consell valencià de col·legis professionals, o s'integraran necessàriament en el ja existent.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Queden derogats, en tot allò en què s'oposen a aquesta llei, el Decret 123/1986, de 20 d'octubre, del Govern Valencià, i el Decret 17/1987, de 13 d'abril, del president de la Generalitat, així com qualsevol altra disposició que siga contrària a allò establit en aquesta llei.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera

  S'autoritza el Govern Valencià perquè desplegue per reglament aquesta llei.

  Segona

  Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

  València, 4 de desembre de 1997

  El president de la Generalitat Valenciana,

  EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO