ORDRE de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema de peritatges judicials.Publicat en:  DOGV núm. 4068 de 21.08.2001
Número identificador:   2001/7567
Referència Base de Dades:  3425/2001
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Justícia i Administracions Públiques
  Grup temàtic: Legislació, Reglamentació
  Matèries: Justícia
  Descriptors:
    Temàtics: dictamen pericial, assistència judicial , monografies


 • ORDRE de 23 de juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema de peritatges judicials. [2001/7567]

  El recentment aprovat Decret 29/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià, d'Assistència Jurídica Gratuïta (DOGV 1/02/2001), regula en el seu títol VI l'assistència pericial gratuïta, establint que el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta eximirà els seus titulars de l'obligació d'abonar les despeses derivades de les actuacions pericials practicades al llarg del procés per al que es va sol·licitar dit dret.

  Estableix, igualment, que l'abonament d'honoraris meritats pels professionals privats, excepcionalment, en cas d'inexistència de tècnics d'òrgans judicials o de les administracions públiques, i amb resolució motivada del jutge/tribunal, correrà a càrrec de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, llevat dels supòsits a què es refereix l'article 36, de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

  En l'àmbit de justícia gratuïta, quan la prova pericial haja sigut sol·licitada per la part del titular del dret, i per al supòsit de proves pericials sol·licitades d'ofici pel jutge o pel Ministeri Fiscal, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, pretén implantar, mitjançant la present ordre, un sistema de peritatges a cost social per als casos en què la perícia haja de ser emesa per un professional privat col·legiat.

  Alhora, es pretén aclarir els supòsits en què la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques abonarà les despeses derivades de les actuacions pericials de professionals privats, açò és, quan la prova pericial la sol·licite la part titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta i en els supòsits de peritatges sol·licitats pel jutge, d'ofici, o pel Ministeri Fiscal. Quant a les proves pericials diriments que pogueren ser sol·licitades pel jutge o Tribunal, s'aplicarà el criteri de venciment en costos, per la qual cosa el seu cost només serà assumit per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques si el beneficiari del dret a l'assistència jurídica gratuïta resultara condemnat en costos.

  Per a l'establiment del sistema de peritatges s'ha comptat amb la col·laboració de la Federació d'Unions Professionals de València, Alacant i Castelló, les propostes de la qual han sigut àmpliament acceptades, sobre la base que els col·legis professionals, com a entitats col·laboradores de l'administració, tenen atribuïda per l'article 5. m), de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, la funció de «facilitar als tribunals, d'acord amb les lleis, la relació de col·legiats/des que per la seua preparació i experiència professional pogueren ser requerits per a intervindre com a pèrits en els assumptes judicials o proposar-los a instància de l'autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan siguen requerits amb aquesta finalitat per qualsevol jutjat o tribunal».

  El sistema que s'implanta té com a finalitat assegurar la ràpida i eficaç assistència de pèrits als òrgans judicials en els supòsits indicats, garantint d'aquesta manera l'efectivitat del dret fonamental a la defensa i a la tutela judicial efectiva.

  Alhora, es pretén assegurar la percepció, per part dels pèrits que voluntàriament s'inscriguen en el servei, dels honoraris derivats de les seues perícies, si bé, a un cost social que, considerant l'entorn que es tracta, les restriccions pressupostàries de l'administració i la funció social que es realitza, supose un preu inferior al de mercat, com igualment són inferiors als preus de mercat, les indemnitzacions que perceben per la seua actuació professional en torn d'ofici, els advocats i procuradors representants del beneficiari del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

  Per a la determinació del cost s'ha considerat, igualment, que les proves pericials se sol·liciten a petició, o bé del Ministeri Fiscal, com a òrgan defensor de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic, o bé, del jutge d'ofici, o de la part beneficiària del dret a l'assistència jurídica gratuïta, els ingressos, de les quals computant en brut els de la seua unitat familiar, no superen el doble del salari mínim interprofessional a l'any.

  Finalment, es considera que el sistema que s'implanta permet, gràcies a la intervenció dels col·legis professionals, garantir la seguretat i la qualitat del servei que es presta, per la qual cosa podria servir d'inspiració per a un sistema universal que, des dels propis col·legis professionals i acadèmies i institucions culturals i científiques, organitze i garantisca els peritatges judicials exclosos de l'àmbit d'actuació de l'administració i l'abonament dels quals correspon a les parts segons el principi de venciment en costos.

  Per tot això, en ús de les facultats conferides per l'article 35. e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

  DISPOSE

  Primer

  El servei de peritatges judicials consistirà en la prestació d'assessorament i dictamen pericial en els procediments en què ho sol·licite el jutge d'ofici, la part titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta o el Ministeri Fiscal.

  El dit dictamen serà emés per professional col·legiat, per designació i sota control deontològic del col·legi professional i en les condicions que es regulen tot seguuit.

  Segon

  Els col·legis professionals tenen absoluta autonomia i responsabilitat quant al sistema de selecció i classificació dels professionals per a l'elaboració d'una llista de pèrits en la seua matèria, que haurà de respectar els criteris d'especialització i equitat.

  Per cada col·legi professional s'acreditarà la formació i el control deontològic dels seus pèrits, com també liquidació dels seus peritatges a percebre de l'administració per a la seua indemnització.

  Tercer

  El Servei estarà atés pels col·legiats que s'inscriguen voluntàriament i que hauran de reunir els requisits de qualificació tècnica, formació i experiència pràctica que el col·legi determine i l'administració de Justícia requerisca.

  Quart

  La incorporació al Servei de Pèrits Forenses en cada Col·legi Professional s'efectuarà una vegada a l'any, tindrà caràcter voluntari i es produirà a petició de l'interessat, el qual acreditarà les condicions que tot seguit s'assenyalen:

  a) La pertinença i incorporació al Col·legi.

  b) La residència en el territori de la demarcació col·legial.

  c) L'antiguitat en l'acompliment efectiu de la seua professió, almenys tres anys.

  d) L'acreditació, a judici del col·legi professional, d'una formació específica, o mitjançant la participació en cursos d'especialització dirigits a l'avaluació i perícia a què s'interessa.

  e) No estar sotmés en la incompatibilitat legal o deontològica.

  Cinqué

  L'adscripció voluntària a la Llista de Pèrits del Col·legi sotmet el professional col·legiat als deures d'acceptar els nomenaments, excepte incompatibilitat o causa justificada, comparéixer als requeriments de l'administració de Justícia, guardar secret de les actuacions que conega com a conseqüència de la perícia i emetre el dictamen en temps i forma, segons el que disposen les corresponents normes processals.

  Constituirà una específica incompatibilitat, el fet d'haver exercit funcions pericials, d'assessorament o de treball professional, per a alguna de les parts, en els tres anys immediats anteriors.

  Sisé

  Cada col·legi professional seleccionarà a un nombre suficient de col·legiats per a garantir l'eficiència del Servei de Peritatges.

  La llista dels noms dels pèrits serà pública i comunicada a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, així com als òrgans de govern dels tribunals, en el termini de 15 dies, comptadors des de l'entrada en vigor de la present ordre i d'ara endavant, en el mes de gener de cada any.

  Seté

  Per l'òrgan judicial es demanarà el pèrit al col·legi professional corresponent, indicant el número d'assumpte, el nom del lletrat proponent, i la indicació de si la perícia s'ha sol·licitat per la part beneficiària del dret a l'assistència jurídica gratuïta o si es tracta d'una prova a proposta del jutge d'ofici, o pel Ministeri Fiscal, així com l'especialitat interessada, mitjançant tramesa, degudamente complimentada del model que s'adjunta com annex I a la present ordre.

  Quant al procediment per a la designació, crida i emissió del dictamen, s'estarà al que disposa les normes processals.

  Vuité

  Seran causes de baixa com a pèrit, a més de la voluntària –amb causa justificada apreciada pel degà-; la de pèrdua de la condició de col·legiat; la incoació de procediment penal o expedient disciplinari, en el cas que hi haja suspensió cautelar de funcions; per haver actuat expressament en cas d'incompatibilitat; per haver rebutjat dos nomenaments injustificadament o no haver rendit la perícia acceptada; per manifesta incompetència en un peritatge, advertida per l'òrgan judicial i apreciada pel corresponent col·legi professional, i per sentència penal condemnatòria en raó de la seua intervenció com a pèrit.

  Nové

  Cada col·legi professional trametrà, trimestralment, a la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, certificat que continga la relació de pèrits que han realitzat el servei, les matèries objecte d'assessorament i el nombre de perícies realitzades, així com la còpia dels models normalitzats de sol·licitud de pèrits (annex I), tramesos pels òrgans judicials demanant l'actuació judicial i de l'acreditació documental de l'emissió del dictamen pericial, que hauran de presentar els pèrits davant del seu respectiu col·legi, mitjançant l'aportació del model normalitzat d'acreditació (annex II).

  El model normalitzat d'acreditació, de la intervenció professional (annex II), serà facilitat als col·legiats inscrits en el torn de peritatges, i haurà de ser aportat pel pèrit una vegada finalitzada la seua actuació professional, degudament segellat per l'òrgan judicial

  Per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques s'efectuaran els lliuraments que corresponguen, en funció de les liquidacions trimestrals presentades per cada col·legi professional, sense necessitat de que s'haja dictat sentència.

  Per la seua banda, cada col·legi professional haurà de reintegrar els honoraris percebuts a càrrec de fons públics, si de resultes de la sentència hi haguera pronunciament sobre costos a favor de la part titular del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta o, quan no havent-hi exprés pronunciament en costos, vença en el plet el beneficiari de la justícia gratuïta, que haurà de pagar les causades en la seua defensa, sempre que no excedisquen de la tercera part del que en ell haja obtingut; tot això en els termes previstos pels articles 36 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta i 45 del Decret 29/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià d'Assistència Jurídica Gratuïta, i quan per qualsevol altre mitjà s'obtinga el pagament pel pèrit designat.

  Deu

  El pagament de les liquidacions trimestrals es farà a càrrec de les dotacions pressupostàries de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per un màxim total que es determinarà a l'inici de cada exercici pressupostari, per Resolució del conseller de Justícia i Administracions Públiques.

  Onze

  El preu que es fixa per a l'exercici 2001 per cada perícia és de 15.000 pessetes, equivalent a 90,15 euros. Excepcionalment i amb l'informe favorable i raonat del col·legi professional competent, quan es considere que una perícia comporta una especial dificultat i cost per al pèrit designat, la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques podrà resoldre el seu pagament al preu de 25.000 pessetes,, equivalent a 150,25 euros.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera

  S'autoritza el director general de Justícia per a dictar les resolucions oportunes per al desenvolupament i execució de la present ordre.

  Segona

  – La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 23 juliol de 2001

  El conseller de Justícia i Administracions Públiques,