Visualització de contingut web

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2

Data actualització: 05.06.2020

Normativa estatal

Codi electrònic Crisi sanitària COVID-19

Col·lecció Biblioteca Jurídica Digital «CÓDIGOS ELECTRÓNICOS»

Normativa valenciana

DISPOSICIÓ

DATA DOGV

[NOU] Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol•licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla renove de calderes i aerotermia domestiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per calderes de condensació o equips de aerotermia. [2020/4046] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Extracte de la Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol•licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla renove de calderes i aerotermia domestiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per calderes de condensació o equips de aerotermia . [2020/4059] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol•licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana. [2020/4048] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Extracte de la Resolució d'1 de juny del 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol•licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges en la Comunitat Valenciana [2020/4060] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Conselleria d'Educació , Cultura i Esport RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021 [2020/4073] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 28 de maig 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 4 del programa 431.40, Emergència habitacional i funció social, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, pel compromís d'aportació addicional de fons del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per import de 7.500.000 euros. (Exp.14.003.20-048). ). [2020/3993] DOGV núm. 8827, de 05.06.2020 05.06.2020
[NOU] Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2020, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2020/2021. [2020/4071] ] DOGV núm. 8827, de0 5.06.2020 05.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en Comissió de Serveis en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent (DOGV 7790, de 25.05.2016). [2020/4022]  DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, per a l'exercici 2020.  [2020/3937] DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Extracte de la Resolució de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, per a l'exercici 2020. [2020/4017] DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d'Espanya per a l'any 2020 [2020/3970] DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Conselleria de Participació , Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, relativa a l'ampliació d'ofici del termini d'execució dels projectes finançats per la Direcció General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, tramitats pel procediment de concurrència competitiva i concessió directa. [2020/4011] DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol•licituds de pagament per a operacions que finalitzen en la campanya 2019/2020 aprovades a l'empara de la Resolució de 20 de desembre de 2018, per la qual es van convocar ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya. [2020/3908] DOGV núm. 8827, de 04.06.2020 04.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l' any 2020. [2020/3942] ] DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021. ] DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Extracte de la Resolució de 21 de maig , de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020/2021. ] DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia, de manera extraordinària per la situació derivada de la Covid-19, el termini de presentació de sol•licituds de pagament de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. ] DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia el termini de presentació de sol•licituds de la convocatòria aprovada per Resolució de 18 de febrer de 2020, de la presidència de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes reembossables destinades al foment d'instal•lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al fons de promoció previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. ] DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Extracte de la Resolució de 27 de maig de 2020, del president de l'IVACE, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol•licituds de la convocatòria aprovada per Resolució de 18 de febrer de 2020, de la presidència de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes reembossables destinades al foment d'instal•lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al fons de promoció previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, de la directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i directora general d'Internacionalització, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per Resolució de 26 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització , Xec tutories internacionalització, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019. DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, de la directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i directora general d'Internacionalització, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per Resolució de 26 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització . DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021 DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021. DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021. DOGV núm. 8826, de 03.06.2020 03.06.2020
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Resolució de 26 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020. [2020/3777] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Extracte de la Resolució de 26 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020. [2020/3843] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica DECRET 65/2020, de 29 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a vivers i associacions i entitats de protecció i defensa dels animals, afectats per la Covid-19. [2020/3855] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol•licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2020 i de presentació de sol•licituds de pagament i de modificació de plans de millora per a l'anualitat 2020. [2020/3829] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol•licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2020, i de presentació de sol•licituds de pagament i de modificació de plans de millora per a l'anualitat 2020. [2020/3845] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda deixar sense efecte diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública dictades per a limitar la propagació i contagi per Covid-19 en l'àmbit de centres i serveisd e serveis socials. [2020/3948] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial en la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marc de la implementació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3943] DOGV núm. 8825, de 02.06.2020 02.06.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM. [2020/3901] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3893] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 al 7 del programa 513.10, Infraestructures públiques, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per import de 500.000 euros. Expedient 08.003/20-054. [2020/3805] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. ACORD de 29 de maig de 2020, del Consell, que deixa sense efecte parcialment l'Acord de 20 de març de 2020, sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia com a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19.  [2020/3853] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020

Autoritat de Transport Metropolità de València . RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del Consell d'Administració de la Autoritat de Transport  Metropolità de València, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de la seua titularitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3882] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2020/3694] DOGV núm. 8824, d'01.06.2020

01.06.2020
Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de l'entitat en les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera. [2020/3821] DOGV núm. 8824, de 01.06.2020 01.06.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les oficines Orienta i els programes Kumpania. [2020/3894] DOGV núm. 8823bis, de 29.05.2020

29.05.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les oficines Orienta i els programes Kumpania. [2020/3894] DOGV núm. 8823bis, de 29.05.2020

29.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. [2020/3748] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. [2020/3761] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020

 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, er la qual s'estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, tenint en compte les modificacions generades en el Pla anual de formació 2019-20 sobre la base de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. [2020/3734] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (*PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2019/2020. [2020/3799] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3665] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Extracte de la Resolució de 20 de maig  de 2020, de la Direcció General de Formació  Professional i Ensenyaments de Règim  Especial, per la qual és convoquen els subvencions destinades a escoles  de dansa  dependents de corporacions  locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3723] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3664] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3721] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2020. [2020/3797] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adapten els terminis establits per la Resolució de 17 de febrer de 2020, i la Correcció d'errades de 10 de març, per les quals s'establien els terminis de sol·licitud d'hores de tutoria de Formació Professional Dual pels centres docents privats concertats per al curs 2019/2020, i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost d'aquestes hores. [2020/3803] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritza una transferència de crèdit de capítol 2 al 1, en els programes 431.10, Habitatge i regeneració urbana, i 431.50, Qualitat i rehabilitació, i del capítol 4 a l'1 en el programa 431.40, Emergència habitacional i funció social, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per un import global de 566.140 euros (exp. 14.002/20-052). [2020/3771]DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritzen transferències de crèdit del capítol 7 al 2 en els programes 422.20, Ensenyament Primari i 422.30, Ensenyament Secundari, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import global de 20.133.000 euros. Expedient 09.014/20-049. [2020/3758] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 2 del programa 311.30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per fons finalistes no previstos del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, per a fer front a situacions extraordinàries derivades de la Covid-19, per import de 2.000.000 euros. Expedient 16.009/20-053. [2020/3760 DOGV núm. 8823, de 29.05.2020 29.05.2020

Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut   , per la qual s'acorda la suspensió de la Convocatòria del Programa d'oferta concertada, en les modalitats «Viu l'hivern» i «Viu l'estiu», per als anys 2020 i 2021. [2020/3790] DOGV núm. 8823, de 29.05.2020

29.05.2020
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es deixa parcialment sense efectes la convocatòria per a l'exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2020/3820] DOGV núm. 8822bis, de 28.05.2020 28.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3763] DOGV núm. 8822, de 28.05.2020

28.05.2020

[Correcció d'errades en la disposició núm. 2020/4022 DOGV 04.06.2020] Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2020/3728] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020

27.05.2020

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19. [2020/3731] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020

27.05.2020

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2020, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. [2020/3640] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020

27.05.2020

Institut Valencià de Finances . CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Gran Empresa». [2020/3732] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020

27.05.2020

Institut Valencià de Finances. CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Pime». [2020/3733] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020

27.05.2020
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3711] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020 27.05.2020
Turisme Comunitat Valenciana. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre continuació de determinats procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis i la protecció de l'interés general, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3719] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020 27.05.2020
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2020, de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 15 d'abril de 2020, de regulació de determinats controls de fauna cinegètica durant l'estat d'alarma per la Covid-19, i es prorroguen determinats aprofitaments ordinaris paralitzats durant l'estat d'alarma. [2020/3684] DOGV núm. 8821, de 27.05.2020 27.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3715]

27.05.2020

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual, amb la finalitat de pal·liar les conseqüències de l'impacte de la Covid-19, s'amplia el termini màxim d'execució i pagament dels projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor, susceptibles de cofinançament pel programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/3679] DOGV núm. 8820, de 26.05.2020

26.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana. [2020/3643] DOGV núm. 8820, de 26.05.2020

26.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana. [2020/3614] DOGV núm. 8820, de 26.05.2020

26.05.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), sobre continuació de procediments de verificació de subvencions de l'Àrea d'Instituts Tecnològics i CEEI, indispensables per a la protecció de l'interés general i el funcionament bàsic dels serveis, en virtut de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3662] DOGV núm. 8820, de 26.05.2020

26.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. ACORD de 22 de maig de 2020, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 2 del programa 462.20, Promoció institucional, de la Presidència de la Generalitat. (VL 05.002/20-012). [2020/3655] DOGV núm. 8820, de 26.05.2020

26.05.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives i Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. DECRET 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i concessió directa d'ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la Covid-19 [2020/3663] DOGV núm. 8819bis, de 25.05.2020

25.04.2020

Institut   Valencià de Finances. RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria d'11 de febrer de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF-Autònoms i microempreses». [2020/3593]  DOGV núm. 8819, de 25.05.2020

25.04.2020

Institut   Valencià de Finances. RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF-liquiditat Covid-19». [2020/3597] DOGV núm. 8819, de 25.05.2020

25.04.2020

[Correcció d'Errors núm. disposició 2020/3732 DOGV 27.05.2020] Institut Valencià de Finances. RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Gran empresa». [2020/3599] DOGV núm. 8819, de 25.05.2020

25.04.2020

[Correcció d'Errors núm. disposició 2020/3733 DOGV 27.05.2020] Institut Valencià de Finances. RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Pime». [2020/3601] DOGV núm. 8819, de 25.05.2020

25.04.2020

[Correcció d'Errors núm. disposició 2020/3715 DOGV 27.05.2020] Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3650] DOGV núm. 8819, de 25.05.2020

25.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritzen transferències de crèdit del capítol 4 del programa 762.10, Comerç exterior, i del capítol 7 del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, al capítol 4 de l'esmentat programa 322.50 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com una modificació del pressupost de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa 168.1.c)per import de 3.000.000 d'euros (exp. 11.004/20-039). [2020/3602] DOGV núm. 8818, de 22.05.2020

22.05.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), sobre continuació de procediments de concessió d'ajudes instruïts per l'Àrea d'Instituts Tecnològics i CEEI, indispensables per a la protecció de l'interés general en virtut de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3568] DOGV núm. 8817, de 21.05.2020

21.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments de competència del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i del Registre Administratiu de Societats Laborals de la Comunitat valenciana, per considerar-se indispensables per a la protecció de l'interés general i per al funcionament bàsic dels serveis encomanats als citats registres, a l'efecte del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3526] DOGV núm. 8816, de 20.05.2020

20.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual és dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat  en els  centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021. [2020/3561] DOGV núm. 8816, de 20.05.2020. [Corregeix Resolució 15 de maig de 2020 núm. de disposició 2020/3500 DOGV 19.05.2020]

20.05.2020

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix el règim de controls per monitoratge en la campanya 2020 de sol·licitud única dins del marc de la política agrícola comuna i s'estableixen els terminis de modificació de la sol·licitud única en el cas  [2020/3423] DOGV núm. 8816, de 20.05.2020

20.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET 61/2020, de 15 de maig, del Consell, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19. [2020/3508] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana per a l'any 2020. [2020/3472] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Extracte de la Resolució de 30 d'abril de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020. [2020/3463] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. DECRET 63/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de solucions científic-innovadores directament relacionades amb la lluita contra la Covid-19. [2020/3509] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

[Correcció d'Errades disposició núm.2020/3561 DOGV 20.05.2020] Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3500] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza transferències de crèdits entre capítols i programes, amb la finalitat de crear una nova línia de transferència en el capítol 4 del programa 631.50, Actuacions sobre el sector financer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per import global de 6.000.000 euros. (Exp.06.010/20-042) [2020/3457] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. ACORD de 15 de maig de 2020, del Consell, pel qual s'autoritzen transferències de crèdits entre capítols i programes, amb la finalitat d'incrementar el capítol 2 del programa 442.50, Qualitat i educació ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per un import global de 250.000 euros. (Exp 12.002/20-041) . [2020/3491] DOGV núm. 8815, de 19.05.2020

19.05.2020

Agència Valenciana de la Innovació. RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual, en virtut de la facultat prevista en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s'acorda la continuació dels procediments administratius derivats de la convocatòria d'ajudes realitzada mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident executiu del AVI, en matèria d'enfortiment i desenvolupament del sistema valencià d'innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020/2021. [2020/3465] DOGV núm. 8813, de 18.05.2020

18.05.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19. [2020/3477] DOGV núm. 8813, de 18.05.2020

18.05.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General d'Urbanisme, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments, conforme al que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3456] DOGV núm. 8813, de 18.05.2020

18.05.2020
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. CORRECCIÓ d'errades  de la Resolució de 15 de    maig de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten  mesures sobre els serveis  de transport públic regular d'ús general de viatgers  per carretera de titularitat  de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març , pel qual es declara l'estat  d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 8814, 16.05.2020). [2020/3507] DOGV núm. 8813, de 18.05.2020 18.05.2020

[Derogat per la disposició 2020/3882 DOGV núm. 8824 d'01.06.2020] Autoritat de Transport Metropolità de València. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020 del consell d'administració de la Autoritat de Transport  Metropolità de València  per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de la seua titularitat en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat. [2020/3503] DOGV núm. 8814, de16.05.2020

16.05.2020

[Derogat per la disposició 2020/3893 DOGV núm. 8824 d'01.06.2020][Correcció d'errades en disposició núm.2020/3507] Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. [2020/3501] DOGV núm. 8814, de 16.05.2020

16.05.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, dels centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental. [2020/3459] DOGV núm. 8812bis, de15.05.2020

15.05.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, de les llars, residències i serveis d'atenció a la infància i adolescència compresos en el seu àmbit de competències. [2020/3460] DOGV núm. 8812bis, de 15.05.2020

15.05.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del president de l'IVACE, sobre continuació de determinats procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis i la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3435] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una modificació en l'annex de transferències i subvencions de capital del programa 542.50, Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa per import de 562.910 euros, finançada amb ajust en el mateix capítol i programa. (Exp. 21.001/20-026). [2020/3419] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius. [2020/3454] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ del 13 de    maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'acorda  la suspensió de les proves ordinàries per a l'obtenció  dels certificats oficials administratius de coneixements  de valencià  previstes en la Resolució de 5 de març  de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2020/3443] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (*MECR) de l'ensenyament d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020. [2020/3440] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria de Participació , Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. RESOLUCIÓ de 13 de    maig de 2020, de la consellera de Participació , Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, sobre continuació de procediments  indispensables per a la protecció de l'interés  general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març , pel qual es declara l'estat  d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3442] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat mitjançant la Resolució de 25 d'octubre de 2019 [2020/3359] DOGV núm. 8812, de 15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la Direcció General Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2019. [2020/3363] DOGV núm. 8812, d'15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de personal funcionari docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2019. [2020/3365] DOGV núm. 8812, d'15.05.2020

15.05.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19. [2020/3399] DOGV núm. 8811, d'14.05.2020

14.05.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deixa sense efecte per als mercats de venda no sedentària en la via pública situats en unitats territorials en fase 1 del procés del Pla de transició cap a una nova normalitat, la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19. [2020/3436] DOGV núm. 8811, d'14.05.2020 . [Afecta a la disposició núm. 2020/3079]

14.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es fixa la data de celebració i es reprenen els procediments administratius de la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxillerat corresponent a la convocatòria del curs actual, regulada per la Resolució de 15 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2019/2020 i es dicten instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2020/3421] DOGV núm. 8811, d'14.05.2020

14.05.2020
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3411] DOGV núm. 8811, d'14.05.2020 14.05.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publiquen la línia pressupostària i l'import màxim per a l'exercici 2020, de l'Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'apliquen els barems d'indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats, com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia o que forma part de les campanyes de control o erradicació de malalties en la Comunitat Valenciana. [2020/3310] DOGV núm. 8810,  de 13.05.2020

13.05.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Extracte de la Resolució de 7 de maig, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual publiquen la línia pressupostària i l'import màxim per a l'exercici 2020 de l'Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. [2020/3302] DOGV núm. 8810, de 13.05.2020

13.05.2020

[Modificat pel Decret 61/2020, de 8 de maig, DOGV de 19.05.2020]. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19. [2020/3374] DOGV núm. 8810, de 13.05.2020

13.05.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Extracte de la Resolució de 8 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes d'innovació de producte per a la resposta a emergències sanitàries (INNOVAProD-CV Covid) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. [2020/3383] DOGV núm. 8810, de 13.05.2020

 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, per la qual es revoca la delegació de l'exercici de determinades competències en matèria de fundacions en favor de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, efectuada per la Resolució de 22 d'octubre de 2019. [2020/3362] DOGV núm. 8810,  de 13.05.202013.05.2020

13.05.2020
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació. [2020/3381] DOGV núm. 8809bis, de 12.05.2020 12.05.2020

Corts Valencianes . RESOLUCIÓ 5/X, de la Diputació Permanent, sobre la convalidació del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un *ERTE, i a les quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per el Covid-19, aprovada en la sessió del 7 de maig de 2020. [2020/3337] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020

12.05.2020
Corts Valencianes . RESOLUCIÓ 7/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei  4/2020, de 17 d'abril, de mesures  extraordinàries de gestió  econòmica financera per a fer front  a la crisi produïda per el Covid-19, aprovada en la sessió del 7 de    maig de 2020. [2020/3338] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020 12.05.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució de 2 d'agost de 2019, per la qual es delegava l'exercici de determinades competències en altres òrgans. [2020/3274] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020

12.05.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de *desconfinamiento  de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 (DOGV 8808, d'11 de maig). [2020/3366] DOGV núm. 8809,  de 12.05.2020

12.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, procediment d'admissió, matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021. [2020/3284] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020 12.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021. [2020/3325] DOGV núm. 8809,  de 12.05.2020 12.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es fixa la data de celebració i es reprenen els procediments administratius de la prova per a majors de díhuit anys per a l'obtenció directa del títol de graduat o graduada en Educació Secundària corresponent a la segona convocatòria del curs actual, regulada per la Resolució de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2019/2020 i es dicten instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària en la Comunitat Valenciana. [2020/3306] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020

12.05.2020
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es fixa la data de celebració i es reprenen els procediments administratius de la prova per a majors de díhuit anys per a l'obtenció directa del títol de graduat o graduada en Educació Secundària corresponent a la segona convocatòria del curs actual, regulada per la Resolució de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2019/2020 i es dicten instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària en la Comunitat Valenciana. [2020/3306] DOGV núm. 8809, de 12.05.2020 12.05.2020

Conselleria d'Educació , Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 6 de    maig de 2020, de la Direcció General de Formació  Professional i Ensenyaments de Règim  Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments  Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es convoquen  les proves d'accés  als cicles formatius de grau  mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2020-2021, es dicten  instruccions per a  la seua realització i s'estableix  el calendari i el procediment d'admissió  i de matriculació  de l'alumnat  i es deixa  sense efecte la Resolució de 9 de març  de 2020, de la Direcció General de Formació  Professional i Ensenyaments de Règim  Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments  Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2020/3279] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de prefectura i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat. [2020/3288] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19. [2020/3334] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores. [2020/3276] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Extracte de la Resolució de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020, ajudes a associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores. [2020/3248] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Institut  Valencià de Finances . Convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances , per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020. [2020/3237] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Institut   Valencià de Finances . Extracte de la convocatòria de 4 de maig de 2020, del director general del Institut   Valencià de Finances , per la qual es convoca l'instrument «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020. [2020/3250] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 23 de desembre de 2019, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3278] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

[Correcció d'errors en la disposició núm. 2020/3366]. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusiva, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de descofinamento  de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19. [2020/3336] DOGV núm. 8808, d'11.05.2020

11.05.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'adopten determinades mesures com a conseqüència del brot de la Covid-19 en relació amb les rendes dels lloguers de les naus industrials propietat de l'IVACE, així com respecte dels cànons dels drets de superfície derivats de contractes en vigor en les seues parcel·les industrials. [2020/3277] DOGV núm. 8807, de 08.05.2020

08.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l'inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19. [2020/3268] DOGV núm. 8807, de 08.05.2020

08.05.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3297] DOGV núm. 8807, de 08.05.2020

08.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. ACORD de 30 d'abril de 2020, del Consell, pel qual s'autoritzen determinades transferències de crèdit entre seccions i capítols, per un import total de 30.000.000 d'euros, per a la inclusió d'una línia de subvenció per a la concessió directa d'ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores amb rendes baixes afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la paralització econòmica per la Covid-19, en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals, i dotar-la amb 30.000.000 d'euros, així com la modificació del pressupost de l'EVHA i d'FGV (exp. 06-007/20-036). [2020/3240] DOGV núm. 8806, de 07.05.2020

07.05.2020
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ 28 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 4 del programa 313.10, Serveis socials, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per fons finalistes no previstos del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, per a fer front a situacions extraordinàries derivades de la Covid-19, per import d'11.553.770 euros. (exp.16-008/20-028) [2020/3169] DOGV núm. 8805, de 06.05.2020 06.05.2020
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3225] DOGV núm. 8805, de 06.05.2020 06.05.2020
[Derogada per la disposició 2020/3501 de 16 de    maig de 2020]  Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3224] DOGV núm. 8804bis, de 05.05.2020 [Deroga la disposició núm. 2020/2974 DOGV n.º  8792, de 19.04.2020] 05.05.2020
Institut Valencià de Finances. ACORD de 3 d'abril de 2020, del Consell Executiu del Fons de Fons FEDER, pel qual s'aproven les normes reguladores de l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020. [2020/3150] DOGV núm. 8804, de 05.05.2020 05.05.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una modificació en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 422.20, Ensenyament primari, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa per import de 16.655.972,37 euros, finançada amb un ajust en el mateix capítol i programa. (Exp. 09.012/20-031) [2020/3174] DOGV núm. 8804, de 05.05.2020

05.05.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2020/3179] DOGV núm. 8804, de 05.05.2020

05.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/3212] DOGV núm. 8804, de 05.05.2020

05.05.2020
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ, de 3 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments i l'activitat física a l'aire lliure dels xiquets i xiquetes i adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19, en aplicació de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i SND/380/2020, de 30 d'abril, del Ministeri de Sanitat. [2020/3211] DOGV núm. 8803bis, de 04.05.2020. [Deroga la disposició núm 2020/3120 de 28.04.2020] 04.05.2020
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. DECRET 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. [2020/3168] DOGV núm. 8803, de 04.05.2020 04.05.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/3139] DOGV núm. 8802,de 30.04.2020

30.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat a la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19. [2020/3158] DOGV núm. 8802,de 30.04.2020

30.04.2020

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.  [2020/3112] DOGV núm. 8802,de 30.04.2020

30.04.2020
Presidència de la Generalitat. DECRET 48/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19. [2020/3138] DOGV núm. 8801bis,de 29.04.2020 29.04.2020

Corts Valencianes. RESOLUCIÓ 1/X de la Diputació Permanent sobre la validació del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l'impacte de la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió de 23 d'abril de 2020. [2020/3114] DOGV núm. 8801,de 29.04.2020

29.04.2020

Corts Valencianes. RESOLUCIÓ 3/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió del 23 d'abril de 2020. [2020/3113] DOGV núm. 8801,de 29.04.2020

29.04.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat. [2020/3070] DOGV núm. 8801,de 29.04.2020

29.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l'exercici 2020. [2020/3037] DOGV núm. 8801,de 29.04.2020

29.04.2020
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Extracte de la Resolució de 22 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l'exercici 2020. [2020/3080] DOGV núm. 8801,de 29.04.2020 29.04.2020
[Derogada per la disposició núm. 2020/3211 de 04.05.2020] Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2020, de la de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regulen els desplaçaments dels xiquets i xiquetes sota la guarda o tutela de la Generalitat durant la situació de crisi sanitària ocasionada per Covid-19, en aplicació de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, del Ministeri de Sanitat. [2020/3120]. DOGV núm.  8800bis  de 28.04.2020 28.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. CORRECCIÓ d'errades del Decret 43/2020, del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a les entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària, per a fer front a l'impacte de la Covid-19. [2020/3044]. DOGV núm.  8798, de 27.04.2020

27.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per la qual se suspén la celebració de determinades proves convocades per a acreditar la competència del personal que realitza el sacrifici o matança i les operacions connexes. [2020/3067] DOGV núm.  8798, de 27.04.2020

27.04.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'autorització de modificació de crèdit per a transferència del capítol II dels programes 43220, Urbanisme; 44270, Ordenació del territori i paisatge; 51310, Infraestructures públiques; 51330, Planificació, transport i logística, i 51430, Ports, aeroports i costes, al capítol II del programa 51110, Direcció i serveis generals, del vigent pressupost de despeses per a 2020. Expedient 08.001/20. [2020/3062]. DOGV núm.  8798, de 27.04.2020

27.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritza una ampliació de crèdit, en virtut del que es preveu en l'article 48 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i en l'article 22.1 o) de la Llei 10/2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, en el capítol 2 del programa 511.10, Direcció i Serveis Generals, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per import de 371.040,45 euros. [2020/3041]. DOGV núm.  8798, de 27.04.2020

27.04.2020

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. CONVOCATÒRIA #CMCVaCasa per a seleccionar cent continguts culturals, tant nous com preexistents, procedents del camp de la teoria i la pràctica de les arts visuals, en sentit ampli, que siguen susceptibles de ser mostrats digitalment. [2020/2957]. DOGV núm.  8798, de 27.04.2020

27.04.2020

[Afectada per la disposició 2020/3436 i la Correcció d'errades en la disposició núm. 2020/3158 ]  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19. [2020/3079] DOGV núm.  8799, de 25.04.2020

25.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. INSTRUCCIÓ de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020. [2020/3004] DOGV núm.  8796, de 23.04.2020

23.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 4, línia S5226, «Renda valenciana d'inclusió», del programa 313.50, Inclusió social, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per fons finalistes no previstos del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, pel fons social extraordinari per a fer front a situacions extraordinàries derivades de la Covid-19, per import de 18.744.476,00 euros (exp.16-007/20-021). [2020/2993] DOGV núm.  8796, de 23.04.2020

23.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. DECRET 50/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria de concessió d'ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodissea per la crisi sanitària per la Covid-19. [2020/2992] DOGV núm.  8795, de 22.04.2020

22.04.2020

[Modificada per disposició num. 2020/3597 DOGV 25.05.2020] Institut Valencià de Finances. Convocatòria de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat Covid-19». [2020/2941] DOGV núm.  8795, de 22.04.2020

22.04.2020

[Modificada per disposició num. 2020/3597 DOGV 25.05.2020] Institut Valencià de Finances. Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de préstecs bonificats IVF - liquiditat Covid-19. [2020/2985] DOGV núm.  8795, de 22.04.2020

22.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es mantenen les mesures recollides en la Resolució de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la Covid-19. [2020/2996] DOGV núm.  8795, de 22.04.2020

22.04.2020

[Validat per la Resolució 5/X de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes núm. 2020/3338]Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives - Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic- Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball-Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica. DECRET LLEI 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economica financera per fer front a la crisi produïda per la Covid-19. [2020/2977] DOGV núm.  8794, de 21.04.2020

21.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorda la continuació dels procediments convocats per resolució de 17 de febrer de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2020., després de la publicació del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2940] DOGV núm.  8794, de 21.04.2020

21.04.2020

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. DECRET 51/2020, de 17 d'abril, del Consell d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de solucions científiques innovadores directament relacionades amb la lluita front la Covid-19. [2020/2979] DOGV núm.  8793, de 20.04.2020

20.04.2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Extracte de la Resolució de 15 d'abril de 2020, de la Direcció General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'acorda modificar els terminis d'execució, de validesa de justificants de despesa i pagament i de justificació dels projectes aprovats en el marc de la Resolució de 13 de desembre de 2018, del president de l'IVACE, per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes d'R+D i d'innovació per a l'exercici 2019. [2020/2961] DOGV núm.  8793, de 20.04.2020

 

[Derorada por la disposición 2020/3684 DOGV núm. 27.05.2020] Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual es regulen determinats controls de fauna cinegètica durant l'estat d'alarma provocat per la Covid-19. [2020/2950] DOGV núm.  8793, de 20.04.2020

20.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat laboral, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana [2020/2965] DOGV núm.  8793, de 20.04.2020

20.04.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/3224 DOGV núm. 8804bis de 05.05.2020]  Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/2974] DOGV núm.  8792, de 19.04.2020

19.04.2020

[Derogada per la disposició 2020/3503 de 16 de maig de 2020] Autoritat de Transport Metropolità de València. RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2020 del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de la seua titularitat, en aplicació del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. [2020/2975] DOGV núm.  8792, de 19.04.2020

19.04.2020

Presidència de la Generalitat. ACORD de 17 d'abril de 2020, del Consell, d'aprovació de la declaració institucional de dol per les víctimes de la Covid-19. [2020/2969] DOGV núm.  8791bis, de 17.04.2020

17.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dóna compliment a l'ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per al reforç del sistema nacional de salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per COVID-19. [2020/2970] DOGV núm.  8791bis, de 17.04.2020

17.04.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Correcció d'errades del Decret 47/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'adopció de mesures per la COVID-19, per a l'acreditació de les actuacions dels serveis d'assistència jurídica gratuïta per a la meritació de la indemnització [2020/2956] DOGV núm.  8791, de 17.04.2020

17.04.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2020, del director general de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'acorda la suspensió de la prova ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions d'esbarjo que s'havia de fer a la ciutat d'Alacant els dies 12 i 13 de juny de 2020. [2020/2943] DOGV núm.  8791, de 17.04.2020

17.04.2020

Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'acorda la suspensió de les convocatòries A i B dels camps de Voluntariat Juvenil per a l'any 2020, de la campanya «Viu la solidaritat». [2020/2931] DOGV núm.  8791, de 17.04.2020

17.04.2020

Institut Valencià de la Joventut.RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es prorroga la vigència del Carnet Jove, en la modalitat clàssica, expedit a la Comunitat Valenciana. [2020/2932] DOGV núm.  8791, de 17.04.2020

17.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la donació de màscares higièniques per a la població vulnerable en l'àmbit de l'estat d'alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana. [2020/2939] DOGV núm.  8790, de 16.04.2020

16.04.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual se suspén la celebració de les proves convocades per al pròxim 30 de maig de 2020, relatives a l'obtenció de certificats d'aptitud professional (CAP), de competència professional, de consellers de seguretat i de capacitació per a la prestació de servei de taxi, i la realització de cursos de formació inicial i contínua relatius al CAP. [2020/2916] DOGV núm.  8790, de 16.04.2020

16.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020. [2020/2841] DOGV n.º  8790, de 16.04.2020

16.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Extracte de la Resolució de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades. [2020/2921] DOGV n.º  8790, de 16.04.2020

16.04.2020

[Correcció d'errades disposició núm. 2020/2956] Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. DECRET 47/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'adopció de mesures, per la Covid-19, per a l'acreditació de les actuacions dels serveis d'assistència jurídica gratuïta per a la meritació de la indemnització. [2020/2906] DOGV núm.  8789, de 15.04.2020

15.04.2020

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica - Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. DECRET 46/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'incorporació de la declaració responsable a la documentació que cal adjuntar per a sol·licitar les ajudes convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, dins del marc de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2899] DOGV núm.  8789, de 15.04.2020

15.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19  [2020/2901] DOGV núm.  8789, de 15.04.2020

15.04.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/2974]  Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 13 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. [2020/2907] DOGV núm.  8788bis, de 14.04.2020

14.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'habiliten temporalment determinats centres com a centres d'acolliment temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per Covid-19.  [2020/2905] DOGV núm.  8788, de 14.04.2020

14.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. RESOLUCIÓ de la Intervenció General de la Generalitat, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'exercici del control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19. [2020/2889] DOGV núm.  8788, de 14.04.2020

14.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Extracte de la Resolució de 30 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'any 2020 les ajudes per a fomentar la comercialització i la transformació d'una pesca i una aqüicultura sostenibles en la Comunitat Valenciana. [2020/2894] DOGV núm.  8788, de 14.04.2020

14.04.2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'any 2020 les ajudes per a fomentar la comercialització i la transformació d'una pesca i una aqüicultura sostenibles en la Comunitat Valenciana. [2020/2871] DOGV núm.  8788, de 14.04.2020

14.04.2020

[Validat per la Resolució 5/X de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes núm.2020/3337] Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2895] DOGV núm.  8787, d'11.04.2020

11.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. CORRECCIÓ d'errades del Decret 43/2020, del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de la Covid-19. [2020/2890] DOGV núm.  8787, d'11.04.2020

11.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels contractes de gestió integral de centres d'atenció diürna i ambulatòria i les prestacions vinculades a aquests serveis independentment del sector de referència i tipologia de centre en el marc de la pandèmia per Covid-19. [2020/2867] DOGV núm.  8786, de 10.04.2020

10.04.2020

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dicta la Instrucció núm. 2 sobre l'aplicació del Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les Bases Reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19. [2020/2851] DOGV núm.  8785, de 09.04.2020

09.04.2020

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2020 del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dicta la Instrucció núm. 1 sobre l'aplicació del Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les Bases Reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19. [2020/2850] DOGV núm.  8785, de 09.04.2020

09.04.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors o inspectores d'Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV de 16 de gener de 2020). [2020/2843] DOGV núm.  8785, de 09.04.2020

09.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. ACORD de 3 d'abril de 2020, del Consell pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 7 del programa 722.20, Política Industrial, al capítol 4 del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com una modificació del pressupost de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa per import de 57.500.000 euros (exp. 11.003/20-017). [2020/2832] DOGV núm.  8784, de 08.04.2020

08.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determinen els serveis essencials de determinats centres i serveis, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb motiu del Covid-19. [2020/2828]  DOGV núm.  8783, de 07.04.2020

07.07.2020

[Correcció de errades disposició núm. 2020/3044 i 2020/2890] Vicepresidència i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives. DECRET 43/2020 del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació  de les bases reguladores de concessió  directa de subvencions a les entitats locals titulars de serveis  socials d'atenció  primària, per a fer front a l'impacte de la Covid-19. [2020/2819]  DOGV núm.  8783 de 07.04.2020

07.04.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 31 de març  de 2020, del conseller d'Educació , Cultura i Esport per la qual s'acorda  la continuació del procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'accés  al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius per al curs 2020-2021. [2020/2830] DOGV núm.  8783bis, de 07.04.2020

07.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. CORRECCIÓ d'errors  de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclama competències per a resoldre  els expedients temporals de regulació  d'ocupació  relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/2821]  DOGV núm.  8783, de 07.04.2020

07.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 31 de març  de 2020, del conseller d'Economia  Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deixa  sense efectes per causes  sobrevingudes la convocatòria per a l'exercici  2020, de les ajudes per a millorar  la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus , biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs , dins de la tercera fase d'implantació  del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2020/2811]  DOGV núm.  8783, de 07.04.2020

07.04.2020

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana per la qual s'adopten determinades mesures en relació a les bonificacions en la renda del lloguer dels habitatges de promoció pública de la Generalitat. [2020/2794]  DOGV núm.  8783, de 07.04.2020

07.04.2020

[Validat per la Resolució 1/X de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes  núm. 2020/3113] Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures  urgents, en l'àmbit de l'educació , de la cultura i de l'esport , per a pal·liar  els efectes de l'emergència  sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2818]  DOGV núm.  8781, de 06.04.2020

06.04.2020

[Corregida per disposició 2020/2821] Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclama competències per a resoldre  els expedients temporals de regulació  d'ocupació  relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/2801]  DOGV núm.  8781, de 06.04.2020

06.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 30 de març  de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'acorda  l'ampliació  del termini per a resoldre  i notificar els expedients temporals de regulació  d'ocupació  relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/2802]  DOGV núm.  8781, de 06.04.2020

06.04.2020

­­­Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València. Modificació de termini d'obertura de sol·licituds. [2020/2780]  DOGV núm.  8781, de 06.04.2020

06.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, per la qual es confirmen  mesures extraordinàries de gestió  dels serveis socials i socisanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19 i s'estableixen  noves. [2020/2816]  DOGV núm.  8782, de 04.04.2020

04.04.2020

[Afectat per la disposició núm. 2020/2850 i 2020/2851] Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball DECRET 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19. [2020/2813] DOGV núm.  8780bis, de 04.04.2020

04.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Extracte del DECRET 44/2020, de 3 d'abril de 2020, del Consell, pel qual s'aproven  les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes  urgents a persones  treballadores en règim de autònoms  que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i s'han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020/2817] DOGV núm.  8780bis, de 04.04.2020

04.04.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten  mesures sobre els serveis  de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en aplicació del qual disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març , pel qual es declara l'estat  d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/2814] DOGV núm.  8782, de 04.04.2020

04.04.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/2975] Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, del consell d'administració  de l'Autoritat  de Transport Metropolità de València, per la qual s'adopten  mesures sobre els serveis  de transport públic regular d'ús general de viatgers  i viatgeres per carretera de titularitat  de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten  instruccions sobre reducció de serveis   de transport de viatgers  i viatgeres durant la vigència del Reial decret llei  10/2020, de 29 de març , pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors i les treballadores per compte d'altre que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19. [2020/2815]  DOGV núm.  8782, de 04.04.2020

04.04.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat, en aplicació del que es disposa en l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19. [2020/2798] DOGV núm. 8780bis, 03.04.2020

03.04.2020

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. RESOLUCIÓ de 31 de març  de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge  i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'adopten  determinades mesures en relació a les rendes dels lloguers dels locals comercials propietat de l'Entitat  Valenciana d'Habitatge  i Sòl. [2020/2772]  DOGV núm.  8780, de 03.04.2020

03.04.2020

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'estableixen instruccions en relació amb la impartició de formació professional per a l'ocupació després de la suspensió de les accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocades pel COVID-19  [2020/2795]  DOGV núm.  8780, de 03.04.2020

03.04.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, relativa a les mesures especials de caràcter preventiu en establiments funeraris, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/2764]  DOGV núm.  8778, de 01.04.2020

01.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 30 de març  de 2020, de la Conselleria d'Economia  Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen  les habilitacions per a l'obertura  comercial de diumenges  i festius durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua. [2020/2766]  DOGV núm.  8778, de 01.04.2020

01.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 30 de març  de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual s'acorda  l'ampliació  del termini per a resoldre  i notificar els expedients temporals de regulació  d'ocupació  relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/2765]  DOGV núm.  8778, de 01.04.2020

01.04.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 30 de març  de 2020, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, per la qual se suspenen  temporalment les declaracions de zona de gran afluència turística durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua [2020/2767]  DOGV núm.  8778, de 01.04.2020

01.04.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball CORRECCIÓ d'errors  del Decret llei  1/2020, de 27 de març , del Consell, de mesures  urgents de suport  econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter  tributari i de simplificació  administrativa, per a fer front  a l'impacte de la Covid-19 [2020/2773] DOGV núm. 8778bis, de 01.04.2020

01.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a revisió durant l'any 2020. [2020/2785] DOGV núm.  8778bis, de 01.04.2020

01.04.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc. [2020/2752] DOGV núm.  8777, de 31.03.2020

31.03.2020

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ACORD de 27 de març  de 2020, del Consell, pel qual s'autoritzen  transferències de crèdits  entre capítols i seccions, per import  global de 4.844.840 euros per a incrementar el pressupost de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències", destinades a dotar el crèdit necessari per a finançar  el subministrament i instal·lació de tres hospitals de campanya  (Exp.06.005/20-014) [2020/2750] DOGV núm.  8777, de 31.03.2020

31.03.2020

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2020. [2020/2738] DOGV núm.  8777, de 31.03.2020

31.03.2020

Vicepresidència Segona i Conselleria D'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. RESOLUCIÓ de 27 de març de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per la qual s'adopten determinades mesures en relació a les rendes dels lloguers dels habitatges del parc públic, tant propietat de la Generalitat adscrites a EVHA així com dels habitatges propietat d'aquesta entitat. [2020/2696]  DOGV núm.  8774, de 30.03.2020

30.03.2020

[Validat per la Resolució 1/X de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes  núm. 2020/3114 i Corregit per la disposició núm. 2020/2773] Conselleria de Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març , del Consell, de mesures  urgents de suport  econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter  tributari i de simplificació  administrativa, per a fer front a l'impacte de la Covid-19. [2020/2740]  DOGV núm.  8774, de 30.03.2020

30.03.2020

[Modificació convocatòria IVF-Autònoms i microempreses en disposició num. 2020/3593 i IVF-gran empresa 2020/3599 i IVF-Pime 2020/3601  DOGV 25.05.2020]. Institut Valencià de Finances . RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020, del director general de l'IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d'11 de febrer de les línies de finançament bonificat de l'IVF "IVF-autònoms i microempreses", "IVF-pime" i "IVF-gran empresa" i es tanca la línia de finançament bonificat "IVF-afectats per la Dana de setembre de 2019". [2020/2723] DOGV núm.  8774, de 30.03.2020

30.03.2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. DECRET 41/2020, de 27 de març , del Consell, de mesures  extraordinàries aplicables als serveis essencials d'intervenció  de gestió  de l'emergència  per la pandèmia per Covid-19. [2020/2739] DOGV núm.  8774, de 30.03.2020

30.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 28 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deleguen en la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, les facultats ordinàries de contractació referides a aquells contractes que estiguen estretament vinculats als fets justificatius de la declaració de l'estat d'alarma. [2020/2742]  DOGV núm.  8776, de 29.03.2020

29.03.2020

Presidència de la Generalitat. DECRET 7/2020, de 28 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat enfront de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/2741]  DOGV núm.  8775bis, de 28.03.2020

28.03.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 27 de març  de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen  les directrius per a organitzar  els serveis socials d'atenció  primària amb motiu de l'estat  d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19. [2020/2737]  DOGV núm.  8775, de 28.03.2020

28.03.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 25 de març  de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen  mesures extraordinàries de gestió  de l'acció  concertada de centres   d'atenció diürna i ambulatòria independentment del sector de referència  i tipologia de centre, en el marc de la pandèmia per Covid-19. [2020/2717]  DOGV núm.  8773, de 27.03.2020

27.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en relació amb l'ordre SND/271/2020, de 19 de març, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableix l'autoritat competent per a la sol·licitud dels EPI's per les entitats locals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2725]  DOGV núm.  8773bis, de 27.03.2020

27.03.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/2764] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en establiments funeraris de qualsevol tipus en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19. [2020/2726]  DOGV núm.  8773bis, de 27.03.2020

27.03.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 13 de març  de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual se suspén  la celebració de les proves per a l'obtenció  del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) convocades per al   pròxim 4 d'abril de 2020 i la realització de cursos de formació  inicial i contínua relacionats amb el CAP.  [2020/2581]  DOGV núm.  8773, de 27.03.2020

27.03.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ, de 12 de març  de 2020, del director general de Ports, Aeroports i Costas, per la qual s'acorda  la suspensió de la prova ordinària d'exàmens  teòrics per a l'obtenció  de títols  nàutics per al govern d'embarcacions  d'esbarjo a celebrar a la ciutat de València els dies 3 i 4 d'abril de 2020. [2020/2543]  DOGV núm.  8773, de 27.03.2020

27.03.2020

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ampliació termini del tràmit de consultes i participació pública en matèria de paisatge del Projecte bàsic de construcció del viaducte del Quisi en el tram Calp - Teulada de la línia 9 de la xarxa TRAM d'Alacant. Terme municipal de Benissa  [2020/2708] DOGV núm.  8773, de 27.03.2020

27.03.2020

Presidència de la Generalitat. DECRET 6/2020, de 24 de març , del president de la Generalitat, pel qual es crea la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l'Estratègia  Valenciana per a la Intel·ligència Artificial i, especialment, per a la coordinació de la intel·ligència de dades  davant l'epidèmia  per la infecció de COVID-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/2705]  DOGV núm.  8772, de 26.03.2020

26.03.2020

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 25 de març  de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits en la Comunitat Valenciana. [2020/2706]  DOGV núm.  8772, de 26.03.2020

26.03.2020

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 17 de març  de 2020, de la Direcció General d'Innovació  Educativa i Ordenació, per la qual s'ajorna  sine die  la celebració de la prova per a majors  de vint  anys per a l'obtenció  directa del títol de Batxiller  de la convocatòria del curs actual, regulada per la Resolució de 15 de desembre  de 2019, de la Direcció General d'Innovació  Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2019-2020 i es dicten  instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint  anys poden obtindre directament el títol de Batxiller  en la Comunitat Valenciana [2020/2700]  DOGV núm.  8772, de 26.03.2020

26.03.2020

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'adopten mesures excepcionals en relació amb el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral (SMAC) amb motiu del Covid-19. [2020/2693]  DOGV núm.  8772, de 26.03.2020

26.03.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 24 de març  de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual es determina la prestació de serveis   de transport discrecional de viatgers  en vehicles de turisme  (taxi) durant la vigència de l'estat  d'alarma i les seues pròrrogues, en el seu cas.  [2020/2691]  DOGV núm.  8771, de 25.03.2020

25.03.2020

[Derogat parcialment per la disposició 2020/3853 DOGV núm. 8824 d'01.06.2020 i afectat per disposició núm. 2020/2889] Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ACORD de 20 de març  de 2020, del Consell, sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia com a conseqüència  de la pandèmia pel COVID-19 [2020/2660] DOGV núm.  8770, de 24.03.2020

24.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de la consellera de Sanitat  Universal i Salut Pública, de 23 de març  de 2020, per la qual s'acorda  el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència  de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2683]  DOGV núm.  8770bis, de 24.03.2020

24.03.2020

Presidència de la Generalitat. DECRET 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat. [2020/2648]  DOGV núm.  8768, de 23.03.2020

23.03.2020

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. RESOLUCIÓ de 20 de març  de 2020, per la qual es deixa  sense efecte la Resolució de 3 de març  de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos  d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan  públics els acords de la citada comissió sobre l'estructura de les noves Proves d'Accés  a la Universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés  a la universitat del curs 2019-2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller , o de tècnic  superior de Formació  Professional, o de tècnic  superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic  esportiu superior, o equivalents a  efectes acadèmics. [2020/2662]  DOGV núm.  8768, de 23.03.2020

23.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 20 de març de 2020, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda la mesura especial per a la inhumació immediata de persones mortes per coronavirus COVID-19, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2020/2671]  DOGV núm.  8769, de 21.03.2020

21.03.2020

Corts Valencianes. Acord de la Mesa de les Corts Valencianes sobre la suspensió de l'actual període  de sessions i altres mesures d'aplicació  conseqüència de l'estat  d'alarma a l'activitat  de la Cambra. BOCV núm. 71 X Legislatura 20.03.2020

20.03.2020

 

Autoritat de Transport  Metropolità de València . RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del consell d'administració de 18 de març de 2020 de l'Autoritat de Transport Metropolità de València  per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de la seua titularitat, en aplicació del qual disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020/2639]  DOGV núm.  8767, de 19.03.2020

19.03.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/2816] Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 17 de març  de 2020, de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen  mesures extraordinàries de gestió  dels serveis socials i soci-sanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19. [2020/2617]  DOGV núm.  8765, de 18.03.2020

18.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries en les residències per a persones majors dependents, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19). [2020/2631] DOGV núm.  8765bis, de 18.03.2020

18.03.2020

[Derogada per la disposició núm. 2020/2798] Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 18 de març  de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten  mesures sobre els serveis  de transport públic regular d'ús general de viatgers  per carretera de titularitat  de la Generalitat en aplicació del qual disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març , pel qual es declara l'estat  d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2629] DOGV núm. 8765bis, de 18.03.2020 

18.03.2020

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicació del qual disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2630] DOGV núm.  8765bis, 18.03.2020

18.03.2020

Presidència de la Generalitat. Correcció d'errors del Decret 33/2020, de 6 de març, del Consell, i del Decret 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell. [2020/2611] DOGV núm.  8765, de 18.03.2020

18.03.2020

Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. [2020/2576] DOGV núm. 8763bis, de 16.03.2020

16.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis Socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19. [2020/2562]   DOGV núm.  8762, de 14.03.2020

14.03.2020

[Corregida per la disposició núm. 2020/2611] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRET 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell, pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19) [2020/2566]  DOGV núm.  8762, de 14.03.2020

14.03.2020

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics superiors, la Resolució de 12 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19). [2020/2544] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda suspendre temporalment l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19). [2020/2526] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19. [2020/2561] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de caràcter cultural, recreatiu o d'oci, de titularitat pública i privada, a la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19. [2020/2560] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

[Derogada per la disposició num. 2020/2726] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en vetles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19. [2020/2529] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria de sanitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19. [2020/2527] DOGV núm.  8761bis, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb els centres d'oci especialitzats d'Atenció a Majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars, de qualsevol titularitat, l'objectiu de la qual siga cultural o d'oci, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19. [2020/2483]  DOGV núm.  8761, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals amb els programes d'intercanvi de professorat i alumnat, així com amb les estades formatives del personal docent de qualsevol nivell educatiu, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19. [2020/2485]  DOGV núm.  8761, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del sistema valencià de salut i centres sanitaris privats per part d'estudiants d'universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per part d'estudiants de cicles formatius de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19. [2020/2467]  DOGV núm.  8761, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 12 de març  de 2020, de la consellera de Sanitat  Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden  mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci , culturals o similars, organitzats per centres  socials i educatius de qualsevol  nivell, associació, entitat cultural o uns altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19. [2020/2484]  DOGV núm.  8761, de 13.03.2020

13.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de competició professional esportiva en la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19. [2020/2445]  DOGV núm.  8760, de 12.03.2020

12.03.2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d'11 de març  de 2020, de la consellera de Sanitat  Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden  mesures excepcionals per a esdeveniments  festius i de concentració  de persones , en la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19. [2020/2446]  DOGV núm.  8760, de 12.03.2020

12.03.2020

Presidència de la Generalitat. DECRET 4/2020, de 10 de març , del president de la Generalitat, pel qual se suspén  i s'ajorna  la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana, i de la Magdalena a Castelló. [2020/2394]  DOGV núm.  8759, d'11.03.2020

11.03.2020

Presidència de la Generalitat. DECRET 3/2020, de 9 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant el Coronavirus, Covid-19. [2020/2286]  DOGV núm.  8757bis, d'09.03.2020

09.03.2020