> Índex

Any XLI
Dimecres, 17 de gener de 2018
Núm. 8214
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. [2018/414]
3009
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstec atorgades per l'Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials elegibles en el marc del canvi de model econòmic. [2018/403]
3013
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria i bases del concurs oposició per a la provisió en propietat per torn lliure de la plaça (17 F) de tècnic/a d'Educació Infantil. [2017/11808]
3014
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preparación de dispositivos moleculares emisores de luz a partir de procesos en disolución y evaporación.CPI-17-388». [2018/281]
3015
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preparación de dispositivos moleculares emisores de luz a partir de procesos en disolución y evaporación. CPI-17-389». [2018/284]
3020
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fluorescence-based photosynthesis estimates for vegetation productivity monitoring from space (SENTIFLEX). CPI-17-390». [2018/285]
3025
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de tres places d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fluorescence-based photosynthesis estimates for vegetation productivity monitoring from space (SENTIFLEX). CPI-17-391». [2018/287]
3030
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: « C-Roads Spain. CPI-17-392». [2018/288]
3035
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dos places d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-17-393». [2018/289]
3040
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2018, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista d'aprovades i d'aprovats de les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A2), sector d'administració general, promoció interna, escala de gestió universitària, convocades per la Resolució de 10 d'octubre de 2016 (DOGV 04.11.2016). [2018/292]
3045
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals s'atribueix a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/371]
3047
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats al centre autoritzat d'ensenyances de Música de grau elemental Maribel Martín, de València, amb codi 46018060. [2017/11940]
3145
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en equipament i obres de centres d'atenció a persones amb diversitat funcional. [2018/372]
3147
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en equipament i obres de centres d'atenció a persones amb diversitat funcional. [2018/382]
3165
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic. [2018/380]
3167
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic. [2018/393]
3187
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, d'ampliació de crèdit en virtut del que preveu l'article 48 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 22.2 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, per la qual s'autoritza l'increment del pressupost de despeses per import de 94.468.905,08 euros. [2017/11834]
3189
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'aprova la bandera del municipi de Cullera. [2017/11997]
3190
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, del director general d'Administració Local, per la qual es publica la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta (MACMA). [2017/11908]
3191
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme i l'Ajuntament de Cortes de Pallás per a la implantació i desenvolupament del Programa Tourist Info en el municipi de Cortes de Pallás, a través de l'adequació i posada en funcionament de Tourist Info Cortes de Pallás-Venta Gaeta. [2018/135]
3193
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme i l'Ajuntament de Villena per a la implantació i desenvolupament del Programa Tourist Info en el municipi de Villena, a través de l'adequació i posada en funcionament de Tourist Info Villena. [2018/136]
3200
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre l'Agència Valenciana del Turisme i l'Ajuntament de Borriol per a la implantació i desenvolupament del Programa Tourist Info en el municipi de Borriol, a través de l'adequació i posada en funcionament de Tourist Info Borriol. [2018/134]
3207
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2017-2018. [2017/11904]
3214
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza un ajust entre línies de l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 431.10, Arquitectura, habitatge i projectes urbans, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per import de 965.000 euros. Expedient número 08.007/17-149. [2017/11840]
3222
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritzen transferències de crèdits del capítol 4 al capítol 2 en els programes 422.30, Ensenyament secundari i 422.20, Ensenyament primari, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per imports de 4.982.590,66 euros i 6.120.111.90 euros, respectivament, així com un ajust entre línies en aquest últim programa, per import de 836,26 euros. Expedient número 09.038/17-152. [2017/11848]
3223
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza modificar les dades descriptives de la línia X4997, «IVASS Finançament operacions de capital», del capítol 7 del programa 313.40, Diversitat funcional, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Expedient número 16.019/17-109. [2017/11850]
3226
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 4 al 2, en el programa 323.10, Igualtat de gènere, en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per import de 47.365,36 euros. Expedient número 16.026/17-141. [2017/11853]
3227
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, d'ampliació de crèdit en virtut del que preveu l'article 48 de la Llei 1/2015 d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 22.2 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, per la qual s'autoritza l'increment del pressupost de despeses per import d'1.744.899,98 euros. [2017/11857]
3228
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es deixa sense efectes la Carta de serveis del Centre de Sistemes d'Informació. [2017/11963]
3229
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2018, del Rectorat, per la qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat. [2018/352]
3230
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 197/2014. [2017/11352]
3235
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment de jurisdicció voluntària número 748/2017. [2017/11359]
3237
Jutjat de Primera Instància número 14 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 309/2013. [2017/11369]
3239
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 589/2017. [2017/11348]
3240
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cabanes
Informació pública de l'acord de resolució del Programa d'actuació integrada sector SM1 Burga. [2017/11780]
3241
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de València relativa al canvi de qualificació de la parcel·la sítia al carrer del Pintor Ricard Verde, número 9-11 (centre cívic i cultural). Expedient número 03001/2017/17. [2017/12218]
3249
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Correcció d'errades de la licitació número CNMY17/TE40S/61. Obres de consolidació de restes arqueològiques de la Fonteta. [2018/399]
3250
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Declaració de deserta de la licitació número 17/028. Servei d'assistència tècnica per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de comunicacions. [2017/11847]
3251
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Formalització del contracte número CNMY17/1B1A/13. Servei d'impartició de cursos de formació certificada en tecnologies d'informació i comunicació, que incorpora condicions especials d'execució de caràcter social. [2017/11749]
3252
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament de Xirivella
Licitació número 2017/PAC/06675. Servei de neteja de les instal·lacions municipals de Xirivella. [2017/12228]
3254
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Consorci Hospital General Universitari de València
Licitació número L-OB-27-2017. Obres de reforma del Centre Pintor Stolz. [2018/293]
3256
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Adjudicació i formalització del contracte número 05/17. Servei de manteniment del sistema d'informació departamental del Laboratori d'Anatomia Patològica. [2017/11731]
3258
Torna a l'inici de l'índex