> Índex

Any XLI
Divendres, 18 de maig de 2018
Núm. 8298
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. [2018/4898]
19916
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana. [2018/4904]
19934
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors científics, escala científic titular, A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 26/15, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2018/4901]
19964
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Finances
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de cap del Departament de Desenvolupament de Negoci i Relacions Institucionals, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell. [2018/4889]
19967
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Finances
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de subdirector o subdirectora legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell. [2018/4890]
19968
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat o contractada doctor o doctora (DC04028) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 5 de març de 2018. [2018/4787]
19969
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat doctor (DC04029) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 5 de març de 2018. [2018/4788]
19970
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es disposa la publicació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018 del personal docent i investigador. [2018/4813]
19972
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/098). CPI-18-115». [2018/4819]
19974
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/056), CPI-18-116». [2018/4820]
19979
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/046), CPI-18-113». [2018/4818]
19984
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/092), CPI-18-117». [2018/4821]
19989
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/102), CPI-18-118». [2018/4829]
19994
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A/subgrup A1, metge o metgessa d'hospitalització domiciliària, i s'aproven les seues bases específiques (CO/21/17), en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4688]
19999
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A/subgrup A1, de metge o metgessa d'urgència hospitalària, i s'aproven les seues bases específiques (CO/22/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4689]
20015
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A/subgrup A2, d' infermer o infermera especialista en infermeria obstetricoginecològica (comare), i s'aproven les seues bases específiques (CO/25/17), en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2016 d'aquesta entitat. [2018/4694]
20031
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C, subgrup C1, tècnica o tècnic especialista en Anatomia Patològica i s'aproven les bases específiques (CO/26/17), en el marc de l'Oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4695]
20044
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen pel torn de promoció interna proves selectives d'accés de personal a places del grup C, subgrup C1, de tècnic o tècnica de documentació sanitària, i s'aproven les seues bases específiques (CO/27/17), en el marc de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4696]
20057
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C/subgrup C1, de tècnic o tècnica especialista de laboratori (TEL), i s'aproven les seues bases específiques (CO/28/17), en el marc de la oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4697]
20069
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C/subgrup C2, de tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria, i s'aproven les seues bases específiques (CO/30/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4699]
20083
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C/subgrup C1, de tècnic o tècnica especialista de radiodiagnòstic (TER), i s'aproven les seues bases específiques (CO/29/17), en el marc de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4698]
20096
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup AP, zelador o zeladora, i s'aproven les seues bases específiques (CO/31/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4700]
20109
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A, subgrup A1, tècnic o tècnica superior no assistencial i s'aproven les seues bases específiques (CO/32/17), en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4701]
20122
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen pel torn de promoció interna proves selectives d'accés de personal a places del grup A, subgrup A2, tècnic o tècnica mitjà, i s'aproven les seues bases específiques (CO/33/17), en el marc de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4702]
20137
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C/subgrup C2, d'auxiliar administratiu o auxiliar administrativa, i s'aproven les seues bases específiques (CO/34/17), en el marc de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4703]
20150
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A, subgrup A1, facultatiu o facultativa especialista, i s'aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4713]
20163
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A, subgrup A2, fisioterapeuta, i s'aproven les seues bases específiques (CO/24/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4692]
20226
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup A/subgrup A2, d'infermer o infermera, i s'aproven les seues bases específiques (CO/23/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4690]
20241
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Quart de Poblet
Nomenament de funcionari de carrera amb categoria d'agent de policia local. [2018/4217]
20255
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2018/101), CPI-18-119». [2018/4835]
20256
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència Valenciana del Turisme
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, del president de la Agència Valenciana del Turisme, per la qual s'aprova la relació de llocs de treball del personal laboral al servei de l'Agència Valenciana del Turisme. [2018/4833]
20261
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el trasllat d'instal·lacions i el canvi en la denominació específica al centre docent estranger a Espanya denominat Lycée Français d'Alicante Pierre Deschamps, al Campello. [2018/4809]
20311
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament del centre docent privat estranger FEDA Madrid, d'Elx. [2018/4811]
20313
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió de subvencions previst en la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2018/4789]
20315
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es publica l'adjudicació de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Inclusió Social. [2018/4859]
20317
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 23 d'abril de 2018, del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, per la qual es convoquen ajudes per als esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2017-2018 i s'estableixen les bases que regulen la convocatòria. [2018/4827]
20321
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 18 d'abril de 2018, de la convocatòria d'ajudes per a finançar projectes de recerca de caràcter internacional per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en el marc dels projectes de recerca de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2018/4824]
20322
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els serveis mínims d'aplicació en la vaga del professorat associat de la Universitat Politècnica de València, convocada des del dia 16 d'abril de 2018 amb caràcter indefinit. [2018/4909]
20323
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l'Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2018/4428]
20324
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises, a partir del curs 2018-2019. [2018/4896]
20355
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2018/4902]
20358
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 06 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 383/2015. [2018/4839]
20551
Jutjat de Primera Instància número 01 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1009/2016. [2018/4802]
20552
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Novelda
Informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 3 del Pla parcial del sector SAU I/2, el Fondonet, de les normes subsidiàries. [2018/4130]
20553
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià de Cultura
Formalització del contracte número SC-MY-18/2017. Servei de bar cafeteria en l'edifici Rialto i en el Teatre Principal de València. [2018/4800]
20558
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Informació pública relativa a la sol·licitud d'autorització per a portar a cap les obres de granja marina per al cultiu d'orada, llobarro i corbina, situades a la zona marítima enfront del terme municipal de Nules. [2018/4871]
20559
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, relativa a la informació pública i alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres: 2446-PYO-PC6. Anell Verd Metropolità de València. Tram 6: Moncada-Meliana. Expedient 2018-1. [2018/4795]
20560
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de salons recreatius i salons de joc. [2018/4842]
20565
 C) ALTRES ASSUMPTES
Transuniocop Cooperativa valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i nomenament de l'òrgan de liquidació. [2018/4805]
20566
 C) ALTRES ASSUMPTES
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA
Informació pública d'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable de Betxí de 2018. [2018/4879]
20567
Torna a l'inici de l'índex