> Sumari

Any XLIII
Dimarts, 14 de juliol de 2020
Núm. 8856
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 44/2020. [2020/5581]
27044
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Crevillent
Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir tres places d'inspector o inspectora de policia local. [2020/5139]
27045
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Petrer
Convocatòria del procés selectiu per a cobrir cinc places d'agent de policia local. [2020/5152]
27046
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Pilar de la Horadada
Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir tres places d'oficial o oficiala de policia local. [2020/5124]
27047
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sax
Admissió d'instàncies presentades en el procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places d'agent de policia local per consolidació d'ocupació. [2020/5161]
27048
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sax
Admissió d'instàncies presentades en el procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places d'agent de policia local. [2020/5163]
27049
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants aprovats en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial de llengües, en el Servei de Llengües, pel sistema general d'accés lliure. Referència C01/19. [2020/5479]
27050
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de juliol de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1/2020. [2020/5547]
27051
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2020/151) CPI-20-202». [2020/5237]
27052
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, del Vicerectorat d'Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial . Projecte: «Exploració d'un nou enfocament terapèutic per reduir la conducta de recerca de drogues i potenciar l'extinció: estimulació de l'activitat neuronal a la superfície de l'escorça del cerebel.» Codi: 17I357. [2020/5434]
27058
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es declara desert el procés convocat per la Resolució rectoral 0564/2020, de 10 de març de 2020. [2020/5247]
27062
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la transmissió de titularitat, a favor de Redexis Gas, SA, de 8.961 metres de canalització per a distribució de GLP, números d'expedient CBDFCP/2006/4/03 i CBREDE/2006/45/03, sectors 4 Saladar i Pla Roig I i II, al terme municipal de Calp, província d'Alacant, actualment titularitat de Redexis GLP, SL, i autorització per al canvi del tipus gas que s'ha de subministrar, expedient número CBREDE/2020/2/03. [2020/5184]
27063
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants. [2020/5529]
27067
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2020, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a l'import global màxim destinat a les ajudes previstes en la Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020-2021. [2020/5500]
27068
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 8 de juliol de 2020, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a l'import global màxim destinat a les ajudes previstes en la Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020-2021. [2020/5537]
27071
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 4 de març de 2020, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a projectes de cooperació, educació al desenvolupament, sensibilització i solidaritat, per a estudiants agrupats en associacions o col·lectius d'estudiants de la Universitat de València per a l'any 2020. [2020/5453]
27073
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 7 de juliol de 2020, del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les ajudes d'estudi per a cursos de preparació i acreditació d'alemany, francès i italià per a estudiants de grau, curs acadèmic 2019/2020 (segon semestre). [2020/5451]
27074
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 7 de juliol de 2020, del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Evaluación transversal judicial y psicológica sobre la violencia filioparental», dirigida per la professora Keren Cuervo Gómez, del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. [2020/5452]
27075
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Social, sobre serveis essencials per la vaga convocada en l'empresa Zardoya Otis, SA, que afecta la prestació del servei de manteniment d'aparells elevadors i atenció d'avisos d'ascensors parats, atrapats i emergències de la Comunitat Valenciana. [2020/5563]
27076
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l'adhesió al conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions publiques. [2020/5518]
27081
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 10 juliol de 2020, de la Sotssecretaria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, sobre delegació temporal de l'exercici de les competències del seu titular. [2020/5535]
27082
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'accepta la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, d'un immoble de 3.595 metres quadrats de superfície situat a la partida del Llombo, a Ontinyent, amb destinació a la construcció d'una nova seu judicial a la localitat. [2020/5353]
27083
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 07 d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el procedimento ordinari número 1859/2018. [2020/5176]
27085
Jutjat de Primera Instància número 11 de València
Notificació de la sentencia dictada en el procediment ordinari número 1260/2018. [2020/5053]
27086
Jutjat Mercantil número 01 de València
Notificació de la sentència dictada en el incident concursal número 1144/2017. [2020/5134]
27087
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a regularització d'activitat d'indústria de productes d'alimentació animal en el terme municipal de Guardamar del Segura. [2020/5234]
27088
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic del pla de reforma interior de l'hotel Port Benidorm, situat a l'avinguda d'Estocolm, número 4. [2020/4944]
27089
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic del pla de reforma interior (*RI) per a l'aplicació de l'article 2 (Eixos comercials. Condicions particulars d'ús) del PGMO 1990, en primera planta de soterrani, a la parcel·la situada en l'avinguda del Mediterrani número 55. [2020/4946]
27091
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic del pla de reforma interior de l'hotel Benilux, situat a l'avinguda de Panamà número 5. [2020/4947]
27093
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació publica de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic del pla de reforma interior de l'hotel Deloix, situat a l'avinguda del Doctor Severo Ochoa, número 34. [2020/5094]
27095
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrent
Informació pública del projecte d'estudi de detall de l'illa de cases 4 del pla parcial del sector 11 - Santa Apolonia- del PGOU. [2020/5120]
27098
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Vall de Almonacid
Informació pública de la modificació puntual número 3 de les normes subsidiàries de planejament. [2020/5164]
27099
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament de Gandia
Adjudicació de la licitació número ATR-004/2020, autorització per tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Gandia que consisteix en set mòduls, de 100 m² cadascun, per al lloguer de patins hidropedals durant la temporada de l'exercici 2020, prorrogable per a les temporades dels anys 2021, 2022 i 2023. [2020/4986]
27101
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública l'expedient de concessió d'ús privatiu del domini públic forestal per a l'ocupació temporal de terrenys de la forest V-191 C.O.P. «Las Pedrizas y agregados», situada en el terme municipal de Teresa de Cofrentes . [2020/5534]
27102
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de l'Aigua, relativa a la informació pública de la versió preliminar del pla especial i del projecte bàsic de possibles millores en l'EDAR de Pinedo. [2020/5442]
27103
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública del projecte de decret del Consell, de modificació del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària. [2020/5521]
27104
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de la recaptació voluntària i executiva de la taxa de per entrada de guals de l'Ajuntament de Murla. [2020/5062]
27105
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de la recaptació voluntària i executiva de la taxa de cementeri de l'Ajuntament de Gata de Gorgos. [2020/5064]
27106
 C) ALTRES ASSUMPTES
Mancomunitat del Carraixet
Informació pública de l'adhesió del municipi d'Almàssera a la Mancomunitat del Carraixet. [2020/5347]
27107
 C) ALTRES ASSUMPTES
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable, conservació de comptadors i inversions de Picassent. [2020/5346]
27108
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informació pública de l'actualització de tarifa de subministrament domiciliari d'aigua, comptadors i clavegueram de Valles per a l'any 2020. [2020/5271]
27110
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA
Informació pública de tarifes d'aigua potable aplicables en la Mancomunitat Vall dels Alcalans. [2020/5334]
27111
Torna a l'inici de l'índex