Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.Publicado en:  DOGV núm. 1412 de 30.10.1990
Referencia Base Datos:  2884/1990
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 31.10.1990
  Notas: Aprovació del reglament per a l'execució de la Llei d'Impacte Ambiental. Contingut: Disposicions Generals (Cap. I). L'Avaluació d'Impacte Ambiental (Cap II). Declaració i estimació d'Impacte Ambiental (Cap. III). Vigilància i responsabilitat (Cap. IV). Especificacions relatives a les obres, instal.lacions o activitats d'Impacte Ambiental (annex I). Activitats subjectes a estimació d'Impacte Ambiental (annex II). - Vegeu l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2168 de data 21.12.1993)
  Esta disposición afecta a:
    Desenvolupa o complementa:
  Esta disposición está afectada por:
    Desenvolupada o complementada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Administració Pública
  Grupo Temático: Legislación, Reglamentación
  Materias: Impacte ambiental
  Descriptores:
    Temáticos: impacte ambiental, protecció del medi ambient, política de medi ambient, vigilància del medi ambient , monografies


 • Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

  L'objectiu final de la política del medi ambient és la protecció de la salut de l'home i la conservació, en quantitat i en qualitat, de tots els recursos que condicionen i sustenten la vida: l'aire, l'aigua, el sòl, el clima, les espècies de flora i fauna, les matèries primeres, l'hàbitat i el patrimoni cultural i natural.

  Les polítiques ambientals inicials, orientades cap a la lluita contra la contaminació i el deteriorament, han anat evolucionant progressivament cap a una política global i preventiva, en les que ocupa un paper fonamental el principi de prevenció. Aquest principi ha estat recollit en tots els programes d'acció de la Comunitat Europea en matèria de medi ambient i incorporat al dret intern de la majoria dels països industrialitzats.

  Les avaluacions d'impacte ambiental són un fidel reflex d'aquest principi, ja que estan orientades a evitar en els orígens les perturbacions i les contaminacions més que a combatre amb posterioritat els efectes negatius que puguen derivar-se de l'exercici de determinada activitat. L'avaluació d'impacte ambiental està constituïda, doncs, pel conjunt d'estudis realitzats per a identificar, predir, interpretar, i també prevenir les conseqüències o els efectes ambientals que determinades accions, plans, programes o projectes puguen causar a la salut, al benestar humà i a l'entorn.

  Aquest procediment preventiu va ser introduït en el nostre dret intern mitjançant el Reial Decret legislatiu 1302/86, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i incorporat a la normativa autonòmica per la Llei de la Generalitat Valenciana, 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

  Fent ús de la facultat que em concedeix la llei esmentada, en la disposició final segona, es dicta aquest reglament que, com a desplegament de la normativa que s'hi conté, i dins el respecte als principis bàsics establerts en la legislació estatal, serà directament aplicable en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  La possibilitat prevista en l'apartat tres de l'article primer de la llei es concreta en aquest reglament mitjançant la de determinació d'aquells supòsits en què les activitats indicades en l'annex de la llei s'excloguen de l'exigència de l'estudi i l'avaluació d'impacte ambiental, en consideració als límits mínims d'aquestes. Aquesta exclusió no és absoluta, ja que d'acord amb l'esperit de la directiva europea els esmentats projectes se sotmeten a una altra forma d'avaluació, amb un procediment abreujat, que conclou amb l'estimació d'impacte ambiental.

  El reglament s'estructura en quatre capítols. El capítol primer comprén les disposicions generals definitòries de l'objecte i l'àmbit d'aplicació, i també la consideració d'òrgan competent en la matèria a l'Agència del Medi Ambient dins l'administració valenciana. El capítol segon descriu el contingut de l'avaluació d'impacte ambiental, que va precedida d'una sèrie d'estudis el contingut dels quals s'especifica a la vegada que s'assenyalen determinats criteris orientats a facilitar la realització de l'avaluació d'impacte. El capítol tercer desenvolupa el procediment de la declaració i l'estimació d'impacte que formula l'òrgan ambiental, en la qual es recullen les condicions que han d'establir-se amb vista a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals. El capítol quart regula la vigilància i la responsabilitat en el compliment dels procediments de l'Agència del Medi Ambient. Finalment, un annex I relatiu a precisions relacionades amb les obres, instal·lacions i activitats compreses en l'annex de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, i un annex II amb l'especificació de les activitats subjectes a estimació d'impacte ambiental.

  Per aquesta raó, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 1990,

  DECRETE:

  Article únic

  Hom aprova el reglament per a l'execució de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, que figura com a annex a aquest decret.

  Per a allò no previst en aquest reglament, regirà com a supletori el Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual es va aprovar el reglament per a l'execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera

  Es facultat el Conseller d'Administració Pública perquè dicte totes les disposicions que calguen per a desplegar el que estableix aquest reglament i per a establir, mitjançant ordre, la determinació d'aquells projectes o activitats indicades en l'annex I que per les seues característiques puguen quedar sotmesos a estimació d'impacte ambiental.

  Segona

  Aquest decret vigirà l'endemà del de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 15 d'octubre de 1990.

  El President de la Generalitat Valenciana,

  JOAN LERMA I BLASCO

  El Conseller d'Administració Pública,

  EMERIT BONO I MARTINEZ

  Reglament per a l'execució de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental

  CAPITOL PRIMER

  Disposicions generals

  Article 1. Objecte

  Es objecte d'aquest reglament el desplegament dels preceptes de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de mare, reguladora de l'obligació de sotmetre a estudi i avaluació d'impacte ambiental els projectes públics o privats consistents en la realització d'obres, instal·lacions o qualssevol altres activitats enumerades en l'annex de la disposició esmentada, que es pretenguen portar a terme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Article 2 Estudi, avaluació, declaració, estimació d'impacte ambiental, projecte, titular del projecte i autoritat competent substantiva

  1. Estudi d'impacte ambiental Es el document tècnic que ha de presentar el titular del projecte i sobre la base del qual es produeix la declaració o l'estimació d'impacte ambiental. Aquest estudi haurà d'identificar, descriure i avaluar de manera escaient, i en funció de les particularitats de cada cas concret, els efectes notables previsibles que la realització del projecte produiria sobre els diferents aspectes ambientals (efectes directes i indirectes; simples, acumulatius o sinèrgics; a curt, a mig o a llarg termini; positius o negatius; permanents o temporals; reversibles o irreversibles; recuperables o irrecuperables; periòdics o d'aparició irregular; continus o discontinus).

  2. Avaluació d'impacte ambiental Es el conjunt d'estudis i sistemes tècnics que permeten avaluar els efectes que l'execució d'un determinat projecte, obra o activitat causa sobre el medi ambient.

  3. Declaració d'impacte. Es el pronunciament de l'Agència del Medi Ambient en què d'acord amb l'article 5é, u, de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, i basant-se en l'estudi i l'avaluació d'impacte ambiental exigits per l'article segon, u, d'aquesta llei, es determina, respecte als efectes ambientals previsibles, la conveniència o no de realitzar l'activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que han d'establir-se per a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals.

  4. Estimació d'impacte. Es el pronunciament de l'Agència del Medi Ambient en què es determina, respecte als efectes ambientals previsibles, la conveniència o no de realitzar l'activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que han d'establir-se amb vista a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals, basant-se en l'estudi d'impacte ambiental i mitjançant el procediment abreujat que s'estableix en aquest reglament, aplicable únicament als supòsits que s'hi preveuen i a aquells que, en consideració a les seues característiques, així ho establesca el Conseller d'Administració Pública mitjançant ordre.

  5. Autoritat competent substantiva. Aquella que, d'acord amb la legislació aplicable al projecte de què es tracte, ha de concedir l'autorització per a la seua realització, o l'aprovació definitiva per a la seua vigència i execució.

  6. Projecte. Tot document tècnic que defineix o condiciona de manera necessària, particularment en allò referent a la localització, la realització de plans i programes, la realització de construccions o d'altres instal·lacions i obres, i també altres intervencions en el medi natural o en el paisatge, incloses les destinades a l'explotació dels recursos naturals renovables i no renovables, i d'ordenació del territori, tot açò en l'àmbit de les activitats recollides en l'annex de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental. Els estudis informatius de projectes de carreteres tindran la consideració de projecte a l'efecte d'aquest reglament.

  7. Titular del projecte o promotor. Es considera com a tal tant la persona física o jurídica que sol·licita una autorització o aprovació definitiva relativa a un projecte privat, com l'autoritat pública que pren la iniciativa respecte a l'aprovació o posada en marxa d'un projecte.

  Article 3. Projectes exclosos

  Són exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament:

  - Els projectes relacionats amb la defensa nacional.

  - Els projectes aprovats específicament per una llei de l'Estat o de la Generalitat Valenciana.

  Article 4. Projectes exceptuables

  En casos excepcionals, i en els supòsits de competència de la Generalitat Valenciana, el Govern Valencià, a proposta de l'Agència del Medi Ambient o d'una Conselleria determinada, podrà exceptuar l'aplicació del procediment d'avaluació d'impacte a la totalitat d'un projecte determinat o a una part, i podrà disposar, si ho considera convenient, que s'efectue una altra forma d'avaluació, i determine si escau fer públiques les determinacions que s'hi repleguen. L'acord del Govern Valencià es farà públic i contindrà, això no obstant, les previsions que en cada cas considere necessàries a fi de minimitzar l'impacte ambiental del projecte. En aquest cas, el Govern Valencià informarà la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels motius de l'excepció acordada i posarà a disposició del públic interessat les informacions relatives a aquesta excepció i les raons perquè ha estat concedida.

  En cas que l'excepció es referesca a projectes tipificats en l'annex I del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, s'informarà igualment la Comissió de les Comunitats Europees, abans de la concessió de l'autorització, dels motius que justifiquen l'excepció acordada.

  Article 5. Organ del medi ambient

  L'Agència del Medi Ambient de la Conselleria d'Administració Pública és l'òrgan de medi ambient a què pertoca efectuar les declaracions i estimacions d'impacte ambiental i la vigilància del seu compliment, d'acord amb el que disposa l'article 35.

  Al Director de l'Agència del Medi Ambient correspon efectuar les declaracions i estimacions d'impacte ambiental, i la imposició de les multes.

  CAPITOL

  SEGON L'avaluació d'impacte ambiental

  Article 6. Contingut

  L'avaluació d'impacte ambiental ha de contenir, almenys, la consideració dels efectes directes i indirectes de l'execució d'un determinat projecte, pla o programa, obra o activitat sobre la població humana, la fauna, la flora, la vegetació, la geografia física, el sòl, l'aigua, l'aire, el clima, el paisatge i l'estructura í la funció dels ecosistemes presents a l'àrea previsiblement afectada i la interacció entre aquests factors. També ha de considerar la incidència que el projecte, pla o programa, obra o activitat, té sobre els elements que composen el patrimoni històric, artístic i arqueològic, sobre les relacions socials i les condicions de tranquil·litat pública, tals com soroll, vibracions, olors i emissions lluminoses, i la de qualsevol altra incidència ambiental derivada de la seua execució.

  Article 7. Estudi d'impacte ambiental

  Per a l'adequada avaluació d'impacte ambiental, els projectes a què es refereix l'article 1 hauran d'incloure un estudi d'impacte ambiental que contindrà, tret de justificació raonada, els següents extrems:

  Descripció de l'actuació i les accions derivades.

  Examen d'alternatives tècnicament viables i justificació de la solució adoptada,

  - Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques o ambientals clau.

  - Identificació i avaluació d'impactes, tant en la solució proposada com en les seues alternatives.

  - Establiment de mesures protectores i correctores.

  - Programa de vigilància ambiental.

  - Document de síntesi.

  Article 8. Característiques generals del projecte, alternatives i solucions

  1. La descripció de l'actuació i les accions inclourà:

  - Localització.

  - Descripció de l'actuació, la qual haurà de ser el més esquemàtica possible, enfocada als aspectes més rellevants des del punt de vista ambiental.

  - Relació de totes les accions inherents a l'actuació de què es tracte, susceptibles de produir un impacte sobre el medi ambient, mitjançant un examen detallat tant en la fase de realització com de funcionament.

  - Descripció, si escau, dels materials que s'han d'utilitzar, moviment de terra que s'ha de realitzar, sòl que s'ha d'ocupar i altres recursos naturals l'eliminació o afectació dels quals es considere necessària per a l'execució de l'actuació.

  - Descripció, si escau, dels tipus, les quantitats i la composició dels residus, abocaments, emissions o qualsevol altre element derivat de l'actuació, tant si son de tipus temporal, durant la realització, o permanents, quan ja estiga realitzada, amb menció expressa als sistemes de recollida, tractament i/o eliminació o deposició d'aquests. 1 també dels possibles sorolls, vibracions, olors, emissions lluminoses, emissions de partícules, etc. que poguessen produir-se.

  2. L'estudi d'impacte ambiental contindrà examen de les diferents alternatives tècnicament viables, i una justificació de la solució proposada, amb descripció de les exigències previsibles en el temps, amb vista a la utilització del sòl i altres recursos naturals, per a cada alternativa examinada.

  Article 9. Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques i ambientals clau.

  Aquest inventari i descripció comprendrà:

  - Estudi de l'estat del lloc i de les condicions ambientals abans de la realització de l'actuació, i també dels tipus existents d'ocupació del sòl i aprofitament d'altres recursos naturals, tenint en compte les activitats preexistents.

  - Identificació, cens, inventari, quantificació i, si escau, cartografia, de tots els aspectes ambientals definits en l'article 6 que puguen ser afectats per l'actuació projectada.

  - Descripció de les interaccions ecològiques claus i la seua justificació.

  - Delimitació i descripció cartografiada del territori o conca espacial afectada per l'actuació per a cadascun dels aspectes ambientals definits.

  - Estudi comparatiu de la situació ambiental actual i futura, amb l'actuació derivada del projecte objecte d'avaluació o sense, per a cada alternativa examinada.

  Les descripcions i els estudis anteriors es faran de forma succinta en la mesura en què calguen per a la comprensió dels possibles efectes de l'actuació sobre el medi ambient.

  Article 10. Identificació i avaluació dels impactes.

  S'hi inclourà la identificació i l'avaluació dels efectes notables previsibles de les actuacions projectades sobre els aspectes ambientals indicats en l'article 6 d'aquest reglament, per a cada alternativa examinada.

  Necessàriament, la identificació dels impactes ambientals derivarà de l'estudi de les interaccions entre les accions derivades de l'actuació i les característiques específiques dels aspectes ambientals afectats en cada cas concret.

  S'hauran de distingir els efectes positius dels negatius, els temporals dels permanents; els simples dels acumulatius i sinèrgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels irreversibles; els recuperables dels irrecuperables; els periòdics dels d'aparició irregular; els continus dels discontinus.

  S'indicaran els impactes ambientals compatibles, moderats, severs i crítics que es prevegen com a conseqüència de l'execució de l'actuació.

  L'avaluació d'aquests efectes, quantitativa o qualitativa, expressarà els indicadors o paràmetres utilitzats, i s'hi utilitzaran sempre que es puga les normes o els estudis tècnics de general acceptació, que establesquen valors límit o guia, segons els diferents tipus d'impacte. Quan l'impacte ambiental depasse el límit admissible, hauran de preveure's les mesures protectores 0 correctores que conduesquen a un nivell inferior a aquell límit. Si no los possible la correcció i resultassen afectats elements ambientals valuosos, escaurà la recomanació de l'anul·lació o substitució de l'acció causant d'aquests efectes.

  S'hi indicaran els procediments utilitzats per conèixer el grau d'acceptació o repulsa social de l'activitat, i també les implicacions econòmiques dels efectes ambientals.

  Es detallaran les metodologies i els processos de càlcul utilitzats en l'avaluació o valoració dels diferents impactes ambientals, i també la fonamentació científica de l'avaluació.

  S'hauran de jerarquitzar els impactes ambientals identificats i avaluats, per a conèixer-ne la importància relativa. També, s'haurà d'efectuar una avaluació global que permeta adquirir una visió integrada i sintètica de la incidència ambiental del projecte.

  Article 11. Establiment de mesures protectores i correctores

  S'indicaran les mesures previstes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals negatius significatius, i també les possibles alternatives existents a les condicions inicialment previstes en l'actuació.

  Amb aquest fi es descriuran les mesures adequades per atenuar o suprimir els efectes ambientals negatius de l'actuació, tant en allò referent al disseny i la ubicació com als procediments d'anticontaminació, depuració i dispositius genèrics de protecció del medi ambient.

  En defecte de les anteriors mesures, aquelles altres adreçades a compensar aquests efectes, a ser possible amb accions de restauració, o de la mateixa natura i efecte contrari al de l'acció empresa.

  Article 12. Programa de vigilància ambiental

  Tindrà per objecte establir un sistema que garantesca el compliment de les indicacions i les mesures protectores i correctores contingudes en l'estudi d'impacte ambiental.

  Bàsicament el programa ha de comprendre les següents fases:

  - Determinació dels objectius tendents a identificar els sistemes afectats i a definir els tipus d'impacte i els indicadors seleccionats; aquests han de ser fàcilment mesurables i representatius del sistema afectat.

  - Recollida i anàlisi de dades.

  - Interpretació de la informació recollida.

  - Possible modificació dels objectius inicials en funció dels resultats obtinguts.

  Article 13. Document de síntesi.

  La documentació de síntesi, que s'editarà en volum independent, haurà de comprendre de forma sumària:

  - Les conclusions relatives a la viabilitat de les actuacions proposades.

  - Les conclusions relatives a l'examen i l'elecció de les diferents alternatives.

  - La proposta de mesures correctores i el programa de vigilància, tant en la fase d'execució de l'activitat projectada com en la del funcionament.

  El document de síntesi no ha d'excedir de vint-i-cinc pagines i es redactarà en termes assequibles a la comprensió general.

  S'indicaran també les dificultats informatives o tècniques trobades en la realització de l'estudi, amb especificació de l'origen i la causa de tals dificultats.

  Article 14. Individualitat de l'estudi d'impacte ambiental.

  L'estudi d'impacte ambiental es considera un document tècnic distint i independent dels documents tècnics que defineixen el desenvolupament de l'actuació a què es refereix el projecte. En conseqüència, s'ha de presentar individualitzadament i per separat de la resta de la documentació tècnica que desenvolupa l'actuació sotmesa al procediment administratiu d'avaluació d'impacte ambiental, i d'aquesta manera individualitzada serà sotmés al tràmit d'informació pública que preveu la Llei d'Impacte Ambiental i al procediment administratiu que s'hi determina.

  Amb aquesta substantivitat, l'estudi d'impacte ambiental s'integra en el conjunt de requisits documentals del projecte, i d'aquesta manera integrada es considerada i tramitada per a l'autorització o aprovació definitiva del projecte.

  Article 15. Autoria.

  L'estudi d'impacte ambiental haurà d'estar subscrit per una persona experta en alguna de les diferents matèries que entren en joc en l'entorn ambiental.

  Si són diversos els autors de l'estudi d'impacte ambiental, s'identificarà individualment cada expert i la matèria de l'estudi de la qual s'ha fet càrrec. S'haurà de fer constar, si escau, l'expert que actue com a director o coordinador de l'estudi.

  Article 16. Cost de l'estudi d'impacte ambiental.

  Quan es tracte de projectes públics, el cost de l'estudi d'impacte ambiental haurà d'incloure's necessàriament en el pressupost d'aquest projecte.

  CAPITOL TERCERO

  Declaració i estimació d'impacte ambiental Procediment

  Secció primera Consultes

  Article 17. Consultes.

  A l'objecte de facilitar l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental i quan s'estime que puguen resultar d'utilitat per a la realització d'aquest, l'Administració posarà a la disposició del titular del projecte els informes i qualsevol altra documentació que es trobe en el seu poden

  Amb aquesta finalitat, la persona física o jurídica, pública o privada, que es propose executar un projecte dels continguts en l'annex I d'aquest reglament, posarà en coneixement de l'Agència del Medi Ambient la intenció, directament o mitjançant l'òrgan amb competència substantiva, adjuntant una memòria-resum que reculla les característiques més significatives del projecte que s'ha de realitzar, una còpia de la qual s'haurà de remetre també a l'òrgan amb competència substantiva.

  Article 18. Tramitació de les consultes

  En el termini de deu dies comptadors des de la presentació de la memòria-resum, l'Agència del Medi Ambient podrà efectuar consulta a les persones, Administracions i Institucions que poguessen resultar afectades per l'execució del projecte amb relació amb l'impacte ambiental que, a judici de cadascuna, se'n derive d'aquell, perquè en el termini de trenta dies puguen presentar les al·legacions, indicacions o proposte, que consideren pertinents.

  Rebudes les contestacions a les consultes de l'Agència del Medi Ambient, aquesta, en el termini de vint dies, haurà de facilitar al titular del projecte el contingut d'aquelles, i també la consideració dels aspectes més significatius que han de tenir-se en compte en la realització de l'estudi d'impacte ambiental.

  Article 19. Consultes dels avanços de planejament.

  1. L'organisme o la corporació encarregat de la formulació dels Plans Generals d'Ordenació Urbana o de les Normes Complementaries i Subsidiàries del Planejament, després de la informació pública dels treballs d'elaboració d'aquells, i de les propostes de confirmació o rectificació dels criteris i solucions generals d'acord amb els quals hagen de culminar-se els treballs d'elaboració dels plans i normes esmentats, podran sotmetre els criteris, objectius i solucions de planejament a prèvia consulta d'impacte ambiental a l'Agència del Medi Ambient.

  2. Per a la formulació d'aquesta consulta potestativa, l'avanç de planejament que es sotmeta a informació pública haurà de contenir l'avanç de l'estudi d'impacte ambiental, en el qual s'identifiquen, descriguen i avaluen els efectes dels criteris i les solucions generals de planejament sobre el medi ambient.

  3. La tramitació i contestació d'aquestes consultes es portarà a terme d'acord amb el que disposa l'article 18.

  Secció segona. Declaració d'impacte ambiental

  Article 20. Informació pública conjunta.

  L'estudi d'impacte ambiental serà sotmès, dins el procediment aplicable per a l'autorització o realització del projecte al qual corresponga, i conjuntament amb aquest, al tràmit d'informació pública i la resta d'informes que s'hi establesquen.

  Quan el projecte puga causar impacte ambiental en el territori d'una altra comunitat autònoma, el Consell de la Generalitat Valenciana posarà al mateix temps en coneixement del respectiu òrgan de govern el seu contingut i el del corresponent estudi d'impacte ambiental.

  Article 21 Remissió d'expedient.

  1. Els projectes que hagen de sotmetre's a declaració d'impacte ambiental es presentaran davant l'òrgan administratiu amb competència substantiva en la matèria, excepte els instruments d'ordenació del territori, els quals es presentaran a l'Agència del Medi Ambient abans de ser elevats a l'òrgan competent per a la seua aprovació definitiva.

  2. Amb caràcter previ a la resolució administrativa que s'adopte per a la realització o, si escau, autorització de l'obra, instal·lació o activitat de què es tracte, l'òrgan competent remetrà l'expedient a l'Agència del Medi Ambient, adjuntant-hi, si s'escau, les observacions que considere oportunes, a l'objecte que aquesta formule una declaració d'impacte, on es determinen les condicions que hagen d'establir-se per a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals.

  L'òrgan competent per a l'aprovació definitiva dels instruments d'ordenació del territori subjectes a declaració d'impacte ambiental exigirà aquesta per a l'admissió a tràmit d'aquests.

  3. L'expedient a què es refereix el número anterior estarà integrat, almenys, pels documents tècnics del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el resultat de la informació pública.

  Article 22. Informació pública.

  Si en el procediment substantiu no estigués previst el tràmit d'informació pública o si, tot i estar-hi, l'estudi d'impacte ambiental no hagués estat objecte d'aquesta informació pública, l'Agència del Medi Ambient procedirà directament a sotmetre l'esmentat estudi d'impacte ambiental al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, perquè qui es consideren afectats d'alguna manera per la realització del projecte puguen fer-ne les observacions pertinents. L'anunci d'aquest tràmit es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  En tot cas, l'Agència del Medi Ambient podrà sol·licitar els informes que considere oportuns.

  Article 23. Ampliació de l'estudi.

  Abans d'efectuar la declaració d'impacte, l'Agència del Medi Ambient podrà indicar al titular del projecte els aspectes en què, si s'escau, l'estudi ha de ser completat, i fixarà un termini de vint dies per al seu compliment.

  Article 24. Declaració d'impacte ambiental.

  1. La declaració d'impacte ambiental determinarà, únicament a l'efecte ambiental, la conveniència o no de realitzar el projecte i, en cas afirmatiu, fixarà les condicions en que ha de realitzar-se. En cas contrari exigirà que es modifique o s'utilitzen tecnologies alternatives, o proposarà una localització, o el qualificarà negativament si les alteracions previsibles no es consideren admissibles.

  2. Les condicions, a més de contenir especificacions concretes sobre protecció del medi ambient, formaran un tot coherent amb les exigides per a l'autorització del projecte; s'integraran, si s'escau, amb les previsions contingudes en els plans ambientals existents; i es referiran a la necessitat de salvaguardar els ecosistemes i a la seua capacitat de recuperació.

  3. Les condicions a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article hauran d'adaptar-se a les innovacions aportades pel progrés científic i tècnic que alteren l'activitat autoritzada, excepte quan, per la seua incidència en el medi ambient resulte necessària una nova declaració d'impacte.

  4. La declaració d'impacte ambiental inclourà les prescripcions pertinents sobre la forma de realitzar el seguiment de les actuacions, d'acord amb el programa de vigilància ambiental.

  5. L'Agència del Medi Ambient podrà també adoptar alguna de les següents decisions:

  - Tornar l'estudi al promotor, si es considerara que del seu examen no s'han obtingut elements de judici suficients per prendre una decisió respecte a l'actuació projectada.

  - Retrotraure el procediment a la fase d'informació pública i reiterar-la, si es considera que en la fase d'ampliació de l'estudi s'han introduït novetats del suficient relleu que en facen aconsellable el coneixement públic.

  Article 25. Tramesa de la declaració d'impacte ambiental.

  En el termini dels trenta dies següents a la rebuda de l'expedient a què es refereix l'article 21, la declaració d'impacte ambiental es remetrà a l'òrgan de l'administració que haja de dictar la resolució administrativa d'autorització del projecte o d'aprovació definitiva dels instruments d'ordenació del territori.

  Quan hagen de portar-se a efecte la informació pública, en compliment del que disposa l'article 22, o l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental prevista en l'article 23, el termini de trenta dies a què es refereix el paràgraf precedent començarà a comptar-se des de l'acabament de la informació pública o des de la recepció de l'ampliació requerida.

  Article 26. Resolució de discrepàncies

  Si l'òrgan amb competència substantiva discrepés de les determinacions i del condicionat de la declaració d'impacte ambiental, haurà de plantejar la citada discrepància davant l'agència del Medi Ambient, adjuntada a un escrit raonat, en el termini de quinze dies comptadors des de la recepció de la declaració d'impacte ambiental indicada en l'article 25, i trenta dies per als instruments d'ordenació del territori.

  Si l'agència del Medi Ambient estimés les objeccions, procedirà a modificar la seua declaració d'impacte ambiental en el termini de quinze dies més.

  Si l'agència del Medi Ambient no estimés les objeccions i, en conseqüència, mantingués la discrepància, elevarà tot l'expedient al Govern Valencià per a la seua resolució.

  Article 27. Notificació de les condicions de la declaració d'impacte ambiental

  Si en el procediment d'atorgament de l'autorització substantiva està prevista la prèvia notificació de les condicions al peticionari, aquesta es farà extensiva al contingut de la declaració d'impacte.

  Article 28. Publicació i notificació

  Sense perjudici de la seua notificació al titular o peticionari del projecte, la declaració d'impacte ambiental es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vegada transcorregut el termini assenyalat en l'article 26 sense que s'hagen produït discrepàncies.

  Secció Tercera Estimació d'impacte ambiental

  Article 29. Estimació d'impacte ambiental

  1. D'acord amb el que disposa l'article primer, apartat tres, de la llei, l'avaluació dels efectes sobre el medi ambient de les activitats indicades en l'annex II d'aquest reglament, en atenció a les seues característiques, es portarà a terme mitjançant l'estimació d'impacte ambiental.

  2. El que disposen els articles seté i vuité de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, serà d'aplicació en tot cas als projectes sotmesos a estimació d'impacte ambiental.

  Article 30. Contingut de l'estudi d'impacte ambiental

  Els projectes i les activitats assenyalats en l'article 29 procedent contindran un estudi d'impacte ambiental que farà referència com a mínim als següents extrems:

  - Característiques i naturalesa del projecte amb expressió de les solucions alternatives estudiades per l'equip tècnic, i amb indicació de les principals raons que van motivar l'elecció d'una d'elles.

  - Descripció dels elements del medi ambient susceptibles de ser afectats pel projecte.

  - Descripció dels efectes que es prevegen en els elements impactats i, si escau, descripció de les mesures correctores adoptades per a reduir, eliminar o compensar els efectes negatius que es puguen produir sobre el medi ambient.

  Article 31. Procediment

  1. L'òrgan competent per raó de la matèria sotmetrà l'estudi d'impacte ambiental a informació pública, conjuntament amb el projecte, quan el procediment substantiu aplicable així ho requeresca. En cas contrari, no es requerirà informació pública per a l'estimació d'impacte ambiental.

  2. L'òrgan competent per raó de la matèria remetrà el projecte conjuntament amb l'estudi d'impacte ambiental a l'Agència del Medi Ambient, adjuntant-hi les observacions que es consideren pertinents i, si escau, amb el resultat de la informació pública realitzada.

  3. L'Agència del Medi Ambient en el termini de vint dies formularà la corresponent estimació d'impacte ambiental, amb les determinacions i el contingut establerts en l'article 24 per a la declaració d'impacte ambiental amb les consideracions sobre l'efectivitat de les mesures de protecció proposades i la imposició, si escau, de les condicions de protecció ambiental que estime necessàries, les quals hauran de ser recollides en l'autorització administrativa del projecte o l'activitat.

  Si l'òrgan amb competència substantiva discrepés de l'estimació d'impacte ambiental formulada, es seguiran els tràmits previstos en l'article 26 d'aquest reglament, les discrepàncies les resoldrà el Conseller d'Administració Pública.

  4. En el supòsit que l'Agència del Medi Ambient considerés necessària l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental, donarà audiència al titular del projecte per termini de deu dies i li indicarà els aspectes que s'han de completar. En aquest cas el termini per a formular l'estimació d'impacte ambiental establert en l'apartat 3 precedent començarà a comptar des de la recepció de l'ampliació requerida.

  5. Una vegada transcorregut el termini indicat en l'article 26 sense que s'hagen plantejat discrepàncies, i sense perjudici de la seua notificació al titular o peticionari del projecte, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana es publicarà una llista, en extracte, de les Estimacions d'impacte ambiental resoltes, els expedients de les quals quedaran a disposició de les persones interessades.

  CAPITOL QUART Vigilància i responsabilitat

  Article 32. Valor del condicionat ambiental.

  A tots els efectes i, en especial al de vigilància i seguiment del compliment de les Declaracions i de les Estimacions d'impacte ambiental, el condicionat d'aquestes tindrà el mateix valor i eficàcia que la resta del condicionat de l'autorització o aprovació definitiva.

  Article 33. Fiances

  1. En els supòsits que el projecte o el condicionat ambiental prevegen mesures correctores, i en tot cas per al programa de vigilància ambiental, les Declaracions i les Estimacions d'impacte ambiental podran exigir les oportunes fiances que en garantesquen l'execució. Aquestes fiances es constituiran a favor de l'Agència del Medi Ambient, davant els òrgans competents de la Conselleria d'Economia i Hisenda, en qualsevol de les modalitats previstes en la normativa sobre contractació administrativa, i en la quantia suficient per cobrir l'import de la implantació d'aquelles mesures correctores o el compliment del programa de vigilància ambiental.

  2. Les fiances es constituiran pel termini previst en el projecte o en el condicionat per a la implantació de les mesures correctores, i es podran aplicar, successivament, a les fases de construcció, explotació i abandonament, si s'hagueren previst.

  3. Les fiances per al compliment del programa de vigilància ambiental es constituiran, almenys, per anualitats completes.

  4. Els projectes no podran executar-se fins que s'hagen constituït les fiances. L'òrgan davant el qual s'haja constituït la fiança comunicarà immediatament aquesta constitució a l'agència del Medi Ambient, la qual al seu torn ho posarà en coneixement de l'òrgan amb competència substantiva, i els dos adoptaran les mesures pertinents perquè l'execució del projecte es porte a terme com cal.

  Article 34. Suspensió d'activitats

  1. Si un projecte o instrument dels sotmesos obligatòriament al tràmit de declaració o estimació d'impacte ambiental comencés a executar-se sense el compliment d'aquests requisits, l'Agència del Medi Ambient, previ requeriment per corregir l'omissió, en donarà compte al Consell de la Generalitat Valenciana, el qual podrà decretar la suspensió d'aquest, sense perjudici de la responsabilitat a què hagués lloc.

  2. El requeriment implicarà la suspensió cautelar de l'execució, la qual sols s'aixecarà si el Govern Valencià no en decreta la suspensió en el termini de tres mesos des de que li haja estat notificat el requeriment formulat.

  3. La correcció de l'omissió requerirà l'oportuna tramitació de la declaració o estimació d'impacte ambiental que procedesca. Si aquesta declaració o estimació d'impacte ambiental són negatius comportaran la suspensió definitiva de l'execució del projecte o activitat.

  4. També, l'Agència del Medi Ambient podrà ordenar la suspensió de l'execució d'un projecte quan concórreguen alguna de les següents circumstàncies:

  - L'ocultació de dades, el seu falsejament o manipulació en el procediment d'avaluació.

  - L'incompliment o transgressió de les condicions ambientals imposades per a l'execució del projecte.

  - Quan a pesar d'haver observat tots els requisits exigits per la Llei Valenciana d'Impacte Ambiental per a l'autorització d'una determinada obra, instal·lació o activitat, resulten impactats algun o alguns dels elements mediambientals descrits a l'article 2.1.4 de la llei esmentada.

  Article 35. Vigilància

  1. La vigilància del compliment per part del titular del projecte de les condicions imposades per l'Agència del Medi Ambient correspon a l'òrgan amb competència substantiva i a les Corporacions Locals en exercici de les seues atribucions legals.

  Sense perjudici d'açò, l'Agència del Medi Ambient podrà sol·licitar informació i efectuar les comprovacions que considere necessàries per verificar-ne el compliment.

  2. El seguiment i la vigilància pels òrgans que tinguen competència substantiva han de fer possible i eficaç les actuacions de l'Agència del Medi Ambient, la qual podrà al·legar en tot moment el necessari auxili administratiu, tant per aconseguir informació com per efectuar les comprovacions que considere pertinents.

  Article 36. Objectius de la vigilància

  La vigilància del compliment del que estableixen la declaració d'impacte i l'estimació d'impacte tindrà com a objectius:

  - Vetllar perquè, en relació amb el medi ambient, l'activitat es realitze segons el projecte i segons les condicions en què s'haja autoritzat.

  - Verificar l'eficàcia de les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental de la declaració d'impacte o, si escau, en l'estimació d'impacte ambiental.

  - Verificar l'exactitud i la correcció de la declaració o estimació d'impacte ambiental en relació amb les característiques del projecte i variacions del medi amb el transcurs del temps.

  Article 37. Responsabilitat

  1. Quan l'execució dels projectes a què es refereix aquest reglament produesca una desviació negativa respecte a les previsions de l'estudi d'impacte ambiental, o una alteració de la realitat física i biològica, el seu, titular haurà de procedir a la restitució d'aquestes en la forma que dispose l'Agència del Medi Ambient. Amb aquest fi aquesta podrà imposar multes coercitives successives de fins a 50.000 pessetes cadascuna, sense perjudici de la possible execució subsidiària per la mateixa Administració.

  L'Agència del Medi Ambient requerirà l'infractor, fixant-li un termini variable d'un a tres mesos, en atenció a les circumstàncies concurrents i a la realitat física a restituir, per a l'execució de les operacions relatives a l'esmentada restitució, l'incompliment de la qual determinarà la successiva imposició de multes coercitives, amb l'interval entre aquestes del temps que amb aquesta finalitat s'indique en cada cas concret en atenció a les circumstàncies concurrents i a la realitat física que s'haja de restituir, el qual no serà inferior al que es necessite per a començar, almenys, l'execució dels treballs.

  2. En qualsevol cas el titular del projecte haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. L'avaluació d'aquests la farà l'Agència del Medi Ambient, amb la intervenció de l'òrgan que tinga la competència substantiva, prèvia taxació contradictòria quan el titular del projecte no preste la seua conformitat a aquella.

  3. En el cas que les obres de restitució al ser i estat anterior no es realitzen voluntàriament, podrà efectuar-les l'administració en execució subsidiària, a costa de l'obligat, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.

  4. Les despeses d'execució subsidiària, multes i indemnitzacions de danys i perjudicis podran ser exigits per via de constrenyiment. Els fons necessaris per a portar a efecte l'execució subsidiària es podran exigir de forma cautelar abans d'aquesta, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.

  Article 38 Confidencialitat dels informes

  1. En realitzar l'avaluació d'impacte ambiental, l'Administració respectarà la confidencialitat de les informacions posades en el seu coneixement pel titular del projecte o activitat, que tinguen aquest caràcter confidencial, d'acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb la pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial, tenint en compte, en tot cas, la protecció de l'interès públic.

  2. El titular del projecte o activitat podrà indicar quins aspectes de la informació continguda en l'estudi d'impacte ambiental considera de transcendència comercial o industrial la difusió dels quals podria causar-li perjudicis.

  3. Serà la mateixa Administració que decidirà, a la vista de la legislació vigent, quina part de la informació està exceptuada del secret comercial i industrial i quina emparada en la confidencialitat, i es posarà aquest extrem en coneixement del titular abans de procedir a la informació pública o a qualsevol altre tràmit que permeta accedir a aquesta informació a persones alienes a l'Administració.

  4. A l'efecte del que disposa aquest article, per Administració s'entén tant l'òrgan amb competència substantiva com l'Agència del Medi Ambient, i haurà de resoldre sobre la confidencialitat l'òrgan que abans haja de realitzar qualsevol tràmit que comporte publicitat o accés de terceres persones a l'expedient, inclosa la informació pública.

  DISPOSICIO ADDICIONAL

  Els articles 33, 34, 37 i 38 d'aquest reglament no són d'aplicació quan l'estudi i la declaració d'impacte ambiental es referesquen a instruments d'ordenació del territori, sense perjudici de les mesures específiques que amb anàloga finalitat estableix en la legislació urbanística i d'ordenació del territori.

  ANNEX I

  Especificacions relatives a les obres, instal·lacions o activitats compreses en l'annex de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'impacte Ambiental.

  1. Agricultura i zoologia.

  a) Plans i projectes de colonització rural.

  a.1. Concentracions parcel·laries de terrenys de cultius de secà, amb superfície superior a 100 hectàrees.

  a.2. Reparcel·lacions i assentaments de colons.

  a.3. Transformacions de secà a regadiu, en superfície superior a 100 hectàrees.

  b) Projectes de transformació a cultiu de terrenys semi-naturals, naturals o incultes, quan la superfície que s'ha de transformar siga superior a 25 hectàrees o a 10 hectàrees en pendent igual o superior al 15 per cent.

  c) Repoblacions forestals. S'entendrà per repoblacions forestals totes les plantacions o sembres d'espècies forestals sobre sòls que durant els darrers cinquanta anys no hagen estat sensiblement coberts per arbres de les mateixes espècies que les que es tracta d'introduir, i totes les que pretenguen executar-se sobre terrenys que en els últims deu anys hagen estat desarborats.

  d) Intervencions sobre sòls i vegetació que no estiguen directament associades amb la seua conservació i millora a mitjà i llarg termini o amb l'ordenat aprofitament que garantesca la persistència del recurs.

  e) Plans de correcció hidrològico-forestal.

  f) Nuclis zoològics: zoos i salaris.

  g) Piscifactories i altres cultius aquàtics, sempre que tinguen més de 100 tones de càrrega.

  h) Projectes d'instal·lacions ramaderes en què concórreguen algunes de les següents circumstàncies:

  - Instal·lacions de bestiar boví amb capacitat superior a 175 places de boví major, per a consum carni o làctic.

  - Instal·lacions amb capacitat superior a 300 places de boví d'engreixament.

  - Instal·lacions de bestiar cabrum o oví amb capacitat superior a 1.000 places.

  - Instal·lacions de bestiar porcí amb capacitat superior a 350 places de reproductors en cicle tancat, o ordiers de més de 800 places.

  - Instal·lacions avícoles o cunícoles amb capacitat superior a 20.000 places.

  i) Construcció de camins rurals, de nou traçat, quan hagen de discórrer per terrenys naturals, semi-naturals o incultes, situats en zones boscoses o en vessants de muntanyes.

  j) Instal·lacions d'indústries agro-alimentàries.

  - Escorxadors amb capacitat superior a 1.000 tones/any.

  - Instal·lacions d'esquarterament d'animals amb capacitat superior a 4.000 tones/any.

  - Tractament de cossos, matèries i despulles d'animals en estat fresc amb vista a l'extracció de cossos greixosos.

  k) Projectes de transformacions a camps de golf de terrenys semi-naturals, naturals o incultes.

  l) Transformacions d'ús del sòl que impliquen eliminació de la coberta vegetal arbustiva o arbòria i suposen risc potencial per a les infrastructures d'interès general de la Nació i, en tot cas, quan aquestes transformacions afecten superfícies superiors a 100 hectàrees.

  2. Energia.

  a) Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids (hulla, antracita i lignit), i coqueries.

  b) Extracció de crus del petroli.

  c) Refinament de petroli.

  d) Extracció i depuració de gas natural.

  e) Extracció de pissarres bituminoses.

  f) Producció d'energia hidroelèctrica, termoelèctrica i nuclear, amb excepció de la produïda amb grups electrògens.

  g) Transport i distribució d'energia elèctrica quan el transport no isca del territori de la Comunitat Valenciana i l'aprofitament de la seua distribució no efecte qualsevol altra Comunitat Autònoma, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  - Quan la tensió nominal entre fases siga igual o superior a 132 Kw.

  - Quan es tracte de línies d'alta tensió que travessen en tot o en part Parcs o Paratges Naturals, o altres Espais Naturals Protegits mitjançant Decret de la Generalitat Valenciana.

  3. Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústries químiques.

  a) Extracció i preparació del mineral de ferro i metàl·lics no ferrosos.

  b) Producció i primera transformació de metalls.

  - Siderúrgia integral.

  - De l'alumini, coure i altres metalls no ferrosos.

  c) Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics.

  c.1. Materials de construcció (substàncies argiloses, roques i pissarres, elaboració d'àrids per matxucament, algeps, roques ornamentals).

  c.2. Amiant, i també el seu tractament i transformació, i la dels productes que contenen amiant, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  - Per als productes d'amiant-ciment, una producció anual de més de 20.000 tones de productes acabats.

  - Per a les guarnicions de fricció, una producció anual de més de 50 tones de productes acabats.

  - Per a altres utilitzacions d'amiant, una utilització de més de 200 tones per any.

  c.3. Sals potàssiques, fosfats i nitrats.

  c.4. Sal comuna (sal marina i de font i sal gemma)

  c.5. Pirites i sofre.

  c.6. Turbes.

  d) indústries de productes minerals no metàl·lics.

  - Fabricació de ciments.

  e) Instal·lacions químiques integrades.

  4. Indústries transformadores dels metalls.

  a) Foses.

  b) Construccions de vehicles automòbils.

  c) Construccions de bucs.

  5. Altres indústries manufactureres.

  - Fabricació de pasta paperera.

  6. Recuperació i/o eliminació de productes i el seu emmagatzematge.

  a) Instal·lacions de tractament i/o eliminació de deixalles i residus sòlids urbans.

  b) Plantes depuradores d'aigües, de nova construcció i les seues modificacions, situades en terrenys semi-naturals, naturals o incultes classificats com a sòl no urbanitzable, quan es projecten per a més de 100.000 habitants equivalents, i també el sistema de col·lectors corresponent, excepte en els casos que desenvolupen característiques i traçat recollits en instruments d'ordenació del territori amb declaració d'impacte ambiental positiva. Emissaris submarins i la seua ampliació.

  c) Desballestament i/o emmagatzematge de ferralla.

  d) Instal·lacions d'eliminació i/o tractament de residus tòxics i perillosos per incineració, tractament físic i/o químic, o emmagatzematge a terra.

  e) Plantes d'emmagatzematge i/o tractament de residus radioactius.

  7. Transports per canonada (aqüeductes, oleoductes i gasoductes) de nova creació l'itinerari dels quals transcórrega íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, quan discórreguen per terrenys semi-naturals, naturals o incultes classificats com a sòl no urbanitzable, excepte en els casos que desenvolupen traçats recollits en instruments d'ordenació del territori amb declaració d'impacte ambiental positiva.

  8 Projectes d'infrastructura.

  a) Construcció d'autopistes, autovies, carreteres, vies públiques o privades de comunicació i línies de ferrocarril de nova planta l'itinerari de les quals es realitze íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, excepte en els casos que desenvolupen traçats i característiques recollits en instruments d'ordenació del territori o en estudis Informatius de carreteres amb declaració d'impacte ambiental positiva, i en els casos de construcció de línies de tramvia el traçat de les quals es realitze íntegrament en sòl urbà.

  b) Construcció i/o ampliació d'aeroports i heliports que no siguen d'interés general i aeroports d'ús particular.

  c) Construcció i/o ampliació de ports de refugi, esportius i de pesca que no siguen d'interès general, sempre que l'ampliació excedesca de la seua delimitació actual i supose un guany de terrenys a mar superior al 5 per cent de la superfície actual, excepte en els casos que desenvolupen actuacions previstes en els Plans d'Ordenació amb declaració positiva d'impacte ambiental.

  Plans d'Ordenació de les zones de servei dels ports, quan prevegen obres descrites en el paràgraf anterior.

  Vies navegables l'itinerari de les quals trancórrega íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana.

  d) Realització d'obres de regeneració i defensa de la costa.

  e) Preses i embassaments de reg, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  Que la seua capacitat d'embassament siga superior a cinquanta mil metres cúbics.

  Que l'altura de murs o dics siga superior a sis metres des de la rasant del terreny.

  f) Obres de canalització i/o regulació de cursos d'aigua, quan discórreguen terrenys semi-naturals, naturals o incultes, classificats com a sòl no urbanitzable, excepte en els casos que desenvolupen traçats recollits en instruments d'ordenació del territori amb declaració positiva d'impacte ambiental o quan constituesquen conservació o millora de les actualment existents, sense modificar-ne el traçat.

  g) Instruments d'ordenació del territori:

  Plans d'Ordenació del Territori, Plans d'Acció Territorial, Programes d'Ordenació del Territori i Projectes d'Execució del Pla d'Ordenació del Territori de Coordinació.

  Plans Generals Municipals d'Ordenació Urbana i Normes Complementàries i Subsidiàries del Planejament, i també les seues modificacions i revisions que afecten a sòls no urbanitzables o suposen alteració o implantació d'ús global industrial en sòl urbanitzable

  9. Qualsevol altre projecte o activitat que mitjançant Decret del Consell de la Generalitat Valenciana es considere que directament o indirectament puga tenir efectes sobre la salut, el benestar humà o l'entorn.

  ANNEX II

  Activitats subjectes a estimació d'impacte ambiental

  1. Agricultura i zoologia.

  a) Plans i projectes de colonització rural.

  a.1. Concentracions parcel·laries de terrenys de cultiu en secà, amb superfície compresa entre 25 i 100 hectàrees.

  a.2. Transformacions de secà a regadiu, amb superfície compresa entre 25 i 100 hectàrees.

  b) Projectes de transformació a cultiu de terrenys semi-naturals, naturals o incultes, quan es referesquen a superfícies compreses entre 5 i 25 hectàrees i en qualsevol cas en pendents iguals o superiors al 15 per cent.

  c) Projectes que desenvolupen sectorialment o puntualment plans globals que hagen estat objecte de declaració Ambiental positiva.

  d) Piscifactories i altres cultius aquàtics, que tinguen entre 25 i 100 tones de càrrega.

  e) Projectes d'instal·lacions ramaderes en què concórreguen les següents circumstàncies.

  - Instal·lacions de bestiar boví amb capacitat compresa entre 75 i 175 places de boví major, per a consum carni o làctic.

  - Instal·lacions de bestiar boví d'engreixament amb capacitat compresa entre 100 i 300 places de boví d'engreixament.

  - Instal·lacions de bestiar oví o caprí amb capacitat compresa entre 500 i 1000 places.

  - Instal·lacions de bestiar porcí amb capacitat compresa entre 200 i 350 places de reproductors en cicle tancat, o ordier amb capacitat compresa entre 400 i 800 places.

  - Instal·lacions avícoles o cunícoles amb capacitat compresa entre 10.000 i 20.000 places.

  f) Instal·lacions d'indústries agro-alimentàries.

  - Instal·lacions d'esquarterament d'animals amb capacitat compresa entre 1.000 i 4.000 tones/any.

  - Cerveseries i malteries.

  - Sucreres.

  - Fabricació de farina d'ossos i gluten de pells.

  - Producció de farina de peix i extracció i tractament de l'oli de peix.

  - Fabricació de pinsos compostos.

  2. Energia.

  Transport i distribució d'energia elèctrica quan el transport no isca del territori de la Comunitat Valenciana i l'aprofitament de la seua distribució no efecte cap altra Comunitat Autònoma, sempre que es done alguna de les següents circumstàncies:

  - Que la tensió nominal entre fases estiga compresa entre 66 i 123 Kw.

  - Que es tracte de línies d'alta tensió que travessen en tot o en part boscos o masses d'arborat.

  3. Projectes d'infrastructura

  a) Projectes que desenvolupen sectorialment o puntualment plans globals que hagen estat objecte de declaració Ambiental positiva.

  b) Actuacions en matèries de vies de comunicació, exceptuades les de conservació i manteniment, per a les quals s'exigesca informació pública en la seua legislació sectorial.

  c) Preses i embassaments de reg, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  - La seua capacitat estiga compresa entre 20.000 i 50.000 metres cúbics.

  - L'altura de dies o murs estiga compresa entre 4 i 6 metres.

  d) Dipòsits d'aigua de nova construcció, sempre que es done alguna de les següents circumstàncies:

  - En els superficials, que la seua capacitat siga superior a 9.000 metres cúbics i que estiguen situats en terrenys naturals, semi-naturals o incultes, classificats com a sòl no urbanitzable.

  - En els elevats, que la seua capacitat siga superior a 5.000 metres cúbics, amb altura superior a 9 metres, i que estiguen situats en terrenys naturals, semi-naturals o incultes, classificats com a sòl no urbanitzable.

  e) Plantes depuradores d'aigües de nova construcció i també el sistema de col·lectors corresponents, quan es projecten per a uns paràmetres compresos entre 10.000 i 100.000 habitants equivalents.

  f) La instal·lació, ampliació o reforma d'indústries o activitats generadores o importadores de residus tòxics o perillosos o manipuladores de productes dels quals poguessen derivar-se residus d'aquest tipus.

  g) Instal·lacions de tractament i eliminació de residus inerts, i també la seua ampliació.

  h) Projectes d'urbanització de plans parcials d'ús industrial que desenvolupen Plans Generals d'Ordenació Urbana o Normes Subsidiàries i Complementàries del Planejament no sotmesos a avaluació o estimació d'impacte ambiental.

  4. Instruments d'ordenació del territori.

  a) Instruments d'ordenació urbanística que desenvolupen planejament de rang superior quan així ho exigesca aquest de manera expressa.

  b) Excepte en sòl urbà, Plans Especials Autònoms i les seues modificacions.

  c) Plans Especials de conservació de belleses naturals, de protecció del paisatge, de conservació i millora del medi rural, i de protecció d'hortes, cultius i espais forestals.