Ordre de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, que regula els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 2381 de 07.11.1994
Referencia Base Datos:  2428/1994
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 08.11.1994
  Notas: Aquesta Ordre desplega el Decret 77/94 per tal de dur a terme una major coordinació entre conselleries, i determina altres departaments, diferents als de Sanitat i Consum, on poden adquirir i a on pot trametre els correponents fulls de reclamació.
  Esta disposición afecta a:
    Desenvolupa o complementa:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Sanitat i Consum;Conselleria Indústria, Comerç i Turisme
  Grupo Temático: Legislación, Reglamentación
  Materias: Consum
  Descriptores:
    Temáticos: reglament administratiu, consum, consumidor, protecció del consumidor


 • ORDRE de 26 de setembre de 1994, de les conselleries de Sanitat i Consum i d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, que regula els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana. [94/7654]

  Fent ús de la competència exclusiva que l'article 34.1.5 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat Valenciana en matèria de consum, i a fi d'unificar en un sol model els impressos a utilitzar pels consumidors de béns i serveis en les reclamacions que pogueren formular i fer extensiva la seua obligatorietat a tots els sectors econòmics, es publicà el Decret 77/1994, de 12 d'abril, esmentat.

  La disposició final primera del decret esmentat preveu que la Conselleria de Sanitat i Consum, de forma conjunta amb altres conselleries, pot dictar les corresponents disposicions de desplegament a fi de dur a terme una major coordinació.

  D'altra banda, els articles segon i quart permeten que reglamentàriament es determinen altres departaments, diferents als de Sanitat i Consum, on poder adquirir i on enviar els fulls de reclamació corresponents.

  És indubtable que el sector turístic, inclòs en el de serveis, té les especials característiques i circumstàncies que impliquen la necessitat, de cara a la qualitat que s'intenta oferir al turista que ens visita, que veja immediatament satisfeta la seua necessitat, solucionada la deficiència que palesa o pot palesar en una reclamació, tenint present que la seua estada pot ser curta i, per tant, el retorn al seu domicili habitual podria dificultar la reparació del possible dany.

  Per tot això,

  ORDENEM:

  Article primer

  Les empreses i establiments turístics adquiriran els fulls de reclamacions en els serveis territorials de Turisme o dependències de l'administració turística de la província o el municipi on estiguen situats.

  Article segon

  La Direcció General de Consum proporcionarà a l'Institut Turístic Valencià, a través dels serveis territorials d'ambdós, els exemplars de blocs de 10 fulls de reclamacions necessaris per als establiments turístics de la nostra comunitat, així com els impressos per a satisfer el preu públic establert.

  Article tercer

  L'Institut Turístic Valencià comunicarà a la Direcció General de Consum el nom de les persones designades per a custodiar tant els fulls de reclamacions com els impressos de pagament.

  Periòdicament cada servei territorial facilitarà al Servei de Consum de la seua província les còpies dels impressos de pagaments corresponents.

  Article quart

  Els fulls de reclamacions contra establiments turístics s'enviaran, després d'haver estat emplenats, als serveis territorials de Turisme o oficines d'administració turística de la província o municipi on estiguen els establiments esmentats.

  Article cinquè

  Per al que disposa l'article anterior, en els fulls de reclamació que adquirisquen les empreses i els establiments turístics constaran les indicacions necessàries perquè els usuaris dels serveis turístics que presten puguen trametre a l'administració turística competent les queixes i reclamacions que formulen.

  DISPOSICIó FINAL

  única

  Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 26 de setembre de 1994

  El conseller de Sanitat i Consum,

  JOAQUíN COLOMER SALA

  El conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,

  MARTíN SEVILLA JIMÉNEZ