diari

DECRET LLEI 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2010/14211]

(DOGV núm. 6430 de 03.01.2011) Ref. Base de dades 000001/2011

DECRET LLEI 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2010/14211]
PREÀMBUL
El Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d'estalvis, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 169, de 13 de juliol de 2010, ha introduït una important reforma de la normativa bàsica en matèria de caixes d'estalvis, que resulta necessària per a l'adaptació del seu règim jurídic al nou i excepcional entorn econòmic i financer en què duen a terme la seua activitat. Amb posterioritat, la Llei 36/2010, de 22 d'octubre, del Fons per a la Promoció del Desenvolupament (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 257, de 23 d'octubre de 2010), ha introduït (en les disposicions finals tercera, quarta i sisena) noves modificacions a la regulació establida en el reial decret llei mencionat.
Ambdues disposicions s'emmarquen en el context d'una aguda crisi econòmica i financera, la profunditat, complexitat i llarga duració de la qual està erosionant la solidesa i estabilitat del sistema financer espanyol. Precisament, l'impacte que està causant esta crisi sobre el sector financer, així com la previsible reforma de la regulació financera internacional, ha desencadenat, en els últims mesos, l'inici d'un important procés de reestructuració i integració del subsector de les caixes d'estalvis, que afecta la pràctica totalitat d'estes entitats, que busquen millores en la seua eficiència econòmica, una reducció de l'excés de capacitat instal·lada i una major flexibilitat per a captar recursos bàsics de capital i per a ajustar les seues estructures organitzatives i operatives.
Per a facilitar estos processos d'integració, el Reial Decret Llei 11/2010 dissenya un nou model organitzatiu per a les caixes d'estalvis, que oferix diferents alternatives d'organització institucional que permeten millorar l'accés als mercats en la seua cerca d'una major capitalització, per a reforçar la seua solvència i competitivitat, en les mateixes condicions que altres entitats de crèdit. Per això, resulta imperiosa i urgent la necessitat d'escometre l'adaptació de la legislació autonòmica sobre caixes d'estalvis a fi de dotar de seguretat jurídica a este escenari inèdit d'organització institucional que permeta donar cobertura a diferents models organitzatius.
A més, en la línia de facilitar l'accés als mercats de capitals, la normativa estatal incorpora drets polítics a les quotes participatives que puguen emetre les caixes d'estalvis, i establix el dret de representació en els òrgans de govern de les caixes de manera directament proporcional al percentatge que les quotes suposen sobre el patrimoni, per la qual cosa lògicament cal fer els ajustos necessaris en la regulació autonòmica per a donar cabuda als drets polítics dels quotapartícips.
D'altra banda, la consecució d'una major professionalització en la gestió dels òrgans de govern constituïx un altre dels eixos sobre els quals pivota la reforma de la legislació bàsica de l'Estat. Esta reforma implica importants canvis en la regulació autonòmica relativa els òrgans de govern de les caixes, que han de ser arreplegats sense dilació per a poder complir els terminis establits en les disposicions transitòries del Reial Decret Llei 11/2010, i així poder configurar els òrgans de govern segons les noves bases de l'ordenació.
Des de la perspectiva de l'exercici de les competències en matèria de caixes d'estalvis, la Generalitat té atribuïdes competències sobre estes entitats, especialment en els articles 49.1.34a i 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, el Reial Decret Llei 11/2010 mencionat, segons disposa la disposició final primera, es dicta a l'empara del que preveu l'article 149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució, assignant el caràcter de norma bàsica a la major part de l'articulat.
Per tot això, considerant el caràcter de norma bàsica del Reial Decret Llei 11/2010 i el caràcter excepcional i urgent de la seua aplicació, resulta necessària l'adaptació, per mitjà de decret llei, de la legislació valenciana sobre caixes d'estalvis al que establix la legislació bàsica de l'Estat, a fi de completar com més prompte millor el marc normatiu de les caixes d'estalvis de la Comunitat Valenciana, perquè puguen dur a terme, amb la màxima seguretat jurídica, els processos de reestructuració en marxa i aprofitar de mode efectiu i immediat el conjunt de reformes introduïdes pel reial decret llei mencionat. Totes estes raons justifiquen que el Consell faça ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ja que concorre la circumstància de la necessitat extraordinària i urgent que l'habilita per a recórrer a este.
Així, a fi d'arreplegar les modificacions introduïdes en el Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, s'ha elaborat este text legal, que modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell (en endavant, la Llei Valenciana sobre Caixes d'Estalvis).
La modificació de la Llei Valenciana sobre Caixes d'Estalvis té l'objectiu, en línia amb el que establix la legislació bàsica, d'impulsar la professionalització dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, introduir les noves i diferents alternatives d'organització institucional i incloure els ajustos necessaris per a incorporar els drets polítics dels quotapartícips, si és el cas.
En el marc d'estos objectius s'arrepleguen noves alternatives per a l'exercici de l'activitat financera per part d'una caixa d'estalvis. D'esta manera, les caixes d'estalvis podran integrar-se en sistemes institucionals de protecció o realitzar l'exercici indirecte de la seua activitat financera a través d'una entitat bancària a què aporten tot el seu negoci financer. Així mateix, les caixes podran transformar-se en fundacions de caràcter especial, i perdre la seua condició d'entitat de crèdit, per mitjà del traspàs de tot el patrimoni afecte al seu actiu financer a una altra entitat de crèdit.
A fi d'obtindre un major control administratiu sobre la regularitat dels processos, s'establix un règim d'autorització prèvia per a les noves figures jurídiques d'organització institucional introduïdes pel Reial Decret Llei 11/2010. Així mateix, entre les funcions que són competència de l'Assemblea General s'han inclòs els acords relatius a estes figures jurídiques, acords que requerixen un quòrum i majoria reforçats.
Respecte de l'exercici del càrrec de membre d'un òrgan de govern d'una caixa, s'estén la incompatibilitat amb el de tot càrrec polític electe (que ja es preveu en la legislació valenciana per als membres del Consell d'Administració i Comissió de Control) a fi de reforçar la dedicació als interessos de la caixa d'estalvis. En esta mateixa línia, es rebaixa el límit de la representació de les administracions públiques al 40% i s'ajusten els percentatges de representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General de cada un dels grups, tenint en compte que el límit de representació pública, així com els percentatges de representació per grups, hauran de complir-se respecte dels drets de vot resultants, una vegada deduïts del total els que hagen correspost, si és el cas, als quotapartícips.
Així mateix, s'inclouen modificacions en la regulació del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que es justifiquen en la necessitat d'incloure entre els seus membres els representants dels interessos dels quotapartícips que corresponguen.
A fi de garantir la dedicació dels membres d'estos òrgans de govern en representació dels seus respectius grups i en benefici exclusiu dels interessos de la caixa i de la seua funció social, es reforça la professionalització dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control de les caixes d'estalvis, exigint-los (en el cas del Consell per a la majoria dels seus membres) un nivell d'experiència i coneixements adequats per a les funcions que exerciran. Idèntic requisit s'exigix al director general.
S'introduïx una secció tercera en el capítol V del títol II, a fi de reforçar la transparència i la disciplina de mercat, que regula determinats aspectes del govern corporatiu de les caixes d'estalvis, com és la publicació anual obligatòria de l'informe de govern corporatiu, que haurà de ser objecte de comunicació a l'Institut Valencià de Finances. També es regulen els eventuals conflictes d'interés entre els membres dels òrgans de govern i els interessos de les caixes.
Finalment, s'afig un capítol VI al títol II, relatiu als drets de representació dels quotapartícips, a fi de reconéixer-los i dotar-los de cobertura jurídica. A este efecte, es regulen els drets de vot dels quotapartícips en similitud als drets polítics reconeguts en la legislació comuna de societats de capital, l'assistència a l'Assemblea, la representació en el Consell i la Comissió, la impugnació d'acords i el dret general d'informació.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de desembre de 2010,
DECRETE
Article únic. Modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis
El Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, queda modificat de la manera següent:
U. L'article 2 adoptarà la redacció següent:
"Article 2
1. Per al compliment dels seus fins, les caixes d'estalvis podran realitzar totes les operacions legalment reservades a les entitats de crèdit, especialment aquelles que fomenten el desenvolupament econòmic i social en el seu àmbit d'actuació, sense altres limitacions que les imposades per la seua especial configuració jurídica.
2. Així mateix, per al desenvolupament del seu objecte social, les caixes d'estalvis podran integrar-se en sistemes institucionals de protecció o realitzar l'exercici indirecte de la seua activitat financera a través d'una entitat bancària a què aporten tot el seu negoci financer".
Dos. L'article 11 adoptarà la redacció següent:
"Article 11
Qualsevol persona física o jurídica s'haurà d'abstindre d'utilitzar a la Comunitat Valenciana les denominacions "Caixa d'Estalvis" i "Mont de Pietat", o altres que puguen induir a confusió amb elles, sense trobar-se inscrita en el registre que legalment corresponga a les caixes d'estalvis. No obstant això, les entitats bancàries, a través de les quals les caixes d'estalvis exercisquen la seua activitat financera, en els casos previstos en l'apartat 2 de l'article 2 d'esta llei, podran utilitzar en la seua denominació social i en la seua activitat expressions que permeten identificar el seu caràcter instrumental, incloses les denominacions pròpies de les caixes d'estalvis de què depenguen".
Tres. La denominació del capítol III del títol I adoptarà la redacció següent:
"Modificació d'estatuts i reglaments i modificacions estructurals".
Quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 2 i s'afig un nou apartat 8 a l'article 13, amb la redacció següent:
"1. Una vegada adoptat l'acord pertinent per l'Assemblea General, correspon al conseller competent en matèria d'economia autoritzar qualsevol fusió, escissió o cessió global de l'actiu i del passiu, en què intervinga alguna caixa d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana. Així mateix, quedaran subjectes a autorització els acords relatius a la integració en sistemes institucionals de protecció i a l'exercici indirecte de la seua activitat financera, així com a la transformació en fundacions de caràcter especial.
2. En tot cas, per a concedir les autoritzacions enunciades en l'apartat anterior, la caixa implicada haurà d'observar les condicions següents:
a) Que queden fora de perill els drets i les garanties dels afectats pel canvi.
b) Que es permeta la continuïtat de l'obra social.
c) En els casos de fusió, que les entitats implicades no estiguen en procés de liquidació.
8. La denegació de l'autorització de fusió només podrà produir-se mitjançant resolució motivada quan l'entitat resultant puga incomplir qualsevol dels requisits objectius previstos en esta llei i en les seues normes de desplegament".
Cinc. L'article 15 adoptarà la redacció següent:
"Article 15
Les resolucions administratives per les quals s'autoritze la creació de caixes d'estalvis, així com les referides a les autoritzacions previstes en els articles 13 i 14 d'esta llei, es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i es comunicaran al Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, amb inscripció prèvia en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana".
Sis. S'afig un nou article 15 bis amb la redacció següent:
"Article 15 bis
1. Les caixes d'estalvis hauran d'acordar la segregació de les seues activitats financera i beneficosocial i la seua transformació en fundacions de caràcter especial en els casos següents:
a) Quan es reduïsca la participació de les caixes d'estalvis integrants d'un sistema institucional de protecció, en l'entitat bancària que actue com a entitat central, de manera que no assolisquen el 50% dels drets de vot en esta. De la mateixa manera, en el cas d'exercici indirecte de l'activitat financera a través d'una entitat bancària, quan no s'assolisca el 50% dels drets de vot en esta.
b) Com a conseqüència de la renúncia a l'autorització per a actuar com a entitat de crèdit i en els altres supòsits de revocació.
c) Com a conseqüència de la intervenció de la caixa d'estalvis en els supòsits previstos en la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit.
2. A este efecte, les caixes traspassaran tot el patrimoni afecte a la seua activitat financera a una altra entitat de crèdit a canvi d'accions d'esta última, i es transformaran en una fundació de caràcter especial perdent la seua condició d'entitat de crèdit.
3. La fundació centrarà la seua activitat en l'atenció i desenvolupament de la seua obra beneficosocial, per a la qual cosa podrà dur a terme la gestió de la seua cartera de valors. La fundació haurà de destinar a la seua finalitat beneficosocial el producte dels fons, participacions i inversions que integren el seu patrimoni. Amb caràcter auxiliar, podrà dur a terme l'activitat de foment de l'educació financera".
Set. S'afigen dos nous apartats 3 i 4 a l'article 16, amb la redacció següent:
"3. Així mateix, podrà haver comissions delegades, la composició de les quals es determinarà en els estatuts, que hauran d'estar integrades, almenys, per un representant de cada un dels grups que formen l'Assemblea General.
4. Addicionalment hi haurà, com a òrgans de suport del Consell d'Administració, la Comissió d'Inversions, la de Retribucions i Nomenaments i, opcionalment, la Comissió d'Obra Social".
Vuit. Els paràgrafs b) i g) de l'article 19 adoptaran la redacció següent:
"b) Els presidents, consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats d'altres intermediaris financers, o d'empreses dependents d'ells, així com de corporacions o entitats que propugnen, sostinguen o garantisquen institucions o establiments de crèdit o financers, excepte els que exercisquen estos càrrecs en representació de la caixa o promoguts per ella.
g) Els que exercisquen càrrecs polítics electes i els alts càrrecs de l'administració general de l'Estat, de les administracions autonòmiques i de les administracions locals, així com de les entitats del sector públic, de dret públic o privat, vinculades o dependents d'aquelles.
Esta incompatibilitat s'estendrà durant els dos anys següents a la data del cessament dels dits alts càrrecs, quan es done qualsevol dels supòsits de fet següents:
- Que els alts càrrecs, els seus superiors a proposta d'ells o els titulars dels seus òrgans dependents, per delegació o substitució, hagen dictat resolucions en relació amb caixes d'estalvis.
- Que hagen intervingut en sessions d'òrgans col·legiats en què s'haja adoptat algun acord o resolució en relació amb caixes d'estalvis".
Nou. L'apartat 2 de l'article 20 adoptarà la redacció següent:
"2. La renovació dels membres dels òrgans de govern, excepte els quotapartícips amb dret a assistir a l'Assemblea General, serà escomesa a parts iguals, cada tres anys, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que conformen els diferents òrgans de govern".
Deu. L'article 23 adoptarà la redacció següent:
"Article 23
1. L'Assemblea General és l'òrgan que assumix el suprem govern i decisió de l'entitat, i està constituïda per les representacions dels interessos socials i col·lectius de l'àmbit d'actuació de la caixa d'estalvis. Els seus membres es denominaran consellers generals, excepte els quotapartícips amb dret a assistir a l'Assemblea General, a qui no s'aplicarà esta denominació.
2. Els estatuts de cada caixa d'estalvis fixaran el nombre de consellers generals, en funció de la seua dimensió econòmica, entre un mínim de 50 i un màxim de 200".
Onze. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 i s'afig un nou apartat 6 a l'article 24, amb la redacció següent:
"1. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es portarà a efecte per mitjà de la participació dels grups següents:
a) La Generalitat, amb una participació del 25%.
b) Els impositors de la caixa d'estalvis, amb una participació del 38%.
c) Les corporacions municipals en el terme de les quals tinga oberta oficina la caixa d'estalvis, amb una participació del 15%.
d) Els empleats de la caixa d'estalvis, amb una participació del 12%.
e) Les persones o entitats fundadores de la caixa d'estalvis, amb una participació del 5%.
f) Altres entitats representatives d'interessos col·lectius, amb una participació del 5%.
2. La representació de les administracions públiques i entitats i corporacions de dret públic en els òrgans de govern de les caixes d'estalvis, inclosa la que corresponga a l'entitat fundadora quan esta tinga la mateixa naturalesa, no podrà superar en el seu conjunt el 40% del total dels drets de vot en cada un d'estos òrgans.
3. Les persones o entitats fundadores podran assignar una part de la seua representació a corporacions locals que, al seu torn, no siguen fundadores d'altres caixes d'estalvis en el seu àmbit d'actuació. A fi que la representació pública no excedisca, en el seu conjunt, del límit del 40% indicat en l'apartat anterior, es preveurà reglamentàriament el reajustament necessari, si és el cas, dins del grup de corporacions municipals.
6. El límit de representació de les administracions públiques, així com els percentatges de representació per grups previstos en este article, hauran de complir-se respecte dels drets de vot resultants, una vegada deduïts del total els que hagen correspost, si és el cas, als quotapartícips".
Dotze. L'actual apartat 6 de l'article 25 passa a ser l'apartat 7, i l'apartat 6 adopta la redacció següent:
"6. Els consellers generals representants d'altres entitats representatives d'interessos col·lectius seran nomenats, atenent criteris de territorialitat, directament per estes d'acord amb les seues normes internes de funcionament. Estes entitats, siguen fundacions, associacions o corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional, no podran tindre la consideració d'administració pública, ni entitat o corporació de dret públic".
Tretze. L'article 27 adoptarà la redacció següent:
"Article 27
A més dels requisits establits en l'article 18 d'esta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern, els consellers generals representants dels impositors, així com els compromissaris, hauran de tindre la condició d'impositors amb una antiguitat superior a dos anys en el moment de l'elecció, així com haver mantingut un moviment o un saldo mitjà en comptes no inferiors al que es determine en les normes que despleguen la present llei".
Catorze. El paràgraf c) de l'article 28 adoptarà la redacció següent:
"c) Acordar les operacions previstes en l'apartat 1 de l'article 13 de la present llei, així com la dissolució i liquidació de la caixa d'estalvis".
Quinze. Els apartats 2, 3 i 4 de l'article 29 adoptaran la redacció següent:
"2. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els consellers generals presents i, si és el cas, els quotapartícips presents o representats posseïsquen, almenys, el cinquanta per cent dels drets de vot. La constitució en segona convocatòria serà vàlida siga quin siga el nombre d'assistents. Els consellers generals no podran estar representats per un altre conseller o per tercera persona, siga física o jurídica.
3. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de vots dels concurrents, excepte en els supòsits que es preveuen en el paràgraf f) de l'article 21 i en els paràgrafs b) i c) de l'article anterior, ambdós d'esta llei, en què es requerirà, en tot cas, l'assistència de consellers generals i, si és el cas, quotapartícips que representen la majoria dels drets de vot i, a més, serà necessari, com a mínim, el vot favorable dels dos terços dels drets de vot dels assistents.
Cada conseller general tindrà dret a un vot, i s'atorgarà vot de qualitat a qui presidisca la reunió. Els acords vàlidament adoptats obliguen tots els membres de l'Assemblea General, inclosos els dissidents i absents.
4. Assistiran a les assemblees generals, amb veu però sense vot, tant el director general de la caixa d'estalvis com els vocals del Consell d'Administració que no siguen consellers generals, i els que, si és el cas, representen els quotapartícips en el Consell d'Administració o en la Comissió de Control, sense ser titulars de quotes participatives".
Setze. S'afig un nou apartat 4 a l'article 30, amb la redacció següent:
"4. El Consell d'Administració haurà d'establir normes de funcionament i procediments adequades per a facilitar que tots els seus membres puguen complir en tot moment les seues obligacions i assumir les responsabilitats que els corresponguen d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que s'apliquen a les caixes d'estalvis".
Dèsset. L'article 31 adoptarà la redacció següent:
"Article 31
El nombre de vocals del Consell d'Administració estarà comprés entre un mínim de 10 i un màxim de 20, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d'estalvis. La seua assignació als diferents grups de representació es farà respectant la proporcionalitat establida entre estos en l'Assemblea General, i no podrà quedar-ne exclòs cap d'ells.
No obstant això, quan la caixa d'estalvis mantinga quotes participatives en circulació, amb dret de representació en els seus òrgans de govern, el límit màxim esmentat podrà ser sobrepassat, sense que, en cap cas, el Consell d'Administració puga tindre més de 25 vocals. Als efectes de complir el límit anterior, la representació dels interessos col·lectius en el Consell d'Administració es disminuirà proporcionalment, si és necessari, per a respectar la representació dels interessos dels quotapartícips".
Divuit. L'article 32 adoptarà la redacció següent:
"Article 32
1. Sense perjuí de la representació que, si és el cas, corresponga als quotapartícips, el nomenament dels vocals del Consell d'Administració s'efectuarà per l'Assemblea General entre els components de cada un dels diferents grups de representació que la integren, i no hi haurà cap limitació d'edat per a accedir al càrrec, excepte l'establida en l'article següent.
No obstant això, la designació dels grups d'impositors i corporacions municipals podrà recaure en terceres persones que, no sent consellers generals, reunisquen els requisits adequats de professionalitat, sense que puguen excedir el nombre de 2 en el grup d'impositors.
2. Almenys la majoria dels vocals del Consell d'Administració hauran de posseir els coneixements i l'experiència específics per a l'exercici de les seues funcions".
Dinou. L'article 33 adoptarà la redacció següent:
"Article 33
A excepció dels representants dels quotapartícips, els vocals del Consell d'Administració que no siguen consellers generals, a què es referix l'article anterior, hauran de reunir els mateixos requisits que s'establixen en l'article 18 d'esta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern i, a més, hauran de ser menors de 70 anys o de l'edat que, com a màxim i sempre inferior a esta última, establisquen els estatuts a estos efectes. Així mateix, els que ho siguen en representació del grup d'impositors hauran de complir els requisits addicionals establits en l'article 27 d'esta llei per als consellers generals representants dels impositors".
Vint. Se suprimix el paràgraf c) de l'article 34.
Vint-i-u. Se suprimix l'apartat 3 de l'article 36 i l'actual apartat 4 passa a ser l'apartat 3.
Vint-i-dos. L'apartat 1 de l'article 37 adoptarà la redacció següent:
"1. Les deliberacions del Consell d'Administració i de les seues comissions delegades, si és el cas, i dels òrgans de suport, així com els acords adoptats per estos, si ho estimen pertinent, tindran caràcter secret, i es considerarà infracció greu el seu trencament als efectes de la incompatibilitat prevista en el paràgraf a) de l'article 19 d'esta llei i sense perjuí de les responsabilitats d'un altre ordre que puguen procedir".
Vint-i-tres. Els apartats 1 i 2 de l'article 39 adoptaran la redacció següent:
"1. Sense perjuí de la representació que, si és el cas, corresponga als quotapartícips, el nomenament dels membres de la Comissió de Control s'efectuarà per l'Assemblea General entre els components de cada un dels diferents grups de representació que la integren, sempre que no exercisquen la condició de vocals del Consell d'Administració.
Els vocals de la Comissió de Control hauran de posseir els coneixements i l'experiència específics per a l'exercici de les seues funcions.
2. El nombre de membres de la Comissió de Control estarà comprés entre un mínim de 5 i un màxim de 13, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d'estalvis. La seua assignació als diferents grups de representació es farà respectant la proporcionalitat establida entre estos en l'Assemblea General, i no podrà quedar exclòs cap d'ells.
No obstant això, quan la caixa d'estalvis mantinga quotes participatives en circulació, amb dret de representació en els seus òrgans de govern, el límit màxim esmentat podrà ser sobrepassat, sense que, en cap cas la Comissió de Control puga tindre més de 15 vocals. Als efectes de complir el límit anterior, la representació dels interessos col·lectius en la Comissió de Control es disminuirà proporcionalment, si és necessari, per a respectar la representació dels interessos dels quotapartícips".
Vint-i-quatre. Es modifica el paràgraf c) i s'afig un nou paràgraf i) a l'apartat 1 de l'article 42, amb la redacció següent:
"c) Informar a l'Assemblea General i a l'Institut Valencià de Finances sobre la gestió del pressupost corrent de l'obra beneficosocial, sobre el projecte de pressupost aprovat pel Consell d'Administració i sobre l'actuació, si és el cas, de la Comissió d'Obra Social.
i) Si és el cas, les previstes en la disposició addicional divuitena de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, excepte quan les haja assumit un comité d'auditoria creat a este efecte".
Vint-i-cinc. Els apartats 1 i 3 de l'article 43 adoptaran la redacció següent:
"1. El director general o assimilat serà designat pel Consell d'Administració entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a desenvolupar les funcions pròpies d'este càrrec, així com de reconeguda honorabilitat comercial i professional, a què es referix el paràgraf a) de l'article 18 d'esta llei. L'Assemblea General haurà de confirmar el nomenament.
3. El director general cessarà al complir l'edat que establisquen els estatuts".
Vint-i-sis. S'afig una nova secció tercera al capítol V del títol II, la denominació de la qual adoptarà la redacció següent:
"Govern corporatiu".
Vint-i-set. S'afig un nou article 48 bis, que adoptarà la redacció següent:
"Article 48 bis
Les caixes d'estalvis hauran de fer públic amb caràcter anual un informe de govern corporatiu, el contingut mínim del qual del qual serà l'establit per la legislació bàsica de l'Estat. Este informe serà objecte de comunicació a l'Institut Valencià de Finances".
Vint-i-vuit. S'afig un nou article 48 ter, que adoptarà la redacció següent:
"Article 48 ter
1. Qualsevol membre dels òrgans de govern haurà de comunicar a la Comissió de Retribucions i Nomenaments tota situació de conflicte, directe o indirecte, que puga tindre amb els interessos de la caixa i amb el compliment de la seua funció economicosocial.
2. En cas de conflicte, l'afectat per este s'haurà d'abstindre d'intervindre en l'operació de què es tracte".
Vint-i-nou. S'afig un nou capítol VI al títol II, la denominació del qual adoptarà la redacció següent:
"Drets de representació dels quotapartícips".
Trenta. S'afig un nou article 48 quater, que adoptarà la redacció següent:
"Article 48 quater
1. En el cas que una caixa d'estalvis emeta quotes participatives, amb dret de representació en els seus òrgans de govern, els quotapartícips disposaran en l'Assemblea General d'un nombre de vots proporcional al percentatge que suposen les seues quotes participatives sobre el patrimoni net total de la caixa.
2. Els quotapartícips tindran dret a assistir a les assemblees generals que realitze la caixa d'estalvis emissora i a votar per a formar la voluntat necessària per a la vàlida adopció d'acords en els termes previstos en esta llei.
Els estatuts podran exigir la possessió d'un nombre mínim de quotes per a assistir a l'Assemblea General, sense que, en cap cas, el nombre exigit puga ser superior a l'u per mil del total de quotes emeses amb drets de representació que es troben en circulació.
Per a l'exercici del dret d'assistència i de vot en les assemblees generals serà lícita l'agrupació de quotes. Tot quotapartícip que tinga dret d'assistència podrà fer-se representar en l'Assemblea General per mitjà d'una altra persona, encara que esta no siga titular de quotes participatives. Els estatuts podran limitar esta facultat. A estos efectes, s'aplicarà supletòria, mentre no s'opose al que preveu esta llei, la normativa reguladora de la representació dels accionistes en les societats anònimes.
3. Els drets polítics derivats de la subscripció de quotes participatives per entitats públiques computaran als efectes del càlcul dels límits a la representació de les administracions públiques i entitats i corporacions de dret públic, previstos en l'apartat 2 de l'article 24 d'esta llei".
Trenta-un. S'afig un nou article 48 quinquies, que adoptarà la redacció següent:
"Article 48 quinquies
1. Els quotapartícips podran proposar a l'Assemblea General candidats per a ser membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
A estos efectes, amb caràcter simultani a cada emissió, es modificaran els estatuts de la caixa per a incorporar al Consell d'Administració i a la Comissió de Control el nombre de vocals que siga necessari perquè, en la nova composició, el percentatge de vocals proposats pels quotapartícips siga igual al percentatge que el volum de quotes a emetre supose sobre el patrimoni de la caixa.
2. Les quotes que voluntàriament s'agrupen fins a constituir un percentatge del total de quotes emeses en circulació igual o superior al que resulte de dividir el valor total de quotes emeses en circulació pel nombre de vocals del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, respectivament, la proposta del qual correspon als quotapartícips, tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es deduïsquen de la proporció corresponent. En el cas que es faça ús d'esta facultat, els titulars de quotes així agrupades no intervindran en la votació dels restants vocals dels dits òrgans de govern.
3. La designació de vocals del Consell d'Administració i de la Comissió de Control pels quotapartícips podrà recaure sobre quotapartícips o sobre terceres persones. En tot cas, les persones designades hauran de reunir els requisits adequats de professionalitat i honorabilitat, i no se'ls aplicarà el que establixen els paràgrafs b), d) i e) de l'article 19, ni l'article 22 d'esta llei.
4. Als vocals del Consell d'Administració i de la Comissió de Control que representen els drets dels quotapartícips no els afectarà el període màxim d'exercici del càrrec establit en l'apartat 1 de l'article 20 d'esta llei".
Trenta-dos. S'afig un nou article 48 sexies, que adoptarà la redacció següent:
"Article 48 sexies
1. Els quotapartícips tindran dret a impugnar els acords adoptats per l'Assemblea General o pel Consell d'Administració de la caixa en els mateixos termes i condicions que els accionistes respecte dels acords socials de les juntes i de l'òrgan d'administració de la societat anònima de què són socis. A estos efectes, s'aplicarà supletòria, mentre no s'opose al que preveu esta llei, la normativa reguladora de la impugnació d'acords en les societats anònimes.
2. Els titulars de quotes participatives en, almenys, un percentatge del total de quotes emeses en circulació igual o superior al 5% podran sol·licitar de la caixa informacions o aclariments, o formular preguntes per escrit, sobre qualssevol assumptes que siguen del seu interés, i la caixa estarà obligada a facilitar-los-la, llevat que perjudique els interessos de la caixa d'estalvis o el compliment de la seua funció economicosocial".
Trenta-tres. L'apartat 2 de l'article 50 adoptarà la redacció següent:
"2. Les caixes d'estalvis destinaran la totalitat dels excedents que no s'apliquen a reserves, o fons de previsió no imputables a riscos específics, a la dotació d'un fons per a l'obra beneficosocial, sense perjuí de la part dels excedents de lliure disposició que, si és el cas, siga atribuïble als quotapartícips. Este fons tindrà com a finalitat el finançament d'obres, pròpies o en col·laboració, en els camps de la sanitat, la investigació, l'ensenyament, la cultura, els servicis d'assistència social, o altres que tinguen caràcter social.
No obstant això, en el cas de caixes d'estalvis integrades en un sistema institucional de protecció, que comporte un règim de mutualització de resultats, es procurarà que la part que els corresponga en la seua distribució permeta la continuïtat de l'obra social realitzada en el territori de la Comunitat Valenciana".
Trenta-quatre. El paràgraf a) de l'article 59 adoptarà la redacció següent:
"a) La realització dels actes que a continuació es detallen, sense autorització quan esta siga preceptiva, sense observar les condicions bàsiques fixades en esta, o obtindre per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular:
Primer. Començar les seues activitats abans d'estar habilitada la caixa d'estalvis per a això.
Segon. Les operacions previstes en l'apartat 1 de l'article 13 d'esta llei.
Tercer. L'execució d'acords de dissolució i liquidació.
Quart. La distribució d'excedents i pressupost per a l'obra beneficosocial".
Trenta-cinc. L'article 70 adoptarà la redacció següent:
"Article 70
Les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana estaran obligades a trametre a l'Institut Valencià de Finances, en la forma que este determine, qualsevol classe d'informació que se'ls requerisca sobre la seua activitat i gestió, fins i tot l'exercida indirectament a través d'un banc.
Així mateix, en el cas de caixes d'estalvis integrades en un grup consolidable d'entitats de crèdit, que comporte un sistema institucional de protecció, estes hauran de facilitar tota la informació que se'ls sol·licite sobre la situació i evolució del grup esmentat".
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Adaptació d'estatuts i reglaments
1. En el termini màxim de dos mesos comptar des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del desplegament reglamentari d'este decret llei, les caixes d'estalvis hauran de procedir a l'adaptació dels seus estatuts socials i reglaments del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans de govern.
2. Una vegada aprovada la modificació d'estos textos per l'Assemblea General, s'elevarà, en el termini d'un mes, a l'Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa.
Segona. Adaptació dels òrgans de govern
1. En la primera renovació parcial que s'inicie després de l'entrada en vigor del present decret llei, el nombre de representants de cada un dels grups de representació que integren els òrgans de govern de les caixes d'estalvis hauran de quedar determinats de tal forma que s'ajusten als nous percentatges de participació establits en l'article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, i permetre, al mateix temps, la renovació parcial a parts iguals, en tots els grups, en successius processos electorals. A este efecte, en els casos en què siga necessari, es determinaran per sorteig els consellers que veuran acurtada la duració del seu mandat.
2. Mentre no s'haja produït l'adaptació de l'Assemblea General al que preveu el present decret llei, el govern, la representació i l'administració de les caixes d'estalvis seguiran atribuïts els seus òrgans de govern en la seua composició actual, els quals, en conseqüència, adoptaran els acords necessaris per a la deguda execució i compliment de les normes contingudes en el present decret llei.
Tercera. Règim transitori per als càrrecs polítics electes
Els membres dels òrgans de govern que han de cessar en l'exercici del seu càrrec com a conseqüència del que disposa el paràgraf g) de l'article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, ho faran quan concloga el mandat que exercien a la data de 14 de juliol de 2010 i, en tot cas, abans de transcorreguts tres anys des d'esta data, sense que en cap cas siga possible la seua renovació.
Quarta. Còmput total del període de mandat en determinats supòsits
Per al còmput total del període de mandat dels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis es tindran en compte les normes següents:
1. Si s'ha exercit el càrrec abans de la data de 14 de juliol de 2010 i resulta novament elegit en la mateixa caixa, el còmput total del seu mandat no podrà superar en cap cas els dotze anys, tenint-se en compte el temps que haja exercit el càrrec abans. Sense perjuí d'això, en cas de caixes d'estalvis que acorden la seua integració amb altres entitats, o l'exercici indirecte de la seua activitat financera, quant als càrrecs en vigor a la data de 14 de juliol de 2010, podrà superar-se el límit de dotze anys fins al compliment del mandat en curs en la caixa de què es tracte.
2. Si resulta elegit en una caixa resultant d'un procés de fusió, qui haja exercit el càrrec abans de la data de 14 de juliol de 2010 en una de les caixes fusionades, podrà superar el límit de dotze anys computat conforme a la lletra anterior fins el compliment del seu primer mandat en la caixa fusionada. En tot cas, als membres dels òrgans de govern que inicien mandat en les caixes fusionades, se'ls aplicarà el que preveu el paràgraf g) de l'article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.
Cinquena. Règim transitori per als representants del personal
Els membres dels òrgans de govern representants del personal d'una caixa d'estalvis que, a l'entrada en vigor del present decret llei, es trobe immersa en un procés d'integració amb altres entitats, o que l'inicie abans del pròxim procés electoral, podran esgotar el seu mandat encara que hagen deixat de ser empleats de la caixa d'estalvis per la qual van ser designats consellers, per a incorporar-se a una altra entitat del mateix sistema institucional de protecció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queda derogada expressament la disposició addicional primera del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El present decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 30 de desembre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea