diari

DECRET 5/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat [2013/100]

(DOGV núm. 6937 de 07.01.2013) Ref. Base de dades 000103/2013

DECRET 5/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat [2013/100]

ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat
Disposició addicional
Única. Clàusula de no-increment del gasto públic
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Habilitació
Segona. Entrada en vigor
Annex. Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat
Capítol I. Naturalesa i funcions
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
Article 2. Funcions
Capítol II. Organització
Article 3. Òrgans
Article 4. De la Presidència
Article 5. Del Consell de Direcció. Composició
Article 6. Competències del Consell de Direcció
Article 7. Règim jurídic del Consell de Direcció
Article 8. De la Direcció General
Article 9. Del Consell Assessor
Capítol III. Estructura organitzativa
Article 10. Organització
Article 11. Auditoria interna
Capítol IV. Personal
Article 12. Règim jurídic del personal
Article 13. Del personal funcionari que presta servicis en l'entitat

Article 14. Del personal laboral propi de l'entitat
Article 15. Relació de llocs de treball
Article 16. Règim retributiu
Capítol V. Recursos i règim econòmic
Article 17. Recursos econòmics
Article 18. Règim pressupostari
Article 19. Control financer i comptabilitat
Article 20. De la supervisió i control economicofinancer
Capítol VI. Contractació
Article 21. Règim de contractació
Capítol VII. Règim patrimonial
Article 22. Patrimoni propi
Article 23. Béns adscrits


PREÀMBUL

L'article 49.1.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de la cultura.
Dins del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s'han integrat històricament una sèrie d'entitats, societats i fundacions que tenen en comú el desenrotllament de les competències relatives a les arts escèniques, plàstiques i audiovisuals, així com la conservació del patrimoni cultural.
D'esta manera, com a conseqüència de la implementació de la competència en matèria de cultura es va promulgar la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per mitjà de la qual es va crear l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografía i Música, el qual tenia com a objecte la promoció i l'exercici d'activitats en l'àmbit de les arts escèniques, la música i la cinematografia.
Ara bé, la difusió i la gestió de determinats espais culturals de titularitat de la Generalitat va motivar la transformació de l'Institut en distints ens públics, cada un dels quals destinat a l'atenció específica de cada una de les arts.
Així doncs, com a escissió del referit Institut, es va crear per mitjà de la Llei 6/1993 Teatres de la Generalitat; per mitjà de la Llei 2/1998, de 12 de maig, l'Institut Valencià de la Música, i per mitjà de la Llei 5/1998, de 18 de juny, l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. Per la seua banda, en l'àmbit de la conservació i restauració del patrimoni cultural valencià, es va crear l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals per la Llei 5/1999, de 9 d'abril.
Per la seua banda, i derivat de la necessitat d'estendre el desenrotllament i coneixement de les arts en l'àmbit territorial de Castelló i la seua província, amb l'objectiu de dotar-la d'infraestructura cultural i gestionar-la degudament, es va constituir la societat mercantil Projecte Cultural de Castelló SA per mitjà del Decret 203/1997, d'1 de juliol.
Amb la finalitat de la lliure creació i representació de les arts líriques i el seu perfeccionament, es va constituir la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía.
Finalment, a fi de recuperar per mitjà de la conservació en diferents àrees geogràfiques de la Comunitat Valenciana determinats béns d'interés cultural, que són periòdicament exhibits en exposicions que difonen el patrimoni recuperat i incentiven, amb valor de permanència, el turisme cultural de la zona, va ser creada la Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges.
Davant d'esta situació, el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents del Sector Públic Empresarial i Fundacional va establir les bases necessàries per a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficaç, eficient i orientat al compliment dels objectius del Consell, en els seus distints àmbits d'actuació, i a les necessitats de la societat valenciana.

Al maig de 2012, el Consell va aprovar el pla econòmic financer de reequilibri 2012-2014 i el va remetre al Consell de Política Fiscal i Financera. En el dit pla es va anunciar una nova configuració del sector públic empresarial i fundacional, el qual quedarà configurat en sis àrees.
El Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat culmina i aprova el pla estratègic del dit sector, dedicant el capítol I del títol II a les mesures a adoptar en l'àmbit de la cultura, art i oci. A este àmbit s'adscriu l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, resultant de la transformació de l'entitat de dret públic Teatres de la Generalitat i com a conseqüència de l'ampliació de fins de la nova entitat respecte a Teatres de la Generalitat, l'assumpció de les entitats de dret públic Institut Valencià de la Música, Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay i l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, així com l'assumpció de part de les funcions de les dos fundacions abans citades.

Així mateix, es va acordar la incorporació de la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat, representatives del 100 per cent del capital social de la societat Projecte Cultural de Castelló SA, a favor de CulturArts Generalitat. Després d'això, s'haurà de procedir a l'extinció de la mercantil sense liquidació, per mitjà de la cessió global del seu actiu i passiu, que després d'efectuar-se donarà lloc a la posada en marxa de la unitat territorial de CulturArts Generalitat a Castelló.
Per tot això, i de conformitat amb el que preveu la disposició final quinta del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, resulta necessari i procedent l'aprovació del present desplegament reglamentari, aprovat per decret del Consell, en què s'establisca el funcionament de l'entitat de dret públic, adaptant-lo a les funcions, el règim, l'organització i el funcionament que s'hi han fixat pel Decret Llei 7/2012.

En virtut d'això, a proposta conjunta de les persones titulars de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de gener de 2013,
DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat
S'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, el text del qual figura com a annex del present decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Clàusula de no increment del gasto públic
La implementació i el desplegament posterior d'este decret no podrà suposar un increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat. A este efecte i pel que fa al gastos de personal, les adaptacions que puguen realitzar-se, en el marc de la implantació de l'estructura organitzativa de l'entitat, no podran suposar increment de cost en termes homogenis.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d'un rang inferior, s'oposen al que establix el present decret, en especial:
a) Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.
b) Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament i Organització de l'Institut Valencià de la Música.
c) Decret 50/2001, de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.
d) Decret 148/2005, de 21 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
Es faculta les persones titulars de les conselleries competents en matèria de Cultura, Sector Públic Empresarial, Patrimoni i Hisenda per a adoptar les mesures necessàries i dictar totes les disposicions que exigisca l'aplicació i execució d'este decret, en l'àmbit de les seues competències respectives.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 4 de gener de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera d'Educació, Cultura i Esport
Mª JOSÉ CATALÁ VERDET

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
ANNEX.

Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat

CAPÍTOL I
Naturalesa i funcions

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. CulturArts Generalitat és una entitat de dret públic de la Generalitat de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià.
2. CulturArts Generalitat té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i està adscrit a la conselleria amb competències en matèria de cultura.
3. CulturArts Generalitat es regix pel que establix l'article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 1994; en el Decret llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat; en el present reglament de funcionament, i en la resta de normativa específica en matèria de sector públic empresarial, en especial, pel Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.
4. L'entitat ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, amb les excepcions establides en la llei. En tot cas, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.

Article 2. Funcions
1. L'entitat de dret públic CulturArts Generalitat té com a finalitat el desplegament i l'execució de la política cultural de la Generalitat en tot allò que afecta el coneixement, la tutela, el foment, la conservació, la restauració, l'estudi, la investigació i la difusió de les arts escèniques, musicals i plàstiques en totes les seues varietats i els museus en particular, del patrimoni audiovisual i de la cinematografia i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural valencià.
2. Les funcions pròpies de CulturArts Generalitat per al compliment dels seus fins, sense perjuí i amb subjecció, en tot cas, a les funcions atribuïdes a la conselleria amb competències en matèria de cultura, són les següents:
a) La programació, gestió, producció i exhibició de les activitats de naturalesa artística que es desenrotllen en les instal·lacions pròpies de CulturArts Generalitat, així com d'aquells espais que, inclús no sent de la seua titularitat, estigueren davall acords o convenis de cessió.

b) Desenrotllar i fomentar les unitats artístiques estables de titularitat de la Generalitat.
c) Protegir, conservar i promoure l'enriquiment dels béns que integren el patrimoni artístic de CulturArts Generalitat, i la defensa, promoció, localització, adquisició i investigació del patrimoni cultural valencià, com a element bàsic de la nostra cultura i economia, sense perjuí de les competències i potestats administratives que exercix la conselleria amb competències en matèria de cultura.
d) La gestió dels museus de titularitat de la Generalitat que li siguen encomanats per la conselleria amb competències en matèria de cultura.

e) La difusió del coneixement de totes estes arts, fomentant l'assistència dels ciutadans a la seua programació i activitats.
f) Proposar a la conselleria en matèria de Cultura i gestionar, si és el cas, la creació, la investigació, l'estudi i la formació com a mitjans principals de perfeccionament professional de CulturArts Generalitat, així com la difusió i/o publicació dels resultats obtinguts. En particular, la formació de tècnics i personal especialitzat en conservació, restauració, documentació i difusió dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, i l'acreditació de la seua capacitació.

g) Vetlar pel descobriment, la formació i la promoció de jóvens talents en les activitats objecte de les seues competències.
h) L'execució material i supervisió de qualsevol tipus d'operacions de conservació i de restauració i, en general, d'intervencions sobre béns culturals que li siguen encomanats. La realització de diagnosi d'estats de conservació i dotació, així com d'informes sobre el seu interés cultural i de projectes de conservació i restauració d'estos. Tot això, sense perjuí de les competències atribuïdes a la conselleria amb competències en matèria de cultura.
i) La gestió dels arxius corresponents a les funcions que li estan atribuïdes.
j) Prestar assessorament a les entitats i institucions que ho requerisquen, en allò que es referisca a conservació i restauració de béns culturals.
k) Establir relacions de cooperació i col·laboració amb altres institucions, d'àmbit públic o privat, tant nacionals com internacionals.

l) Realitzar totes aquelles actuacions que siguen necessàries i adequades a la consecució dels fins i objectius propis de l'entitat, així com les previstes en la normativa vigent i les que se li puguen atribuir o assignar.

CAPÍTOL II
Organització

Article 3. Òrgans
Els òrgans de CulturArts Generalitat són:
1. La Presidència.
2. El Consell de Direcció.
3. La Direcció General.
4. El Consell Assessor.

Article 4. De la Presidència
1. Exercirà, amb caràcter nat, la Presidència de l'entitat i, al seu torn, del Consell de Direcció, la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de cultura.
2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) Exercir la representació de l'entitat.
b) Exercir l'alta direcció i el govern de l'entitat.
c) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què fóra necessari atorgar-los.
d) Exercir les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.
e) Coordinar les línies generals de funcionament de l'entitat.
f) Convocar, fixar l'orde del dia, presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció i del Consell Assessor.
g) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la persona que ocupe la Secretaria, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o extrems continguts en les actes.
h) Demanar, si ho estima oportú, el parer del Consell de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'entitat i el seu funcionament.

i) La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
j) Resoldre aquelles reclamacions que pogueren plantejar-se en matèria de responsabilitat patrimonial.
k) En general, i de la manera més àmplia possible, exercir totes aquelles atribucions que possibiliten el millor desenrotllament dels fins de l'entitat.
3. En tot cas, correspon a la persona titular de la Presidència l'exercici de les potestats administratives que l'entitat tinga atribuïdes, sense perjuí de les que corresponguen a la persona titular de la Secretaria del Consell del Direcció.
4. En els supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, suplirà el titular de la Presidència la persona que ocupe la Vicepresidència del Consell de Direcció i, si no n'hi ha, el vocal de major edat.
5. La Presidència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions en la Vicepresidència del Consell de Direcció de CulturArts Generalitat.

Article 5. Del Consell de Direcció. Composició
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i control de l'entitat.
2. El Consell de Direcció estarà integrat per:
a) El/la president/a, que recaurà en la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de cultura.
b) El/la vicepresident/a, que serà la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de cultura.
c) Els vocals següents:
1) La persona titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de cultura.
2) La persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura.
3) Un/a representant de la conselleria que tinga les competències en matèria de sector públic empresarial, designat/ada pel seu titular i amb rang mínim de director/a general.
4) Un/a representant de la conselleria que tinga les competències en matèria d'hisenda, designat/ada pel seu titular i amb rang mínim de director/a general.
d) El/la secretari/ària, que serà la persona titular de la Direcció General de l'entitat i s'abstindrà del seu dret de vot en aquells temes en què es valore la seua gestió.
3. A les reunions del Consell de Direcció assistirà, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu però sense vot, un/a representant de l'Advocacia de la Generalitat i, si és el cas, un/a representant amb veu i sense vot que designe la Corporació Pública Empresarial Valenciana. Així mateix, el/la president/a del Consell de Direcció podrà invitar l'auditor intern de l'entitat i qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes a tractar en les reunions del consell a participar-hi, amb veu i sense vot.

Article 6. Competències del Consell de Direcció
Al Consell de Direcció li correspon exercir totes aquelles facultats i poders que, en general, siguen necessaris per al compliment dels seus fins. En particular, se li atribuïxen les competències següents:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'entitat.

b) Aprovar, a proposta de la Direcció General, el pla anual d'activitats de l'entitat, així com les modificacions d'este.
c) Aprovar, a proposta de la Direcció General, i elevar a la seua conselleria d'adscripció l'avantprojecte de pressupost.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l'entitat.
e) Aprovar, a proposta de la Direcció General, l'organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de l'entitat, incloent-hi l'aprovació de les relacions de llocs de treball i el règim de retribució del personal propi de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
f) Determinar anualment, a proposta de la Direcció General, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que han de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés, per a incloure-les en la corresponent oferta d'ocupació pública.
g) L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal propi al servici de l'entitat i les de provisió dels llocs de treball d'esta.
h) L'aprovació, la regulació i el desenrotllament de l'organigrama i de l'organització interna de l'entitat a partir del present reglament.
i) L'aprovació de les propostes de col·laboració publicoprivada que hauran de ser posades en coneixement de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial.
j) Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim consell, així com autoritzar, amb caràcter previ, els contractes laborals d'alta direcció que, si és el cas, haja de subscriure l'entitat.

Article 7. Règim jurídic del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos. La convocatòria la realitzarà el/la president/a, mitjançant qualsevol mitjà de què quede constància de la seua recepció, fent constar l'orde del dia i, almenys, amb tres dies d'antelació, excepte en casos d'urgència apreciada pel/la president/a.
2. La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb, almenys, 24 hores d'antelació, sent necessària que la dita urgència siga ratificada a l'inici de la sessió per majoria dels membres.
El consell es reunirà de forma extraordinària quan el/la president/a ho considere justificat o quan ho demanen, almenys, un terç dels membres.
3. El Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït quan més de la mitat dels membres en exercici estiguen presents o degudament representats en la reunió.
Els membres podran atorgar la seua representació per a les reunions del Consell de Direcció a un altre membre qualsevol d'este òrgan. La representació es farà constar per mitjà d'escrit dirigit al/a la president/a subscrit pel representat i el seu representant.
4. Els acords del Consell de Direcció s'adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats en la reunió. El/la president/a tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats. Els acords del Consell de Direcció es portaran a un llibre d'actes i seran firmats pel/per la president/a i secretari/ària del consell. Les certificacions de les dites actes seran expedides pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a del consell.
No obstant això, els acords relatius a l'article 6.e hauran d'acompanyar-se dels informes previs i preceptius previstos en les lleis anuals de pressupostos.
5. El Consell de Direcció podrà adoptar acords en sessions celebrades per mitjà de dispositius telemàtics bidireccionals, sempre que cap dels membres del consell s'opose a este procediment, disposen de mitjans necessaris per a això i es reconeguen recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta del consell i en la certificació dels acords que s'expedisca. En este cas, la sessió del consell es considerarà única.

6. L'adopció d'acords per correu electrònic o correspondència, o per qualsevol altre mitjà que garantisca l'autenticitat del vot i sense sessió, serà admesa només quan cap membre del consell s'opose a este procediment. La remissió del vot per escrit i l'acceptació podran ser remeses per mitjà de correu electrònic.
7. En tot allò que no està no regulat expressament en el present reglament, serà d'aplicació supletòria allò que s'ha disposat en matèria d'òrgans col·legiats pel capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 8. De la Direcció General
1. Amb plena adequació al que preveu l'article 19 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, l'entitat comptarà amb un/a director/a General, que es contractarà, amb l'acord previ del Consell de Direcció, a proposta del/de la president/a.

2. A la Direcció General li correspon l'exercici de les atribucions següents:
a) La direcció i gestió ordinàries de les activitats de l'entitat.

b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.
c) L'elaboració de la proposta del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'este, així com els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.
d) Proposar al Consell de Direcció els criteris que han de regir el desenrotllament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, de conformitat amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
e) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi d'entitat, tot això sense perjuí del que establix l'apartat j de l'article 6.
f) La direcció del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.
g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels servicis. Així com l'administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.
h) Qualssevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.
3. La Direcció General podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions i haurà d'informar-ne el Consell de Direcció.

Article 9. Del Consell Assessor
1. Depenent del Consell de Direcció, existirà un Consell Assessor com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, encarregat de prestar assessorament en relació amb el conjunt d'accions i polítiques que correspon dur a terme a CulturArts per al compliment dels seus fins.

2. A fi d'atendre l'especialitat dels distints sectors de la cultura que estan representats en l'entitat, el Consell Assessor estarà format per dos seccions:
a) Secció d'arts escèniques i música. Esta secció estarà integrada pel/per la president/a de CulturArts, el/la vicepresident/a del Consell de Direcció, el/la directora/a General, fins a tres persones de la mateixa entitat designades pel/per la president/a, així com tres representants dels dits sectors designats pel president d'entre professionals de reconegut prestigi.
b) Secció d'arts plàstiques, audiovisuals i museus. Esta secció estarà integrada igualment pel/per la president/a de CulturArts, el/la vicepresident/a del Consell de Direcció, el/la firectora/a general, fins a tres persones de la mateixa entitat designades pel/la president/a, així com tres representants dels dits sectors designats pel president d'entre professionals de reconegut prestigi a proposta de les institucions consultives a què es referix l'article 7.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià.
3. En funció de l'activitat de CulturArts sobre la qual es requerisca el parer del Consell Assessor, per part del/de la president/a de l'entitat es convocarà la secció competent en la matèria de les assenyalades en l'apartat anterior.
4. Els membres del Consell Assessor no percebran retribució econòmica ni cap compensació.
5. En aquelles qüestions no previstes en este decret, i sense perjuí del seu possible desplegament reglamentari, el funcionament del Consell Assessor es regirà pel que preveuen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL III
Estructura organitzativa

Article 10. Organització
1. L'entitat es podrà organitzar en subdireccions, aprovades pel Consell de Direcció, a proposta de la persona titular de la Direcció General, d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Així mateix, l'entitat podrà comptar amb unitats territorials de caràcter provincial, almenys en les províncies de Castelló i Alacant, que aproximen la gestió a les singularitats culturals de les dites províncies.
2. La gestió de l'entitat estarà integrada almenys pels diversos servicis i unitats, entre els quals música, teatre i dansa, audiovisual i cinematografia i conservació, restauració i investigació, que aprove el Consell de Direcció, a proposta de la Direcció General.

Article 11. Auditoria interna
De conformitat amb la disposició addicional desena del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, l'entitat comptarà amb un/a auditor/a intern/a, amb les funcions establides en l'article 9 del Decret Llei 1/2011, que exercirà les seues funcions amb independència en el si de l'ens, informant el Consell de Direcció.
Tot el personal de l'entitat estarà obligat a col·laborar amb l'auditor/a intern/a i a subministrar-li tota la informació que li sol·licite. En cas de discrepància amb els seus informes, el/la director/a general elevarà les seues al·legacions al Consell de Direcció.
El/l'auditor/a intern/a dependrà funcionalment de la Corporació Pública Empresarial Valenciana. El pla de treball de l'auditor/a intern/a serà aprovat pel comité d'auditoria de la Corporació Pública Empresarial Valenciana a través del pla anual d'auditoria interna.
CAPÍTOL IV
Personal

Article 12. Règim jurídic del personal
1. L'entitat podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública i es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret administratiu o laboral que se li apliquen.
2. De conformitat amb el que establix l'article 18.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, l'entitat no podrà tindre al seu servici personal eventual.

Article 13. Del personal funcionari que presta servicis en l'entitat

El personal funcionari adscrit a l'entitat es regirà per la normativa en matèria de funció pública. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial, així com les persones que els ocupen i les relacions de llocs de treball, seran gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de funció pública de la Generalitat.

Article 14. Del personal laboral propi de l'entitat
1. El personal laboral propi de l'entitat es regirà pel dret laboral, les normes convencionalment aplicables, la normativa sobre règim econòmic financer del sector públic empresarial, les disposicions de les successives lleis de pressupostos i, a més, li seran aplicables les previsions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la legislació de la funció pública valenciana que així ho disposen expressament.

2. La selecció del personal laboral fix en execució de l'oferta d'ocupació pública anual es realitzarà per mitjà dels sistemes selectius i amb els requisits establits per al dit personal en la normativa en matèria de funció pública. Quan resulte aplicable, la valoració de la fase de concurs serà proporcionada i, en cap cas, la seua puntuació determinarà per si sola el resultat del procediment.
3. La selecció del personal laboral temporal haurà de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, per mitjà de la constitució de borses de treball temporal vinculades al desenrotllament dels procediments selectius a què es referix l'apartat anterior.
4. La contractació del personal laboral fix o temporal s'efectuarà en règim de dret laboral comú, havent de formalitzar-se el contracte per escrit.
5. En el cas del personal laboral temporal, el contracte podrà formalitzar-se en qualsevol de les modalitats de contractació de duració determinada previstes en la legislació aplicable.
6. Sense perjuí de les autoritzacions que es requerisquen de conformitat amb la normativa vigent, i amb caràcter previ a la publicació, haurà de donar-se compte a la Corporació Pública Empresarial Valenciana dels processos selectius i de provisió que es convoquen.

Article 15. Relació de llocs de treball
Anualment, es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació dels llocs de treball de l'entitat.

Article 16. Règim retributiu del personal
1. El personal funcionari que preste servicis en l'entitat se sotmetrà al règim retributiu establit en la normativa vigent en matèria de funció pública i en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

2. El règim retributiu del personal laboral de l'entitat s'ajustarà a les previsions contingudes en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

CAPÍTOL V
Recursos i règim econòmic

Article 17. Recursos econòmics
L'entitat disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment dels seus fins:
1. Les consignacions que anualment s'establisquen amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
2. Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga per l'exercici de les seues activitats.
3. Els productes i les rendes dels béns, drets i valors integrants del seu patrimoni.
4. Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar, després de demanar les autoritzacions que siguen preceptives de conformitat amb la normativa vigent.
5. Les subvencions, herències, llegats, donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats o organismes públics i privats i dels particulars.
6. Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que pogueren correspondre-li d'acord amb la normativa vigent.
7. Qualssevol altres recursos que li pogueren ser atribuïts.

Article 18. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l'entitat s'ajustarà a allò que s'ha establit per a les entitats de dret públic en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. El pressupost de l'entitat haurà de formular-se d'acord amb els principis establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

3. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell de Direcció, serà remés a la conselleria a què estiga adscrita, per a la posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'hisenda, als efectes de la integració en el pressupost de la Generalitat, i això sense perjuí de les competències assignades a la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial.

Article 19. Control financer i comptabilitat
1. El control financer de l'entitat s'efectuarà d'acord amb el que establix el Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny, sense perjuí de la possibilitat que s'adopten les mesures addicionals de control previstes en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i en el Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011 citat.

2. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat.

Article 20. De la supervisió i control economicofinancer
L'entitat se sotmetrà a la supervisió i control economicofinancer previst en la normativa vigent en matèria del sector públic empresarial. A este efecte haurà d'aportar i subministrar tota la documentació i informació que li siga requerida tant per la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial com per la Corporació Pública Empresarial Valenciana.

CAPÍTOL VI
Contractació

Article 21. Règim de contractació
Als efectes previstos en la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic, l'entitat tindrà la consideració d'administració pública, subjectant-se, en conseqüència, els seus contractes a les previsions normatives per a este tipus d'ens.

CAPÍTOL VII
Règim patrimonial

Article 22. Patrimoni propi
L'entitat podrà adquirir béns i drets a títol onerós i gratuït, posseir i arrendar béns i drets de qualsevol classe.
Les competències relatives a l'adquisició a títol onerós de béns immobles, així com per a celebrar contractes en matèria d'arrendament, corresponen a la persona titular de la Presidència de l'entitat, amb l'acord previ del Consell de Direcció. Sense perjuí de les autoritzacions establides en la normativa vigent, haurà de donar-se compte a la Corporació Pública Empresarial Valenciana de la proposta d'acord del Consell de Direcció en què s'autoritzen els esmentats contractes.

Article 23. Béns adscrits
Sense perjuí del que preveu l'esmentat Decret Llei 7/2012, s'adscriuran a l'entitat els béns i drets de la Generalitat necessaris per al desenrotllament de les seues funcions.

linea