diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/250]

(DOGV núm. 7700 de 19.01.2016) Ref. Base de dades 000306/2016

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/250]
Advertida una errada en el text de l’article 111 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (DOCV 7689, 31.12.2015), es procedeix a efectuar la correcció.

Article 111

On diu:
«2. Les sol·licituds a què es refereix el subapartat u.b d’aquest apartat vuitè s’hauran de formular amb una antelació màxima de tres anys a la data d’extinció del títol habilitant o en el cas dels títols habilitants extingits a la data d’entrada en vigor de la modificació d’aquest apartat vuitè de l’article 70 de la Llei 12/2004. En el cas de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini indicat, l’administració queda facultada per a iniciar la fase de concurs d’acord amb el que hi ha previst en el subapartat dos d’aquest apartat vuitè»;

Ha de dir:
«2. Les sol·licituds a què es refereix el subapartat u.b d’aquest apartat vuitè s’hauran de formular amb una antelació màxima de tres anys a la data d’extinció del títol habilitant o en el cas dels títols habilitants extingits a la data d’entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, en el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la modificació d’aquest apartat vuitè de l’article 70 de la Llei 12/2004. En el cas de no presentar-se aquesta sol·licitud en el termini indicat, l’administració queda facultada per a iniciar la fase de concurs d’acord amb el que hi ha previst en el subapartat dos d’aquest apartat vuitè».

linea