diari

DECRET 15/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual es regula el Sistema d'Informació en Salut Pública. [2010/385]

(DOGV núm. 6187 de 19.01.2010) Ref. Base de dades 000400/2010

DECRET 15/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual es regula el Sistema d'Informació en Salut Pública. [2010/385]
PREÀMBUL
Els sistemes d'informació constituïxen un element rellevant en la definició i implementació de qualsevol política pública. Més enllà de l'elaboració per imperatiu legal, l'oportunitat, conveniència i procedència de la disposició que tinguen representen, hui en dia, un paradigma de la gestió pública.
Esta afirmació, que és vàlida per a qualsevol camp de l'acció pública, adquirix una especial significació en l'àmbit sanitari i, de manera particular, en l'àmbit de la salut pública. La disposició d'uns sistemes que garantisquen l'obtenció d'una informació vàlida, suficient i contrastada constituïx el fonament d'una política pública eficaç, eficient i avaluable en matèria de salut pública.
En este sentit cal emmarcar les iniciatives que van conduir, en l'àmbit nacional i autonòmic, respectivament, a la creació de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, mitjançant el Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, i la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, mitjançant el Decret 16/1997, de 28 de gener, del Consell. El fonament d'estes normes es troba en les previsions que conté la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, l'article 8 de la qual definix com a activitat fonamental del sistema sanitari la realització dels estudis epidemiològics necessaris per a orientar amb major eficàcia la prevenció dels riscos per a la salut, i també la planificació i avaluació sanitària.
La Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, com a corol·lari d'este procés normatiu, dedica el títol VII a la informació en salut pública. Este decret, que es dicta com a desplegament de les previsions que conté eixa llei, presta una atenció especial a la protecció i la salvaguarda necessària de la intimitat dels ciutadans en el tractament de la informació que duguen a terme estos sistemes.
La conjunció encertada del dret dels ciutadans a la protecció de la salut i del dret a la protecció de la intimitat, fonamentalment per la via de la protecció de les dades personals, es configura així com la clau de la proposta que, a través d'este decret, el Consell formalitza com a marc regulador de la matèria.
Per a això, es proposa un sistema d'informació en salut pública que combina l'aplicació de les tecnologies de la informació modernes en la conformació i funcionament d'un sistema eficient i útil per als usuaris, amb un respecte escrupolós dels requisits que es desprenen, a manera de garantia, de la normativa sectorial aplicable tant en matèria de protecció de dades personals com de secret estadístic.
En particular, en l'àmbit de la protecció de les dades personals, s'ha pres en consideració especial el que disposen la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l'Autonomia del Pacient i dels Drets i Obligacions en Matèria d'Informació i Documentació Clínica, i la Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana, quant a l'accés a la història clínica dels pacients amb fins epidemiològics i de salut pública.
Esta necessitat de garantir la protecció de les dades personals gestionades pels sistemes d'informació de la Generalitat ja apareixia referit com un dels arguments que van motivar l'aprovació del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell, que regula l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el registre de fitxers informatitzats en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, d'acord amb el qual ha sigut elaborat este decret.
La funcionalitat del sistema d'informació en salut pública ha de ser analitzada des d'una triple perspectiva: la de la legalitat i validesa de les dades incorporades al sistema, la del tractament que se'n faça per a generar informació comparable sobre salut i els determinants de salut a la Comunitat Valenciana, i la d'atendre el compliment de l'obligació legal de difusió d'informació epidemiològica a través de la pròpia plataforma tecnològica que el sistema representa.
Organitzativament, el sistema, com a tal, no implica la creació d'una unitat administrativa addicional a les que ja hi ha en la Generalitat per a l'elaboració i implementació de la política en salut pública. En el marc de les competències que exercix la Conselleria de Sanitat, l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública o EVASP, com a organisme que hi està adscrit, serà l'òrgan de gestió ordinària del sistema.
Els òrgans de col·laboració exerciran un paper fonamental en el funcionament correcte del sistema. La funció que faran consistirà a transmetre la informació que els siga requerida perquè resulte necessària i adequada per al compliment dels fins del sistema.
Junt amb estos òrgans de col·laboració, este decret conté la creació d'un òrgan directiu col·legiat d'avaluació encarregat de vetlar pel funcionament òptim del sistema i per l'acomodament als fins que l'informen.
Este decret conté tres disposicions addicionals d'una certa rellevància. La primera d'elles es referix a la unitat estadística de l'EVASP. Per la seua banda, la segona de les disposicions addicionals té com a objecte la consideració específica de l'Institut Valencià d'Estadística, pel que fa a este decret, com a òrgan de col·laboració.
Finalment, la tercera de les disposicions addicionals establix el règim especial corresponent als casos en què l'aplicació de procediments telemàtics de codificació no resulte possible.
Per tot això, fent ús de les competències que té la Generalitat en matèria de sanitat, d'acord amb el que disposa l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 18.f) i 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 de gener de 2010,
DECRETE
Article 1. Objecte
L'objecte d'este decret és regular, en desplegament del que preveu la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, el funcionament del Sistema d'Informació en Salut Pública de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant, SISP, concebut com un sistema organitzat d'informació sanitària, vigilància i acció en salut pública.
Article 2. Finalitats
1. L'objecte del SISP és generar informació comparable sobre salut i sobre el comportament de la població de la Comunitat Valenciana relacionat amb la salut. Per a això, el SISP ha d'elaborar informes periòdics sobre la situació sanitària en general i ha de generar un flux d'informació i anàlisis i intercanvis de millors pràctiques, tant amb els servicis proveïdors de la prestació assistencial individual com poblacional, en l'àmbit de la salut pública.
2. A través del SISP, la Generalitat complix l'obligació de difondre la informació epidemiològica a tots els nivells del Sistema Nacional de Salut i atén el dret dels ciutadans a la informació epidemiològica.
3. El SISP constituïx un element fonamental en el disseny i desplegament de la política d'investigació biomèdica de la Generalitat a la qual contribuïx, entre altres utilitats, per mitjà del suport que oferix als estudis validats científicament de naturalesa epidemiològica o d'una altra naturalesa, que siguen elaborats en salut pública per a un coneixement millor de la situació de salut de la població de la Comunitat Valenciana.
4. Per a fer estos fins, el SISP fa les funcions previstes en l'article 65 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Principis bàsics
El SISP s'articula sobre els principis bàsics de:
1. Accessibilitat.
2. Disponibilitat.
3. Qualitat de la informació.
4. Protecció de les dades personals.
5. Avaluació contínua.
Article 4. Estructura
1. L'estructura organitzativa del SISP s'articula per mitjà d'òrgans de gestió, òrgans de col·laboració i òrgans d'avaluació.
2. L'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, d'ara en avant EVASP, és l'òrgan de gestió ordinària del SISP.
3. Són òrgans col·laboradors de l'EVASP en la gestió del SISP tots els centres, servicis i establiments sanitaris, i també entitats o organismes no sanitaris, tant públics com privats, ubicats a la Comunitat Valenciana, en la mesura que posseïsquen dades o informació que resulte necessària i adequada per al compliment dels fins del SISP.
4. Es crea la Comissió d'Avaluació del SISP com a òrgan col·legiat i directiu d'avaluació del sistema encarregat de vetlar per tal que el funcionament del sistema se cenyisca als principis bàsics descrits en l'article 3. Per a això, pot dictar instruccions i circulars que incloguen mesures dirigides a millorar l'eficàcia i eficiència del servici prestat pel SISP.
5. El conseller competent en sanitat presidix esta comissió i en designa els membres. Corresponen la vicepresidència primera al titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat i la vicepresidència segona al titular de la Subsecretaria de Sanitat. El director executiu de l'EVASP, que forma part d'esta comissió, hi exercix les funcions de secretari. Mitjançant una resolució del conseller competent en sanitat, se n'ha d'aprovar la seua estructura i el règim de funcionament i d'adopció d'acords. Els titulars dels òrgans directius de la conselleria competent en matèria de sanitat amb comeses i responsabilitats en la prestació dels servicis medicoassistencials previstos en la cartera de servicis del Sistema Sanitari Valencià, i també en el disseny i l'execució de l'ordenació i la investigació sanitària hi ha d'estar presents.
Article 5. Composició
1. El SISP es compon funcionalment de totes les estructures i subsistemes d'informació en salut pública gestionats per l'EVASP, i també els altres sistemes d'informació sanitaris, públics o de gestió pública, que s'acorde integrar-hi, després d'un informe de la Comissió d'Avaluació del SISP, mitjançant una resolució del conseller competent en sanitat.
2. Els sistemes d'informació gestionats per institucions sanitàries privades o altres institucions no sanitàries s'integraran en el SISP en la mesura que així siguen requerits i per mitjà dels instruments que específicament s'habiliten per a això.
Article 6. Exercici de funcions pels òrgans del SISP
1. L'EVASP exercirà les funcions de planificació, organització, direcció, gestió i control del SISP. L'exercici de les funcions que en esta matèria li atribuïx la present norma serà realitzat per les unitats territorials i funcionals de l'EVASP que corresponguen, d'acord amb la seua estructura i organització estatutària.
2. La funció dels òrgans de col·laboració consistirà en la transmissió al SISP de la informació, generada o obtinguda en l'àmbit de les seues competències respectives, que els requerisca l'EVASP perquè resulte necessària i adequada per al compliment dels fins del SISP. Amb esta finalitat, s'han d'arreplegar i tractar dades adequades, pertinents i no excessives, d'interés i rellevància per a la salut pública, i se n'han de demanar només les que siguen necessàries per al compliment de les seues funcions.
3. La participació en el SISP d'estos òrgans de col·laboració, i també de totes les persones físiques que siguen específicament requerides per a això, s'ha de fer d'acord amb els principis establits en l'article 3 d'este decret, en particular el de protecció de les dades personals, i a través del procediment establit en l'article 7.
Article 7. Procediment d'obtenció de dades
1. La informació que conté el SISP s'obté dels subsistemes d'informació en salut pública que hi ha o que es creen, dels òrgans de col·laboració i, també, de totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguen expressament requerides a participar.
2. La transmissió d'informació que continga dades de caràcter personal a l'òrgan de gestió del SISP s'ha de fer per mitjà d'un procediment telemàtic, administrat per l'EVASP, que codifique les dades de caràcter personal per compte dels òrgans de col·laboració, de manera que es garantisquen la confidencialitat de les dades, la qualitat de la informació comunicada, la traçabilitat per motius de salut pública, l'evitació d'assignacions errònies i l'eliminació de duplicats.
3. L'EVASP, en nom i representació de els òrgans de col·laboració, s'encarrega del tractament previ de les dades personals que hagen de ser comunicades pels òrgans de col·laboració del SISP, en compliment del que preveuen la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, i este decret, que la desplega, a fi de garantir que no accedisquen dades de caràcter personal al SISP. Este manament substituïx, amb caràcter general, el contracte de tractament a què al·ludix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.
4. En el disseny i l'aplicació d'este procediment han d'adoptar-se totes les mesures que resulten necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.
5. Llevat que legalment es dispose el contrari, les dades personals que comuniquen els òrgans de col·laboració a l'EVASP no poden ser comunicades, ni tan sols per a conservar-les, a terceres persones distintes del responsable de què es tracte i s'han d'aplicar o utilitzar amb la finalitat exclusiva de garantir el funcionament correcte del SISP.
6. El que disposa este article no s'aplica als casos en què la transmissió de dades es produïsca com a conseqüència de l'adopció per part de les autoritats sanitàries d'alguna de les mesures previstes en l'article 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, ni en els altres en què la transmissió d'informació responga a l'adaptació de qualsevol mesura de caràcter mèdic assistencial.
7. La transmissió d'informació que no continga dades de caràcter personal es fa sense necessitat de dissociació i codificació prèvia.
Article 8. Usuaris del sistema
Els usuaris del SISP s'agrupen en nivells diferents. Cada un d'estos nivells es correspon amb una atribució de responsabilitats i un nivell d'accessos, de la manera següent:
1. Nivell 1: usuaris membres de l'òrgan de gestió amb capacitat d'incorporació de dades al SISP i accés a tota la informació que conté.
2. Nivell 2: usuaris amb capacitat de consulta de la informació que conté el SISP vinculada a l'àmbit d'actuació propi o generada a partir de les dades aportades, una vegada que li ho demane l'òrgan de gestió. En esta categoria s'inclou tant el personal pertanyent a l'òrgan de gestió o de la comissió d'avaluació que no forme part del nivell 1 com el personal pertanyent als òrgans de col·laboració, i també les persones físiques que hagen aportat alguna dada personal al SISP després que se'ls haja demanat. En este últim cas, es pot exigir una identificació i un registre previ que determinarà la capacitat de consulta de les dades del SISP.
3. Nivell 3: ciutadans amb accés públic per mitjans electrònics a la informació agregada generada pel SISP i basada en un sistema d'indicadors.
Article 9. Accés a la informació del SISP
1. L'accés a la informació que conté el SISP per part de les persones o institucions que projecten fer un treball amb finalitat científica d'investigació en salut pública ha de ser autoritzat, després de la instrucció del procediment que reglamentàriament es faça, mitjançant una resolució del director executiu de l'EVASP, que atendrà per a això la finalitat i la justificació de la sol·licitud. La comissió d'avaluació ha de ser informada de les sol·licituds no admeses i desestimades i també de les autoritzacions atorgades.
2. En cap cas, la informació a què s'accedisca ha de contindre dades de caràcter personal ni informació sobre les persones i institucions que hagen facilitat la informació.
3. El sol·licitant de la informació ha d'assumir, en tots els casos, les obligacions següents:
a) No difondre la informació proporcionada a tercers sense l'autorització prèvia de l'EVASP.
b) No utilitzar la informació proporcionada per a fins diferents dels sol·licitats.
c) Eliminar les dades proporcionades una vegada conclosa la investigació.
d) Enviar a l'EVASP una còpia dels treballs, estudis, investigacions, etc., que siguen fruit de l'explotació de la informació a què ha tingut accés i que es vulga difondre públicament en qualsevol mitjà (imprés, informàtic, electrònic, etc.), i també a esmentar-hi de manera explícita la font d'informació utilitzada.
4. L'incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades en este article, o de les que s'incloguen en l'autorització d'accés a la informació, constituïx una causa de revocació de l'autorització.
5. Els òrgans col·laboradors poden sol·licitar la informació que els interesse de la generada pel SISP que siga necessària per a l'exercici de les seues funcions.
Article 10. Obligacions dels usuaris del sistema
Les persones que, fent ús de les seues competències, tinguen accés a la informació que conté el SISP, al marge de les obligacions que s'exigixen a la persona encarregada del tractament de dades personals a què al·ludix l'article 7 d'este decret, queden obligades a mantindre el secret professional i preservar els drets dels ciutadans respecte a la protecció de les seues dades, i han de treballar sempre amb dades codificades.
Article 11. Sistema d'indicadors
L'EVASP ha d'elaborar un sistema d'indicadors de salut pública. Estos indicadors han d'estar basats en les orientacions establides en les estratègies europees i nacionals en matèria d'informació en salut pública, han de ser suficients i adequats i han de complir l'obligació de facilitar la comparació de la situació entre territoris i grups poblacionals, i també de facilitar-ne el seguiment de les tendències temporals.
Article 12. Difusió de la informació del SISP
1. La informació que conté el SISP es difon a través de la plataforma tecnològica que li dona suport. Esta plataforma ha de comprendre diferents accessos segons el perfil de l'usuari, com preveu l'article 8 d'este decret. La difusió s'ha de fer d'acord amb els principis del sistema enunciats en l'article 3 i amb les prescripcions que establix l'article 7.
2. Els ciutadans accedixen a la informació pública del SISP a través d'esta plataforma tecnològica. Pel que fa a esta norma, s'entén per informació pública la informació validada per l'òrgan de gestió del SISP que resulta de l'agregació de les dades objecte de tractament.
Article 13. Procediment d'avaluació
La Comissió d'Avaluació del SISP ha d'elaborar un procediment d'avaluació contínua interna que possibilite, sobre la base dels informes periòdics de seguiment que se li presenten, la revisió permanent del sistema. Una entitat independent ha de dur a terme una avaluació externa anualment. Els resultats de l'avaluació els ha de fer públics l'EVASP, d'acord amb els principis que informen el sistema, a través de la plataforma tecnològica de suport.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Unitat estadística de l'EVASP
Per a complir les obligacions establides en la normativa en matèria de funció pública estadística, l'EVASP ha de disposar d'una unitat que faça funcions fonamentalment estadístiques. En estes funcions ha de rebre les comunicacions que li siguen enviades amb fins exclusivament estadístics. L'activitat per estes funcions queda subjecta als principis que regixen l'activitat estadística pública i la resta de preceptes establits en la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
Segona. Naturalesa d'òrgan de col·laboració de l'Institut Valencià d'Estadística
Pel que fa a este decret, l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) té la consideració d'òrgan de col·laboració del SISP. L'IVE i l'EVASP han d'acordar la manera en què es farà efectiva la participació de l'institut esmentat en el SISP. Esta participació s'ha de basar en el respecte ple dels principis i del marc legal a què es referix la disposició addicional primera d'este decret.
Tercera. Codificació de dades personals a través de processos no telemàtics
En els casos en què l'obtenció de dades prevista en l'article 7 d'este decret no s'instrumente a través de processos telemàtics, la codificació de les dades personals correspon a la unitat administradora d'estos processos.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Exercici provisional de funcions
Les funcions assignades per este decret a l'EVASP les exercix, fins a l'aprovació dels seus estatuts, la direcció general competent en matèria de salut pública.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Correspon al conseller de Sanitat dictar totes les disposicions que resulten necessàries per a garantir l'aplicació eficaç d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Esta norma entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 de gener de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea