diari

DECRET 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana. [2020/344]

(DOGV núm. 8719 de 17.01.2020) Ref. Base de dades 000584/2020

DECRET 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana. [2020/344]
ÍNDEX

Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
Article 2. Definició
Article 3. Compromisos a adquirir pels municipis turístics continguts en el codi ètic del turisme valencià
Article 4. Cooperació interadministrativa
Capítol II. Criteris per al reconeixement de la condició de municipi turístic.
Article 5. Criteris
Article 6. Criteri de població turística
Article 7. Criteri de places d’allotjament turístic i de segona residència
Article 8. Criteri econòmic
Capítol III. Obligacions per al reconeixement de la condició de municipi turístic
Article 9. Obligacions
Article 10. Obligació de subministrament d’informació turística
Article 11. Instrument de planificació turística
Article 12. Obligació respecte dels recursos turístics de primer ordre

Article 13. Governança col·laborativa
Article 14. Subministrament d’informació
Capítol IV. Drets dels municipis turístics
Article 15. Dret d’atenció preferent
Article 16. Dret a finançament específic
Capítol V. Procediment per al reconeixement de municipi turístic

Article 17. Iniciació
Article 18. Ordenació i instrucció
Article 19. Resolució
Capítol VI. Pèrdua de la condició de municipi turístic
Article 20. Causes
Article 21. Procediment
Article 22. Resolució
Disposició addicional primera. Incidència pressupostària
Disposició addicional segona. Avaluació i seguiment de l’aplicació de l’Estatut del Municipi Turístic
Disposició transitòria primera. Municipis turístics declarats segons la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana.
Disposició transitòria segona. Consell Valencià del Turisme
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
Disposició final segona. Entrada en vigor


I

La Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de turisme, en el seu àmbit territorial, en l’article 49.1.12ª de l’Estatut d’Autonomia.
El Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, estableix, en les lletres e i r de l’article 3.1, que sota l’autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada, entre altres, per la Secretaria Autonòmica de Turisme i la Direcció General de Turisme. La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions que atribueix l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política turística, i control i supervisió de l’activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i la persona titular d’aquesta Secretaria Autonòmica és el president o la presidenta de la citada entitat.
II

La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, LTOH), és una norma innovadora que garanteix la sostenibilitat, la qualitat i la competitivitat del model turístic i supera l’estricte concepte de sector turístic i enforteix amb això la denominada economia turística, entesa com les repercussions d’aquesta activitat sobre el conjunt de transversalitats tant d’ordre social com cultural, institucional, territorial i mediambiental.

En aquest context, i prenent en consideració tant els requeriments com les repercussions que l’activitat turística té sobre l’espai físic en què es desenvolupa, la llei té per objecte, entre altres, proporcionar un marc normatiu per a l’acció de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que facilite la preservació i la millora dels recursos turístics i la seua planificació i vertebració territorial.

El llibre II de l’esmentada llei està dedicat al desenvolupament de la competitivitat del sector turístic de la Comunitat Valenciana i orienta les accions cap al desenvolupament d’una oferta turística argumentada en el territori, a través d’actuacions com la prestació de serveis que promoguen un desenvolupament sostenible i responsable, l’impuls de la qualitat de l’oferta, el foment de l’hospitalitat i la participació de la població local, l’accessibilitat integral i l’adequada promoció i comunicació turística de la destinació.
L’esmentada llei atorga al territori de la Comunitat Valenciana la consideració d’actiu turístic i reconeix la naturalesa turística dels seus municipis, la qual cosa implica que, la prestació dels seus serveis ha d’orientar-se a la protecció i el desenvolupament sostenible dels seus recursos, per a la satisfacció de les expectatives de les persones que els gaudeixen. I aquest reconeixement de la naturalesa turística dels municipis de la Comunitat Valenciana necessita la cobertura del departament del Consell competent en matèria de turisme i la regulació detallada del seu règim jurídic, per a la qual cosa la LTOH preveu, a més d’altres instruments de planificació territorial, l’elaboració d’un estatut del municipi turístic que, aprovat per decret del Consell, el desenvolupe. Així va ser posat en coneixement del Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana en la reunió del 29 de juny de 2018, a l’efecte de ser oït.
L’Estatut que s’aprova es configura com una norma en la qual tenen un singular protagonisme la sostenibilitat turística, la intel·ligència en els sistemes de coneixement i gestió, l’hospitalitat, el codi ètic del turisme, la valorització del territori i del paisatge, la rellevància de la cultura, els senyals d’identitat i tradició local, i la cooperació i la participació de les entitats i organitzacions locals en un nou model de governança, tot això amb la finalitat de contribuir a la consecució d’un model de gestió que possibilite un ús més racional del territori, l’increment de la satisfacció de les i dels turistes, una major implicació en el fet turístic de la població local i la participació activa de totes les persones i entitats que tenen un paper actiu en l’àmbit turístic en el creixement econòmic i el desenvolupament social que es deriva de l’activitat turística. I per a això han de desenvolupar-se i concretar-se els conceptes i els instruments bàsics continguts en la llei, tot fent referència a aquells aspectes que més incideixen en la gestió turística des de l’àmbit material d’intervenció de l’administració municipal.


III

El decret s’estructura en 22 articles ordenats en sis capítols, dues disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i dues disposicions finals.
El capítol I conté disposicions generals com l’objecte i la finalitat de l’estatut del Municipi Turístic, la necessària assumpció dels compromisos establits en el codi ètic del turisme valencià, per a gaudir de la condició de municipi turístic, i la necessària cooperació interadministrativa per a l’assoliment d’aquests compromisos. El capítol II regula els criteris per a obtindre la condició de municipi turístic. S’exigirà el compliment dels criteris relatius a la població turística i el nombre de places d’allotjament i de segona residència, i alternativament, almenys un dels recollits en la lletra c de l’apartat 1 de l’article 5. Partint de l’hospitalitat com a marc de referència en l’acció pública turística, el capítol III estableix les obligacions a complir per a obtindre el reconeixement d’aquesta condició i el capítol IV els drets als quals s’accedeix després de la seua obtenció. Finalment, els capítols V i VI regulen el procediment per al reconeixement i la pèrdua de la condició de municipi turístic que, bàsicament, s’ajusta a l’establit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest procediment es preveu la intervenció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (d’ara endavant, FVMP), atesa la importància que la LTOH concedeix a l’administració municipal en la gestió turística.

Finalment, la disposició transitòria primera reserva els drets que integra l’Estatut als municipis que adquirisquen la condició de turístics d’acord amb el que s’estableix en aquest decret.
Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, citada.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, es compleix el mandat establit en la LTOH de la Comunitat Valenciana, regulant de manera detallada els criteris per a accedir a la condició de municipi turístic, així com les obligacions que aquests assumeixen i els drets que els assisteixen.
Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret conté el desenvolupament de les previsions contingudes en la referida llei, i es compleix, al seu torn, el principi de seguretat jurídica en desenvolupar tots els aspectes relacionats amb l’adquisició i la pèrdua de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana. En aplicació del principi de transparència, s’han definit els objectius d’aquesta norma i es garanteix aquesta en totes les actuacions administratives.
Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest decret no comporta cap mena de càrregues administratives innecessàries.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
En virtut de l’anterior, i d’acord amb el que es disposa en l’article 49.1.12ª de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que s’estableix en l’article 29.1 pel qual s’atribueix la potestat reglamentària al Consell, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 10 de gener de 2020,


DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat
1. Aquest decret es dicta en desenvolupament de l’article 29 de la LTOH i té per objecte regular els criteris que han de complir i les obligacions que han d’assumir els municipis per a obtindre i mantindre la consideració de municipi turístic, així com els drets que integren l’Estatut del Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana.
2. La finalitat essencial de l’Estatut del Municipi Turístic és promoure la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, i contribuir d’aquesta manera a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d’hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.

Article 2. Definició
Tindran la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana tots aquells municipis en els quals concórreguen els criteris i es complisquen les obligacions que conduïsquen al seu reconeixement, d’acord amb el que s’estableix en els capítols II i III d’aquest decret.

Article 3. Compromisos a adquirir pels municipis turístics continguts en el codi ètic del turisme valencià
La consideració de municipi turístic comporta l’assumpció dels compromisos recollits en el codi ètic del turisme valencià. D’aquesta forma, tots els municipis turístics es comprometen a:
a) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en què el turisme constituïsca un motor de desenvolupament sostenible, que promoga els drets humans i, especialment, la igualtat de gènere, els drets de la infància, de les persones majors, de les persones amb diversitat funcional o discapacitat, de les persones LGTBI i de les minories ètniques i religioses, així com el desenvolupament del respecte a la diversitat i polítiques de no discriminació per raons de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o cos.
b) Planificar i gestionar l’oferta turística perquè siga capaç d’integrar en la seua activitat la nostra llengua i cultura, així com protegir i valorar el nostre patrimoni artístic, etnològic i paisatgístic, de manera que no conduïsca a la seua desaparició o empobriment.
c) Promoure la formació i la comunicació necessàries perquè les persones i entitats implicades en el desenvolupament turístic coneguen els seus recursos i adquirisquen les competències necessàries per a un acolliment hospitalari de les i dels turistes. D’igual forma es potenciarà que la ciutadania participe, a través d’associacions de veïns i veïnes o de federacions d’aquestes, en el desenvolupament de l’hospitalitat amb les seues accions d’acolliment, respecte i tolerància cap a les i els turistes.
d) Procurar que les polítiques turístiques s’organitzen de manera que contribuïsquen al desenvolupament econòmic sostenible i equitatiu de la població, mitjançant la lluita contra l’estacionalitat i l’establiment de les clàusules socials necessàries per al foment dels valors de l’esmentat codi ètic.
e) Procurar el compliment dels drets fonamentals de les persones assalariades i autònomes del sector turístic i de les activitats connexes, per les seues condicions laborals i salarials, a través de la limitació en tot el que siga possible de l’estacionalitat i la precarietat de la seua ocupació.
f) Respectar el medi ambient i els recursos naturals, i afavorir i incentivar totes les modalitats de desenvolupament turístic que permeten estalviar recursos naturals escassos i valuosos, en particular l’aigua i l’energia, i reduir la producció de residus, fomentant un turisme respectuós amb el nostre patrimoni natural i paisatgístic.
g) Distribuir en el temps i en l’espai els moviments turístics, amb la finalitat de reduir la pressió que exerceix l’activitat turística en el medi ambient i d’augmentar els seus efectes beneficiosos en el sector turístic i en l’economia local, afavorint un turisme que permeta l’accés de la ciutadania a l’oci, als viatges i a les vacances.
h) Procurar la compatibilitat del desenvolupament de les activitats turístiques amb la millora de la qualitat de vida de la població local i el respecte al seu dret de residència, tranquil·litat i descans, i impedir qualsevol conducta que pertorbe la forma de vida tradicional dels pobles i territoris valencians.
i) Dedicar els recursos procedents de la freqüentació dels llocs i monuments d’interés cultural al manteniment, a la protecció, a la millora i a l’enriquiment d’aquest patrimoni.
j) Establir els canals de comunicació necessaris perquè els diferents grups d’interés puguen plantejar millores i alertar de l’incompliment dels valors i normes del codi ètic del turisme valencià, així com de les males pràctiques que observen, establint mecanismes que conduïsquen a la seua progressiva erradicació.

Article 4. Cooperació interadministrativa
L’Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i els municipis turístics cooperaran per a l’assoliment dels compromisos turístics que assumeixen, posaran en marxa les accions comunes que contribuïsquen a això i facilitaran l’exercici de les respectives competències en matèria de turisme.


CAPÍTOL II
Criteris per al reconeixement de la condició
de municipi turístic

Article 5. Criteris
1. Per al reconeixement de la condició de municipi turístic hauran de complir-se, d’acord amb el que s’estableix en els articles següents, els criteris següents:
a) Criteri relatiu a la població turística.
b) Criteri relatiu al nombre de places d’allotjament turístic i de segona residència.
c) A més, amb caràcter alternatiu, s’haurà de complir, almenys, un dels criteris següents:
– Tindre en el seu terme municipal algun recurs turístic de primer ordre d’acord amb el catàleg elaborat en virtut del que s’estableix en el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 24 de la LTOH.
– Acreditar que l’activitat turística representa la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d’aquesta,
2. L’acreditació del compliment d’aquests criteris es realitzarà a través del sistema d’intel·ligència turística previst en l’article 48 de la LTOH, a través de qualsevol altre sistema oficial d’acreditació de dades i, en defecte d’això, a través d’operacions estadístiques específiques realitzades pels municipis sol·licitants que garantisquen la solvència i la qualitat de la informació.
El sistema o sistemes d’acreditació gaudiran de publicitat i podran realitzar-se a partir de la informació estadística que figura en el portal turístic de la Comunitat Valenciana en l’adreça: http://www.turisme.gva.es/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/estadistiquesdeturisme.html?tam=&menu_id=18.

Article 6. Criteri de població turística
1. Es considera, a l’efecte de l’aplicació d’aquest criteri, població turística d’un municipi la integrada pels i per les turistes i les persones visitants, d’acord amb les definicions establides en les lletres r i t de l’article 3 de la LTOH.
2. Es considerarà complit aquest criteri quan la població turística d’un municipi arribe almenys a les 10.000 persones en el període d’un any natural i sempre que, a més, el municipi sol·licitant complisca la condició següent:
a) Per a municipis de fins a 5.000 habitants: acreditar una població turística 10 vegades major que la població resident.
b) Per a municipis entre 5.001 i 50.000 habitants: per als primers 5.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat a i per a la restant població resident en el municipi acreditar una població turística 5 vegades major que la població resident.
c) Per a municipis entre 50.001 i 100.000 habitants: per als primers 5.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat a; per al tram de població resident comprés entre 5.001 i 50.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat b, i per a la restant població resident en el municipi acreditar una població turística 3 vegades major a aquesta.

d) Per a municipis entre 100.001 i 500.000 habitants: per als primers 5.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat a; per al tram de població resident comprés entre 5.001 i 50.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat b; per al tram de població resident comprés entre 50.001 i 100.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat c; i per a la restant població resident en el municipi acreditar una població turística 2 vegades major a aquesta.

e) Per a municipis de més de 500.000 habitants: per als primers 5.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat a; per al tram de població resident comprés entre 5.001 i 50.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat b; per al tram de població resident comprés entre 50.001 i 100.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat c; per al tram de població resident comprés entre 100.001 i 500.000 habitants complir el que s’estableix en l’apartat d, i per a la restant població resident en el municipi acreditar una població turística almenys igual a aquesta.
Es considerarà població resident la població de dret del municipi sol·licitant que així figure en la revisió anual del padró municipal.


Article 7. Criteri de places d’allotjament turístic i de segona residència
Es considerarà complit aquest criteri quan el municipi sol·licitant dispose almenys de 1.000 places d’allotjament reglades a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud.
En el cas que no s’arribe a aquest valor, es considerarà complit aquest criteri quan el municipi sol·licitant dispose almenys de 500 places d’allotjament reglades a 31 de desembre de l’any anterior i aquestes, juntament amb les places en habitatges secundaris, arriben, almenys, a les 1.500 places d’allotjament, segons l’últim cens de població i habitatge disponible. L’Administració estimarà el nombre de places i, per a això, utilitzarà la mitjana de places registrades en la modalitat d’habitatge en el Registre de Turisme.

Article 8. Criteri econòmic
1. Per a considerar complit aquest criteri, el municipi haurà d’acreditar que l’activitat turística representa la base de l’economia municipal o, almenys, una part important d’aquesta.
2. El compliment d’aquest criteri es basarà en dos indicadors econòmics: la generació d’ocupació que suposa l’activitat turística i la influència d’aquesta sobre l’economia municipal.
En el cas d’aquests dos indicadors, s’haurà d’acreditar que aquests almenys igualen els resultats que, per al conjunt de la Comunitat Valenciana, determine l’últim estudi sobre impacte del turisme en l’economia i ocupació regional elaborada pel departament del Consell competent en matèria de turisme.


CAPÍTOL III
Obligacions per al reconeixement de la condició
de municipi turístic

Article 9. Obligacions
1. Per al reconeixement de la condició de municipi turístic, el municipi haurà d’adoptar l’hospitalitat com a marc de referència en l’acció pública turística, així com complir les obligacions següents:
a) Subministrar informació turística veraç i completa.
b) Disposar d’un pla turístic que preveja, entre altres, mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, que haurà de tindre definit un programa de qualificació dels recursos humans vinculats al sector turístic i afins.
c) Identificar, protegir i promocionar els seus recursos turístics de primer ordre.
d) Orientar el municipi cap al concepte de destinació turística intel·ligent fins a la consolidació d’una infraestructura tecnològica d’avantguarda que garantisca el desenvolupament sostenible del territori, accessible per a totes les persones, facilitar la interacció i integració de les persones visitants amb l’entorn i incrementar la satisfacció de l’experiència en la destinació, a més de la millora de la qualitat de vida de les persones residents.
e) Posar en marxa estratègies que reforcen la qualitat en destinació.
f) Col·laborar amb mitjans locals en els plans d’inspecció contra l’intrusisme que desenvolupe la Generalitat.
g) Aprovar i posar en marxa mecanismes per a facilitar la participació efectiva de la ciutadania i de les persones i entitats que intervenen en els àmbits social i econòmic en l’acció pública en matèria de turisme.

2. Les obligacions previstes en aquest article podran ser complides pels municipis mitjançant iniciatives conjuntes o a través de mancomunitats, d’acord amb el règim jurídic establit en la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
3. El departament del Consell amb competències en matèria de turisme promourà el marc incentivador que siga necessari per a fomentar la promoció i el desenvolupament de projectes encaminats al compliment, per part dels municipis, de les obligacions previstes en aquest article.

Article 10. Obligació de subministrament d’informació turística
1. Qualsevol municipi turístic haurà de disposar de mitjans adequats i accessibles per al subministrament d’informació turística veraç i completa. Com a mínim, i en cooperació amb l’administració de la Generalitat, s’hauran d’habilitar punts d’informació en el marc de la xarxa Tourist Info.
2. Els mitjans a través dels quals es complisca aquesta obligació hauran de ser tant físics o presencials com a virtuals, a través del corresponent portal web, que inclourà un enllaç visible i fàcilment accessible a una bústia de suggeriments i queixes, així com disposarà d’un enllaç per a la presentació àgil i eficaç de denúncies d’oferta il·legal, publicitat enganyosa i similars.
3. Les oficines municipals d’informació turística hauran de complir el que s’estableix en l’article 19.2 de la LTOH.

Article 11. Instrument de planificació turística
1. Els municipis turístics hauran d’elaborar, aprovar i executar un pla turístic en el qual es complisquen els principis establits en la LTOH.

2. Entre les determinacions d’aquesta planificació s’hauran d’incloure, com a mínim, les mesures següents:
a) De sostenibilitat, d’accessibilitat integral i inclusives.
b) De millora i reforç de la qualitat dels serveis turístics i de millora de la competitivitat i de l’ocupació.
c) De gestió intel·ligent de la destinació turística.
3. Aquestes mesures podran integrar-se en les determinacions del pla d’ordenació dels recursos turístics (PORT) previst en l’article 27 de la LTOH.
4. Les estratègies sobre destinació turística intel·ligent i sobre qualitat en destinació podran complir-se mitjançant la participació del municipi en programes i iniciatives públiques en aquests àmbits.

Article 12. Obligació respecte dels recursos turístics de primer ordre

1. Els municipis turístics hauran de tindre identificats els seus recursos turístics de primer ordre mitjançant una senyalització adequada i suficient que facilite l’accessibilitat i el coneixement dels diferents recursos i destinacions turístiques. La senyalització turística s’adequarà al que s’estableix en l’article 50 de la LTOH.
2. Els municipis turístics hauran d’adoptar mesures de protecció, sostenibilitat i promoció dels seus recursos turístics de primer ordre. Aquestes mesures podran integrar-se en l’instrument de planificació turística corresponent.

Article 13. Governança col·laborativa
1. Els municipis turístics hauran de disposar d’un òrgan o estructura de participació en l’acció pública turística, integrat per representants de la corporació i de les persones o entitats implicades en els àmbits social i econòmic del sector turístic. Les seues funcions seran les d’emetre informes sobre temes específics del sector, proposar al municipi millores i ser informat en la presa de decisions que afecten directament aquest sector.
2. Els municipis turístics hauran d’establir modalitats de participació efectiva de la ciutadania en l’acció pública turística. En aquest sentit, hauran d’establir sistemes i mitjans telemàtics adequats i accessibles que garantisquen una comunicació directa i àgil entre la ciutadania i l’administració municipal.
3. L’administració de la Generalitat cooperarà amb el municipi turístic per a la consecució de la participació efectiva de la ciutadania en l’acció pública turística, d’acord amb el que s’estableix en l’article 6 de la LTOH.

Article 14. Subministrament d’informació
Els municipis als quals s’haja reconegut la condició de municipi turístic hauran de remetre, anualment, al departament del Consell competent en matèria de turisme, un informe de seguiment sobre el compliment i execució de les obligacions previstes en aquest capítol.CAPÍTOL IV
Drets dels municipis turístics

Article 15. Dret d’atenció preferent
1. Els municipis turístics seran objecte d’atenció preferent en:
a) L’elaboració dels plans i els programes turístics de l’Administració de la Generalitat.
b) Les línies i mesures de foment econòmic establides per l’Administració de la Generalitat.
c) Les activitats de l’administració de la Generalitat dirigides a la promoció interior i exterior del turisme.
d) Les polítiques d’implantació o millora d’infraestructures i serveis que incidisquen especialment en el turisme i siguen impulsades pels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat.
2. Per a la garantia d’aquest dret, l’Administració de la Generalitat consultarà els municipis turístics en l’elaboració de plans i programes turístics, en la projecció d’activitats dirigides a la promoció interior i exterior del turisme, així com en la implantació o millora d’infraestructures i serveis que incidisquen especialment en el turisme.

3. Per a l’efectivitat d’aquest dret, en les línies de foment econòmic establides per l’Administració de la Generalitat, especialment les previstes en l’article 30 de la LTOH, es podran establir línies específiques per als municipis turístics o articular de manera específica la consideració de municipi turístic en les corresponents convocatòries públiques.


Article 16. Dret a finançament específic
1. La consideració de municipi turístic atorga el dret d’accedir a vies de finançament específiques per a compensar l’esforç financer, motivat per l’activitat turística, tant en la prestació de serveis com en inversió en infraestructures.
2. L’esforç financer dels municipis turístics motivat per l’activitat turística podrà ser compensat mitjançant un finançament nominatiu a través del corresponent conveni, d’acord amb els condicionants establits en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. Els municipis turístics tindran consideració específica en el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’articulació de la corresponent línia específica en la seua normativa reguladora.


CAPÍTOL V
Procediment per al reconeixement de municipi turístic

Article 17. Iniciació
1. El procediment per a reconéixer la condició de municipi turístic s’iniciarà a sol·licitud de l’ajuntament interessat i s’ajustarà en totes les seues fases al que disposa la legislació bàsica sobre procediment administratiu comú.
2. La sol·licitud serà formulada per l’ajuntament i remesa al departament del Consell que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme, acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels criteris i de les obligacions regulats en els capítols II i III d’aquest decret.
3. La presentació de la sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics. El departament de la Generalitat que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme tindrà permanentment publicat i actualitzat en la seua pàgina web el model normalitzat de sol·licitud. Per a realitzar la presentació telemàtica s’accedirà al portal de la Generalitat http://www.turisme.gva.es, o bé a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/tramit-generic, i se seleccionarà el servei corresponent.

Article 18. Ordenació i instrucció
1. L’ordenació i instrucció del procediment correspondrà al departament del Consell competent en matèria de turisme, departament que, d’ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades al·legades en la sol·licitud.

2. La condició de municipi turístic es reconeixerà, si escau, després de la verificació de la concurrència de criteris i compliment d’obligacions pel departament del Consell competent en matèria de turisme.

3. En el cas de denegació de la condició de municipi turístic per incompliment de les obligacions previstes en el capítol III, es requerirà informe previ preceptiu i no vinculant de la FVMP, que versarà sobre el grau de compliment d’aquestes obligacions.

Article 19. Resolució
1. La resolució serà adoptada per la persona titular de l’òrgan de l’administració del Consell competent en matèria de turisme, a proposta de la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos. Transcorregut aquest termini s’entendrà estimada la sol·licitud.
3. La resolució per la qual es reconega la condició de municipi turístic, que posarà fi a la via administrativa, serà notificada a l’ajuntament sol·licitant i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4. En el cas de resolució desestimatòria de la sol·licitud, aquesta es notificarà a l’entitat interessada d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


CAPÍTOL VI
Pèrdua de la condició de municipi turístic

Article 20. Causes
Donaran lloc a la pèrdua de la condició de municipi turístic les circumstàncies següents:
a) Desaparició de la concurrència dels criteris obligatoris que van donar lloc al reconeixement de la condició de municipi turístic.
b) Incompliment d’alguna de les obligacions establides en el capítol III d’aquest decret.
c) La renúncia expressa del municipi.

Article 21. Procediment
1. El procediment pel qual es resolga la pèrdua de la condició de municipi turístic, que es tramitarà d’acord amb la legislació bàsica sobre procediment administratiu comú, s’iniciarà d’ofici per resolució de la persona titular de l’òrgan de l’administració del Consell competent en matèria de turisme.
2. L’acord d’iniciació s’haurà d’acompanyar d’un informe motivat de la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme.
3. La resolució d’inici i el contingut de l’informe es posaran en coneixement de l’ajuntament afectat a fi que formule totes les al·legacions que considere procedents.
4. Rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini concedit sense que s’hagen formulat, es traslladarà l’expedient a la FVMP, la qual emetrà un informe preceptiu i no vinculant, que versarà sobre el motiu origen del procediment de revocació. Finalitzat aquest tràmit, s’informarà i donarà audiència el Consell Valencià del Turisme.

Article 22. Resolució
1. La resolució que done lloc a la pèrdua de la condició de municipi turístic serà adoptada per la persona titular del departament del Consell competent en matèria de turisme. Aquesta resolució serà notificada a l’ajuntament i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment, que posarà fi a la via administrativa, serà de sis mesos.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació del que es disposa en aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada al departament competent en matèria de turisme i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’aquest.

Segona. Avaluació i seguiment de l’aplicació de l’Estatut del Municipi Turístic
El departament del Consell competent en matèria de turisme avaluarà anualment l’aplicació d’aquest decret, i proposarà, si escau, les mesures de modificació i millora que considere oportunes. En el seguiment de l’aplicació d’aquest decret se sol·licitarà la col·laboració de la FVMP.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Municipis turístics declarats segons la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana
En cap cas i a cap efecte es podrà entendre que tenen reconeguda la condició de municipi turístic ni gaudir dels drets que integren el seu Estatut regulats en aquest decret els municipis turístics declarats segons el que estableix el títol III de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana, que disposaran del termini de dos anys, comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret, per a acreditar la seua adaptació als criteris i compliment de les obligacions establits en aquest. El transcurs d’aquest termini sense que s’haja procedit a l’esmentada acreditació comportarà la pèrdua de la condició de municipi turístic.


Segona. Consell Valencià del Turisme
Fins que s’aprove el desenvolupament reglamentari del que s’estableix en l’article 9 de la LTOH, referent al Consell Valencià del Turisme, la funció que atribueix l’apartat 4 de l’article 21 d’aquest decret serà exercida pel Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Tercera. Recursos Turístics de Primer Ordre
Fins que s’elabore el catàleg dels recursos turístics de primer ordre previst en l’apartat 3 de l’article 24 de la LTOH, l’acreditació del criteri relatiu a l’existència en el municipi de recursos turístics de primer ordre a què fa referència l’article 5 d’aquest decret, es podrà acreditar mitjançant la justificació de la inclusió d’aquests recursos en algun inventari o catàleg oficial de la Generalitat.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que disposa aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament reglamentari
Es faculta la persona titular de l’òrgan que exercisca les competències en matèria de turisme per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desenvolupament i l’execució d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Alacant, 10 de gener de 2020.

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea