diari

DECRET 23/2010, de 22 de gener, del Consell, pel qual es desplega l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana. [2010/735]

(DOGV núm. 6192 de 26.01.2010) Ref. Base de dades 000694/2010

DECRET 23/2010, de 22 de gener, del Consell, pel qual es desplega l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana. [2010/735]
Preàmbul
La Generalitat té com a prioritat el desplegament d'una política pro família que afavorisca la seua cohesió, protecció i reconeixement en la societat, i també la promoció d'una política de protecció de la infància, garant dels drets dels xiquets i les xiquetes com a persones.
En este sentit es pronuncia l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que en l'article 10.3. assenyala que la Generalitat centrarà primordialment la seua activitat en la defensa integral de la família i en la protecció especial i tutela social del menor. Així mateix, l'article 49.1.27ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx competència exclusiva a la Generalitat en matèria d'institucions públiques de protecció i ajuda a menors i jóvens.
Com establix la Declaració Universal dels Drets Humans, la família és l'element natural i fonamental de la societat, convertint-se així en la institució bàsica de la societat, tant per la importància de les funcions socialitzadores que exercix en la formació i educació de les persones, com pel paper bàsic que juga en les estructures socials, econòmiques i polítiques de la comunitat.
Les polítiques familiars han de tindre un efecte multiplicador sobre el benestar del conjunt de la societat, donada la seua universalitat sobre la població i el seu caràcter integrador. Així, el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral que permeta equilibrar ocupació i forma de vida, una cultura de família, ajudes econòmiques i incentius fiscals, són entre altres els eixos d'una vertebració social i familiar sobre els quals pivota una millor qualitat de vida i de benestar social per al conjunt de la societat.
L'atenció a la infància no es pot deslligar del suport a la família, açò és especialment important enfront de situacions sociofamiliars desfavorides de xiquets, xiquetes i adolescents, ja que el benestar infantil i juvenil és clarament un factor afavoridor d'una societat més justa i equilibrada a què s'aspira. La defensa de l'interés del menor, la seua participació activa en la societat com a subjecte de drets, la seua integració en la comunitat en especial en col·lectius més desfavorits, la protecció enfront d'àmbits i continguts actuals de caràcter informàtic que puguen agredir el seu correcte desplegament, fan convenient les polítiques actives i aportacions de tots els col·lectius socials.
Però una societat que vulga progressar ha de comptar amb tota la capacitat d'aportació dels seus ciutadans i dels col·lectius socials que la conformen, amb la participació activa de les organitzacions públiques, privades i voluntàries i amb la societat civil, que poden aportar valuosíssims coneixements, reivindicant així el protagonisme de tots en la construcció d'una societat amb major benestar.
És per això que la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, va crear en l'article 161 l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana, com a òrgan adscrit a l'òrgan de la Generalitat amb competències en matèria de família i infància, amb l'objecte de crear un espai de diàleg i treball en el marc d'una política de família.
Este òrgan de caràcter col·legiat té com a finalitat fer efectiva la dita participació, contribuir al benestar de la família i la infància i amb això fomentar una cultura de família. En suma, la promoció, protecció i defensa de les famílies i dels xiquets i xiquetes que conviuen en la nostra societat.
Es tracta d'enfortir les capacitats de totes les institucions i agents socials de manera que es formulen i implementen polítiques respecte a les famílies, augmentar el coneixement de les necessitats que hui en dia tenen les famílies i els xiquets i les xiquetes, i fomentar i impulsar els esforços locals i de la iniciativa privada.
Per això en la seua composició s'ha dotat a l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana d'una participació social que comprén tant organismes públics, per a una efectiva política transversal, com als representants de les entitats socials dels col·lectius de famílies i infància.
En conseqüència, el present decret desplega les funcions i ordena la composició i règim de funcionament de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana.
En virtut del que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 22 de gener de 2010,
DECRETE
Article 1. Naturalesa i finalitat de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana
1. L'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació de l'administració de la Generalitat amb funcions d'assessorament, suport i estudi en matèria de família i infància.
2. Té com a finalitat fer efectiva la participació dels agents socials implicats en les qüestions que afecten a la família i a la infància, unint en un fòrum de diàleg l'administració i les entitats, organitzacions i associacions de família i d'atenció al menor, contribuint a la promoció i benestar de la família i la infància i al foment d'una cultura de família i de respecte i garantia dels drets dels xiquets i les xiquetes i a la seua major protecció i inserció.
3. L'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana està adscrit a la conselleria competent en matèria de família i infància.
4. La direcció general competent en matèria de família i infància prestarà el suport administratiu necessari per al funcionament de l'Observatori, i tindrà encomanada la custòdia i arxiu de la documentació.
Article 2. Funcions
L'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana té les funcions següents:
1. L'estudi i la detecció de necessitats i demandes socials de la família i infància en la Comunitat Valenciana.
2. La promoció d'iniciatives que milloren els nivells de prevenció, atenció, protecció i reconeixement de les famílies i de la infància i adolescència en la Comunitat Valenciana.
3. Formular propostes i recomanacions sobre línies estratègiques i prioritats d'actuació en matèria de polítiques familiars i política del menor.
4. Fomentar la protecció econòmica, jurídica i social de la família, com a cèl·lula fonamental de l'educació i nucli del desplegament de la infància i l'adolescència.
5. El seguiment dels plans integrals de la família i infància de la Comunitat Valenciana, de les lleis que en esta matèria estiguen vigents i de les actuacions, procediments i recursos existents per a la seua promoció.
6. Proposar la realització d'estudis, investigacions, informes tècnics i publicacions sobre la situació de la infància i l'adolescència i sobre les famílies i el seu benestar social, i també de l'impacte social i personal de les polítiques i mesures dirigides a la família i al menor.
7. Assessorar i informar en les matèries pròpies d'este òrgan als òrgans competents de l'administració de la Generalitat.
8. Mantindre relacions de cooperació i informació amb altres institucions i òrgans anàlegs d'àmbit estatal, autonòmic, local o, si és el cas, internacional.
9. Recull i anàlisi d'informació en matèria de la família i la infància.
10. Seguiment i avaluació de les polítiques socials que afecten a la família i infància en la Comunitat Valenciana.
11. Elaborar informes sobre la família i la infància en la Comunitat Valenciana, en el quals s'arrepleguen les dades més rellevants.
12. I totes aquelles funcions que expressament li siguen atribuïdes pels òrgans de l'administració de la Generalitat.
Article 3. Composició
1. L'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana està compost pels membres següents:
a) La presidència, que serà exercida per la persona titular de la conselleria competent en matèria de família i infància. En casos d'absència, impossibilitat, malaltia o una altra causa legal, serà substituïda per qui posseïsca la titularitat de la secretaria autonòmica de la conselleria competent en matèria de família.
b) La vicepresidència, que serà exercida per la persona titular de la secretaria autonòmica de la conselleria competent en matèria de família i infància. En casos d'absència, impossibilitat, malaltia o una altra causa legal, serà substituïda per qui posseïsca la titularitat de la direcció general competent en matèria de família.
c) Vocals, en les representacions següents:
1r. Dotze vocals amb rang de director o directora general, en matèria de família i infància, joventut, servicis socials, dona, discapacitat, justícia, educació, sanitat, immigració, ocupació, vivenda i consum.
2n. Les persones que exercisquen la direcció de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de família i infància.
3r. Una persona en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que serà designada per este organisme.
4t. Una persona en representació de les universitats valencianes que forme part dels departaments orientats a l'estudi de matèries amb incidència en la família i en el menor. La representació s'assumirà per antiguitat de les universitats. El rector de la universitat amb més antiguitat designarà el vocal representant, i en cada renovació el rector de la universitat següent en antiguitat nomenarà al següent.
5é. Una persona en representació de la Fiscalia, designada per la persona titular de la Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana.
6é. Dos persones en representació de tots els col·legis professionals següents: advocats, educadors socials, graduats socials, pedagogs i psicopedagogs, psicòlegs, sociòlegs i treballadors socials i assistents socials. La representació s'assumirà per antiguitat dels col·legis professionals. La designació serà realitzada per primera vegada pels dos col·legis professionals amb més antiguitat, i en cada renovació els dos següents col·legis professionals en antiguitat nomenaran els següents representants.
7é. Tres persones en representació de les entitats més representatives del moviment associatiu en defensa de la família, que seran designades pel titular de la conselleria competent en matèria de família entre les de major arrelament i implantació social.
8é. Tres persones en representació de les entitats més representatives en matèria de defensa de protecció i promoció dels drets de la infància, que seran designades pel titular de la conselleria competent en matèria d'infància entre les de major arrelament i implantació social.
d) La secretaria, amb veu i sense vot, que serà exercida per un funcionari o una funcionària de la conselleria competent en matèria de família i infància designat pel titular d'esta.
2. En la designació dels vocals es procurarà que l'Observatori tinga una composició de gènere equilibrada.
3. Tots els òrgans, entitats i associacions membres de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana hauran de tindre implantació o activitat en la Comunitat Valenciana.
4. En els casos d'absència, impossibilitat, malaltia o una altra causa legal, de vocals d'este òrgan, el règim de suplències serà el següent:
a) Els vocals que ho siguen quant a càrrec seu podran ser substituïts per un altre vocal del mateix grup o per un funcionari adscrit a la seua direcció general.
b) Els vocals electes d'este òrgan podran ser substituïts per la persona que designe el mateix òrgan que els haja proposat o designat.
5. Quan l'índole dels assumptes ho requerisca es podrà convocar, per la presidència de l'òrgan, a experts reconeguts i a tècnics en la matèria, que actuaran amb veu i sense vot.
Article 4. Nomenament
El nomenament dels vocals electes de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana que no ho siguen en raó del càrrec s'efectuarà per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de família i infància, a proposta dels òrgans i entitats que els designen.
El temps de permanència dels vocals electes serà de dos anys, renovables per altres dos anys. Transcorregut este període i fins que no es produïsquen nous nomenaments o renovacions, continuaran en la seua respectiva representació, en funcions, que exerciren en plenitud de drets i obligacions.
Article 5. Cessament
1. La persona titular de la conselleria competent en matèria de família i infància acordarà el cessament dels vocals de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana per les causes següents:
a) Renúncia per escrit del vocal titular.
b) A petició de l'entitat o òrgan que va proposar el seu nomenament.
c) Incompliment greu dels seus deures i obligacions com a vocal de l'Observatori.
d) Condemna en virtut de sentència ferma en els supòsits de delicte dolós.
e) Incapacitat declarada en decisió judicial ferma.
2. Els cessaments es formalitzaran per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de família i infància.
Article 6. Funcions de la presidència
La persona titular de la presidència de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana tindrà com a funcions:
1. Posseir la representació màxima de l'Observatori.
2. Dirigir, promoure i coordinar l'actuació de l'Observatori.
3. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries de l'Observatori i fixar l'orde del dia de les sessions tenint en compte les propostes i peticions dels membres, sempre que es realitzen amb una antelació mínima de 72 hores.
4. Presidir les sessions de l'Observatori, dirigir les deliberacions i votacions, moderar els debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
5. Visar les actes i certificats dels acords de l'Observatori.
6. Nomenar i cessar els vocals electes de l'Observatori que no ho siguen per raó del seu càrrec, i també la persona titular de la secretaria d'este òrgan.
7. Exercir quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de president.
Article 7. Funcions de la vicepresidència
La persona titular de la vicepresidència de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana tindrà com a funcions:
1. Posseir la representació de l'Observatori.
2. Portar la supervisió i coordinació funcional dels diferents grups de treball que es constituïsquen per l'Observatori.
3. I exercir aquelles funcions que li siguen delegades o assignades per la persona titular de la presidència de l'Observatori.
Article 8. Funcions dels vocals
Els vocals o les vocals de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana tindrà com a funcions i obligacions:
1. Assistir a les reunions i assegurar en els casos d'impossibilitat la seua suplència.
2. Participar en els debats i exposar la seua opinió.
3. Presidir i impulsar l'activitat del grup de treball la coordinació de la qual li siga assignada.
4. I exercir aquelles funcions que expressament li siguen delegades o assignades per la persona titular de la presidència o la vicepresidència.
Article 9. Funcions de la secretaria
La persona que exercisca la secretaria de l'Observatori de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana tindrà com a funcions:
1. Efectuar les convocatòries de les sessions per orde de la persona titular de la presidència, els actes de comunicació interna de l'Observatori, i també les citacions als membres d'esta i dels que foren convocats d'acord amb el que disposa l'article 3.5 del present decret.
2. Assistir a les sessions i elaborar les seues actes.
3. Entregar, juntament amb la convocatòria de la pròxima sessió i l'orde del dia d'esta, l'acta de la sessió ordinària anterior per a la seua aprovació.
4. Expedir, si és el cas, certificats dels acords adoptats.
5. I realitzar aquelles funcions que expressament li siguen assignades per la persona titular de la presidència o la vicepresidència.
Article 10. Funcionament
1. L'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana funcionarà en ple i en comissió permanent.
2. El Ple estarà format per tots els membres de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana. Es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l'any. La realització de sessions extraordinàries requerirà la prèvia convocatòria de la persona titular de la presidència, bé a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres.
3. La Comissió Permanent estarà formada per la persona titular de la presidència, la persona titular de la vicepresidència i la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de família i infància i per set dels vocals membres del Ple, triats entre i per ells mateixos. Es reunirà com a mínim tres vegades a l'any, i informaran i elevaran al Ple en la seua sessió ordinària dels acords que adopten.
4. Les convocatòries, les sessions, l'adopció d'acords i, en general, el funcionament del Ple i de la Comissió Permanent es regiran pel que s'ha disposat per als òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. Tots els membres de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana tenen dret de vot, excepte la persona titular de la secretaria. El vot no és delegable, i podrà ser només emés pel titular o suplent. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, decidint en cas d'empat el vot de qualitat del president.
6. La participació i activitat dels membres de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana es realitzarà amb caràcter gratuït, sense que procedisca cap tipus d'indemnització.
Article 11. Grups de treball
1. Per a l'exercici de les seues funcions, l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana podrà constituir grups de treball per a assumptes concrets que requerisquen l'estudi de temes específics.
2. Els grups de treball estaran limitats en el seu funcionament pel temps que requerisca l'estudi del tema concret per al qual van ser constituïts.
3. Els grups estaran formats per membres del mateix Observatori i per entitats i persones expertes o tècnics de l'administració competents en la matèria objecte de treball, que seran designats per la presidència d'este òrgan. Un membre de l'Observatori assumirà la coordinació del grup de treball.
4. Cada grup de treball realitzarà un informe que contindrà les conclusions i propostes d'actuació, sent elevat al Ple de l'Observatori, a través de la Comissió Permanent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Tractament confidencial de la informació
Els membres d'Observatori i tot aquell que hi participe està obligat a respectar el dret a la intimitat i el tractament confidencial de la informació i dels fitxers i registres de menors que, si és el cas, puga conéixer a través de l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Constitució de l'Observatori Permanent
En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del present decret haurà de constituir-se l'Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de la persona titular de la conselleria competent en matèria de família i infància
Es faculta el titular de la Conselleria competent en matèria de família i infància perquè dicte totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament, execució i compliment del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 22 de gener de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA

linea