diari

DECRET LLEI 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/626]

(DOGV núm. 8473 de 28.01.2019) Ref. Base de dades 000836/2019

DECRET LLEI 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/626]
PREÀMBUL

La Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2019, va quedar condicionada en el procés d’elaboració pel fet que l’Administració General de l’Estat, per tercer any consecutiu, no havia posat en marxa el procediment d’elaboració dels seus pressupostos.
En aquest context, i pel que es refereix específicament a les qüestions vinculades a les despeses de personal, l’esmentada llei va optar per mantindre les retribucions del personal empleat públic en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2018.
Publicat el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, cal traslladar de forma urgent i immediata els criteris i exigències establits per l’Estat, quant a les polítiques de despeses de personal, a l’àmbit de la Generalitat, per motius de seguretat jurídica. Amb l’objecte d’assegurar l’actualització de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, en el marc de les diferents previsions que en matèria de creixement de retribucions i de massa salarial regula el Reial Decret llei 24/2018.
La necessitat de regularitzar l’increment general de retribucions del personal empleat públic, és el fet habilitant d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 44 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana per a l’adopció d’un decret llei.
En conseqüència, i a l’empara del que preveuen els articles 44, 49 i 50 de l’Estatut d’Autonomia, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 18 de gener de 2019,

DECRETE

Article únic. Modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019
Un. Es dona una nova redacció als apartats 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 28/2018, que queden redactats de la manera següent:
«1. L’any 2019, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Durant l’exercici 2019, les persones jurídiques incloses dins de l’àmbit del present títol:
a) podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius, sempre que no se supere l’increment global fixat en l’apartat anterior
b) no podran convocar o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa o finalitat.»

Dos. Es dona una nova redacció a l’article 29 de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«Amb efectes d’1 de gener de 2019, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol, sotmés a règim administratiu o estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis d’aquest personal experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte als vigents a 31 de desembre de 2018, d’acord amb el que preveu l’article 28.1, i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a d’aquesta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupe, experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018.
El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les retribucions esmentades quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cadascuna d’aquestes pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de la resta de retribucions complementàries experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que disposen els articles 31.1.e, 32 i 40, i les disposicions addicionals vint-i-tres i vint-i-quatre d’aquesta llei.
El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.»

Tres. Es dona una nova redacció als apartats 1, 2 i 3 de l’article 30 de la Llei 28/2018, que queden redactats de la manera següent:
«1. Durant l’exercici 2019 les retribucions del personal a què es refereix aquest article experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que componen el Consell i el nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, en euros i referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 71.761,44
Vicepresidenta o vicepresident 61.131,00
Consellera o conseller 61.131,00
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 61.117,08


3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties següents de sou base, complement de destinació i complement específic, referides a dotze mensualitats:

Sou base
euros C. destinació
euros C. específic
euros
Sotssecretari o sotssecretària 13.155,72 11.552,04 33.681,36
Director o directora general 13.300,20 11.678,88 31.591,92


Les pagues extraordinàries seran dues a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cadascuna d’elles d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.»

Quatre. Es dona una nova redacció a les lletres a, b, c, d, e, f, i i j de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 28/2018, que queden redactades de la manera següent:
«1. De conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, les retribucions a percebre l’any 2019 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del present article, seran les següents:

a) El sou i els triennis, que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix el present article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019:

Grup/Subgrup Grup
Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 14.124,96 543,48
A2 B 12.213,48 443,16
B – 10.676,16 388,92
C1 C 9.170,28 335,40
C2 D 7.632,12 228,24
Agrupacions professionals E 6.985,32 171,84


b) Les pagues extraordinàries, que es percebran conforme al que disposa l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cadascuna d’elles a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup
Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 726,35 27,95
A2 B 742,29 26,93
B – 768,94 28,02
C1 C 660,48 24,14
C2 D 630,21 18,84
Agrupacions professionals E 582,11 14,32


– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.

c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball ocupat, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros
30 12.338,04
29 11.066,64
28 10.601,52
27 10.135,80
26 8.892,48
25 7.889,52
24 7.424,04
23 6.959,28
22 6.493,44
21 6.028,80
20 5.600,16
19 5.314,32
18 5.028,24
17 4.742,16
16 4.456,92
15 4.170,48
14 3.884,88
13 3.598,56
12 3.312,48
11 3.026,40
10 2.740,92
9 2.598,12
8 2.454,60
7 2.311,80
6 2.168,76
5 2.025,84
4 1.811, 52
3 1.597,44
2 1.383,00
1 1.168,80


d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball ocupats pel personal a què es refereix el present article, la quantia anual dels quals experimentarà un increment del 2,25 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018.
El complement específic anual es percebrà en 14 pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual i dues addicionals, del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, sense perjudici del que disposa l’article 40 d’aquesta llei.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei i per les quanties recollides en l’annex IV d’aquesta llei.
f) Durant l’exercici 2019 la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no podrà experimentar un increment superior al 2,25 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018.
El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’autoritza la conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement mencionat, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.

En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria competent en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.»

(…)
«i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2018, i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs el de caràcter general, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença.

A l’efecte de l’absorció prevista en el paràgraf anterior, l’increment de retribucions de caràcter general que s’estableix en aquesta Llei només es computarà en el 50 per cent del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències de competències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’acord amb el que disposa l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, incrementades en un 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018.»


Cinc. Es dona una nova redacció als apartats 2, 3, 4, 5 i 8 de l’article 32 de la Llei 28/2018, que queden redactats de la manera següent:

«2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats a aquest personal, experimentarà un increment del 2,25 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l’article 31.1.h i l’article 40 d’aquesta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinga reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, experimentarà un increment del 2,25 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018.
4. La resta de retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix el present article, igualment experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.
En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical del personal esmentat. La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria de sanitat.

El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no podrà experimentar un increment superior al 2,25 per cent, en termes anuals, respecte a la vigent a 31 de desembre de 2018, en els termes i condicions previstos en l’apartat 1.f de l’article 31 d’aquesta llei.»
(…)
«8. Les retribucions del personal en formació, personal de contingent i zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2018.»

Sis. Es dona una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. Durant l’exercici 2019 les retribucions del personal a què es refereix aquest article experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018.»

Set. Es dona una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol, que s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat 1 de l’article 28, està integrada, a l’efecte d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2018 pel personal esmentat, tenint en compte l’increment anual consolidat de l’1,75 per cent autoritzat per a 2018, amb el límit, per al personal de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties que tenen l’informe favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda per a l’esmentat exercici pressupostari.

Se n’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que haja realitzat la persona empleada.
La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que puga derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats en cada conselleria mitjançant l’increment de la productivitat.»

Huit. Es dona una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. L’any 2019, d’acord amb l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en el Reial decret llei 24/2018.
b) Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix aquest article, experimentaran un increment del 2,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que puguen implantar-se al llarg de l’exercici.»

Nou. Es dona una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. Durant l’exercici 2019, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar un increment global superior al percentatge que, per a l’any 2019, s’establisca amb el caràcter de bàsic per l’Estat, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes anuals i d’homogeneïtat.»

Deu. Es dona una nova redacció a l’apartat 1 de la disposició addicional trenta de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:

«1. Durant 2019 el control intern dels organismes autònoms Institut Valencià d’Investigacions Agràries; Institut Valencià de la Joventut; i Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s’exercirà exclusivament per mitjà de la modalitat d’auditoria pública.»

Onze. Es dona una nova redacció a l’apartat primer de la disposició addicional trenta-set de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. Es modifiquen les quanties del complement específic assignat als llocs de treball del cos de metges forenses adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses d’Alacant, Castelló i València, aprovades per la disposició addicional trenta-quatre de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2014, d’acord amb els imports que es detallen:


Província Càrrec Grup salarial Complement específic anual
València Director NJ302 15.865,20
Subdirector NJ315 13.601,76
Cap de servei NJ361 9.595,08
Cap de secció NJ316 8.923,44
Metge forense NJ329 6.921,84
Alacant i Castelló Director NJ313 15.555,36
Cap de servei NJ364 9.516,84
Cap de secció NJ317 8.845,20
Metge forense NJ333 6.921,84Dotze. Es dona una nova redacció a l’apartat primer de la disposició transitòria sisena de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:
«1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de Justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2018, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova Oficina Judicial, seran les que es detallen a continuació:


Cos Complement autonòmic transitori anual (€)
Gestió processal i administrativa 6.592,80
Tramitació processal i administrativa 6.129,24
Auxili 5.992,56Tretze. Es modifica l’annex III, «Imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents», de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:

Sexenni Import anual Import anual acumulat
Primer 1.307,04 1.307,04
Segon 1.384,32 2.691,36
Tercer 1.583,52 4.274,88
Quart 1.723,68 5.998,56
Cinqué 1.001,88 7.000,44Catorze. Es modifica l’annex IV, «Imports corresponents als sistemes de carrera professional vigents en la Generalitat», de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:

1. Complement de carrera professional

GRUP A1 € / any GRUP A2 € / any
GRAU 1 3.280,76 GRAU 1 2.132,62
GRAU 2 6.561,24 GRAU 2 4.264,96
GRAU 3 9.841,58 GRAU 3 6.397,16
GRAU 4 13.122,20 GRAU 4 8.529,50

GRUP B € / any GRUP C1 € / any
GRAU 1 1.640,38 GRAU 1 1.367,10
GRAU 2 3.280,62 GRAU 2 2.733,92
GRAU 3 4.920,86 GRAU 3 4.100,88
GRAU 4 6.561,10 GRAU 4 5.467,70

GRUP C2 € / any AP € /any
GRAU 1 1.093,82 GRAU 1 820,26
GRAU 2 2.187,22 GRAU 2 1.640,52
GRAU 3 3.280,76 GRAU 3 2.460,64
GRAU 4 4.374,30 GRAU 4 3.280,762. Complement de desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries

GRUP A1 € / any GRUP A2 € / any
GRAU 1 3.216,34 GRAU 1 2.090,69
GRAU 2 6.432,55 GRAU 2 4.181,13
GRAU 3 9.648,64 GRAU 3 6.271,69
GRAU 4 12.864,85 GRAU 4 8.362,13
GRUP B € / any GRUP C1 € / any
GRAU 1 1.608,17 GRAU 1 1.340,25
GRAU 2 3.216,27 GRAU 2 2.680,38
GRAU 3 4.824,32 GRAU 3 4.020,39
GRAU 4 6.432,42 GRAU 4 5.360,27

GRUP C2 € / any AP € / any
GRAU 1 1.072,15 GRAU 1 804,18
GRAU 2 2.144,31 GRAU 2 1.608,23
GRAU 3 3.216,34 GRAU 3 2.412,28
GRAU 4 4.288,37 GRAU 4 3.216,34Quinze. Es modifica l’annex VI «Component singular del complement específic del càrrec Inspecció educativa any 2019», de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:

Denominació del lloc Import anual (€)
Inspector general d’Educació 6.944,88
Inspector cap territorial 5.208,48
Inspector adscrit a Inspecció General 4.108,80
Inspector secretaria territorial 4.108,80
Inspector coordinador territorial 4.108,80Setze. Es modifica l’annex VII, «Imports corresponents al component específic per festivitat, nocturnitat i treball per torns del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms que en depenen», de la Llei 28/2018, que queda redactat de la manera següent:

FESTIVITAT NOCTURNITAT TREBALL
PER TORNS
Grup Import mòdul
8 hores (€) Grup Import
mòdul
8 hores (€) Grup Import
per un mes (€)
A 52,87 A 46,45 A 89,85
B 39,97 B 37,80 B 69,94
C 35,00 C 31,14 C 49,97
D 29,97 D 26,88 D 29,97
E 29,97 E 26,88 E 29,97
a partir del
8é mòdul (€) 22,29DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. De les transferències a les universitats
S’autoritza les conselleries competents en matèria d’hisenda i educació perquè adopten les mesures necessàries perquè l’increment anual del 2,25 per cent de les retribucions previst en aquest decret llei, tinga el seu corresponent reflex en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Segona. Dels centres concertats
1. A les quanties, relatives a salaris i costos socials, recollides en l’annex I, «Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats», de la Llei 28/2018, els serà aplicable, amb efectes 1 de gener de 2019, l’increment retributiu previst en l’apartat 1 de l’article 28.
2. Addicionalment al que preveu l’apartat anterior, a les quanties relatives a salaris i costos socials, degudament actualitzades d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, recollides en l’annex I, «Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats» de la Llei 28/2018, els serà aplicable l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB que, d’acord amb la disposició addicional tercera, s’aplique, si és el cas, al personal del sector públic de la Generalitat.
3. S’autoritza les conselleries competents en matèria d’hisenda i d’educació perquè adopten les mesures necessàries perquè els increments anuals esmentats, tinguen el seu corresponent reflex en l’àmbit del personal docent dels centres concertats.
4. D’acord amb el que preveu l’apartat segon de la disposició addicional tercera, s’autoritza el Consell perquè, mitjançant un acord, ordene la publicació de l’annex I, «Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats» degudament actualitzat conforme amb els criteris d’aquesta disposició addicional.


Tercera. De l’increment salarial addicional
1. D’acord amb el que disposa l’article 3.Dos del Reial decret llei 24/2018, si l’increment del producte interior brut (PIB) a preus constants en 2018 arriba al 2,5 per cent o el supera, s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial a les retribucions del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del títol III, «Despeses de personal», de la vigent Llei de pressupostos de la Generalitat.

Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’haja produït sobre el 2,5 per cent esmentat, de manera que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,30 %
PIB igual a 2,2: 2,35 %
PIB igual a 2,3: 2,40 %
PIB igual a 2,4: 2,45 %
2. A aquest efecte, si es produeix l’increment esmentat del PIB, s’autoritza el Consell, perquè mitjançant un acord, ordene la publicació de totes les taules retributives previstes en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, degudament actualitzades, una vegada comunicat l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprove l’aplicació del increment salarial addicional.

Quarta. De l’increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial
1. D’acord amb el que disposa l’article 3.Dos del Reial decret llei 24/2018, s’aprova un increment addicional de fins a un 0,25 per cent de la massa salarial.
2. A aquest efecte, s’autoritza el Consell perquè, prèvia negociació col·lectiva, mitjançant un acord distribuïsca l’increment del 0,25 per cent de massa salarial.
3. Aquesta distribució haurà d’ajustar-se tant als criteris establits a aquest efecte en la legislació bàsica per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, així com als que determine el mateix acord, entre els quals s’inclouran preferentment:
a) els vinculats a la desaparició de la bretxa salarial en aquells sectors especialment feminitzats,
b) els vinculats a la disparitat de condicions laborals derivades de la coexistència de diferents convenis col·lectius,
c) els vinculats a les necessitats del transport col·lectiu.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta el Consell per a adoptar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 18 de gener de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea