diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/803]

(DOGV núm. 7714 de 08.02.2016) Ref. Base de dades 000904/2016

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/803]
Advertides diverses errades en el text de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (DOCV 7689, 31.12.2015), cal efectuar les correccions següents:

En l’article 106, apartat 2:

En la versió en castellà
On diu:
«2. En las concesiones o autorizaciones otorgadas en ayuntamientos relativas a espacios sitos en su término municipal, el tipo a aplicar únicamente será el previsto en el artículo 67, siempre que se den las siguientes circunstancias:»

Ha de dir:
«2. En las concesiones o autorizaciones otorgadas a ayuntamientos relativas a espacios sitos en su término municipal, el tipo a aplicar únicamente será el previsto en el artículo 67, siempre que se den las circunstancias siguientes:».

En l’article 111, apartat vuitè U.1.b, segon paràgraf:

On diu:
«Les sol·licituds a què es refereix el subapartat U.b d’aquest apartat vuitè només podran tenir per objecte continuar l’explicació de les dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives del port on es troben ubicats els clubs nàutics sense fins lucratius i un altre d’esportiu sense fins lucratius, o l’administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga. L’atorgament de concessions per a les instal·lacions nauticoesportives no explotades a l’entrada en vigor d’aquesta llei per un club nàutic sense fins lucratius o un altre d’esportiu sense fins lucratius o una administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga, s’atorgaran per concurs que es regirà pel que hi ha disposat en els subapartats dos i tres d’aquest apartat vuitè»;


Ha de dir:
«Les sol·licituds a què es refereix el subapartat U.1.b d’aquest apartat vuitè només podran tenir per objecte continuar l’explotació de les dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives del port on es troben ubicats els clubs nàutics sense fins lucratius o un altre d’esportiu sense fins lucratius, o l’administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga. L’atorgament de concessions per a les instal·lacions nauticoesportives no explotades a l’entrada en vigor d’aquesta llei per un club nàutic sense fins lucratius o un altre d’esportiu sense fins lucratius o una administració pública o entitat de dret públic o privat que en depenga, s’atorgaran per concurs que es regirà pel que hi ha disposat en els subapartats dos i tres d’aquest apartat vuitè».

linea