diari

DECRET 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística. [2020/683]

(DOGV núm. 8728 de 29.01.2020) Ref. Base de dades 000912/2020

DECRET 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística. [2020/683]
ÍNDEX

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Òrgans per a la coordinació de l’acció turística
Article 3. Organisme públic per a la gestió de la política turística
Article 4. Principi de paritat
Article 5. Funcionament dels òrgans de coordinació i col·legiats

TÍTOL I. ÒRGANS PER A LA COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ TURÍSTICA
CAPÍTOL I. El Consell Valencià del Turisme
Article 6. Naturalesa i adscripció del Consell Valencià del Turisme

Article 7. Funcions
Article 8. Composició
Article 9. Funcionament
Article 10. Comissions i grups de treball
CAPÍTOL II. Comissió Interdepartamental de Turisme
Article 11. Naturalesa i adscripció de la Comissió Interdepartamental de Turisme
Article 12. Funcions
Article 13. Composició
Article 14. Funcionament
CAPÍTOL III. El Comité d’Ètica del Turisme
Article 15. Naturalesa i adscripció del Comité d’Ètica del Turisme
Article 16. Funcions
Article 17. Composició
Article 18. Funcionament
TÍTOL II. ORGANISME PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
CAPÍTOL I. Naturalesa, objecte i funcions
Article 19. Naturalesa
Article 20. Objecte
Article 21. Funcions
CAPÍTOL II. Òrgans de Turisme Comunitat Valenciana
Article 22. Estructura de Turisme Comunitat Valenciana
Article 23. Del Comité Estratègic de Gestió
Article 24. Funcions
Article 25. Composició
Article 26. Règim de funcionament
Article 27. Del Comité de Direcció
Article 28. Funcions
Article 29. Composició
Article 30. Règim de funcionament
Article 31. De la Presidència
Article 32. De la Vicepresidència
Article 33. De la Direcció
Article 34. De la Secretaria General
CAPÍTOL III. Organització administrativa
Article 35. De l’organització de Turisme Comunitat Valenciana
CAPÍTOL IV. Personal
Article 36. Del personal laboral propi de Turisme Comunitat Valenciana
Article 37. Del personal funcionari de Turisme Comunitat Valenciana
CAPÍTOL V. Règim economicofinancer i pressupostari
Article 38. Del règim economicofinancer
Article 39. Del règim pressupostari
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Incidència pressupostària
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. Règim transitori de les unitats i llocs de treball de nivell administratiu
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Derogació normativa
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Habilitació per al desplegament
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Entrada en vigor

La Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de turisme en el seu àmbit territorial en l’article 49.1.12a de l’Estatut d’Autonomia.
El Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat estipula, en l’article 19, que la Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions que li atribueix l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política turística i control i supervisió de l’activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i és la persona titular d’aquesta secretaria autonòmica el president o la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana. De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme, que exercirà les competències previstes en l’article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l’activitat i el funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l’àmbit inspector i sancionador de l’activitat turística.
La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, Llei 15/2018) és una norma innovadora que garanteix la sostenibilitat, la qualitat i la competitivitat del model turístic, supera l’estricte concepte de sector turístic i enforteix amb això la denominada economia turística, entesa com les repercussions d’aquesta activitat sobre el conjunt de transversalitats tant d’ordre social com cultural, institucional, territorial i mediambiental; una norma en la qual qüestions com la intel·ligència en els sistemes de coneixement i gestió, l’hospitalitat, el codi ètic del turisme, les conseqüències del canvi climàtic, els nous models empresarials, la valorització del territori i del paisatge, la rellevància de la cultura, els senyals d’identitat i la tradició local, la cooperació i la participació de les persones i de les entitats implicades en l’àmbit local en un nou model de governança, o l’ús de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials, compten amb un singular protagonisme, tot fomentant un producte diversificat i diferencial; i facilita el trànsit cap a un canvi de mentalitat sobre el turisme i el seu model de gestió, model concebut per a possibilitar un ús racional del territori, una major satisfacció de les persones visitants, una major implicació de la població local i l’increment de la riquesa per a la Comunitat Valenciana, provinent del sector que més contribueix al producte interior brut i a l’ocupació.

En aquest context, la nova llei té com a objecte, entre d’altres, adaptar la normativa existent a la realitat actual; definir la planificació turística a curt i mitjà termini, i abordar qüestions complexes com la governança, les competències en la gestió i la introducció de referències al codi ètic del turisme.
Un adequat desplegament i materialització de les previsions que contempla la llei requereixen una gestió col·laborativa que ordene les accions de l’administració turística, dirigides a afavorir la competitivitat del sector i la satisfacció de les persones usuàries dels serveis turístics que només és possible des de la participació en l’acció pública, tant de les i dels agents professionals i de les persones qui resideixen a la Comunitat Valenciana com d’aquelles persones que la visiten. Per això, s’ha de comptar amb una governança dirigida a facilitar les vies d’accés a l’administració turística valenciana, tant potenciant les existents com habilitant-ne de noves, incloent-hi la incorporació de tots els grups d’interés en els òrgans col·legiats consultius i d’assessorament del Consell en matèria de turisme. En aquest terreny cobra especial importància la participació ciutadana que contribuïsca a orientar les actuacions dirigides a preservar el benestar de les comunitats receptores de turistes, a la finalitat de les quals també es dirigeixen una sèrie d’obligacions bàsiques per a les persones usuàries dels serveis turístics, vinculades a l’ètica del turisme.
Alhora, és imprescindible que aquesta gestió col·laborativa assegure la comunicació, la col·laboració i la coordinació en les actuacions que duen a terme les diferents administracions públiques competents en matèria de turisme per a potenciar l’eficiència, l’eficàcia, la diversitat i l’economia en les actuacions públiques en l’àmbit del turisme.
El llibre I de la Llei 15/2018, està dedicat a la gestió col·laborativa i coresponsable, entesa com els principis i les finalitats que determinen la política de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana sobre les diferents persones i entitats que intervenen en el turisme, així com les actuacions en què es materialitzen.
Concretament, el títol I del llibre I de la Llei 15/2018 es dedica a la governança turística, i conté els compromisos als quals han d’ajustar-se les actuacions de l’administració turística valenciana, que requereixen una eficaç materialització en àmbits com la qualitat, la millora de la competitivitat, la sostenibilitat, l’hospitalitat, l’agilitat administrativa i la participació. Aquests compromisos són recollits en els capítols I i II de la llei, mentre que el capítol III recull els diferents òrgans per a la coordinació de l’acció turística, i el capítol IV, el canvi de denominació de l’actual Agència Valenciana del Turisme, el desplegament de la qual queda pendent de les elaboracions reglamentàries corresponents.

En aquest context, aquest decret s’aborda amb la finalitat d’establir, d’una banda, la composició, l’organització i les funcions dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística; i, d’una altra, la naturalesa i l’estructura de l’organisme públic per a la gestió de la política turística, Turisme Comunitat Valenciana.
En el cas dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística, se’n desenvolupen les funcions, la composició, l’organització i el funcionament, aspectes que han de ser objecte d’un procediment i d’un desplegament reglamentari amb igual estructura i que han de gaudir d’una mateixa configuració.
En el cas de l’organisme públic Turisme Comunitat Valenciana, el seu objecte, l’organització, el règim jurídic, les facultats i el funcionament dels seus òrgans, així com la resta de funcions dels òrgans de l’entitat, serà conforme amb el que es disposa en el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i subvencions (d’ara endavant, Llei 1/2015).
El decret s’estructura en trenta-nou articles, ordenats en tres títols, incloent-hi el preliminar, completats amb una disposició addicional, una de transitòria, una de derogatòria i dues de finals. El títol preliminar conté les disposicions generals, mentre que el títol I es dedica als òrgans per a la coordinació de l’acció turística, i el títol II a l’organisme públic per a la gestió de la política turística.
Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, es compleix el mandat establit en la Llei 15/2018, i es regula de manera detallada els òrgans per a la coordinació del turisme i l’organisme públic Turisme Comunitat Valenciana.
Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret conté el desplegament de les previsions contingudes en la mencionada Llei 15/2018, i es compleix, al seu torn, el principi de seguretat jurídica pel fet de desenvolupar tots els aspectes relacionats amb els òrgans per a la coordinació de l’acció turística i l’organisme públic, per a la gestió de la política turística de la Comunitat Valenciana. En aplicació del principi de transparència, s’han definit els objectius d’aquesta norma, transparència que es garanteix en totes les actuacions administratives.
Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest decret no comporta cap mena de càrregues administratives innecessàries.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
En virtut de l’anterior, i d’acord amb el que es disposa en l’article 49.1.12a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que s’estableix en l’article 29.1, pel qual s’atribueix la potestat reglamentària al Consell, a proposta del president de la Generalitat, conforme el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 17 de gener de 2019,


DECRETE

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la regulació de la composició i el règim d’elecció de membres, l’organització i el funcionament dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística i la composició, l’organització, el règim jurídic, les facultats i el funcionament de l’organisme públic per a la gestió de la política turística, previstos en els articles 9 a 13 de la Llei 15/2018.

Article 2. Òrgans per a la coordinació de l’acció turística
Són òrgans per a la coordinació de l’acció turística: el Consell Valencià del Turisme, la Comissió Interdepartamental de Turisme i el Comité d’Ètica del Turisme.

Article 3. Organisme públic per a la gestió de la política turística
Turisme Comunitat Valenciana, adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme, és l’ens públic de la Generalitat al qual li correspon el foment i l’execució de la política turística de la Comunitat Valenciana.

Article 4. Principi de paritat
En el nomenament de les persones integrants dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística i dels òrgans col·legiats de Turisme Comunitat Valenciana s’observarà el principi de paritat entre homes i dones, d’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre homes i dones, i en l’article 16 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Article 5. Funcionament dels òrgans col·legiats
En tot allò no regulat en aquest decret respecte dels òrgans col·legiats, serà aplicable el que es preveu en els articles 15 a 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.TÍTOL I
ÒRGANS PER A LA COORDINACIÓ
DE L’ACCIÓ TURÍSTICA

CAPÍTOL I
El Consell Valencià del Turisme

Article 6. Naturalesa i adscripció del Consell Valencià del Turisme
1. El Consell Valencià del Turisme és l’òrgan col·legiat superior de consulta i assessorament del Consell en matèria de turisme.
2. El Consell Valencià del Turisme s’adscriu al departament del Consell de la Generalitat amb competències en matèria de turisme, amb les funcions, la composició i el règim de funcionament establits en aquest decret.

Article 7. Funcions
Corresponen al Consell Valencià del Turisme, les funcions següents:

a) Informar sobre aspectes concrets del turisme de la Comunitat Valenciana i valorar el coneixement existent sobre aquest, per a la qual cosa es podrà sol·licitar documentació a altres entitats, així com sol·licitar assistència tècnica especialitzada.
b) Conéixer la planificació turística i formular totes les propostes que considere adequades per a contribuir al foment, la promoció, la competitivitat i el desenvolupament del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
c) Conéixer els projectes de les disposicions normatives de caràcter general, referides a l’ordenament turístic.
d) Elaborar estudis, informes i dictàmens sobre les qüestions que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a la seua consulta, a sol·licitud del Consell o dels seus membres.
e) Incidir en la formació d’una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme, i que el turisme pot contribuir de manera decisiva al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana.
f) Vetlar per la millor imatge turística de la Comunitat Valenciana.
g) Buscar en les seues actuacions l’equilibri entre els drets de les usuàries i els usuaris turístics, i els drets de les veïnes i els veïns residents al territori.
h) Elaborar un informe anual sobre les reunions mantingudes i les activitats desenvolupades pel Consell Valencià del Turisme.
i) Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb el seu àmbit d’actuació, o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, així com les que li encomane el Consell, i les que li deleguen els òrgans amb competència en la matèria.

Article 8. Composició
1. El Consell Valencià del Turisme està compost per les persones següents:
a) Presidència: la persona que ostente la Presidència de la Generalitat.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica a la qual corresponguen les funcions en matèria de turisme.
c) La persona titular de la sotssecretaria del departament del Consell amb competències en matèria de turisme.
d) La persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme.
e) La persona titular de la Secretaria General de Turisme Comunitat Valenciana.
f) Les persones titulars de les presidències de les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València.
g) Deu persones titulars de l’alcaldia de municipis turístics de la Comunitat Valenciana, designades per la persona titular de la presidència del Consell Valencià de Turisme, oïda la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
h) Tres persones proposades pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
i) Deu persones representants de les organitzacions empresarials del sector turístic més representatives, distribuïdes territorialment de la forma següent: tres per la província de Castelló, tres per la província de València, dues per la província d’Alacant, i dues pertanyents a organitzacions turístiques de Benidorm.
j) Dues persones representants de les centrals sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
k) Dues persones representants d’associacions de persones consumidores i usuàries.
l) Dues persones representants d’associacions de desenvolupament local.
m) Dues persones representants d’entitats no lucratives amb finalitats de conservació del patrimoni cultural i natural.
n) Dues persones representants d’associacions veïnals.
o) Fins a deu persones, de lliure designació del president del Consell Valencià de Turisme, entre persones de reconegut prestigi en matèria turística.
2. El nomenament i el cessament de les persones representants a què es refereixen les lletres de la h a la n de l’apartat anterior, correspondrà a la persona titular de la presidència del Consell Valencià del Turisme, a proposta, si escau, dels respectius sectors, organitzacions i institucions que representen.
3. La Presidència del Consell Valencià del Turisme designarà, del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, un secretari o una secretària, amb veu i sense vot.
4. Per a un coneixement més gran dels temes que calga tractar, a les reunions del Consell Valencià del Turisme podran assistir, amb la convocatòria prèvia de la Presidència, persones empleades públiques de la Generalitat, persones expertes o aquelles altres que el mateix òrgan col·legiat propose, que hi tindran veu, però no vot.

Article 9. Funcionament
1. El Consell Valencià del Turisme es reunirà, almenys, dues vegades a l’any en sessió ordinària, i, en sessió extraordinària, quan la importància dels assumptes que calga tractar ho requerisca, per convocatòria de la presidència, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç de les persones que l’integren.
2. Els acords del Consell Valencià del Turisme s’adoptaran per majoria simple de les persones presents en la reunió que en siguen membres. El president o la presidenta, o, en la seua absència, la persona titular de la Vicepresidència, tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats, si escau.
3. El Consell Valencià del Turisme podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern, per a exercir millor les seues atribucions.
4. El càrrec de membre del Consell Valencià del Turisme no serà retribuït, sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren tindre lloc per despeses derivades de l’assistència a les reunions o comissions segons el que s’estableix en els articles 28 i 29 del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el codi de bon govern de la Generalitat (d’ara en avant, Codi de Bon Govern de la Generalitat).
5. El president o la presidenta del Consell Valencià del Turisme podrà delegar en la Vicepresidència l’exercici de qualssevol de les funcions que té atribuïdes.

Article 10. Comissions i grups de treball
1. En el si del Consell Valencià del Turisme es podran constituir comissions i grups de treball.
2. Podran formar part dels grups de treball les persones membres del Consell Valencià del Turisme juntament amb les d’entitats, institucions i altres persones expertes en la matèria que calga tractar.


CAPÍTOL II
Comissió Interdepartamental de Turisme

Article 11. Naturalesa i adscripció de la Comissió Interdepartamental de Turisme
1. La Comissió Interdepartamental de Turisme és un òrgan col·legiat i transversal del Consell, dirigit a facilitar la coordinació, la col·laboració, l’estudi, la proposta, la programació i el seguiment de les actuacions institucionals de l’Administració autonòmica sobre l’activitat turística.
2. La Comissió Interdepartamental de Turisme s’adscriu al departament del Consell de la Generalitat amb competències en matèria de turisme, amb les funcions, la composició i el règim de funcionament establits en aquest decret.

Article 12. Funcions
Corresponen a la Comissió Interdepartamental de Turisme les funcions següents:
a) Analitzar els mecanismes de promoció i diversificació del turisme, i el grau d’implantació d’aquests en l’acció de govern.
b) Coordinar, fomentar i impulsar les actuacions del conjunt dels departaments en els quals s’organitza l’Administració de la Generalitat, promovent el compliment dels principis del Codi Ètic Mundial del Turisme.
c) Proposar mesures innovadores de foment del turisme en les quals puguen participar les conselleries.
d) Estudiar la possibilitat d’homogeneïtzar i coordinar els instruments de planificació turística en l’actuació del Consell.
e) Avaluar l’aplicació de les polítiques de foment del turisme en l’acció de l’Administració de la Generalitat.
f) Analitzar les externalitats que, si escau, puga tindre el turisme en els municipis i les ciutats del territori valencià, promovent actuacions i mesures per a la prevenció i reducció, en els casos que puguen ser negatives per a la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.

g) Proposar el desenvolupament d’un programa d’accions específiques sobre la seguretat laboral i prevenció de riscos laborals a través de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), sobre la base d’estudis realitzats per personal tècnic de prevenció de riscos laborals, la Seguretat Social, els sindicats, les empreses turístiques i les persones prestadores de serveis turístics sobre les càrregues de treball de les treballadores i els treballadors turístics per a millorar l’R+D+I de la indústria turística i les seues condicions laborals.
h) Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb el seu àmbit d’actuació, o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, així com les que li encomane el Consell.

Article 13. Composició
1. La Comissió Interdepartamental de Turisme està composta per les persones membres següents:
a) Presidència: la persona que ostente la Presidència de la Generalitat.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de turisme.
c) Vocalies:
Les persones titulars de les secretaries autonòmiques en les quals s’estructura l’Administració del Consell, competents en les matèries següents:
1r. Coordinació de la política legislativa del Consell.
2n. Interior.
3r. Serveis socials i autonomia personal.
4t. Inclusió i igualtat.
5é. Sector públic instrumental de la Generalitat.
6é. Hisenda i pressupostos.
7é. Justícia.
8é. Educació i formació professional.
9é. Cultura i esport.
10é. Sanitat.
11é. Economia, sectors productius, comerç i treball.
12é. Agricultura.
13é. Medi ambient.
14é. Territori, infraestructures i transport.
15é. Administració local.
16é. Transparència.
17é. Habitatge.
d) Secretaria: serà exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme, qui tindrà veu i vot en les deliberacions de la Comissió.
2. La Comissió disposarà d’una secretaria administrativa, que correspondrà a alguna de les unitats administratives dependents de la direcció general competent en matèria de turisme.
3. Per a un coneixement més gran dels temes que calga tractar, a les reunions de la Comissió Interdepartamental podran assistir, prèvia convocatòria de la Presidència de la Comissió, persones empleades públiques de la Generalitat, persones expertes o altres que el mateix òrgan col·legiat decidisca, les quals tindran veu però no vot.
4. En el si de la Comissió Interdepartamental de Turisme es podran constituir comissions i grups de treball per a l’estudi de temes concrets i la formulació de propostes d’interés turístic que, per raó de la competència, afecten bàsicament determinats departaments de l’Administració autonòmica.
5. Si no hi ha secretaria autonòmica en alguna de les matèries, ocuparan les vocalies les persones titulars de les direccions generals competents.

Article 14. Funcionament
1. La Comissió Interdepartamental de Turisme es reunirà, almenys, dues vegades a l’any en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, quan la importància dels assumptes que calga tractar ho requerisca, per convocatòria de la presidència, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç de les persones que l’integren.
2. Els acords de la Comissió s’adoptaran per majoria simple de les persones membres presents en la reunió. El president o la presidenta, o, en la seua absència, la persona titular de la Vicepresidència, tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats, si escau.
3. La Comissió Interdepartamental de Turisme podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern, per a exercir millor les seues atribucions.
4. El càrrec de membre de la Comissió no serà retribuït, sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren tindre lloc per despeses derivades de l’assistència als plens o a les comissions i grups de treball d’aquesta, segons el que s’estableix en els articles 28 i 29 del Codi de Bon Govern de la Generalitat.
5. El president o la presidenta de la Comissió podrà delegar, en el vicepresident o en la vicepresidenta d’aquest, l’exercici de qualssevol de les funcions que té atribuïdes.
6. La Comissió elaborarà anualment un programa de treball, que serà aprovat per aquesta en la primera reunió ordinària de l’any, i l’execució del qual correspondrà a les comissions tècniques constituïdes en el seu si. Els resultats d’aquest programa seran exposats, perquè en prenga coneixement, validació i aprovació, davant de la Comissió, en la primera reunió ordinària que aquesta realitze l’any següent.


CAPÍTOL III
El Comité d’Ètica del Turisme

Article 15. Naturalesa i adscripció del Comité d’Ètica del Turisme
1. El Comité d’Ètica del Turisme és l’òrgan consultiu encarregat d’impulsar la implementació dels principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme i, en concret, l’adaptació a la idiosincràsia de la Comunitat Valenciana a través del Codi Ètic del Turisme Valencià.

2. El Comité d’Ètica del Turisme s’adscriu al departament del Consell amb competències en matèria de turisme, amb les funcions, la composició i el règim de funcionament establits en el present decret.


Article 16. Funcions
Corresponen al Comité d’Ètica del Turisme les funcions següents:

a) Assessorar sobre la interpretació correcta del Codi Ètic Mundial per al Turisme i de l’adaptació a través del Codi Ètic del Turisme Valencià, així com de les seues possibles aplicacions.
b) Realitzar informes a petició de les diferents persones i entitats que intervenen en l’àmbit turístic sobre el desenvolupament dels principis del Codi.
c) Gestionar les notificacions d’alertes i les denúncies sobre els possibles incompliments del Codi Ètic.
d) Col·laborar en la resolució de conflictes relacionats amb el seguiment i l’aplicació del Codi Ètic.
e) Impulsar la formació de les persones i entitats implicades en l’activitat turística en ètica i responsabilitat social i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
f) Proposar accions de desenvolupament i millora per al compliment dels principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme i per a la comunicació amb el Comité Mundial d’Ètica del Turisme.
g) Impulsar la necessària coordinació del desenvolupament del Codi Ètic del Turisme amb les campanyes de comunicació i màrqueting.
h) Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb el seu àmbit d’actuació o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, així com les que li encomane el Consell i les que li deleguen els òrgans amb competència en la matèria.

Article 17. Composició
1. El Comité d’Ètica del Turisme està compost per les persones membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria de turisme.
b) Vicepresidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme
c) La persona titular de la Secretaria General de Turisme Comunitat Valenciana.
d) Dues persones representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, elegides per la Federació.
e) Dues persones representants del sector empresarial turístic, elegides per les associacions empresarials del sector turístic d’àmbit autonòmic.
f) Dues persones representants dels treballadors i de les treballadores, elegides pels dos sindicats més representatius en el sector turístic.

g) Una persona representant de les associacions de persones consumidores i una altra persona representant de les associacions de defensa del medi ambient.
h) Dues persones expertes en Ètica del turisme i en l’elaboració i el seguiment de codis ètics, de l’àmbit universitari valencià.
2. Un secretari o una secretària, amb veu però sense vot, que designarà la persona titular de la Presidència del Consell Valencià del Turisme entre el personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
3. Per a un coneixement més gran dels temes que calga tractar, a les reunions del Comité podran assistir, amb la convocatòria prèvia de la Presidència, persones empleades públiques de la Generalitat, persones expertes o altres que el mateix òrgan col·legiat decidisca, les quals tindran veu, però no vot, especialment en temes jurídics i de medi ambient.
4. En el si del Comité d’Ètica del Turisme es podran constituir comissions i grups de treball per a l’estudi de temes concrets i la formulació de propostes específiques d’interés del Comité. Es crearà una subcomissió encarregada de gestionar les notificacions d’alertes i les denúncies, sobre els possibles incompliments del Codi Ètic (línia ètica).

5. Les persones representants dels apartats d a h d’aquest article seran nomenades pel president o la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, a proposta de les seues respectives organitzacions.

Article 18. Funcionament
1. El Comité d’Ètica del Turisme es reunirà, almenys, dues vegades a l’any en sessió ordinària, i, en sessió extraordinària, quan la importància dels assumptes que calga tractar ho requerisca, per convocatòria de la presidència, a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç de les seues persones membres o de la subcomissió de seguiment i control de la línia ètica.
2. Els acords del Comité d’Ètica del Turisme s’adoptaran per majoria simple de les persones membres presents en la reunió. El president o la presidenta o, en la seua absència, la persona titular de la Vicepresidència, tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats, si escau.
3. El Comité d’Ètica del Turisme podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern, per al millor acompliment de les seues atribucions.
4. El càrrec de membre del Comité no serà retribuït, sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren tindre lloc per despeses derivades de l’assistència als plens, comissions i grups de treball, si escau, segons el que s’estableix en els articles 28 i 29 del Codi de Bon Govern de la Generalitat.
5. El president o la presidenta del Comité d’Ètica del Turisme podrà delegar en el vicepresident o vicepresidenta l’exercici de qualssevol de les funcions que té atribuïdes.
6. El Comité d’Ètica del Turisme elaborarà i presentarà al Consell Valencià del Turisme un informe anual de l’índex global de compliment ètic.


TÍTOL II
ORGANISME PÚBLIC PER A LA GESTIÓ
DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

CAPÍTOL I
Naturalesa, Objecte i Funcions

Article 19. Naturalesa
1. Turisme Comunitat Valenciana és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes en l’article 2.3.a.3r i en l’article 3.1.c, que pertany al sector públic instrumental, s’integra en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, i s’adscriu al departament del Consell que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme.

2. Turisme Comunitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seues finalitats, estarà dotada d’autonomia econòmica i administrativa i es regirà, en l’acompliment de les seues funcions, pel que s’estableix en la Llei 15/2018, per aquest reglament, per la Llei 1/2015 i per la legislació general aplicable.

3. Quan Turisme Comunitat Valenciana exercisca funcions administratives, es regirà per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les disposicions de desplegament, i per les altres normes aplicables en l’exercici d’aquestes funcions.
Quant a la resta de la seua activitat, s’ajustarà a l’ordenament jurídic privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes, en els seus estatuts i en la legislació pressupostària, i en els aspectes específicament regulats en la Llei 1/2015 i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Article 20. Objecte
Constitueix l’objecte de Turisme Comunitat Valenciana, com a organisme públic responsable de la governança turística, i de l’impuls i execució de la política en matèria de turisme:
a) El foment i l’impuls del turisme ètic definit en el Codi Ètic Mundial per al Turisme i del Codi Ètic del Turisme Valencià.

b) La millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la intel·ligència turística, la innovació tecnològica, la formació i la millora del rendiment del sector turístic valencià.
c) El desenvolupament de la promoció, la difusió i la comunicació de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.
d) La planificació i la contribució a la vertebració i a la dinamització turística del territori.
e) La sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del turisme.

f) L’impuls de la col·laboració publicoprivada a través de fórmules de consens, interlocució i diàleg amb les marques i responsables del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
g) L’impuls d’activitats d’oci vinculades a l’activitat turística.

h) El foment i modernització del sector turístic.
i) L’impuls de l’hospitalitat com a element bàsic de la relació de les persones residents cap a les persones turistes, i el foment del respecte per part d’aquestes cap a les formes de vida i cultura de la societat receptora.
j) La contribució, des de la planificació turística, als objectius de desenvolupament sostenible, tenint en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per a conciliar el desenvolupament de l’activitat turística amb la protecció del medi ambient, la racionalització en l’ús dels recursos naturals, la racionalització paisatgística i les necessitats de la societat receptora.
k) L’impuls i la valorització del paisatge i de les manifestacions culturals com a elements contenidors de l’experiència turística.
l) La realització d’accions que impliquen el compliment dels compromisos d’actuació, contingudes en la Llei de turisme, oci i hospitalitat.
m) La contribució a una justa redistribució dels beneficis del turisme entre les diferents persones agents, empresàries, treballadores i la societat, així com a una millora contínua de les relacions entre aquestes.

n) Qualsevol altre que li siga fixat expressament pel Consell de la Generalitat.

Article 21. Funcions
1. Per a la consecució d’aquests objectius, Turisme Comunitat Valenciana realitzarà les funcions següents:
a) L’elaboració de programes d’actuació que adeqüen el producte turístic a les necessitats de la demanda, tot procurant el benestar de les persones residents i de les usuàries de serveis turístics.
En l’elaboració d’aquests programes d’actuació es tindrà en compte que fomenten el desenvolupament local, mitjançant la diversificació i la desestacionalització, la col·laboració amb les persones agents socials, així com el creixement de l’ocupació en el sector turístic.
b) L’elaboració i difusió, entre les diferents persones agents del sector turístic, de la informació que els puga resultar útil en els diferents camps de la seua activitat.
c) El foment de la formació del sector, a través dels centres de Desenvolupament Turístic existents i els que puguen crear-se, realitzant i promocionant cursos, seminaris, i jornades, mitjançant la concessió de beques i totes les activitats que es dirigisquen a tal fi.
d) La realització d’estudis, publicacions i activitats en la línia de millorar el coneixement del sector turístic de la Comunitat Valenciana i de les actuacions que, a escala internacional, es realitzen en aquest àmbit.
e) La realització i coordinació d’activitats d’informació, promoció i publicitat del producte turístic de la Comunitat Valenciana.
f) El suport a la realització d’actuacions conjuntes de cooperació, instrumentant les relacions amb altres entitats, tant públiques com privades.
g) La concessió d’ajudes o qualsevol altre tipus de mesures financeres que suposen un suport a les inversions i activitats relacionades amb les finalitats de Turisme Comunitat Valenciana, i al foment de la qualitat, la formació, la innovació i la modernització en el sector turístic valencià, així com aquelles altres dirigides a la millora de la seguretat i a la defensa de la persona usuària turística.
h) El desenvolupament dels mecanismes de coordinació i col·laboració amb les altres administracions o departaments, tant a escala local com autonòmica, estatal i internacional, a través de la legislació aplicable, amb vista a un compliment més gran dels objectius fixats per a Turisme Comunitat Valenciana.
i) Qualsevol altra funció destinada a desenvolupar l’objecte de l’entitat.
2. Per al compliment de les seues finalitats, Turisme Comunitat Valenciana podrà desenvolupar les seues activitats a través de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb entitats públiques i privades, i podrà també constituir o participar en el capital de tota classe d’entitats que adopten la forma de societat mercantil i l’objecte social de les quals estiga vinculat amb les finalitats i objectius d’aquella.


CAPÍTOL II
Òrgans de Turisme Comunitat Valenciana

Article 22. Estructura de Turisme Comunitat Valenciana
L’estructura bàsica de Turisme Comunitat Valenciana estarà constituïda pels òrgans següents:
a) El Comité estratègic de Gestió.
b) El Comité de Direcció.
c) La Presidència.
d) La Vicepresidència.
e) La Direcció.
f) La Secretaria General.

Article 23. Del Comité Estratègic de Gestió
1. El Comité Estratègic de Gestió, com a òrgan encarregat de la direcció estratègica i l’avaluació i el control de les línies d’actuació de la política turística que ha de desenvolupar Turisme Comunitat Valenciana, comptarà amb representació paritària entre el sector públic i el privat.
2. El nombre de components d’aquest comité serà, com a màxim, de vint persones.

Article 24. Funcions
Com a òrgan encarregat de la direcció estratègica i l’avaluació i el control de les línies d’actuació de la política turística que ha de desenvolupar Turisme Comunitat Valenciana, li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar propostes i presa de decisions, principalment en les tasques d’inici, diagnòstic i de formulació estratègiques.
b) Ser oït en els projectes de disposicions de caràcter general, que, si escau, li siguen sol·licitats per Turisme Comunitat Valenciana.

c) Emetre informe sobre els criteris bàsics i línies generals dels plans i programes de Turisme Comunitat Valenciana.
d) Proposar prioritats d’actuació al departament del Consell amb competències en matèria de Turisme, i definir les línies d’investigació d’interés per al sector turístic.
e) Elaborar els estudis, els treballs i els informes que se li encomanen, i formular propostes amb vista a la millora del sector.
f) Prestar la col·laboració que sol·licite Turisme Comunitat Valenciana en la preparació i en l’execució de l’acció turística.
g) Desenvolupar una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme.
h) Vetlar per la millor imatge turística de la Comunitat.
i) Proposar iniciatives i accions per a la millor promoció exterior del turisme de la Comunitat Valenciana.
j) Proposar i col·laborar per a una eficàcia més gran i optimització de la cooperació entre les administracions públiques i el sector privat, amb l’objectiu de contribuir a una comercialització millor dels productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.
k) Fer propostes de coordinació entre els diferents nivells de l’Administració i entre aquests i els agents privats a fi de millorar la governança col·laborativa en el sector turístic.
l) Qualsevol altra coherent amb el seu caràcter que li siga requerida per la persona que ostente la Presidència de l’entitat.

Article 25. Composició
1. El Comité Estratègic de Gestió està compost per les persones següents:
a) El president o la presidenta, que serà la persona que exercisca la presidència de Turisme Comunitat Valenciana.
b) El vicepresident o la vicepresidenta de Turisme Comunitat Valenciana.
c) El director o la directora de Turisme Comunitat Valenciana.
d) Quatre persones representants de les entitats titulars de les principals marques turístiques de la Comunitat Valenciana.
e) Una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
f) Una persona representant de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
g) Una persona representant del Comité d’Ètica del Turisme.
h) Una persona representant del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

i) Dues persones representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana en el sector turístic.
j) Set persones representants de les associacions d’àmbit autonòmic més representatives del sector turístic de la Comunitat Valenciana, dels sectors següents: allotjament, mediació, hostaleria i d’activitats i serveis turístics.
Almenys dues de les vint persones components del Comité Estratègic seran persones la representativitat de les quals, siga del sector públic o del privat, serà de l’interior de la Comunitat Valenciana.
2. La persona que ostente la Presidència del Comité Estratègic podrà nomenar un segon vicepresident o una segona vicepresidenta entre les persones membres de l’apartat j.
3. A proposta del president o de la presidenta, també podran formar-ne part de manera permanent, amb veu però sense vot, altres persones representants d’entitats contemplades en l’apartat 1 d’aquest article.

4. A l’efecte de determinar el nombre de persones representants, no es tindrà en compte la persona encarregada de la Secretaria, que exercirà les seues funcions amb veu, però sense dret a vot.
La secretaria del Comité serà exercida per la persona titular de la Secretaria General de Turisme Comunitat Valenciana.
5. El vot del president o de la presidenta del Comité tindrà caràcter diriment en cas d’empat a l’efecte d’adoptar acords.
6. Les persones representants dels apartats d a j d’aquest article seran nomenades per la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, a proposta de les seues respectives organitzacions.
7. Les persones membres del Comité Estratègic de Gestió hi romandran mentre ho facen en el càrrec de representació pel qual han sigut nomenades. En tot cas, les persones representants de les entitats relacionades en els apartats d a j seran renovades o ratificades, si escau, cada dos anys.

Article 26. Règim de funcionament
1. El Comité Estratègic de Gestió es reunirà, almenys, dues vegades a l’any en sessió ordinària. La convocatòria es realitzarà, almenys, amb tres dies d’antelació, a través de qualsevol mitjà del qual quede constància la recepció, i s’hi farà constar l’ordre del dia i la documentació complementària.
2. Els acords del Comité Estratègic de Gestió s’adoptaran per majoria simple de les persones membres presents en la reunió.
3. El Comité Estratègic de Gestió podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern per al millor acompliment de les seues atribucions.
4. El càrrec de membre del Comité Estratègic de Gestió no serà retribuït, sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren tindre lloc per despeses derivades de l’assistència a les reunions, si escau, segons el que s’estableix en els articles 28 i 29 del Codi de Bon Govern de la Generalitat.
5. A les reunions del Comité Estratègic de Gestió, la persona titular de la Presidència podrà convidar a participar, amb veu i sense vot, qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes que calga tractar.

Article 27. Del Comité de Direcció
Al Comité de Direcció, òrgan superior col·legiat de govern i direcció de Turisme Comunitat Valenciana, li correspon exercir, sense altres limitacions que les establides en les lleis i sense perjudici de les atribucions de la Presidència i dels altres òrgans de l’entitat, totes les facultats i poders en general que siguen necessaris per al compliment de les seues finalitats.

Article 28. Funcions
1. Al Comité de Direcció s’atribueixen en particular les funcions següents:
a) Definir les línies de funcionament de Turisme Comunitat Valenciana sota l’autoritat de la persona que ostente la presidència.
b) Examinar i aprovar els plans i els programes d’actuació de Turisme Comunitat Valenciana.
c) Examinar i aprovar la redacció definitiva de l’avantprojecte de pressupostos de Turisme Comunitat Valenciana, per a la posterior tramitació.
d) Aprovar la memòria d’activitats i els comptes anuals de l’entitat, per a la remissió als òrgans competents, d’acord amb les lleis pressupostàries que siguen aplicables.
e) Evacuar els informes que li siguen sol·licitats per la presidència de Turisme Comunitat Valenciana.
f) Aprovar la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils o la creació de societats mercantils en què siga soci Turisme Comunitat Valenciana, així com la creació i participació en fundacions, associacions i altres persones jurídiques.
g) Elevar als organismes competents les propostes i els acords que requerisquen l’aprovació o la ratificació.
h) La designació i cessament del personal directiu de l’entitat, a proposta de qui n’ostente la Presidència.
i) Totes les que siguen necessàries per al compliment de les finalitats i dels programes de Turisme Comunitat Valenciana i les altres que endavant se li puguen atribuir.
2. El Comité de Direcció podrà conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.

Article 29. Composició
1. El Comité de Direcció estarà integrat per:
a) La persona que ostente la presidència de Turisme Comunitat Valenciana, que presidirà el Comité.
b) La persona que ostente la vicepresidència de Turisme Comunitat Valenciana.
c) La persona que ostente la direcció de Turisme Comunitat Valenciana.
d) La persona titular de la sotssecretaria del departament del Consell amb competències en matèria de turisme.
e) Una persona en representació del departament del Consell amb competències en matèria de sector públic instrumental de la Generalitat, designada per la persona titular d’aquesta i amb rang mínim de director o directora general.
f) Una persona representant del departament del Consell competent en matèria d’hisenda, designada per la persona titular d’aquesta i amb rang mínim de director o directora general.
g) El secretari o la secretària, amb veu, però sense vot, que serà la persona que ostente la secretaria general de Turisme Comunitat Valenciana.
2. Un advocat o una advocada de la Generalitat assistirà jurídicament el Comité de Direcció en les seues reunions.
3. La presidència del Comité de Direcció podrà requerir la presència en les seues reunions, amb veu i sense vot, de personal propi de Turisme Comunitat Valenciana i/o de les persones que, en consideració a la seua experiència o assumptes que calga tractar, considere d’interés la seua participació.

Article 30. Règim de funcionament
1. El Comité de Direcció es reunirà, amb la convocatòria prèvia del seu president o de la seua presidenta, com a mínim dues vegades a l’any. La primera reunió se celebrarà durant el primer semestre natural per a analitzar i, si escau, aprovar la memòria i els comptes anuals de l’exercici anterior. La segona reunió tindrà per objecte deliberar i, si escau, aprovar l’avantprojecte de pressupostos i els plans d’actuació anuals.
2. Les sessions extraordinàries del Comité de Direcció podran ser convocades sempre que ho acorde la Presidència, així com a petició de la meitat més una de les persones components del Comité.
3. La convocatòria del Comité de Direcció, que contindrà l’ordre del dia, i la informació sobre els assumptes que calga tractar hauran d’estar a la disposició de totes les persones que en siguen membres amb una antelació mínima de dos dies.
4. Les sessions del Comité de Direcció seran dirigides per qui n’ostente la Presidència. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, presidirà les sessions qui ostente la Vicepresidència de Turisme Comunitat Valenciana, i, en defecte d’això, per la persona membre de l’òrgan col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.
5. L’ordre del dia es fixarà pel president o per la presidenta del Comité de Direcció, i tindrà en compte, si escau, les peticions de les altres persones membres, formulades amb prou antelació.
6. Els acords es prendran per majoria simple de les persones assistents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de qui presidisca la sessió.
7. Els acords que s’adopten constaran en la corresponent acta, que podrà ser aprovada pel Comité de Direcció en la mateixa sessió a la qual es referisca o en la següent. Serà signada pel secretari o per la secretària amb el vistiplau de la Presidència i haurà de registrar-se en el llibre d’actes.
8. Per a exercir millor les seues funcions, el Comité de Direcció podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern.
9. El càrrec de membre del Comité de Direcció no serà retribuït, sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren tindre lloc per despeses derivades de l’assistència als plens, segons el que s’estableix en els articles 28 i 29 del Codi de Bon Govern de la Generalitat.

Article 31. De la Presidència
1. El president o la presidenta de l’entitat, que ho serà, al seu torn, del Comité Estratègic de Gestió i del Comité de Direcció, serà la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de turisme, i ostentarà la superior representació de Turisme Comunitat Valenciana en totes les seues relacions amb entitats públiques o privades, amb les excepcions que, si escau, puguen establir-se.
2. Exercirà les funcions següents:
a) Convocar, fixar l’ordre del dia, presidir i moderar les sessions del Comité Estratègic de Gestió i del Comité de Direcció, i dirimirà, si escau, els empats amb vot de qualitat.
b) Proposar al Comité de Direcció les línies de funcionament de Turisme Comunitat Valenciana.
c) Exercir l’alta direcció i govern de Turisme Comunitat Valenciana.

d) Exercir la representació permanent de Turisme Comunitat Valenciana en la signatura de convenis i contractes, quedant constituït com a òrgan de contractació d’aquest ens, sense perjudici de la delegació de facultats que en aquesta matèria puga acordar a favor d’altres òrgans, així com en la signatura de qualssevol actes i negocis jurídics no atribuïts expressament a altres òrgans.
e) Ordenar pagaments i despeses.
f) Resoldre les convocatòries anuals d’ajudes, subvencions i beques.

g) Resoldre els recursos contra actes dictats per òrgans de Turisme Comunitat Valenciana jeràrquicament dependents d’ella o dels recursos de reposició contra els seus propis actes.
h) Autoritzar, amb la seua signatura, juntament amb la de la persona titular de la Secretaria, les actes aprovades de les sessions dels òrgans col·legiats i el certificat del contingut d’aquestes.
i) Demanar informes al Consell Valencià del Turisme.
j) En general, i de forma àmplia, exercir totes aquelles funcions que possibiliten el millor desenvolupament de les finalitats de Turisme Comunitat Valenciana.
3. En matèria de personal, correspon a la presidència de Turisme Comunitat Valenciana:
a) La superior autoritat, alta inspecció i règim disciplinari del seu personal.
b) La contractació de personal directiu.
c) La contractació de personal laboral de Turisme Comunitat Valenciana d’acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.

d) L’aprovació i la regulació de l’organització interna de l’entitat i els criteris per a la selecció, l’admissió i la retribució del personal i la plantilla d’aquest, i el desenvolupament de l’organigrama de Turisme Comunitat Valenciana a partir del present reglament.
4. El president o la presidenta podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, alguna de les funcions previstes en l’apartat 2 del present article.

Article 32. De la Vicepresidència
1. La Vicepresidència la podrà ostentar personal directiu de Turisme Comunitat Valenciana o un alt càrrec del departament del Consell amb competències en matèria de turisme.
El nomenament i cessament de la persona que assumisca la Vicepresidència s’efectuarà per part de la Presidència, prèvia autorització del Comité de Direcció.
En cas que estiguera vacant, les funcions de la Vicepresidència seran assumides per la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana.
2. Són funcions de la Vicepresidència:
a) Presidir, en absència de la presidència, les sessions del Comité Estratègic de Gestió, així com les sessions del Comité de Direcció de Turisme Comunitat Valenciana.
b) Substituir la persona titular de la Presidència en casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal.
c) Exercir les funcions que li delegue la Presidència amb caràcter permanent o temporal.

Article 33. De la Direcció
1. La persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, que serà la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme, serà la responsable de la direcció, coordinació i govern ordinari de l’entitat.
2. A la persona titular de la Direcció li correspon les funcions següents:
a) El control i supervisió de l’activitat i funcionament de l’entitat.

b) Ostentar la representació ordinària de l’entitat en totes les seues relacions amb entitats públiques o privades.
c) La resolució de recursos contra actes dictats per les àrees i altres unitats administratives de l’entitat, jeràrquicament dependents.

d) La representació de Turisme Comunitat Valenciana en l’exercici d’accions i recursos, així com la representació de l’entitat com a demandant o demandada davant qualssevol òrgans jurisdiccionals.

e) Formular propostes d’acord i de resolució a la Presidència, al Comité de Direcció i al Comité Estratègic de Gestió, en assumptes de la seua competència i l’aprovació de la qual els competisca a aquests últims.
f) Elaborar, amb la Secretaria General, la proposta d’objectius estratègics i operatius de l’entitat, i els procediments, els criteris i els indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d’eficiència en la gestió.
g) Elaborar, amb la secretaria General, la proposta de pla d’acció anual i coordinar les activitats que siguen necessàries per al desenvolupament de les funcions de l’entitat.
h) Elaborar, amb la Secretaria General, la proposta d’avantprojecte de pressupost de Turisme Comunitat Valenciana.
i) Complir i fer complir els acords del Comité de Direcció i del Comité Estratègic de Gestió.
j) Les que li siguen delegades, amb caràcter permanent o temporal.

4. La persona titular de la Direcció podrà delegar en el secretari o en la secretària general les competències que li corresponguen, excepte aquelles que, per disposició legal o per la seua naturalesa, no siguen susceptibles de delegació.
5. La persona titular de la Direcció serà substituïda en cas de vacant, absència, malaltia o impediment legal, pel secretari o per la secretària general de Turisme Comunitat Valenciana.

Article 34. De la Secretaria General
1. La Secretaria General supervisarà i coordinarà la gestió de les àrees i serveis de l’ens públic i prestarà assistència tècnica als òrgans directius en tot el que es requerisca.
2. El nomenament i cessament de la persona titular de la secretaria general de Turisme Comunitat Valenciana seran aprovats pel Comité de Direcció de l’entitat, a proposta de la persona titular de la Presidència de l’entitat. El nomenament recaurà sobre un o una a cap d’àrea de l’entitat, o sobre un funcionari o/ una funcionària amb rang de subdirector o subdirectora general del departament amb competències en matèria de turisme, que funcionalment haja sigut adscrit a l’entitat.

3. Corresponen a la persona titular de la Secretaria General les funcions següents:
a) La gestió ordinària de l’entitat, en el marc de les funcions atribuïdes en aquest apartat o de les que li siguen expressament delegades i, en particular, l’execució dels acords del Comité de Direcció i del Comité Estratègic de Gestió.
b) Elaborar amb la persona titular de la Direcció la proposta d’objectius estratègics i operatius de l’entitat, i els procediments, criteris i indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d’eficiència en la gestió.
c) Elaborar amb la persona titular de la Direcció la proposta de pla d’acció anual, i coordinar les activitats que siguen necessàries per al desenvolupament de les funcions de l’entitat.
d) Elaborar amb la persona titular de la Direcció, la proposta d’avantprojecte de pressupost de Turisme Comunitat Valenciana.
e) Proposar la formulació dels comptes anuals i elevar-los al Consell, amb l’informe d’auditoria de comptes, amb el coneixement i l’autorització previs de la Presidència.
f) Proposar les variacions pressupostàries que s’estimen necessàries i que no hagen de ser autoritzades pel departament del Consell competent en matèria d’hisenda, i proposar a la Presidència de l’entitat aquelles que necessiten aquesta autorització.
g) Exercir la secretaria del Comité de Direcció i del Comité Estratègic de Gestió.
h) Qualsevol altra que li atribuïsquen el Consell de Direcció i la Presidència.
4. La persona titular de la Secretaria General serà substituïda en cas de vacant, absència, malaltia o impediment legal, per la persona que designe la Presidència, de les persones que ostenten una direcció d’àrea de l’entitat.


CAPÍTOL III
Organització administrativa

Article 35. De l’organització de Turisme Comunitat Valenciana
1. Turisme Comunitat Valenciana queda organitzada internament en àrees, serveis, unitats i seccions, amb dependència orgànica de la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, sense perjudici de la superior direcció de la persona titular de la Presidència de l’entitat.
2. El personal directiu de l’entitat, designat en virtut del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, s’integra en l’organització de Turisme Comunitat Valenciana.
Aquest personal directiu actua sota la dependència de la Presidència i de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, exercint funcions separades amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i les instruccions emanades d’aquestes. En aquest sentit, en l’exercici de les seues competències, realitzarà funcions de direcció, impuls, coordinació i seguiment dels projectes assignats a les diferents àrees i unitats administratives de l’entitat.
3. Turisme Comunitat Valenciana, comptarà amb una persona auditora interna, segons s’estableix en l’article 104 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, amb les funcions i els requisits assenyalats en l’article 9 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, o norma que el substituïsca.
4. Al capdavant de cada àrea hi haurà un o una cap d’àrea, la designació del o de la qual, quan el lloc es trobe vacant, correspondrà a la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, entre el personal laboral fix de l’entitat.
5. Als o a les caps d’àrea els correspondrà exercir aquelles funcions que, de les ressenyades en el capítol I del títol II d’aquest reglament, els siguen atribuïdes.
Els correspondran, amb caràcter general i sense perjudici de qualssevol altres funcions específiques que se’ls puguen atribuir, les funcions següents:
a) Executar els acords i resolucions que determine la Presidència i la Direcció, a més de l’exercici de les funcions que els hagueren sigut delegades per aquests òrgans.
b) Proposar al director o directora de l’entitat les línies de funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, en l’àmbit de les seues competències.
c) Elaborar la proposta de programa d’actuació anual i de l’avantprojecte de pressupostos corresponents a la seua àrea.
6. En el supòsit de produir-se el cessament en els llocs de cap d’àrea de Turisme Comunitat Valenciana, hi valdrà el que es preveu en la legislació laboral vigent i en el II Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que s’estableix en l’article 36 respecte a la regulació del personal propi de Turisme Comunitat Valenciana.
7. L’estructura administrativa de Turisme Comunitat Valenciana estarà integrada pels diversos serveis i unitats administratives que acorde la Presidència, a proposta del Comité de Direcció, en l’exercici de les seues competències i en desenvolupament d’aquest reglament.


CAPÍTOL IV
Personal

Article 36. Del personal laboral propi de Turisme Comunitat Valenciana
1. El personal laboral propi de Turisme Comunitat Valenciana es regirà per les normes de dret laboral aplicable.
2. La contractació i la selecció d’aquest personal es realitzarà en règim de dret laboral comú, mitjançant el corresponent procés selectiu, que haurà de respectar, en tot cas, els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, d’acord amb el que s’estableix en l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i en l’article 4.4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

El règim de retribució del personal laboral de Turisme Comunitat Valenciana tindrà en compte el que, amb caràcter general, regisca per al personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat.

Article 37. Del personal funcionari de Turisme Comunitat Valenciana

Sense perjudici del que es disposa en l’article anterior, es podrà adscriure a Turisme Comunitat Valenciana personal funcionari públic, en els termes i condicions previstos en la normativa aplicable.


CAPÍTOL V
Règim economicofinancer i pressupostari

Article 38. Del règim economicofinancer
1. Turisme Comunitat Valenciana es finançarà amb càrrec als recursos següents:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat.

b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats en l’exercici de les seues activitats.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
e) Les subvencions, herències, llegats, donacions i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics i privats, i dels particulars.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que pogueren correspondre-li d’acord amb la normativa vigent.
g) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
2. Turisme Comunitat Valenciana se sotmetrà a la supervisió i control economicofinancer previst en la normativa vigent en matèria del sector públic instrumental.
A aquests efectes, haurà d’aportar i subministrar tota la documentació i la informació que li siga requerida pel departament del Consell competent en matèria de sector públic instrumental.

Article 39. Del règim pressupostari
1. El règim pressupostari de Turisme Comunitat Valenciana s’ajustarà al que s’estableix per a les entitats de dret públic en la Llei 1/2015 i la seua normativa de desplegament, i a les previsions de les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat.
2. El pressupost de Turisme Comunitat Valenciana haurà de formular-se d’acord amb els principis establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic instrumental i fundacional.
3. El règim de tramitació de modificacions pressupostàries serà el que s’estableix amb caràcter general, per a les entitats de dret públic, en les respectives lleis de pressupostos de cada any.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació del que es disposa en aquest decret no podrà tindre incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada al departament competent en matèria de turisme, i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori de les unitats i llocs de treball de nivell administratiu
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i donaran suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponga per raó de la matèria, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans que la tinguen atribuïda. La seua retribució es realitzarà amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris. Tot això fins que es duguen a terme les modificacions o actuacions que escaiguen, en el marc de la vigent normativa en matèria de funció pública, per a l’adequació de la nova estructura orgànica i sense perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquesta. Així mateix, des del moment de l’entrada en vigor d’aquest decret, es podran produir els canvis d’adscripció d’unitats administratives que pertoquen, de conformitat amb la reorganització efectuada.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Es deroguen les disposicions següents:
1. El Decret 99/2009, de 17 de juliol, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana.
2. El Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència Valenciana del Turisme, així com qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang, en tot allò que s’opose o siga contrari al que es disposa en aquest decret.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament
Es faculta la persona titular de l’òrgan que ostente les competències en matèria de turisme per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desplegament i l’execució d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 17 de gener de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG i FERRER

linea