diari

DECRET 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana. [2012/909]

(DOGV núm. 6704 de 01.02.2012) Ref. Base de dades 001124/2012

DECRET 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana. [2012/909]
ÍNDEX
Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la norma i definició de les activitats de turisme actiu
Article 2. Àmbit d'aplicació
Article 3. Exclusions
Capítol II. Règim administratiu
Article 4. Inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
Article 5. Modificacions substancials de les activitats, mitjans personals o materials o altres circumstàncies
Article 6. Període de funcionament i cessament de l'activitat
Capítol III. De les empreses de turisme actiu i el seu personal
Article 7. De les empreses i els seus locals
Article 8. Personal. Responsable d'empresa, monitors/es i guies

Capítol IV. Dels/les usuaris/es o clients/es
Article 9. Obligacions dels/les usuaris/es o clients/es
Article 10. Drets i garanties dels/les usuaris/es o clients/es

Article 11. Contracte
Capítol V. Desenrotllament de les activitats de turisme actiu
Article 12. Seguretat
Article 13. Menors d'edat
Article 14. Respecte al medi ambient
Capítol VI. Règim de preus i reserves
Article 15. Publicitat de preus
Article 16. Bestretes
Article 17. Reserva i anul·lació de la reserva
Article 18. Pagament del preu
Article 19. Depòsit per pèrdua o deteriorament d'equips i materials
Capítol VII. Règim sancionador
Article 20. Règim sancionador
Disposició addicional primera. Modificació dels models de comunicació prèvia/declaració responsable
Disposició addicional segona. Modificació de l'article 15.2 del Reglament regulador de les vivendes turístiques denominades apartaments, viles, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi en l'àmbit territorial de la comunitat valenciana, aprovat pel Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell
Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex I. Relació de les activitats de turisme actiu
Annex II. Comunicació/declaració responsable


PREÀMBUL

La Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, regula en el títol I l'ordenació de l'activitat turística i, en concret, en el capítol I, article 5, les classes d'empreses turístiques, incloent-hi entre estes les de «comercialització, intermediació, organització i prestació de qualssevol servicis turístics quan estos no constituïsquen l'objecte propi de les activitats que apareixen en els punts anteriors», que es referixen a les empreses d'allotjament, restauració i agències de viatges.
D'altra banda, esta norma va reconéixer com a servici turístic la prestació per mitjà de preu d'activitats d'entreteniment i aventura, esportives, culturals i qualssevol altres d'esbar-giment i oci.
Esta previsió originària cobra en els nostres dies una especial rellevància a la Comunitat Valenciana, on els turistes són cada vegada més exigents i demanen no sols l'excel·lència en els establiments d'allotjament i restauració, sinó també un ampli ventall d'oferta turística complementària amb què disfrutar del seu oci i temps lliure, que, al seu torn, els permeta conéixer els atractius naturals de la nostra terra i els proporcione experiències i sensacions inusuals.
Esta situació ha donat lloc al desenrotllament de tota una oferta de servicis turístics integrants del denominat turisme actiu i d'aventura, que es pot considerar com aquell que té la seua principal motivació en la realització d'activitats d'aventura, recreatives i d'esbargiment que tinguen lloc en el medi natural.
Analitzada la diversitat de modalitats que s'oferixen i la creixent exigència de qualitat que requerixen els mercats actuals, resulta necessari disposar d'una disposició que permeta incloure estes activitats en el conjunt del producte turístic valencià, canalitzant-ho dins d'un desenrotllament sostenible i de respecte al medi ambient.
D'altra banda, la regulació que realitza la present norma de les empreses de turisme actiu està d'acord amb el que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici, norma que ha traslladat a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior (Directiva de Servicis), la qual ha introduït els principis generals de llibertat d'establiment i lliure prestació de servicis, reforçant a més els drets i garanties dels/les consumidors/es, de manera que s'establix un nou marc de referència per a tota normativa reguladora del sector servicis.
Procedimentalment, la inscripció d'estes empreses en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana complix amb les prescripcions de la Llei 17/2009 esmentada, derivades de la Directiva de Servicis, ja que la inscripció es realitza després d'una comunicació i declaració responsable referides a l'inici de l'activitat i no per mitjà d'un règim d'autorització administrativa, tot això en consonància amb la modificació que la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ha realitzat en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana

En virtut d'això, oïts els sectors i administracions afectats, a proposta de la consellera de Turisme, Cultura i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de gener de 2012,


DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1. Objecte de la norma i definició de les activitats de turisme actiu
1. El present decret té com a objecte l'ordenació i el foment dels servicis i empreses que es dediquen al turisme actiu a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establixen els articles 3.2.5 i 5, apartat d), de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
2. Tindran la consideració d'empreses de turisme actiu aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera professional, habitual i mitjançant preu a l'organització, prestació o realització de les activitats definides en l'apartat següent, sempre que es dirigisquen al públic en general, amb independència de la seua inclusió en l'annex I d'este decret.
3. Als efectes del present decret, es consideren activitats turístiques pròpies del turisme actiu les relacionades amb activitats esportives i d'oci que són susceptibles de ser realitzades per la generalitat de les persones i que, servint-se, sense degradar-los, dels recursos naturals en el medi aeri, terrestre, tant de superfície com subterrani, aquàtic o subaquàtic, presenten un nivell de risc que exigix un cert grau de destresa, habilitat o coneixements tècnics. Estes activitats es poden desenrotllar tant en el medi natural com en altres espais adequats per a portar-les a cap.
Amb caràcter orientatiu i no exhaustiu, s'indiquen en l'annex I d'este decret diverses activitats que són pròpies del turisme actiu.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Estaran subjectes a les prescripcions del present decret les empreses dedicades al turisme actiu que tinguen la seua seu o domicili social, o vullguen establir-se o prestar els seus servicis amb caràcter reiterat, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Es considera caràcter reiterat la realització d'activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant més de trenta dies naturals, continuats o no, dins de cada any natural.
2. Les empreses de turisme actiu legalment establides que tinguen la seua seu o domicili social en altres comunitats autònomes o estats membres de la Unió Europea podran prestar lliurement els seus servicis sense necessitat de presentar la comunicació prèvia/declaració responsable a què es referix l'article 4 del present decret quan, de manera ocasional, realitzen activitats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb l'única obligació d'informar per escrit la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme de l'activitat que es pretén realitzar, dins del termini dels dos mesos anteriors al començament. En estos casos estaran subjectes al que disposen els capítols IV i V del present decret.

Article 3. Exclusions
Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del present decret:
1. Els clubs, les associacions i les societats esportives de qualsevol classe, quan organitzen la realització d'activitats de turisme actiu, competicions i formació en la naturalesa dirigides únicament i exclusivament als seus afiliats, associats o federats, i no al públic en general.

2. Els centres docents de titularitat pública o privada, quan organitzen activitats complementàries o activitats extraescolars dirigides exclusivament al seu alumnat. També en quedaran exempts els centres docents quan organitzen un altre tipus d'activitats de turisme actiu en què participen exclusivament els membres de la comunitat educativa.

3. Les empreses les activitats vinculades al turisme actiu de les quals es limiten a la venda, arrendament o préstec d'ús del material necessari per a la seua pràctica.

CAPÍTOL II
Règim administratiu

Article 4. Inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
1. Les empreses de turisme actiu que pretenguen realitzar activitats amb caràcter reiterat o permanent a la Comunitat Valenciana comunicaran la seua posada en funcionament al servici territorial de Turisme de la província on s'establisquen o realitzen la seua activitat, dins del termini dels dos mesos anteriors al seu començament. Este òrgan serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment.
2. Atenent la comunicació efectuada per/la interessat/da, el servici territorial de Turisme inscriurà d'ofici l'empresa en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Registre), i a este efecte li entregarà un document que acredite la inscripció on conste el número assignat, llevat que s'hagen omés dades o no s'haja aportat la documentació preceptiva que es determina en l'apartat 6 d'este article, cas en què se'n requerirà l'esmena.
El número d'inscripció en el Registre figurarà en lloc visible en la documentació, pàgines web i publicitat de les empreses, siga quin siga el mitjà en què s'efectue.
3. Posteriorment, este òrgan podrà efectuar les comprovacions que siguen oportunes respecte de si l'empresa complix els requisits exigits per este decret.
4. La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits en este decret, quan tinguen caràcter essencial, així com no començar a realitzar l'activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada o des de la data indicada en esta, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n deriven, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància de tals fets i podran comportar, amb audiència prèvia a l'interessat, la baixa i cancel·lació de la inscripció de l'empresa en el Registre.
5. Ni la comunicació ni la inscripció en el Registre pressuposen, als efectes de l'inici de l'activitat, el compliment de qualssevol altres normes que siguen aplicables a les empreses regulades en esta disposició, de manera que estes empreses hauran d'obtindre les llicències o autoritzacions requerides per altres departaments o administracions públiques que, si és el cas, siguen exigibles, i haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables exigides per la normativa vigent.

Abans d'iniciar la seua activitat, l'empresa de turisme actiu haurà de complir el que establixen les disposicions vigents en matèria de fulls de reclamacions.
6. La comunicació a què es referixen els apartats anteriors es realitzarà d'acord amb el model normalitzat que figura en l'annex II, el qual s'ajustarà a les mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i es presentarà acompanyada de la documentació següent:
a) Acreditació de la personalitat física o jurídica del/la titular de l'empresa, amb fixació del seu domicili o seu social, així com identificació del/la responsable de l'empresa. Les persones físiques podran acreditar la personalitat fent ús de l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, o aportant fotocòpia del document que l'acredite.
b) Declaració responsable de:
1r. Disposar de les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si és el cas, haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenrotllar.
2n. Que els/les responsables d'empresa i monitors/es o guies estan en possessió de la titulació, si és el cas, legalment exigible per a l'activitat que vol realitzar.
3r. Disposar d'un assegurança de responsabilitat civil que cobrisca de forma suficient els possibles riscos imputables a l'empresa pel desenrotllament de les seues activitats, la qual es mantindrà en vigor durant tot el període d'activitat.
4t. Disposar d'equips i materials homologats pels òrgans competents. A falta que estiguen establits els requisits d'homologació o normalització, els equips i materials utilitzats en les activitats hauran de ser de qualitat i garantir tant la seguretat del/la usuari/a com el respecte al medi ambient.
5é. Tindre confeccionat un pla d'emergència i autoprotecció o, si és el cas, pla o protocol de seguretat adequat a les activitats que realitza.

c) A efectes informatius, relació i memòria descriptiva de les activitats oferides, amb indicació dels llocs i èpoques de l'any en què es realitzaran.
7. La documentació expressada en l'apartat anterior podrà ser requerida per l'Administració turística i, especialment, per la inspecció durant les seues actuacions, per a la seua comprovació, coneixement i constància.
8. La cancel·lació o baixa a què es referix l'apartat 4 del present article, així com qualsevol resolució que es puga dictar o que siga determinant de la finalització del procediment, serà adoptada per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.

L'Administració turística haurà de notificar la resolució d'estos procediments en un termini màxim de sis mesos des de la data d'iniciació.

9. Una vegada feta la inscripció de l'empresa de turisme actiu i que esta haja aportat la documentació necessària prèvia al començament de l'activitat, es comunicarà, a la conselleria competent en matèria forestal, les empreses inscrites i els seus àmbits d'actuació sempre que en el seu àmbit d'actuació estiguen inclosos terrenys forestals o espais naturals protegits.

Article 5. Modificacions substancials de les activitats, mitjans personals o materials o altres circumstàncies
Qualsevol modificació substancial de les activitats de turisme actiu oferides per l'empresa haurà de ser comunicada a l'Administració turística per a deixar-ne constància en el Registre en el termini d'un mes des que s'haja produït la modificació.
S'entén que hi ha modificació substancial quan es produïsca una variació en les activitats oferides, en el/la responsable de l'empresa, o en la titularitat o seu de l'activitat.
En eixos casos, s'haurà d'aportar la documentació que siga exigible de conformitat amb l'article 4.6 d'este decret, actualitzada a les noves circumstàncies.

Article 6. Període de funcionament i cessament de l'activitat
1. Les empreses de turisme actiu comunicaran a l'Administració turística el seu període de funcionament i temporades en què es presten les diferents activitats, així com les variacions que es produïsquen en este període.
2. Produiran la baixa d'ofici de l'empresa en el Registre, prèvia instrucció del procediment oportú en què s'oirà l'interessat/da, les causes següents:
a) L'incompliment de les condicions i requisits determinants de la inscripció.
b) L'incompliment del que disposa l'article 5 d'este decret.

c) La inactivitat de l'establiment sense causa justificada per un període superior a quinze dies dins del període de funcionament comunicat.
d) La comissió d'una infracció que, d'acord amb la normativa vigent, comporte alguna de les sancions previstes en l'article 53.dos.b) i 53.tres.b) de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
3. També produirà la baixa de l'empresa en el Registre, sense més tràmit, la comunicació del cessament de la prestació dels servicis de turisme actiu per part del titular.

CAPÍTOL III
De les empreses de turisme actiu i el seu personal

Article 7. De les empreses i els seus locals
1. Les empreses de turisme actiu, per a realitzar les activitats que els són pròpies, hauran de disposar de:
a) Les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si és el cas, haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenrotllar.

b) Una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb la normativa vigent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives que cobrisca de manera suficient els possibles riscos imputables a l'empresa per la realització de les seues activitats, que es mantindrà en vigor durant tot el període d'activitat. Els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscos derivats de l'activitat tindran les quanties establides en la citada normativa, sense que en cap cas puguen ser inferiors a 600.000 euros.

c) Equips i materials homologats pels òrgans competents. A falta que estiguen establits els requisits d'homologació o normalització, els equips i materials utilitzats en les activitats hauran de ser de qualitat i garantir tant la seguretat del/la usuari/a com el respecte al medi ambient.
d) Un pla d'emergència i autoprotecció o, si és el cas, pla o protocol de seguretat adequat a les activitats que realitza.
e) Un/a responsable d'empresa que supervise la preparació i execució de les activitats oferides.
f) Un domicili o seu social, centre de relació amb els/les clients/es.

2. Els locals de què, si és el cas, dispose l'empresa s'identificaran amb una placa que en tot cas contindrà el número d'inscripció en el Registre.
En l'interior dels locals i en lloc visible s'exposaran els preus fixats per als servicis oferits i la indicació que l'establiment disposa de fulls de reclamacions a disposició dels clients.

Les mateixes obligacions d'informació regixen respecte de les pàgines de les empreses de turisme actiu que operen per Internet.

Article 8. Personal responsable d'empresa, monitors/es i guies
1. Els/les responsables d'empresa i monitors/es o guies estaran en possessió de la titulació si és el cas legalment exigible per a les activitats a desenrotllar.
2. Quan la normativa sectorial de l'activitat a realitzar així ho exigisca, els/les monitors/es o guies hauran de disposar de la titulació específica per a la instrucció i acompanyament dels seus clients/es, especialment pel que fa a les activitats aèries, nàutiques i subaquàtiques.

3. Les empreses de turisme actiu hauran de comptar amb un nombre suficient de monitors/es o guies a fi d'assessorar o acompanyar els/les clients/es en la realització d'activitats contractades. Si és necessari, i en funció del risc de l'activitat, el/la responsable d'empresa podrà determinar un nombre màxim d'usuaris/es per monitor/a.


CAPÍTOL IV
Dels/les usuaris/es o clients/es

Article 9. Obligacions dels/les usuaris/es o clients/es
Els/les usuaris/es i clients/es estaran obligats/des a atendre les instruccions i indi-cacions que, en matèria de seguretat, respecte al medi ambient i pràctica de l'activitat, siguen emeses pels/les monitors/es i responsables de les empreses de turisme actiu.

Article 10. Drets i garanties dels/les usuaris/es o clients/es
1. Siga quin siga el lloc on s'oferisquen les activitats, en la publicitat que se'n faça haurà de figurar la informació que s'indica a continuació:
a) Destí i duració aproximada, itinerari o trajecte a recórrer o, si no n'hi ha, descripció de l'activitat.
b) Mesures generals que cal adoptar per a preservar el medi ambient, informant expressament sobre les mesures particulars que siguen aplicables segons el paratge o entorn en què es desenrotllen.

c) Tipus de vestuari recomanable, equip i material que s'ha d'utilitzar en el cas que no el proporcione l'empresa.
d) Condicions físiques i coneixements que es requerixen per a la pràctica de les activitats, edats mínimes, així com dificultats i grau de perillositat que comporta la pràctica, i comportament a adoptar en cas d'accident.
e) Existència d'una assegurança de responsabilitat civil.
f) Preus dels servicis oferits amb el seu corresponent desglossament, que en tot cas inclouran els impostos aplicables i la fixació de la bestreta que si és el cas es pacte.
g) Conseqüències econòmiques en els supòsits d'anul·lació de les activitats per part de l'empresa i/o desistiment per part del/la client/a.

h) Quantia del depòsit que es constituïsca per a respondre per la pèrdua o deteriorament d'equips i materials.
i) Existència de fulls de reclamacions a disposició dels/les clients/es.
j) Qualsevol altre punt que, pels mitjans, materials, tècniques singulars utilitzades, àmbit, espai físic o naturalesa de l'activitat, hagen de conéixer els/les usuaris/es per a poder desenrotllar l'activitat.

k) Si és el cas, nombre màxim d'usuaris/es per monitor/a.
2. En el moment de la contractació dels servicis o, si no n'hi ha, abans d'iniciar la pràctica de l'activitat de què es tracte, les empreses de turisme actiu hauran d'informar per escrit els seus clients/es del contingut expressat en l'apartat anterior.
3. Així mateix les empreses posaran a disposició dels seus clients/es de manera clara i inequívoca, abans de la subscripció del contracte, tota la informació exigida en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici.

Article 11. Contracte
El document on es concreten les activitats que s'han de dur a terme i el preu contindrà, a més, una declaració expressa d'haver rebut i acceptat la informació a què es referix l'article anterior i el compromís d'obeir i atendre les ordes i instruccions que emeten els/les guies, monitors/es o responsables de les empreses per a salvaguardar la seua seguretat, la protecció del medi ambient o la bona pràctica esportiva.


CAPÍTOL V
Desenrotllament de les activitats de turisme actiu

Article 12. Seguretat
1. Com a principi general, els/les responsables d'empresa, monitors/es i guies de les empreses de turisme actiu vetlaran per la seguretat i integritat física dels/les usuaris/es o tercers presents en el lloc i que no duen a terme cap de les activitats regulades, d'acord amb els criteris d'una pràctica esportiva racional i prudent, adoptant les mesures necessàries per a això d'una manera conforme amb l'activitat que es realitze.
2. Atenent el principi general abans establit, les empreses de turisme actiu hauran d'observar les mesures generals de seguretat següents:

a) Sempre que les condicions físiques del medi en què es realitze l'activitat ho permeten, els/les monitors/es o guies que acompanyen els clients/es han de portar una farma-ciola de primers auxilis i un aparell de comunicació que facilite la comunicació directa tant amb els responsables de l'empresa com amb els servicis públics d'emergència i protecció civil.
En cas que les condicions físiques del medi en què es realitze l'activitat no permeten la utilització d'estos aparells de comunicació, se'n disposarà un en el punt més pròxim possible al lloc on es realitze l'activitat. Així mateix, i amb les excepcions establides per als aparells de comunicació, en activitats amb itineraris de més de deu quilòmetres de longitud, o que es desenrotllen en àrees d'una extensió superior a vint-i-cinc quilòmetres quadrats, caldrà comptar amb un aparell que incorpore un sistema de posicionament geogràfic global.

b) Les que, si és el cas, establisquen els servicis de protecció civil i cossos i forces de seguretat de la zona, fonamentalment en cas d'alertes o emergències i, en especial, les alertes relatives a incendis forestals i inundacions.
c) De manera prèvia i immediata a l'inici de la pràctica de les activitats, els/les monitors/es i guies repassaran amb els/les clients/es les normes d'autoprotecció i seguretat, els instruiran sobre la realització de l'activitat i l'adequada utilització dels equips i el material, així com de les mesures a adoptar en salvaguarda del medi ambient. Les instruccions s'hauran de fer de manera clara, didàctica i pràctica. Així mateix, s'advertirà dels trams, punts o moments de l'activitat de més dificultat, prevenint dels perills i repassant la manera d'actuar en cas d'accident.

d) Sense perjuí del que disposa l'article 10.1.d) del present decret, els/les monitors/es i guies, segons el seu criteri, podran limitar i fins prohibir la participació en les activitats a aquelles persones que com a conseqüència del seu estat psicofísic no estiguen facultades o en disposició de realitzar-les amb la seguretat necessària.
3. Si durant la realització de l'activitat sorgix alguna incidència, els/les monitors/es i guies hauran d'omplir un informe que detalle els fets produïts. Els informes seran custodiats pel responsable d'empresa.

4. A més de les mesures previstes en els punts anteriors, les empreses de turisme actiu podran redactar un reglament de règim interior que arreplegue les mesures de seguretat i condicions i requisits d'ús dels seus equips i instal·lacions que consideren necessàries per a garantir un desenrotllament segur de l'activitat. El compliment del que establisca el reglament serà obligatori per als usuaris/es de l'activitat.Article 13. Menors d'edat
Sense perjuí de les condicions o prohibicions establides en l'ordenament jurídic per a activitats específiques, els/les menors d'edat que participen en activitats de turisme actiu hauran de presentar, abans del començament, una autorització de qui tinga la pàtria potestat o tutela del/la menor.

Article 14. Respecte al medi ambient
1. Les activitats de turisme actiu s'hauran de desenrotllar en les condicions més adequades per a la protecció del medi ambient i s'hauran d'adoptar totes les mesures necessàries per a això.
2. Quan les activitats es realitzen en algun dels terrenys forestals o algun dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, s'haurà de respectar el marc normatiu mediambiental vigent en estos i atendre en tot moment les indicacions, inclús verbals, emeses per les autoritats, funcionaris/es i personal responsable de l'espai natural de què es tracte, els quals, fundadament, podran modificar o suspendre l'activitat.

3. La circulació de qualsevol tipus de vehicle per terrenys forestals se subjectarà, en tot cas, a la normativa sectorial forestal.

CAPÍTOL VI
Règim de preus i reserves

Article 15. Publicitat de preus
Els preus de cada un dels servicis prestats per les empreses de turisme actiu hauran de gaudir de la màxima publicitat, a més de figurar, d'acord amb el que establix l'article 7 del present decret, en les pàgines web i en l'interior dels locals de les empreses.

Article 16. Bestretes
Les empreses de turisme actiu podran exigir als qui efectuen una reserva una bestreta del preu en concepte de senyal, que s'entendrà a compte de l'import resultant de les activitats realitzades.
La bestreta, llevat de pacte en contra constatat per escrit, no podrà sobrepassar el 25% del preu de les activitats a realitzar.

Article 17. Reserva i anul·lació de la reserva
El document que formalitze la reserva detallarà les condicions de pagament i el règim d'anul·lació de l'activitat, tant per causes imputables als clients o clientes com a l'empresa.

Article 18. Pagament del preu
Els clients o les clientes tenen l'obligació de satisfer el preu dels servicis facturats en el temps i lloc convinguts. A falta de conveni, s'entendrà que el pagament l'han de fer després de la realització de les activitats en el moment en què els presenten la factura o tiquet al cobrament, sense perjuí que es puga exigir el pagament anticipat dels servicis a prestar.

Article 19. Depòsit per pèrdua o deteriorament d'equips i materials
En el moment de formalitzar la reserva i per a respondre de la pèrdua o deteriorament dels equips i materials que puga ser imputable al client o clienta, a causa d'un ús anormal o negligent, les empreses podran exigir als clients o clientes el depòsit d'una quantitat no superior a dos-cents euros.
A la finalització de les activitats la fiança es reintegrarà al client o clienta, amb les prèvies deduccions que si és el cas siguen procedents.

CAPÍTOL VII
Règim sancionador

Article 20. Règim sancionador
1. Les infraccions comeses contra el que disposa este decret donaran lloc a la corresponent responsabilitat administrativa, d'acord amb el procediment establit en el títol V de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i disposicions de desplegament.
2. Als efectes del que disposa l'article 4.4 d'este decret, i a fi de fer complir el principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la correcta identificació de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que puguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:

a) Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica del/la interessat/da.
b) Puga implicar risc per a la seguretat de les persones.
c) Implique la falta d'assegurances o afecte el seu manteniment durant el període d'activitat de l'empresa.
d) Afecte la declaració responsable respecte a les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole que resulten preceptives per a la realització les activitats que es pretenguen desenrotllar.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Modificació dels models de comunicació prèvia/declaració responsable
Es modifiquen els models de comunicació prèvia/declaració responsable relatius als establiments d'allotjament turístic i restauració, de conformitat amb el que establix l'article 14 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, de manera que s'inclou en aquells una casella en què l'interessat haurà de ressenyar en quin tipus de sòl (urbà, urbanitzable, no urbanitzable comú o no urbanitzable protegit) s'ubicarà l'establiment.

Segona. Modificació de l'article 15.2 del reglament regulador de les vivendes turístiques denominades apartaments, viles, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell
Es modifica el precepte indicat, de manera que el seu tenor literal queda com seguix:
«Les vivendes turístiques inscrites exhibiran, de manera visible a la seua entrada, bé a l'interior o a l'exterior, la corresponent identificació de la seua condició de vivenda turística i número de registre».


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta el/la titular de la conselleria amb competències en matèria de turisme per a dictar les disposicions necessàries en compliment i desplegament del present decret, especialment per a revisar, mitjançant una orde, la relació d'activitats descrites en l'annex I, així com el model de comunicació/declaració responsable inclòs en l'annex II.


Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de gener de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Turisme, Cultura i Esport,
LOLA JOHNSON SASTRE


ANNEX I

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TURISME ACTIU

1. Ala delta.
2. Alpinisme.
3. Barranquisme.
4. Salt elàstic / salt de pont
5. Bicicleta de muntanya.
6. Surf pla.
7. Busseig.
8. Esquí-bob.
9. Canoa
10. Xàrter nàutic.
11. Cicloturisme.
12. Esquí donut.
13. Escafandrisme.
14. Escalada.
15. Espeleologia.
16. Esquí aquàtic
17. Esquí alpí.
18. Esquí de fons.
19. Esquí de muntanya
20. Surf d'estel
21. Globus aerostàtic.
22. Heliesquí.
23. Heliexcursió
24. Hidrobob.
25. Patí de pedals.
26. Hidrotrineu.
27. Hidrotrineu.
28. Caiac o piragüisme.
29. Surf d'estel.
30.Muntanyisme.
31. Motos de neu.
32. Motos aquàtiques
33. Múixing.
34. Orientació.
35. Guerra de pintura.
36. Paracaigudisme.
37.Ala de pendent.
38. Esquí aquàtic amb paracaigudes.
39. Pont tibetà.
40. Quad.
41. Ràfting.
42. Ràpel.
43. Raquetes de neu.
44. Rem.
45. Rutes a cavall o rutes eqüestres.
46. Rutes amb vaixell.
47. Rutes en vehicle tot terreny o 4x4.
48. Salt de pont
49. Senderisme.
50. Esquí-bob.
51. Submarinisme amb tub respirador.
52. Planxa de neu.
53. Submarinisme.
54. Supervivència.
55. Surf.
56. Tallers de naturalesa.
57. Tir amb arc.
58. Tirolina.
59. Tot terreny amb motor.
60. Tresc.
61. Vela.
62. Via ferrada.
63. Visites a Coves.
64. Vol lliure.
65. Vol ultralleuger.
66. Esquí-surf.
67. Surf de vela.

ANNEX II / ANEXO II

linea