diari

DECRET 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana. [2020/1010]

(DOGV núm. 8734 de 06.02.2020) Ref. Base de dades 001290/2020

DECRET 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana. [2020/1010]
De conformitat amb l’article 49.1.12a de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de turisme en el seu àmbit territorial.
El Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, estableix en les lletres e i r de l’article 3.1 que sota l’autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada, entre altres, per la Secretaria Autonòmica de Turisme i la Direcció General de Turisme.
L’article 1.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula el procediment sancionador i disposa que reglamentàriament podran establir-se especialitats del procediment referides als òrgans competents, i el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix els principis de la potestat sancionadora, assenyala com un d’aquests el principi de legalitat i expressa que l’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans administratius que la tinguen expressament atribuïda per una disposició de rang legal o reglamentari.
La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, LTOH), és una llei innovadora que regula aspectes com ara l’hospitalitat, el codi ètic del turisme, els nous models empresarials, els senyals d’identitat i tradició, la cooperació i la participació dels i de les agents socials, així com un àmbit d’aplicació amb una vocació omnicomprensiva per a abastar tant les diferents activitats, els serveis i els recursos vinculats al turisme, com totes les parts implicades en el sector turístic de la Comunitat Valenciana, i té l’hospitalitat com a principi bàsic i com a marc ètic de referència on la pràctica turística s’estructura des dels valors del respecte, la igualtat i la cordialitat, i té com a suport la participació i la corresponsabilitat com a garantia bàsica per a complir-ho.

El títol I de l’LTOH regula la disciplina turística, la inspecció i la potestat sancionadora; recull el règim dirigit a salvaguardar una adequada ordenació del sector que contribuïsca a bandejar l’intrusisme i les activitats fraudulentes, a més de vetlar pels interessos i els drets tant de la prestació de serveis com de les persones usuàries de serveis turístics, i atribueix al personal inspector el caràcter d’autoritat en les seues funcions de comprovació, vigilància i control del compliment de la normativa turística. En la seua activitat qualificada, els documents formalitzats en l’exercici de la seua labor gaudeixen de presumpció de veracitat i hauran d’actuar amb la deguda proporcionalitat.

Tot això requereix una actualització i adequació a aquestes noves normes, així com el desenvolupament del mandat contingut en la llei de garantir una adequada planificació inspectora mitjançant l’elaboració anual d’un pla d’inspecció on han d’establir-se els objectius de l’actuació inspectora, els establiments objecte d’inspecció i el seu àmbit geogràfic i temporal; tot això tenint en compte, com també ordena la llei, la correcta i suficient relació entre el nombre d’inspectors i inspectores i les zones objecte d’inspecció a l’efecte de garantir un control eficaç i eficient de l’activitat inspectora. En concret, l’article 82.2 de l’LTOH estableix que es determinarà reglamentàriament la relació que haurà d’existir entre el nombre d’inspectors i inspectores i les zones objecte d’inspecció, a l’efecte que siga suficient per a garantir un control eficaç i eficient de l’activitat turística. Per a establir aquesta relació cal tindre en compte el nombre d’establiments turístics de la Comunitat Valenciana, la seua tipologia i la concentració i distribució espacial d’aquests.


Aquest decret s’estructura en huit articles, ordenats en dos capítols, completats amb una disposició addicional, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
El capítol I aborda les singularitats del procediment sancionador i els òrgans competents per a la imposició de les sancions.
El capítol II es dedica a la inspecció turística, en què presta especial atenció al contingut i formalització de les actes i altres documents elaborats en exercici de funcions inspectores, i al contingut i execució del Pla d’inspecció turística previst en l’article 81 de l’LTOH, per al qual es determinen zones per cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i es preveuen percentatges d’efectius d’inspecció tenint en compte l’oferta de serveis i places d’allotjament en les zones litoral i interior d’una banda i poblacions de gran afluència turística d’una altra.

Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, es compleix el mandat establit en l’LTOH i es regula de manera detallada la disciplina turística.
Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret conté el desenvolupament de les previsions contingudes en l’LTOH, i al seu torn es compleix el principi de seguretat jurídica en desenvolupar tots els aspectes relacionats amb la disciplina turística a la Comunitat Valenciana. En aplicació del principi de transparència, s’han definit els objectius d’aquesta norma i es garanteix aquesta en totes les activitats administratives.
Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest decret no comporta cap mena de càrregues administratives innecessàries.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
En virtut de l’anterior, a proposta del president de la Generalitat, d’acord amb el que es disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 31 de gener de 2020,


DECRETE

CAPÍTOL I
Procediment sancionador

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest decret té per objecte determinar els òrgans amb competència en matèria sancionadora previstos en l’article 98 de l’LTOH, les especificacions o graduacions de les infraccions o sancions establides en aquesta, la formalització de les actes d’inspecció, i la planificació de la inspecció turística a la Comunitat Valenciana, amb indicació dels mínims que han d’establir-se en els plans anuals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 81.4 de la llei esmentada.

Article 2. De la potestat sancionadora
L’exercici de la potestat sancionadora s’ajustarà als principis establits en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, al títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, on es recull com a especialitat del procediment administratiu comú el procediment sancionador, així com al que es preveu en l’LTOH.


Article 3. Inici, instrucció i resolució del procediment sancionador

1. Seran òrgans competents per a la iniciació dels expedients sancionadors les direccions dels serveis territorials de Turisme, que són les que designaran, en l’acord d’iniciació, l’instructor o a la instructora i, quan s’estime oportú per a la tramitació de l’expedient sancionador, el secretari o la secretària.
En aquelles infraccions que afecten un àmbit geogràfic superior al de la província, podrà iniciar el procediment sancionador la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de turisme, sense perjudici de la instrucció de l’expedient pel servei territorial de Turisme que es determine en l’acord d’inici.
2. D’acord amb el que s’estableix en l’article 86.2 de l’LTOH, a més dels criteris establits en l’article 95 i en l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per a la més precisa determinació de les sancions, l’Administració turística tindrà en compte els criteris següents:
1r. Dins dels límits previstos per a les infraccions lleus, greus i molt greus, les multes es dividiran en tres trams d’igual extensió, corresponents als graus mínim, mitjà i màxim.
2n. S’aplicarà el grau inferior de la sanció prevista per a la infracció comesa quan hi concórreguen més circumstàncies atenuants que agreujants.
3r. S’aplicarà el grau màxim de la sanció prevista per a la infracció comesa quan hi concórreguen més circumstàncies agreujants que atenuants.
4t. S’aplicarà el grau mitjà de la sanció prevista per a la infracció comesa quan hi haja el mateix nombre de circumstàncies atenuants i agreujants o quan no hi concórreguen ni circumstàncies atenuants ni agreujants.
3. En els supòsits de reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari per la persona presumptament responsable, previstos en l’article 85.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques, les reduccions a la sanció proposada, quan aquesta tinga únicament caràcter pecuniari, queden establides en un 25 % acumulable, i la seua efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
4. La resolució que pose fi al procediment haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data de l’acord d’inici.

Article 4. Òrgans competents per a la imposició de sancions
Són òrgans competents per a la imposició de les sancions:
a) Les persones titulars dels serveis territorials de Turisme, per a les sancions de prevenció i multa de fins a 12.000 euros.
b) La persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de:
– Multa des de 12.001 euros fins a 100.000 euros.
– Suspensió temporal de fins a sis mesos per a l’exercici d’una professió turística.
c) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de:
– Multa per import de 100.001 euros fins a 300.000.
– Clausura d’establiment o activitat turística de fins a sis mesos o període superior, si escau, per a l’esmena de les deficiències observades, per la comissió d’una infracció de caràcter greu, o molt greu.

d) La persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de:
– Multa de 300.001 euros fins a 600.000 euros.
– Clausura de l’establiment o cessament de l’activitat o professió turística.


CAPÍTOL II
Inspecció turística

Article 5. Actes d’inspecció
1. Els actes o fets constatats per la inspecció es reflectiran en una acta que gaudirà de la presumpció de veracitat, excepte prova en contra.

2. En les actes i documents de la inspecció es constatarà l’existència de fets que puguen ser constitutius d’infracció, així com la informació sobre supòsits prèviament denunciats o coneguts, i l’acreditació de la veracitat de fets controvertits en un expedient sancionador.

3. En l’acta es consignaran, a més de les dades identificatives de l’empresa i establiment de què es tracte, les circumstàncies personals de la persona compareixent, la identificació de l’inspector, inspectora o agent d’inspecció actuant, la referència expressa dels fets constatats i totes les circumstàncies que puguen ser rellevants per a la millor determinació i valoració d’aquests.
4. L’acta serà alçada en presència de qui exercisca la titularitat de l’empresa o establiment, del seu o de la seua representant o, si escau, de persona dependent d’aquell.
5. Les persones interessades o les qui les representen podran fer totes les al·legacions o aclariments que estimen convenients per a la seua defensa, les quals es recolliran en l’acta.
6. Les actes, que s’estendran per duplicat exemplar, hauran de ser signades per la inspecció actuant i la persona titular de l’empresa o qui n’ostente la representació o, en absència d’això, per la persona que en aquell moment estiga al capdavant de l’establiment o activitat. Si hi ha negativa per les anteriors persones a signar l’acta, es farà constar aquesta negativa, així com els motius manifestats si n’hi ha, mitjançant la diligència oportuna.
7. La signatura de l’acta alçada acreditarà el coneixement del seu contingut i no implicarà necessàriament l’acceptació per la persona compareixent, ni destruirà la presumpció de veracitat.
8. Emplenada i signada l’acta, se’n lliurarà un exemplar a la persona titular de l’empresa afectada o a qui n’assumisca la representació, i aquest lliurament es considerarà com a notificació del resultat de la inspecció.
9. El model d’acta d’inspecció podrà comptar amb tots els fulls annexos que siguen necessaris per al relat objectiu i precís dels fets constatats. L’annex formarà part de l’acta a tots els efectes.

Article 6. Plans d’inspecció turística
1. La direcció general amb competències en matèria de turisme elaborarà, amb periodicitat anual, un pla general d’inspecció on s’establiran els objectius de l’actuació inspectora. Aquest pla, que s’elaborarà tenint en compte els principis del Codi Ètic del Turisme Valencià i els compromisos d’actuació continguts en l’article 5 de l’LTOH, tindrà com a principi rector la consecució d’una adequada ordenació del sector i, com a objectius:
a) Elevar la qualitat de l’oferta turística valenciana i la competitivitat del sector.
b) Assessorar el sector sobre la normativa turística vigent, aplicant criteris uniformes davant de circumstàncies homogènies de la seua activitat.
c) Contribuir a eliminar l’intrusisme i les activitats fraudulentes.
d) Vetlar pels interessos i drets de les persones treballadores del sector i de les persones usuàries de serveis turístics, i garantir la correcta prestació d’aquests serveis.
e) Impulsar el coneixement i, si escau, el compliment de totes aquelles mesures que es prenguen des de les administracions competents per a acabar amb la disparitat salarial, la segregació vertical i la precarietat laboral que puga afectar de manera especial les dones en el sector turístic.
2. Per a la redacció del pla es tindran en compte els suggeriments i les aportacions de les parts implicades del sector. La direcció general amb competències en matèria de turisme habilitarà una via de comunicació digital perquè les empreses registrades, les organitzacions més representatives d’àmbit autonòmic del sector turístic i dels sindicats, així com les cambres de la Comunitat Valenciana, els ajuntaments i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies realitzen les propostes que consideren oportú incloure en el pla a elaborar.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció turística es durà a terme d’acord amb el que es disposa en aquest pla, que anualment serà aprovat per resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de turisme, sense perjudici de les actuacions específiques que s’escometen, d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i oportunitat.
4. D’acord amb el que es disposa en l’article 82.2 de la LTOH, s’estableixen les següents zones geogràfiques objecte d’inspecció, així com la relació, mesurada en percentatge, del nombre d’inspectors i inspectores que figuren en les relacions de llocs de treball per a cadascuna d’elles.


Zona  % de nombre d’inspectors
i inspectores

PROVÍNCIA D’ALACANT
Alacant litoral, exclosa Benidorm 75 %
Alacant interior 10 %
Benidorm 15 %

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
Castelló litoral 85 %
Castelló interior 15 %

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
València litoral, exclosa València ciutat 50 %
València interior 15 %
València ciutat 35 %


Article 7. Elaboració, aprovació i contingut del pla
1. El pla general contindrà dues parts:
a) Part general.
b) Plans especials.
2. La part general s’aprovarà al començament de cada any una vegada obtingudes i analitzades les propostes presentades pels serveis territorials de Turisme i estudiades les propostes formulades a l’empara de l’article 6.2 d’aquest decret.
En aquesta es recolliran aquelles actuacions que, amb caràcter ordinari i regular, haja de dur terme la Inspecció turística en el marc de les seues funcions, especialment les de vigilància i comprovació del compliment de les disposicions legals vigents en matèria turística.

3. Els plans especials s’aprovaran com a conseqüència, si escau, de la detecció d’una especial necessitat que requerisca una actuació concreta en un determinat sector turístic, àmbit geogràfic o temporal.

4. Tant la part general com els plans especials inclouran continguts precisos sobre informació, assessorament i assistència turística al sector i, com a mínim, els aspectes següents:
a) Àmbit geogràfic.
b) Tipologia de les empreses, activitats i establiments turístics objecte d’inspecció.
c) Modalitat i categoria dels establiments que cal inspeccionar.
d) Objecte material, contingut i finalitat de la inspecció.
e) Duració temporal del pla, amb indicació, si escau, de les dates d’inici i acabament.
5. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de turisme aprovarà el pla mitjançant una resolució que es publicarà en la pàgina web del departament que tinga la competència en matèria de turisme.

Article 8. Execució i resultat del pla
1. L’execució del pla correspondrà als serveis territorials de Turisme dins dels seus respectius àmbits provincials.
2. En els dos mesos següents a la finalització dels plans especials, cada servei territorial elaborarà una memòria justificativa d’execució i resultats. Les memòries es remetran en aquest termini al servei competent en la matèria perquè les coordine, estudie i informe.
3. El mateix procediment se seguirà respecte a l’execució i resultats de la part general del pla en els dos primers mesos de cada any natural.

4. Rebudes les memòries de resultats de la part general del pla, la direcció general amb competències en matèria de turisme elaborarà un informe global del qual es donarà compte al Consell Valencià del Turisme.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació d’aquest decret no podrà tindre gens d’incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada al departament competent en matèria de turisme i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Consell, regulador de la disciplina turística.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament
Es faculta la persona titular de l’òrgan que exercisca les competències en matèria de turisme per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al compliment i desplegament d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 31 de gener de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea