diari

ACORD de 5 de febrer de 2010, del Consell, pel qual crea nous grups retributius del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2010/1304]

(DOGV núm. 6202 de 09.02.2010) Ref. Base de dades 001325/2010

ACORD de 5 de febrer de 2010, del Consell, pel qual crea nous grups retributius del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2010/1304]
El Consell, en la reunió del dia 5 de febrer de 2010, va adoptar l'arcord següent:
La Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, preveu, en la disposició addicional tercera, la creació de la categoria professional de farmacèutic de salut pública. El Decret 75/2008, de 23 de maig, del Consell, pel qual reestructura les funcions i els servicis dels llocs pertanyents al cos de farmacèutics titulars al servici de la sanitat local i crea els llocs de farmacèutics de salut pública, autoritza la creació de la categoria de personal i els llocs de treball de farmacèutic de salut pública, que han de tindre la condició de funcionaris d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat i, en el seu moment, de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública. L'article 9 del decret esmentat preveu la creació del grup retributiu corresponent que s'ha d'aplicar a la nova categoria de farmacèutic de salut pública i s'ha d'incloure en les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.
D'altra banda, en les taules retributives esmentades hi ha actualment dos grups retributius diferents que s'apliquen als llocs de cap de personal subaltern, ambdós inclosos en el grup de classificació C2. El fet que en la majoria d'ocasions els llocs esmentats són ocupats per personal estatutari amb nomenament fix en categories incloses en un grup de classificació distint genera diversos problemes de gestió, la solució dels quals convé abordar sense més dilació. Per a això, resulta necessari crear dos nous grups retributius per als llocs esmentats, però inclosos en el grup de classificació d'extracció majoritària d'este personal, el d'altres agrupacions professionals previstes en la disposició addicional setena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. D'esta manera, en cada cas, s'aplicarà el grup retributiu segons la categoria en què la persona interessada tinga el nomenament fix.
Per tot això, resulta necessari introduir els nous grups retributius esmentats en les taules retributives del personal de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
Per tant, després que s'ha negociat en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveuen els articles 31 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i fent ús de l'habilitació per a modificar les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries que conté l'article 53 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat, el Consell
ACORDA
Primer
Incorporar a la taula I de l'annex de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat, que conté les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, dos grups retributius nous corresponents a llocs de cap de personal subaltern, com recull l'annex.
Segon
Incorporar a la taula IX, personal de salut pública, de l'annex de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat, que conté les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, el grup retributiu de la categoria professional de farmacèutic de salut pública. Este grup retributiu figura en l'annex.
ANNEX
TAULA I

TAULA IX
PERSONAL DE SALUT PÚBLICA

* * * * *
ANEXO
TABLA I

Tercer
Este acord té efecte des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 5 de febrer de 2010
El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
TABLA IX
PERSONAL DE SALUD PÚBLICA


linea