diari

LLEI 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) [2018/1270]

(DOGV núm. 8232 de 12.02.2018) Ref. Base de dades 001449/2018

LLEI 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) [2018/1270]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBUL

De conformitat amb el que hi ha establit en l’article 148.1.17 de la Constitució, com també l’article 49.1.4 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de cultura. En exercici de les facultats d’autoorganització autonòmica, es va promulgar la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per mitjà de la qual es va crear l’Institut Valencià d’Art Modern (d’ara endavant, IVAM), que presta una especial atenció a la producció artística valenciana i n’impulsa la difusió, alhora que estimula i valora la sensibilitat de la nostra societat per l’art modern fet fora de la nostra comunitat. Alhora, la Generalitat, basant-se en la competència que li atribueix l’article 49.1.4, va promulgar la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, el títol IV de la qual està dedicat als museus i a les col·leccions museogràfiques permanents.

L’IVAM es va convertir des de l’inici —en complir els objectius fundacionals— en un fòrum multidisciplinari d’art modern, de generació de coneixement i debat en l’esfera pública. L’IVAM va arribar a ser, per les seues propostes artístiques innovadores, la nau capitana de les institucions de la Comunitat Valenciana i de la seua política cultural, que el va situar a l’avantguarda de l’escena artística internacional. L’experiència en la gestió va posar de manifest, també, els últims anys la necessitat d’assegurar els controls ètics, de transparència i de bones pràctiques, imprescindibles per a recuperar la seua rellevància artística i reactivar la seua imatge i les seues accions a escala internacional.
La història del museu evidencia una constant voluntat de modernització i compromís amb la creació contemporània.
Els últims anys, des de la gestió de l’IVAM s’ha advertit la necessitat d’emprendre una profunda modernització del règim de la institució i la necessitat d’implementar nous valors emergents de controls sobre bones pràctiques, ètica i transparència, que permeta adequar el seu sistema d’organització i gestió a les exigències pròpies del dinamisme d’un museu d’art modern i contemporani. L’aprovació del seu Reglament d’organització i funcionament pel Decret 27/2015, de 27 de febrer, del Consell, va iniciar la transformació del museu per a adaptar-lo als nous temps i a la noves necessitats de gestió dels centres culturals, com també a tota la normativa autonòmica del sector públic valencià.

Atès que han transcorregut més de trenta anys des de l’aprovació de la Llei de creació de l’IVAM i des de l’experiència pràctica, és necessari actualitzar el seu règim legal, jurídic i els seus òrgans rectors a fi de facilitar una especial agilitat de gestió, com també una col·laboració estreta i activa entre els diferents agents socials a través de la reforma de les competències dels òrgans rectors. La modificació de la naturalesa jurídica dels museus, en atenció a l’especificitat i la singularitat de la gestió dels diferents serveis públics que presten, ha estat un fenomen generalitzat entre els grans museus de la resta d’Europa, una evolució en la noció de museu a la qual l’IVAM no ha de ser aliè.

Mitjançant aquesta llei es modifica l’article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 1994, i així l’entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa a denominar-se Institut Valencià de Cultura, conservant la naturalesa d’entitat de dret públic.
Aquesta llei consta de vint-i-un articles, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. L’IVAM és una institució de dret públic de la Generalitat, de les previstes en l’article 155 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d’hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions, que s’adscriu a la conselleria amb competències en matèria de cultura.

2. L’IVAM té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i està facultat per a fer activitats prestacionals i de foment, gestionar serveis o produir béns d’interès públic susceptibles o no de contraprestació.
3. L’IVAM és una entitat de dret públic que es regeix amb caràcter general pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per la legislació de la Generalitat sobre sector públic i pressupostos.

Article 2. Objecte, fins i funcions
1. Constitueix l’objecte propi de l’IVAM el desenvolupament de la política cultural de la Generalitat Valenciana pel que fa al coneixement, la tutela, el foment i la difusió de l’art modern i contemporani pel seu caràcter internacional i d’avantguarda, sense perjudici d’altres institucions.
2. Són funcions de l’IVAM per al compliment dels seus fins les següents:
a) Constituir i custodiar un conjunt de col·leccions museístiques representatives del desenvolupament de l’art modern i contemporani, com també totes les funcions museogràfiques associades amb aquesta funció.
b) Organitzar i dur a terme exposicions d’art modern i contemporani a les instal·lacions pròpies de l’IVAM, com també en aquells espais que, encara que no siguen titularitat seua, es trobaren sota acords o convenis de cessió.
c) Fomentar-ne i garantir-ne l’accés del públic i facilitar els seus estudis als investigadors.
d) Organitzar i dur a terme activitats culturals encaminades al coneixement i la difusió de l’art modern i contemporani.
e) Establir relacions de col·laboració amb museus, universitats, escoles d’arts i superiors de disseny i institucions culturals, organitzar exposicions temporals i desenvolupar accions conjuntes per al compliment de les seues finalitats, posant l’accent principalment en aquelles d’àmbit estatal i internacional.
f) Impulsar el coneixement i la difusió de les obres i de la identitat del patrimoni històric adscrit al museu, afavorint el desenvolupament de programes d’educació i activitats de divulgació cultural, com també millorant-ne la difusió per mitjans digitals.
3. La participació de l’IVAM en consorcis i societats que hauran de coincidir amb els seus fins propis haurà de ser autoritzada pel Consell de la Generalitat, amb l’aprovació prèvia del Consell Rector. En cap cas aquesta participació podrà comportar la creació de cap ens.


CAPÍTOL II
Òrgans de govern

Article 3. Òrgans rectors
Són òrgans rectors de l’IVAM els següents:
a) La Presidència
b) El Consell Rector
c) El Consell Assessor
d) La Direcció
e) La Gerència.

Article 4. La Presidència
La persona que ocupe la Presidència de l’IVAM tindrà les atribucions següents:
a) Ostentar la representació de l’institut, que podrà delegar en la persona titular de la Vicepresidència.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l’ordre del dia.
c) Presidir i dirigir les deliberacions.
d) Visar les actes i les certificacions dels acords del Consell Rector.

e) L’autorització de la despesa, la disposició del crèdit, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació dels pagaments. Aquestes facultats podran desconcentrar-se o delegar-se.
f) Qualssevol altres que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes, excepte les reservades al Consell Rector.

Article 5. El Consell Rector
1. La Presidència de l’IVAM, que ho serà també del Consell Rector, l’ostentarà la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de cultura.
2. El Consell Rector és el òrgan superior de govern de l’IVAM, i li corresponen, amb caràcter general, les facultats de direcció, control i supervisió d’aquest.
3. A més de la Presidència de l’IVAM, formaran part del Consell Rector:
a) La Vicepresidència
La Vicepresidència recaurà en la persona titular de la secretaria autonòmica que ostente les competències en matèria de cultura. La persona que ostente la Vicepresidència substituirà el titular de la Presidència de l’IVAM en casos d’absència, vacant o malaltia.
b) Vocals
Seran vocals nats:
1. La persona que ostente la Direcció de l’IVAM, que s’abstindrà que s’abstindrà del dret de vot en aquells temes en què es valore la seua gestió.
2. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de museus o patrimoni cultural.
3. La persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de cultura.
Seran vocals designats:
1. Una persona representant del ministeri amb competències en matèria de cultura.
2. Una persona representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i del sector públic instrumental designada pel seu titular i amb el rang mínim de director general.
3. Tres persones vocals designades per la Presidència de l’IVAM, a proposta del Consell Valencià de Cultura, entre persones amb vinculació amb el món de l’art.
4. Fins a un màxim de cinc persones representants designades per la Presidència de l’IVAM, a proposta de la Direcció de l’IVAM, entre persones procedents del món de l’art i de la cultura, atès el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, elaborat i publicat per la conselleria amb competències en matèria de cultura, i, subsidiàriament, el codi de bones pràctiques d’àmbit estatal i el codi de deontologia de l’ICOM per als museus.
Aquests vocals exerciran el mandat durant cinc anys i es podran renovar una vegada per un període de la mateixa durada. El cessament es produirà al final del mandat o anticipadament per renúncia, defunció o incapacitat, o incompliment de les bones pràctiques o del codi deontològic que tenen obligació de complir, previ informe de la Direcció o Presidència, per aprovació de la majoria absoluta del Consell Rector.
Per a l’elecció de les vocalies designades s’aplicarà la presència paritària de dones i homes en compliment de la legislació valenciana en la matèria.
4. La persona que ostente la Secretaria del Consell Rector, que serà designada per aquest entre el personal laboral que preste els serveis en l’IVAM i assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Correspondrà a la Secretaria vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell Rector, certificar-ne les actuacions i garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d’acords són respectats.

5. A les reunions del Consell Rector assistirà, en tasques d’assessorament jurídic, amb veu però sense vot, una persona representant de l’Advocacia de la Generalitat.
6. Assistirà també a les reunions, amb veu però sense vot, la persona que exercisca l’auditoria interna de l’IVAM.
Article 6. Funcions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector:
a) Aprovar el pla anual d’activitats.
b) Aprovar la memòria anual.
c) Aprovar els avantprojectes de pressupost.
d) Aprovar la compra d’obres d’art i acceptar donacions i llegats.

e) Informar favorablement sobre la norma d’organització i funcionament de l’IVAM, que aprovarà el Consell, com també sobre l’aprovació o el desenvolupament de l’organització interna de l’entitat, d’acord amb el que disposa aquesta norma organitzativa.
f) Aprovar la gestió anual realitzada per la Direcció i per la Gerència.
g) Designar els membres del Consell Assessor, a proposta de la Direcció.
h) Autoritzar la subscripció dels convenis i els protocols en què participe l’IVAM, els quals signarà la Presidència. Podrà delegar-se en la Direcció o en la Gerència en virtut d’aquesta autorització.
i) Aprovar els ingressos de dret privat a proposta de la Direcció o la Gerència, amb un informe previ de la Subdirecció General d’Administració de l’IVAM.
j) Autoritzar prèviament els contractes per quantia superior a 300.000 euros.

Article 7. Funcionament del Consell Rector
1. Les deliberacions del Consell Rector seran presidides i dirigides per la Presidència, que tindrà vot diriment. Per a la constitució vàlida del Consell Rector, als efectes de la celebració de sessions, les deliberacions i la presa d’acords, es requerirà l’assistència, presencial o a distància en el cas que les condicions de seguretat, privacitat i confidencialitat queden garantides, de la Presidència, la Secretaria i, si escau, dels que els suplisquen, i la de la meitat, almenys, dels membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

2. Les sessions ordinàries del Consell Rector se celebraran, almenys, dues vegades a l’any. Les reunions extraordinàries se celebraran amb convocatòria prèvia de la Presidència, o a sol·licitud, almenys, de la tercera part dels vocals, de la Direcció o de la Gerència del museu.
3. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i amb un mínim de cinc dies d’antelació, excepte casos d’urgència. La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb, almenys, 48 hores d’antelació, i serà necessari que aquesta urgència siga ratificada a l’inici de la sessió per la majoria dels membres. Tret que no resulte possible, les convocatòries seran trameses als membres del Consell Rector a través de mitjans electrònics, fent-hi constar l’ordre del dia junt amb la documentació necessària per a la deliberació quan siga possible, les condicions en què es celebrarà la sessió, el sistema de connexió i, si escau, els llocs en què estiguen disponibles els mitjans tècnics necessaris per a assistir i participar en la reunió.
El Consell Rector podrà constituir-se, convocar-se, celebrar les sessions, adoptar acords i trametre actes tant de forma presencial com a distància.
En les sessions que celebren a distància, els membres que no es troben a la seu de l’IVAM podran participar en la sessió sempre que s’asseguren per mitjans telemàtics els aspectes següents:
a) La identitat dels membres o les persones que els suplisquen.
b) El contingut de les seues manifestacions.
c) La interactivitat i la intercomunicació entre les persones membres en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, com també garantir la seguretat, la privacitat i la confidencialitat. Si abans de cada sessió no queden suficientment acreditades aquestes garanties, sols serà possible l’assistència presencial.
4. La Presidència del Consell Rector podrà invitar a assistir a les sessions d’aquest —amb veu, però sense vot— a persones especialistes o expertes, en aquells casos que se’n considere necessària la participació a fi d’informar o assessorar sobre algun aspecte inclòs en l’ordre del dia.

5. En allò no previst en aquesta llei sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’IVAM, s’hi aplicarà el que hi ha establit en la normativa de règim jurídic del sector públic vigent quant al règim dels òrgans col·legiats de l’administració de l’Estat.
6. En els casos de vacant, absència o malaltia, s’estableix el règim de suplència següent:
a) La Vicepresidència, en la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de cultura.
b) Els vocals institucionals seran substituïts d’acord amb el que hi ha establit en la normativa de l’entitat a què representen.
c) La Secretaria, en la persona que designe el Consell Rector entre el personal laboral de l’IVAM.

Article 8. El Consell Assessor
1. El Consell Assessor estarà format per set membres, inclosa la Presidència i la Secretaria.
2. La Presidència del Consell Assessor, l’ocuparà la persona que exercisca la Direcció de l’IVAM, que s’abstindrà del seu dret de vot en aquells temes sobre els quals informe el Consell Assessor i que posteriorment haja de decidir el Consell Rector.
3. La resta de membres del Consell Assessor seran nomenats pel Consell Rector entre persones procedents del món de l’art i de la cultura, atès el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, elaborat i publicat per la conselleria amb competències en matèria de cultura, i, subsidiàriament, el codi de bones pràctiques d’àmbit estatal i el codi de deontologia de l’ICOM per als museus:
Un membre a proposta de la conselleria competent en l’àmbit de la cultura, un membre a proposta de les universitats públiques valencianes, un membre a proposta del Consell Valencià de Cultura i dos membres a proposta d’entitats de reconegut prestigi i trajectòria en el món de l’art.

La Secretaria serà nomenada entre el personal laboral que preste els serveis en l’IVAM i assistirà a les reunions amb veu, però sense vot.
Els membres exerciran el mandat durant cinc anys i es podran renovar fins a una vegada per períodes de la mateixa durada. El cessament es produirà al final del mandat o anticipadament per renúncia, defunció, incapacitat o incompliment de les bones pràctiques o del codi deontològic que tenen obligació de complir, previ informe de la Direcció o Presidència, per aprovació de la majoria absoluta del Consell Rector.

Per a l’elecció dels vocals designats, s’aplicarà la Llei d’igualtat entre dones i homes, de la Generalitat, i també es tindrà en compte la vertebració i la cohesió del territori.
4. En els casos de vacant, absència o malaltia, s’estableix el règim de suplències següent: la Presidència, en qualsevol dels membres del Consell Assessor, i la Secretaria, en el personal laboral que preste els serveis en l’IVAM.

Article 9. Funcions del Consell Assessor
El Consell Assessor és un òrgan amb funcions consultives, al qual corresponen informar sobre la programació i l’adquisició d’obres d’art, la proposta d’acceptació de donacions o cessions a l’IVAM, com també sobre totes aquelles qüestions que li siguen plantejades per part del Consell Rector o la Direcció, amb relació a les qüestions artístiques que puguen derivar-se de l’activitat principal de l’IVAM.

Article 10. Funcionament del Consell Assessor
1. Les deliberacions del Consell Assessor seran presidides i dirigides per la Presidència, que tindrà vot diriment, sense perjudici del seu deure d’abstenció previst en l’article 8.2.
Per a la constitució vàlida del Consell Assessor, als efectes de la celebració de sessions, les deliberacions i la presa d’acords, es requerirà l’assistència, presencial o a distància, de la persona que ocupe la Presidència i la Secretaria del Consell Assessor o de les persones que les suplisquen, i la de la meitat, almenys, dels membres. Els acords es prendran per majoria simple de les persones assistents.
2. Les sessions ordinàries del Consell Assessor se celebraran, almenys, una vegada a l’any. Les reunions extraordinàries se celebraran amb convocatòria prèvia de la Presidència del Consell o a sol·licitud, almenys, de la tercera part de les vocalies.
3. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i amb un mínim de cinc dies d’antelació, excepte casos d’urgència. La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb, almenys, 48 hores d’antelació, i serà necessari que aquesta urgència siga ratificada a l’inici de la sessió per la majoria dels membres.
Tret que no resulte possible, les convocatòries seran trameses a les persones membres del Consell Assessor a través de mitjans electrònics, fent-hi constar l’ordre del dia, les condicions en què es celebrarà la sessió, el sistema de connexió i, si escau, els llocs en què estiguen disponibles els mitjans tècnics necessaris per a assistir i participar en la reunió. Quan siga possible, també es trametrà la documentació necessària per a les deliberacions.
El Consell Assessor es podrà constituir, convocar, celebrar les sessions, adoptar acords i trametre actes tant de forma presencial com a distància.
En les sessions que celebren a distància, les persones membres que no es troben a la seu de l’IVAM podran participar en la sessió sempre que s’asseguren per mitjans electrònics (correu electrònic, audioconferències, videoconferències, els telefònics i audiovisuals) els aspectes següents:
a) La identitat dels membres o les persones que els suplisquen.
b) El contingut de les seues manifestacions.
c) El moment en què aquestes es produeixen.
d) La interactivitat i la intercomunicació entre les persones membres en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, així com garantir la seguretat, privacitat i confidencialitat. Si abans de cada sessió no queden suficientment acreditades aquestes garanties, sols serà possible l’assistència presencial.
4. La Presidència del Consell Assessor podrà invitar a assistir a les sessions d’aquest a persones especialistes o expertes, en aquells casos que se’n considere necessària la participació a fi d’informar o assessorar sobre algun aspecte inclòs en l’ordre del dia.
5. En allò no previst en aquesta llei sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’IVAM, s’hi aplicarà el que hi ha establit en la Llei de règim jurídic del sector públic vigent quant al règim dels òrgans col·legiats de l’Administració de l’Estat.

Article 11. La Direcció i la Gerència
La Direcció serà nomenada i cessada per decret del Consell a proposta de la persona titular de la Presidència de l’IVAM, oït el Consell Rector.
La selecció atendrà principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat. Es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència, atès el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, elaborat i publicat per la conselleria amb competències en matèria de cultura.
La Gerència serà nomenada i cessada pel Consell Rector, a proposta de la persona titular de la Presidència de l’IVAM.
La selecció atendrà principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat. Es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència, atès el Codi de bon govern.


Article 12. Funcions de la Direcció i la Gerència
1. Funcions de la Direcció.
Correspondrà a la Direcció de l’IVAM la gestió ordinària de l’institut. En concret, li correspondran les funcions següents:
a) La direcció de l’institut i del seu personal de conformitat amb el que ha acordat el Consell Rector.
b) L’execució dels acords del Consell Rector i del Consell Assessor.

c) La preparació del pla anual d’activitats, la memòria anual.
d) D’acord amb els termes establits en la normativa de patrimoni cultural valencià, l’aprovació de l’eixida temporal, siga quina siga la destinació, de les obres artístiques que siguen titularitat de l’IVAM fora de les instal·lacions del museu, com també l’acceptació dels dipòsits d’obres artístiques d’una altra titularitat al museu. La Direcció informarà d’aquestes actuacions al Consell Rector en el ple següent a adoptar-les.
e) El manteniment de les relacions protocol·làries i institucionals del museu, sense perjudici de les competències del president.
f) Totes les altres que el Consell Rector li encomane o delegue.
g) Qualssevol altres funcions no atribuïdes expressament a un altre òrgan.
2. Funcions de la Gerència.
a) L’execució dels acords del Consell Rector i del Consell Assessor.
b) La preparació de l’avantprojecte de pressupost i la presentació davant del Consell Rector per a aprovar-lo.
c) L’execució de les facultats, com a òrgan de contractació, ordinàries de l’entitat en els contractes que es regisquen per la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, sense perjudici de les autoritzacions preceptives i el deure de subministrament de la informació previstos en la normativa d’aplicació.
d) L’administració dels ingressos de l’institut.
e) La formulació dels comptes anuals comprensius del balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió perquè els aprove el Consell Rector.
f) La resolució d’aquelles reclamacions que puguen plantejar-se en matèria de responsabilitat patrimonial.
g) La resolució de recursos administratius de reposició i extraordinari de revisió, quan escaiga dins del seu àmbit de competència.

h) Totes les altres que el Consell Rector li encomane o delegue.
i) La subscripció dels contractes laborals de l’entitat.
j) L’autorització de les modificacions pressupostàries que li corresponguen, d’acord amb els termes previstos en la normativa vigent d’hisenda pública i pressupostos.


CAPÍTOL III
Règim jurídic

Article 13. Recursos econòmics
1. Per a complir els seus fins i exercir les seues funcions pròpies, l’IVAM disposarà dels recursos següents:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.

b) Els béns mobles o immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li siguen adscrits per part la Generalitat o qualsevol altra administració pública i aquells que formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Les subvencions que li siguen concedides i les donacions, els llegats i les aportacions fetes per institucions, entitats o particulars.
e) Els ingressos que s’obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació, com també dels serveis que es puguen fer.
f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del patrocini o el mecenatge d’activitats o instal·lacions.
g) Qualssevol altres recursos que pogueren atribuir-se-li.
2. El Consell Rector de l’IVAM i la Gerència realitzaran una tasca activa de captació de recursos propis, especialment els derivats de l’exercici de l’activitat de l’IVAM, les aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars i dels ingressos rebuts com a conseqüència del patrocini i el mecenatge.

Article 14. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l’entitat s’ajustarà al que estableix la Generalitat per a les entitats de dret públic i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. Seguint els criteris artístics i de programació de la Direcció, la Gerència presentarà l’avantprojecte de pressupost per a aprovar-lo el Consell Rector i es trametrà a la conselleria competent en matèria de cultura, perquè l’eleve a la conselleria competent en matèria d’hisenda, als efectes de la integració en el pressupost de la Generalitat, i això sense perjudici de les competències assignades a la conselleria competent en matèria del sector públic.

Article 15. Control economicofinancer
1. El control financer de l’entitat s’efectuarà d’acord amb el que hi haja establit en la legislació de la Generalitat, sense perjudici de la possibilitat que s’adopten les mesures addicionals de control.
2. La comptabilitat s’ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat en aquesta normativa.
3. L’entitat se sotmetrà a la supervisió i el control economicofinancer previst en la normativa vigent en matèria del sector públic de la Generalitat. A aquests efectes haurà d’aportar i subministrar tota la documentació i la informació que requerisca la conselleria competent en matèria del sector públic de la Generalitat.

Article 16. Règim de contractació
Als efectes previstos en la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic, l’entitat tindrà la consideració d’administració pública i els seus contractes se subjectaran, en conseqüència, a les previsions normatives per a aquest tipus d’ens.

Article 17. Règim de personal
1. El personal propi de l’IVAM tindrà la consideració de personal laboral i es regirà pel dret laboral, i en concret per les normes convencionalment aplicables, les normes sobre règim del sector públic administratiu, les disposicions de les successives lleis de pressupostos i, a més, li seran aplicables les previsions de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i de la legislació de la funció pública valenciana, sense perjudici que s’hi puguen adscriure funcionaris públics en els termes i les condicions previstos en la normativa en vigor.
2. La selecció del personal de l’IVAM es farà basant-se en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i concurrència pública, feta per mitjà de convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb les previsions recollides en el conveni col·lectiu aplicable, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i en els articles 52 a 57 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i la normativa que els desenvolupa.
3. Anualment, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació de llocs de treball de l’entitat.
4. El règim retributiu del personal laboral de l’entitat s’ajustarà a les previsions contingudes en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
5. El personal al servei de l’IVAM estarà subjecte al règim d’incompatibilitats establit, amb caràcter general, per al personal al servei de les administracions públiques.

Article 18. Assistència jurídica
L’assistència jurídica de l’IVAM, consistent en l’assessorament jurídic i en la representació i la defensa en judici, correspon a l’Advocacia General de la Generalitat en virtut del que hi ha disposat en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’assistència jurídica a la Generalitat.

Article 19. Patrimoni
1. La col·lecció de l’IVAM està constituïda pel conjunt d’obres artístiques creades al llarg dels segles xx i xxi que li pertanyen, o que puguen incorporar-se en el futur per mitjà d’adquisicions, donacions, llegats o depòsits d’entitats o persones públiques i privades. Les obres propietat de l’IVAM tenen la condició de béns de domini públic afectes al servei de la cultura i de l’educació.
2. Tot el patrimoni de l’IVAM tindrà la consideració de domini públic de la Generalitat, com a patrimoni afecte a un servei públic, i estarà exempt de qualsevol classe de tributs o gravàmens.
3. L’IVAM podrà adquirir qualsevol classe de béns i drets a títol onerós i gratuït, posseir i arrendar béns i drets de qualsevol classe, per qualsevol de les maneres admeses en dret, entenent-se implícita l’afectació als fins de l’IVAM en aprovar-se’n l’adquisició.

Les competències relatives a l’adquisició a títol onerós de béns immobles, com també per a subscriure contractes en matèria d’arrendament, corresponen al Consell Rector.
4. Existirà un inventari actualitzat de tot el patrimoni de l’IVAM.


Article 20. Ingressos per accés a les col·leccions i cessió d’espais

1. L’IVAM podrà percebre ingressos procedents pels accessos i les visites a les col·leccions exhibides als immobles que integren el seu patrimoni.
2. Els ingressos procedents de la utilització d’espais dels immobles, propis o adscrits, que estiguen qualificats com a demanials, com també les contraprestacions resultants de la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns mobles de domini públic, tenen la naturalesa de taxa i es regulen en la normativa pròpia de taxes de la Generalitat. L’establiment o la modificació de la quantia es farà de conformitat amb la normativa esmentada, a iniciativa de l’IVAM.

3. La gestió i la recaptació dels preus i de les taxes la farà l’IVAM, que els ingressarà en el seu patrimoni.
4. El Consell Rector, a proposta de la Gerència, aprovarà els ingressos de dret privat.

Article 21. Règim jurídic de les resolucions
Posen fi a la via administrativa les resolucions emeses pels òrgans de govern de l’IVAM, tant les procedents d’òrgans col·legiats com d’unipersonals.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normes que es deroguen
1. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) La Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els ens de dret públic Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música i Institut Valencià d’Art Modern.
b) La disposició addicional vuitena de la Llei 4/1990, de 31 de maig, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1990.
2. Així mateix, queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior en el que contradiguen o s’oposen al que hi ha disposat en aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l’article 50 de la Llei 6/1993
Es modifica l’article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 1994, que queda redactat com segueix:
1. L’entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa a denominar-se Institut Valencià de Cultura, que conserva la naturalesa d’entitat de dret públic i, consegüentment, la personalitat jurídica, el patrimoni propi, els recursos i la plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament de la política de la Generalitat en l’àmbit de la cultura, l’art i l’oci en general, i de les arts escèniques, de la música, la cinematografia, com també amb relació a les activitats de conservació i restauració del patrimoni, de foment d’unitats artístiques estables i de gestió d’espais culturals.
2. L’entitat es regirà pel que hi ha previst en aquest article i en les disposicions que el desenvolupen, en especial, en el reglament de funcionament que n’establirà les funcions, l’estructura organitzativa, els òrgans de govern, la composició i les atribucions, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, o la normativa que la substituïsca, en les normes de dret privat que li siguen d’aplicació i en la resta de l’ordenament jurídic. L’entitat podrà disposar de personal funcionari i laboral en els termes que hi ha previstos en la legislació de funció pública.

3. Tota menció de CulturArts Generalitat que figure en l’ordenament jurídic, plans i programes haurà d’entendre’s feta a l’Institut Valencià de Cultura.

Segona. Desenvolupament reglamentari
a) Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquesta llei.
b) En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell aprovarà el nou reglament orgànic i funcional de l’IVAM.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 9 de febrer de 2018

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea