diari

DECRET 2/2017, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana [2017/1205]

(DOGV núm. 7980 de 15.02.2017) Ref. Base de dades 001556/2017

DECRET 2/2017, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana [2017/1205]
PREÀMBUL

La Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana, dedica el títol I a l’ordenació de l’activitat turística, en què es defineixen els serveis, les empreses i les activitats turístiques i el seu enregistrament, i es deixa a un posterior desplegament reglamentari la determinació dels requisits a complir per a la inclusió de les empreses que regula en una modalitat o en una altra.
El desplegament reglamentari del contingut del títol I de la llei esmentada s’ha dut a terme per mitjà de l’elaboració i la publicació de nombrosos decrets del Consell que tenen la característica comuna d’exigir l’exhibició d’una placa normalitzada en la qual figure el distintiu del tipus d’establiment i, si és el cas, la seua categoria i especialitat. A més, tots aquests atribueixen a l’òrgan autonòmic que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme la determinació de les característiques de les plaques mencionades.
El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries de la Generalitat atribueix a Presidència la competència en matèria de turisme, i disposa que per a l’exercici d’aquesta competència disposa de la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme, a la qual atribueix les funcions de l’article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política turística, i de la qual depén la Direcció General de Turisme, que assumeix les competències administratives en l’àmbit normatiu.
D’una altra banda, el president de la Generalitat, com a màxim responsable en matèria de turisme, delega en la persona titular de la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme, en virtut de la Resolució de 12 de febrer de 2016, l’exercici de les funcions que la normativa vigent atribueix al president de la Generalitat en matèria de turisme però, com a excepció, es reserva la potestat reglamentària.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, a la vista de la configuració del Consell de la Generalitat i de l’assignació de competències entre els seus membres, i en relació amb el que preveu l’article 34 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, competeix regular, per mitjà d’un decret del president de la Generalitat, les característiques de les plaques normalitzades en les quals figure el distintiu del tipus d’establiment i, si és el cas, categoria i especialitat.
Els distintius es configuren com un dels principals mecanismes d’informació sobre el tipus de servei i quantitat de possibles prestacions amb què dispose l’establiment, i facilitarà que el turista elegisca el destí per a gaudir del seu temps d’oci en funció dels seus gustos, i que exercisca amb seguretat el seu dret a utilitzar el seu temps lliure posant a la seua disposició la informació sobre la classificació del ventall de les empreses prestadores de serveis turístics.
Aquest decret pretén, per això, que els distintius disposen d’un disseny i una imatge que els faça fàcilment identificables, de manera que, siga quin siga el tipus d’empresa o establiment a què corresponguen, n’evidencien la inscripció en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, i es constitueixen, a més, en una garantia de control sobre la totalitat dels establiments i de les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana, alhora que es dificulte l’intrusisme en el sector.
Respecte de les novetats introduïdes en el present decret del president, en primer lloc cal posar de manifest que la voluntat de participar en el procés d’harmonització de les legislacions de les comunitats autònomes reguladores d’establiments d’allotjament turístic va donar com a resultat la publicació, en menys d’un any, de tres nous decrets reguladors de l’allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana; dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana, i dels establiments hotelers de la Comunitat mencionada.
Les tres noves normes, el Decret 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, regulador de l’allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana, el Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana, i el Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, no sols van introduir modificacions en les possibilitats de classificació dels establiments que regulen, sinó que van crear noves figures, que no tenen, per la seua novetat, distintiu que les identifique com a empreses inscrites en el corresponent registre administratiu, i es proporciona, així, seguretat a l’usuari turístic. Servisca com a exemple que els sectors del càmping i allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana van passar de poder classificar-se en tres categories a poder-ho fer en cinc, representades per estreles, i el sector hoteler a poder obtindre qualificatius nous com ara el «superior». I com a exemple de noves figures, el cas dels albergs de ciutat o les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes. D’altra banda, el 2012, amb la regulació del turisme actiu, es va reconéixer com a servei turístic la prestació, per mitjà de preu, d’activitats d’entreteniment, aventura, esportives, culturals i d’escampament i oci, sense que fins a la data, i per estar previstos altres canvis en la classificació de les empreses, se’ls haja dotat del corresponent distintiu que les identifique com a turístiques.
Aquestes noves classificacions i tipus d’empreses han generat en el sector turístic valencià la necessitat, traslladada amb insistència a l’Administració turística autonòmica, de disposar de nous distintius d’acord amb les noves classificacions i establiments.
Per tot això, en virtut de l’article 49.1.12 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de turisme i, d’acord amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana, i decrets de desplegament, en relació amb l’article 34 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i amb el Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de Presidència de la Generalitat, oïts els sectors afectats, i de conformitat amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,


DECRETE

Article 1. Objecte
El present decret té com a objecte establir els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, tal com figuren en l’annex del present decret.

Article 2. Obligatorietat d’exhibició de distintius
Excepte allò que s’ha disposat per als habitatges turístiques i els establiments de restauració del grup II, Bars, amb menjars o sense, les empreses i els establiments turístics de la Comunitat Valenciana exhibiran, al costat de l’entrada principal, el distintiu que els corresponga tal com es descriuen en l’article següent i en l’annex d’aquest decret.
Els habitatges turístics inscrits en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana exhibiran de forma visible a la seua entrada, bé a l’interior o a l’exterior d’aquestes, un vinil adhesiu amb les característiques previstes en l’article següent.
Per als establiments de restauració del grup II, Bars, amb menjars o sense, l’exhibició del distintiu que els correspon serà voluntària.

Article 3. Característiques dels distintius i tècnica de reproducció
1. Els distintius estaran constituïts per una placa rectangular de metacrilat de 269 x 371 x 10 mm amb cantons arredonits amb un radi de 30 mm. A la part posterior de la placa es col·locarà un vinil imprés en color corresponent a cada empresa o establiment, on figuraran els símbols corresponents a cada tipus, modalitat d’empresa, establiment i, quan siga procedent, les estreles/claus corresponents a la categoria de l’establiment, i, si és el cas, davall de les estreles, la menció de Gran Luxe, Luxe, Superior o Especialitat. Tot això en la forma i amb les dimensions i indicacions que figuren en l’annex.
El fons dels distintius d’establiments hotelers serà de color blau Pantone 286. El fons dels distintius per als apartaments turístics –blocs, conjunts, empreses gestores i habitatges turístics– serà de color roig Pantone 485. El fons dels distintius per a càmpings i les àrees de pernocta serà de color verd Pantone 369. El fons dels distintius dels establiments d’allotjament turístic rural serà de color marró Pantone 483. El fons del distintiu de les agències de viatges serà de color taronja Pantone 157. El fons del distintiu de turisme actiu serà de color taronja Pantone 137. El fons dels distintius dels establiments de restauració serà de color gris Pantone 428.
2. El distintiu previst per als habitatges turístics serà un vinil adhesiu de color roig Pantone 485, tindrà unes mesures de 200 x 276 mm, d’uns 6 microns i tallat per mitjà de plòter amb cantons de radi de 10 mm. A la part superior es reserva un espai per al número d’inscripció en el Registre de cada allotjament, amb el contorn perfilat de clauer en forma de casa.
Per al habitatges turístics rurals, el vinil adhesiu, de les mateixes característiques especificades en el paràgraf anterior, serà de color marró Pantone 483 i amb el contorn perfilat de clauer en forma de casa amb xemeneia.
3. Tots els distintius contindran el logotip institucional Comunitat Valenciana, la impressió d’orla, símbols i textos de categoria atorgada, modalitat, especialitat i, si és el cas, número d’inscripció en el Registre en color blanc, amb les excepcions següents:
a) En els distintius dels establiments d’allotjament turístic rural les estreles/claus seran de color verd Pantone 369.
b) En els distintius dels establiments de restauració, la impressió de l’orla, símbols, textos de categoria atorgada, modalitat i especialitat es realitzarà en color gris fosc Pantone Black 6 o negre al 75 %.

Article 4. Producció
Els arxius PDF editables de tots els distintius a dimensions real necessaris per a la seua producció estaran a la disposició dels interessats en la pàgina web http://www.turisme.gva.es. Les empreses i establiments turístics podran optar per l’idioma valencià o castellà per a la producció de les plaques normalitzades en les quals figure el distintiu del tipus d’establiment i, si és el cas, categoria i especialitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no-despesa
La implementació i posterior desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats i, en qualsevol cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d’aquest.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Termini per a la implantació dels distintius
En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest decret les empreses turístiques i establiments turístics de la Comunitat Valenciana hauran d’adaptar els seus distintius al que s’hi ha establit.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Ordre 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s’estableixen els distintius corresponents a les empreses i establiments turístics de la Comunitat Valenciana i totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa aquests decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de gener de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea