diari

RESOLUCIÓ 1532/IX, sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió de 14 de febrer de 2019. [2019/1698]

(DOGV núm. 8491 de 21.02.2019) Ref. Base de dades 001716/2019

RESOLUCIÓ 1532/IX, sobre la validació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió de 14 de febrer de 2019. [2019/1698]
El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 14 de febrer de 2019, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 de l’RCV, el Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2019, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 137.3.5 de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució

El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 de l’RC, ha acordat validar el Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

Palau de les Corts Valencianes

València, 14 de febrer de 2019.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.

linea