diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de laGeneralitat. [2016/1706]

(DOGV núm. 7737 de 09.03.2016) Ref. Base de dades 001746/2016

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat. [2016/1706]
Advertida una errada en el text de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (DOCV 7689, 31.12.2015), cal efectuar la correcció següent, tant en versió en valencià com en castellà:


En la disposició transitòria tercera, on diu:
«l’article 76 apartat 2.b i 76 apartat 4»;

Ha de dir:
«l’article 78, apartat 2.b i 78, apartat 4».

linea