diari

DECRET 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. [2009/1658]

(DOGV núm. 5956 de 17.02.2009) Ref. Base de dades 001773/2009

DECRET 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. [2009/1658]
Índex
Preàmbul
Títol I. Disposició preliminar
Capítol únic. Objecte
Article 1. Objecte
Títol II. Estructura i forma dels projectes normatius
Capítol I. Estructura i criteris generals
Article 2. Estructura general
Article 3. Criteris generals
Capítol II. Títol
Article 4. Principis generals
Article 5. Títol dels avantprojectes de llei
Article 6. Títol dels projectes de decret legislatiu, de decret-llei, de decret del Consell i de decret del president
Article 7. Títol dels projectes d'orde
Capítol III. Índex
Article 8. Índex
Article 9. Ubicació i contingut
Capítol IV. Part expositiva
Article 10. Denominació
Article 11. Contingut
Article 12. Divisió
Capítol V. Fórmula aprovatòria
Article 13. Fórmula aprovatòria
Article 14. Fórmula aprovatòria en els projectes de decret del Consell, de decret legislatiu i de decret-llei
Article 15. Fórmula aprovatòria en els projectes de decret del president i en els projectes d'orde
Capítol VI. Part dispositiva
Article 16. Estructura
Article 17. Part preliminar
Article 18. Part substantiva
Article 19. Divisió de l'articulat
Article 20. Llibres
Article 21. Títols
Article 22. Capítols
Article 23. Seccions
Article 24. Subseccions
Article 25. Articles
Article 26. Divisió dels articles
Article 27. Infraccions i sancions
Article 28. Disposicions comunes a la part final
Article 29. Contingut de la part final
Article 30. Disposicions addicionals
Article 31. Disposicions transitòries
Article 32. Disposició derogatòria única
Article 33. Disposicions finals
Capítol VII. Antefirma
Article 34. Antefirma
Capítol VIII. Annexos
Article 35. Annexos
Article 36. Contingut dels annexos
Article 37. Textos refosos i articulats
Article 38. Projectes normatius modificatius
Títol III. Procediment d'elaboració dels projectes normatius
Capítol I. Disposicions comunes
Secció primera. Tràmits comuns
Article 39. Iniciació
Article 40. Informe de la Presidència i de les conselleries
Secció segona. Ordenació
Article 41. Ordenació de l'expedient
Article 42. Còmput de terminis i acreditació de la sol·licitud d'informes
Article 43. Declaració d'urgència
Capítol II. Avantprojectes de llei, projectes de decret legislatiu i projectes de decret-llei
Article 44. Remissió per a la conformitat del Consell
Article 45. Conformitat del Consell
Article 46. Certificació de l'acord
Article 47. Informes
Article 48. Audiència ciutadana
Article 49. Enllestiment de l'expedient
Article 50. Remissió per a l'aprovació
Article 51. Tramitació d'urgència
Capítol III. Disposicions administratives de caràcter general
Article 52. Audiència
Article 53. Resta de tràmits
Article 54. Enllestiment de l'expedient
Article 55. Remissió per a l'aprovació
Disposició addicional única. Forma dels decrets i les ordes que no tinguen el caràcter de disposició administrativa de caràcter general
Disposició final primera. Rang no normatiu d'alguns preceptes
Disposició final segona. Desenvolupament
Disposició final tercera. Entrada en vigor
La Constitució de 1978 instaura en el seu títol VIII l'actual model d'Estat, que es caracteritza, en la seua organització territorial, per la concepció d'un poder descentralitzat que ha sigut dotat de capacitat normativa pròpia, sent esta atribució una de les principals manifestacions del poder conferit a les comunitats autònomes, atés l'àmbit de competències regulat en els articles 148 i 149 de la Carta Magna.
Fruit d'esta concepció territorial de l'Estat, des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valencià l'any 1982, la Generalitat ha anat assumint un nombre cada vegada major de competències, havent adquirit un rellevant paper en la producció de disposicions, que ha experimentat un augment considerable en els últims temps com a conseqüència de l'activitat exercida per les dos principals institucions amb capacitat normativa: les Corts i el Consell. En este sentit, per mitjà de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, es va modificar substancialment la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, a fi de disposar d'un Estatut que, dins del marc constitucional, estiga equiparat al més alt nivell.
La doctrina científica ha considerat la conveniència d'adoptar criteris unificats en l'elaboració dels textos normatius a fi de garantir el compliment del principi de seguretat jurídica, atesa la complexitat del nostre ordenament jurídic, caracteritzat per la gran profusió de normes.
Per este motiu, s'ha considerat oportú dictar la present disposició, que té com a objecte establir uns criteris homogenis en les fases d'elaboració dels projectes de textos normatius per part dels òrgans competents de l'administració de la Generalitat.
Esta iniciativa perseguix agilitzar la labor dels òrgans administratius en els procediments d'elaboració de les disposicions generals, en facilitar-los els paràmetres oportuns de tècnica normativa, alhora que redunda en benefici de l'aplicador del dret i els destinataris de les normes.
En la fase d'estudi i anàlisi del present decret s'han tingut en compte les opinions que la doctrina científica ha anat realitzant durant els últims anys, així com l'experiència de l'administració de l'Estat i de diverses comunitats autònomes, que ja han establit directrius sobre esta matèria. Especialment, s'han tingut en compte els criteris que han anat fixant, en els seus dictàmens, el Consell d'Estat i el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, en desplegament del que disposen els articles 42 i 43 de la Llei del Consell, s'han introduït determinats preceptes destinats a aclarir i unificar els tràmits que s'ha de seguir en els procediments d'elaboració dels projectes normatius.
Per raons de sistemàtica s'ha considerat oportú incloure en el mateix text tant les normes sobre el procediment d'elaboració dels projectes normatius, en desplegament de la Llei del Consell, com les regles referides a l'estructura i forma d'aquells; no obstant, estes últimes, tal com s'indica en la disposició final primera, no tenen rang reglamentari, i han de ser considerades com a normes internes de l'administració, sense eficàcia ad extra.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de febrer de 2009,
DECRETE
TÍTOL I
Disposició preliminar
CAPÍTOL ÚNIC
Objecte
Article 1. Objecte
És objecte del present decret regular la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei, dels projectes de decret legislatiu, dels projectes de decret-llei y dels projectes de disposició administrativa de caràcter general de la Generalitat.
TÍTOL II
Estructura i forma
dels projectes normatius
CAPÍTOL I
Estructura i criteris generals
Article 2. Estructura general
Els projectes normatius s'ordenaran de la manera següent:
1. Títol.
2. Índex.
3. Part expositiva.
4. Fórmula aprovatòria, excepte en els avantprojectes de llei.
5. Part dispositiva.
6. Antefirma, excepte en els avantprojectes de llei.
7. Annexos.
Article 3. Criteris generals
En l'elaboració dels projectes normatius hauran d'aplicar-se els criteris següents:
1. El text ha de ser clar i de fàcil compressió tant per la terminologia com per la redacció emprades. No es redactaran apartats l'extensió o complexitat dels quals dificulten la interpretació del seu contingut. Així mateix, no s'utilitzaran adjectivacions innecessàries o reiteratives, així com els termes superflus.
2. Es procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a certa matèria, sense perjuí del posterior desplegament reglamentari quan es tracta de disposicions legals.
3. Es facilitarà el seu maneig a través d'una adequada estructura sistemàtica i les mínimes remissions possibles.
4. Les disposicions modificatives hauran d'utilitzar-se amb caràcter restrictiu, havent de primar l'aprovació d'una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions.
5. No es reproduiran altres normes excepte en els supòsits de delegació legislativa o que la coherència o millor comprensió del text ho exigisca.
6. Quan s'hagen de reproduir, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en el punt anterior, preceptes d'una llei, decret legislatiu o decret-llei en un projecte de disposició de caràcter general, es transcriuran literalment i s'indicarà el precepte que es reproduïx.
7. La primera vegada que aparega citada una norma s'identificarà amb el seu títol complet. Les posteriors cites podran realitzar-se expressant el seu títol complet o una fórmula abreviada d'este que identifique la norma.
8. Les cites dels òrgans superiors i directius es realitzaran de forma genèrica amb referència a les funcions que tinguen atribuïdes.
CAPÍTOL II
Títol
Article 4. Principis generals
1. El títol indicarà el rang del projecte normatiu, el número i la data, així com l'objecte o contingut. En la redacció s'haurà d'utilitzar un llenguatge breu i concís que identifique plenament la matèria objecte de regulació.
2. Els projectes normatius de caràcter temporal indicaran en el títol el seu període de vigència.
3. No s'utilitzaran fórmules excessivament descriptives.
Article 5. Títol dels avantprojectes de llei
1. En la tramitació d'expedients relatius a la iniciativa legislativa del Consell, el text es denominarà «Avantprojecte de Llei», que sempre anirà seguida de l'expressió «de la Generalitat» entre comes.
2. Quan el Consell aprove el text definitiu per a la seua remissió a les Corts passarà a denominar-se «Projecte de Llei».
Article 6. Títol dels projectes de decret legislatiu, de decret-llei, de decret del Consell i de decret del president
1. El títol dels projectes de decret legislatiu, de decret-llei, de decret del Consell i de decret del president constarà dels elements a continuació relacionats, i en l'orde següent:
a) Tipus de norma.
b) Número i any (es deixarà un espai en blanc fins que siga assignat).
c) Data de la seua aprovació pel Consell o pel president (es deixarà un espai en blanc fins a la seua aprovació).
d) Òrgan que aprova la norma.
e) Indicació de l'objecte.
2. Durant la tramitació del procediment d'elaboració, i fins que no es produïsca l'aprovació, el títol s'indicarà amb l'expressió «Projecte de Decret Legislatiu», «Projecte de Decret-llei», «Projecte de Decret del Consell» o «Projecte de Decret del President».
3. Els decrets legislatius, els decrets-lleis i els decrets es numeraran, respectivament, en cardinals aràbics segons el seu orde d'aprovació, i consideraran el període que comprén l'any natural. Una vegada finalitzat l'any, es començarà de nou la numeració. A continuació del número, i separat per una ratlla obliqua, s'indicarà l'any d'aprovació expressat en números aràbics. A continuació, separat per una coma, s'afegirà la preposició «de» i s'indicarà el dia, en números aràbics, i el mes de la seua aprovació, en caràcters alfabètics. Dia i mes aniran units per la preposició «de». Finalment, i separat per una coma, s'inserirà l'objecte.
4. La numeració de les normes a què es referix este article correspondrà a l'òrgan que tinga atribuïdes les funcions en matèria de secretariat del Consell.
Article 7. Títol dels projectes d'orde
1. El títol dels projectes d'orde constarà dels elements indicats a continuació, i en l'orde següent:
a) Tipus de norma.
b) Número i any (es deixarà un espai en blanc fins que siga assignat).
c) Data de la seua aprovació (es deixarà un espai en blanc fins que s'aprove).
d) Òrgan que aprova la norma.
e) Indicació de l'objecte.
2. Durant la tramitació del procediment d'elaboració, i fins que no es produïsca l'aprovació, el títol s'indicarà amb l'expressió «Projecte d'Orde».
3. Les ordes es numeraran en cardinals aràbics segons l'orde d'aprovació, i consideraran el període que comprén l'any natural. Una vegada finalitzat l'any, es començarà de nou la numeració. A continuació del número, i separat per una ratlla obliqua, s'indicarà l'any d'aprovació expressat en números aràbics. A continuació, separat per una coma, s'afegirà la preposició «de» i s'indicarà el dia, en números aràbics, i el mes de la seua aprovació, en caràcters alfabètics. Dia i mes aniran units per la preposició «de». Finalment, i separat per una coma, s'inserirà l'objecte.
4. En el supòsit de les ordes conjuntes de dos o més conselleries, que tindran la seua pròpia numeració, a més de les indicacions contingudes en els apartats anteriors, es tindrà en compte que l'orde d'aparició de cada conselleria ha de respectar l'orde de precedències establit en la normativa vigent en el moment de procedir a la seua aprovació.
5. Només adoptaran la forma d'orde les disposicions administratives de caràcter general.
CAPÍTOL III
Índex
Article 8. Índex
Els projectes normatius inclouran un índex quan així ho exigisca el seu contingut o extensió.
Article 9. Ubicació i contingut
L'índex, que s'inserirà a continuació del títol, contindrà les distintes divisions del projecte amb els seus títols respectius.
CAPÍTOL IV
Part expositiva
Article 10. Denominació
1. La part expositiva dels avantprojectes de llei es denominarà «Exposició de motius», i s'inclourà amb este nom en el text corresponent.
2. En la resta de projectes normatius la part expositiva es denominarà «Preàmbul».
Article 11. Contingut
1. La part expositiva del projecte normatiu declararà breument i concisament els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius i les finalitats que es pretenen satisfer. Al·ludirà als seus antecedents i a les competències en l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals del seu contingut quan siga necessari per al seu millor enteniment, fent menció de la incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als aspectes nous. En tot cas, s'evitaran exhortacions, declaracions didàctiques o laudatòries o altres d'anàlogues.
2. En el cas dels projectes de decret legislatiu es farà referència a la llei de les Corts que efectue la delegació i s'haurà d'especificar, en el cas d'habilitació per a refondre normes vigents, si s'autoritza per a regularitzar-les, aclarir-les o harmonitzar-les.
3. Quan es tracte de projectes de decret-llei s'haurà de justificar expressament les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat.
Article 12. Divisió
Si l'extensió de la part expositiva d'un projecte ho aconsella, podrà dividir-se en apartats, al començament de cada un dels quals s'utilitzaran números romans.
CAPÍTOL V
Fórmula aprovatòria
Article 13. Fórmula aprovatòria
1. Els projectes normatius, a excepció dels avantprojectes de llei, inclouran la fórmula aprovatòria d'estos, que s'inserirà a continuació de la part expositiva i abans de la part dispositiva.
2. La fórmula aprovatòria farà referència als informes preceptius, a l'audiència concedida als òrgans consultius i a la norma o normes que habiliten l'òrgan per a dictar la disposició, llevat que pel seu número siga aconsellable la seua inclusió en la part expositiva. En tot cas, haurà de fer-se referència als informes o consultes d'aquells òrgans la regulació dels quals així ho exigix.
Article 14. Fórmula aprovatòria en els projectes de decret del Consell, de decret legislatiu i de decret-llei
1. En els projectes de decret del Consell, de decret legislatiu i de decret-llei es farà referència, a més del que disposa l'article anterior, a la proposta del conseller o consellers corresponents, i a la deliberació prèvia del Consell, amb indicació expressa de la data de la reunió.
2. La fórmula aprovatòria, en els projectes de decret del Consell, de decret legislatiu i de decret-llei, acabarà amb l'expressió «Decrete».
Article 15. Fórmula aprovatòria en els projectes de decret del president i en els projectes d'orde
En els projectes de decret del president de la Generalitat, ordes de les comissions delegades del Consell i ordes de les conselleries la fórmula aprovatòria acabarà amb l'expressió «Decrete», «Ordena», «Ordene» o «Ordenem», segons es tracte de decrets, ordes de les comissions delegades del Consell, ordes de les conselleries o ordes conjuntes.
CAPÍTOL VI
Part dispositiva
Article 16. Estructura
La part dispositiva d'un projecte normatiu s'ordenarà de la manera següent:
1. Articulat:
a) Part preliminar.
b) Part substantiva.
c) Infraccions i sancions.
d) Procediment.
2. Part final:
a) Disposicions addicionals.
b) Disposicions transitòries.
c) Disposició derogatòria única.
d) Disposicions finals.
Article 17. Part preliminar
1. Els projectes normatius podran incloure una part preliminar, que anirà situada al principi de l'articulat.
2. La part preliminar inclourà les disposicions de caràcter directiu com ara l'objecte de la norma, l'àmbit d'aplicació, els principis, les definicions o qualssevol altres de naturalesa anàloga.
Article 18. Part substantiva
La part substantiva d'un projecte normatiu respondrà a un criteri únic d'ordenació, en la redacció del qual anirà sempre del general al particular, de l'abstracte al concret, del normal a l'excepcional i del substantiu al procedimental, i les qüestions es desenvoluparan de manera ordenada sense deixar llacunes.
Article 19. Divisió de l'articulat
1. L'articulat d'un projecte normatiu es podrà dividir en llibres, títols, capítols, seccions, subseccions i articles.
2. No es passarà d'una a una altra unitat de divisió ometent-ne alguna d'intermèdia, excepte en el cas dels capítols, que podran dividir-se en articles o en seccions i, si pertoca, en subseccions, i estes al seu torn en articles.
Article 20. Llibres
1. S'ordenaran en llibres els projectes normatius l'extensió dels quals així ho aconselle.
2. Els llibres es numeraran amb caràcters romans i aniran titulats. El títol expressarà breument el contingut de cada llibre.
Article 21. Títols
1. Només s'ordenaran en títols els projectes normatius que presenten parts heterogènies i clarament diferenciades.
2. Els títols es numeraran amb caràcters romans i aniran titulats. En el cas que n'hi haja només un, es designarà com a «Títol únic». El títol expressarà breument el contingut de cada un d'estos.
Article 22. Capítols
1. Els projectes normatius es dividiran per capítols quan per raons sistemàtiques no puguen dividir-se exclusivament en articles.
2. Els capítols es numeraran amb caràcters romans i aniran titulats. En el cas que n'hi haja només un es designarà com a «Capítol únic». El títol expressarà breument el contingut de cada capítol.
Article 23. Seccions
1. Els capítols podran dividir-se en seccions quan raons de sistemàtica així ho requerisquen.
2. Les seccions es numeraran en ordinals en lletra i aniran titulades. El títol expressarà breument el contingut de cada secció.
Article 24. Subseccions
1. Excepcionalment, en el cas de seccions d'una certa extensió, podran dividir-se en subseccions, quan regulen aspectes que admeten una clara diferenciació dins del conjunt.
2. Les subseccions es numeraran en ordinals en lletra i aniran titulades. El títol expressarà breument el contingut de cada subsecció.
Article 25. Articles
1. Els distints articles d'un projecte normatiu han de disciplinar un aspecte de la matèria tractada i aniran precedits del terme «Article». En el cas que n'hi haja només un, es designarà com a «Article únic», i si en foren diversos es numeraran correlativament amb cardinals aràbics.
2. Els articles aniran titulats. El títol expressarà breument el contingut de cada article.
Article 26. Divisió dels articles
1. Els articles podran dividir-se en apartats en el cas que regulen aspectes que s'hagen de diferenciar amb precisió. Els apartats es numeraran en cardinals aràbics.
2. Els apartats podran, alhora, dividir-se en paràgrafs assenyalats amb lletres minúscules.
3. Només excepcionalment es recorrerà a subdivisions ulteriors, que es numeraran amb ordinals aràbics, i s'evitarà l'ús de guions i asteriscos.
Article 27. Infraccions i sancions
1. Quan la naturalesa o finalitat de la part substantiva d'un projecte normatiu ho exigisca haurà de preveure's el corresponent règim d'infraccions i sancions.
2. El règim d'infraccions i sancions podrà preveure's, quan pertoque, per remissió a altra o altres normes.
Article 28. Disposicions comunes a la part final
1. Cada una de les disposicions de la part final es numerarà amb ordinals en lletra. En el cas que n'hi haja una sola es designarà com «única».
2. Les disposicions aniran titulades. El títol expressarà breument el contingut de la disposició.
Article 29. Contingut de la part final
S'evitarà la redacció de continguts complexos i plurals susceptibles de ser inclosos en diverses categories de la part final d'un projecte normatiu. Si això no fóra possible i a l'efecte d'ubicar la disposició en una categoria, se seguirà el criteri de primar el contingut transitori sobre els altres, el derogatori sobre el final i l'addicional, i el final sobre l'addicional.
Article 30. Disposicions addicionals
Les disposicions addicionals d'un projecte normatiu inclouran, per este orde:
1. Els règims jurídics especials que no puguen situar-se en l'articulat.
2. Les excepcions, dispenses i reserves a l'aplicació de la norma o algun dels seus preceptes, quan no siga possible o adequat regular estos aspectes en l'articulat.
3. Els mandats i autoritzacions no dirigits a la producció de normes jurídiques.
4. Els preceptes residuals que no càpien en cap altre lloc del projecte normatiu.
Article 31. Disposicions transitòries
Les disposicions transitòries d'un projecte normatiu inclouran els continguts següents:
1. Els que establisquen una regulació autònoma i diferent de l'establida per les normes nova i antiga per a regular situacions jurídiques iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la norma nova.
2. Els que declaren la pervivència de la norma antiga per a regular les situacions jurídiques iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la norma nova.
3. Els que declaren l'aplicació retroactiva o immediata de la norma nova per a regular situacions jurídiques iniciades amb anterioritat a la seua entrada en vigor.
4. Els que regulen de manera autònoma i provisional situacions jurídiques que es produïsquen després de la seua entrada en vigor.
5. Els que declaren la pervivència de la norma antiga per a regular situacions jurídiques que es produïsquen després de l'entrada en vigor de la norma nova.
Article 32. Disposició derogatòria única
1. En els projectes normatius s'inclourà en una disposició derogatòria única una relació cronològica i exhaustiva de totes les disposicions derogades, i es tancarà la llista amb una clàusula general de salvaguarda que acotarà la matèria objecte de derogació i que serà del tenor següent: «Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a allò que s'ha disposat en...», indicant a continuació el tipus de norma.
2. La disposició derogatòria inclourà, si és el cas, una clàusula de vigències que contindrà una relació cronològica i exhaustiva de totes les disposicions sobre la matèria que continuaran vigents.
Article 33. Disposicions finals
Les disposicions finals dels projectes normatius inclouran, per este orde:
1. Els preceptes que modifiquen el dret vigent, quan la modificació d'una norma no siga l'objecte principal de la disposició. En l'aplicació d'este apartat haurà de tindre's en compte el que disposa l'article 3.4 d'este decret.
2. Les clàusules de salvaguarda del rang de certes disposicions normatives o de competències alienes.
3. Les regles de supletoriedad, tant les que atribuïxen el caràcter supletori de la pròpia norma a altres, com les que declaren a esta norma com a supletòria de disposicions distintes.
4. Les autoritzacions i mandats dirigits a la producció de disposicions necessàries per al desplegament i execució de la norma. Les autoritzacions i mandats es dirigiran al titular de l'òrgan i hauran d'establir el termini en què hagen de ser executades.
5. Les regles sobre l'entrada en vigor de la norma. L'entrada en vigor es determinarà preferentment assenyalant un termini a comptar de la publicació de la norma. En tot cas no s'assenyalarà l'entrada en vigor per al mateix dia de la publicació.
CAPÍTOL VII
Antefirma
Article 34. Antefirma
Els projectes de disposició administrativa de caràcter general, de decret legislatiu i de decret-llei incorporaran l'antefirma corresponent a l'òrgan que haja de firmar i, si és el cas, ratificar la disposició.
CAPÍTOL VIII
Annexos
Article 35. Annexos
1. Els annexos es col·locaran ordenats al final del projecte normatiu. Es titularan sempre i d'haver-ne diversos es numeraran amb caràcters romans.
2. La indicació d'«Annex» amb la seua respectiva numeració se situaran centrades. Davall de la dita indicació se situarà el títol, també centrat.
3. En la part dispositiva hi haurà una referència clara a l'annex o als annexos, quan corresponga.
Article 36. Contingut dels annexos
Sense perjuí del que disposen els dos articles següents, els annexos contindran:
1. Aquells aspectes que no puguen expressar-se per mitjà de l'escriptura.
2. Les relacions de persones, béns, llocs i elements anàlegs, respecte dels quals s'haja de concretar l'aplicació de les disposicions del text.
3. Els acords o convenis a què el text dota de valor normatiu.
4. Aquells altres documents que, per la seua naturalesa i contingut, hagen d'integrar-se en el projecte normatiu com a annex.
Article 37. Textos refosos i articulats
Quan es tracte de projectes normatius que tinguen com a objecte aprovar un text refós o un text articulat, este s'inclourà en el projecte com a annex i se li aplicaran les regles previstes en este decret.
Article 38. Projectes normatius modificatius
Els projectes normatius que tinguen com a objecte exclusiu la modificació de normes inclouran en el seu articulat l'aprovació de la modificació amb indicació dels preceptes afectats i en un annex la relació completa d'aquells en la nova redacció.
TÍTOL III
Procediment d'elaboració
dels projectes normatius
CAPÍTOL I
Disposicions comunes
Secció PRIMERA
Tràmits comuns
Article 39. Iniciació
1. El procediment d'elaboració d'un projecte normatiu s'iniciarà mitjançant una resolució del conseller competent per raó de la matèria, en la qual s'indicarà l'objecte de regulació i l'òrgan o òrgans superiors o directius a qui s'encomana la tramitació. Si el projecte es referix a competències de la Presidència de la Generalitat, l'esmentada resolució correspondrà al president. Quan es tracte de projectes normatius de les institucions de la Generalitat, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa específica.
2. L'òrgan o òrgans encarregats de l'elaboració emetran els informes establits en els articles 42.2 i 43.1.a) de la Llei del Consell, incorporant al seu torn el projecte normatiu.
3. En aquells supòsits en què es considere que el projecte no té cost repercutible en els pressupostos de despeses de la Generalitat, haurà d'incorporar-se un informe detallat, subscrit pel titular de l'òrgan que tinga assignada la tramitació, motivant l'absència de despesa.
Article 40. Informe de la Presidència i de les conselleries
De conformitat amb el que disposa l'article 43 de la Llei del Consell, una còpia de l'expedient es remetrà, si és el cas, a la Presidència i conselleries en l'àmbit de les quals poguera incidir, a fi que, en el termini màxim de 10 dies, emeten un informe. En el cas de no afectar les competències del departament, la Sotssecretaria remetrà informe indicant la dita circumstància.
Secció SEGONA
Ordenació
Article 41. Ordenació de l'expedient
1. En l'elaboració d'un projecte normatiu es conformarà un expedient en què els documents, que aniran numerats, s'ordenaran cronològicament.
2. Quan haja de remetre's l'expedient per a l'emissió d'informes o per a l'aprovació del projecte normatiu s'haurà d'acompanyar d'un índex dels documents.
3. Els documents hauran d'anar firmats i datats pels qui els formulen, i identificar la seua condició.
Article 42. Còmput de terminis i acreditació de la sol·licitud d'informes
1. El còmput dels terminis per a l'emissió d'informes s'iniciarà l'endemà de la recepció de la sol·licitud.
2. En l'expedient haurà de quedar constància de la data en què la sol·licitud té entrada en l'òrgan o entitat que haja d'emetre l'informe. A estos efectes, els òrgans de l'administració de la Generalitat consultats hauran de remetre electrònicament, a l'òrgan que efectua la consulta, una nota que justifique la recepció de la sol·licitud.
Article 43. Declaració d'urgència
La declaració d'urgència per a la tramitació dels projectes normatius correspondrà a l'òrgan competent per a la seua aprovació mitjançant una resolució o acord motivat. En cas dels projectes normatius de les institucions de la Generalitat, la declaració d'urgència correspondrà a estes.
CAPÍTOL II
Avantprojectes de llei, projectes
de decret legislatiu i projectes de decret-llei
Article 44. Remissió per a la conformitat del Consell
1. Una vegada omplits els tràmits dels articles precedents, l'expedient serà remés a la sotssecretaria que tinga assignada la tramitació que, prèvia emissió de l'informe previst en els articles 42.3 i 69.2.d de la Llei del Consell, ho traslladarà a l'òrgan que tinga atribuïdes les funcions en matèria de secretariat del Consell per a la seua inclusió en l'orde del dia de la reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
2. L'expedient anirà acompanyat d'una proposta motivada d'acord del Consell per la qual es dóna la conformitat a l'avantprojecte de llei o projecte de decret legislatiu i s'ordena seguir amb la seua tramitació. La proposta anirà datada i serà subscrita pel conseller o consellers proponents.
Article 45. Conformitat del Consell
1. Previs els tràmits corresponents, el Consell, si és el cas, donarà la conformitat a l'avantprojecte de llei o projecte de decret legislatiu i s'ordenarà seguir amb la seua tramitació, demanant els informes preceptius i els que considere oportuns.
2. En el cas que el Consell acorde la realització de consultes o l'emissió de dictàmens diferents del preceptius, l'òrgan que tinga atribuïdes les funcions en matèria de secretariat del Consell ressenyarà en la proposta d'acord els tràmits esmentats, a fi que queden inclosos en la certificació que sobre l'acord haja d'emetre el secretari del Consell.
Article 46. Certificació de l'acord
Una vegada adoptat l'acord de conformitat, el secretari del Consell expedirà un certificat en què conste l'acord adoptat, que serà remés a la sotssecretaria de la conselleria que tinga assignada la tramitació.
Article 47. Informes
L'òrgan encarregat de la tramitació sol·licitarà d'ofici els informes preceptius que hagen d'evacuar-se amb anterioritat a l'aprovació de l'avantprojecte de llei, projecte de decret legislatiu o projecte de decret-llei, així com aquells que haja acordat el Consell en el tràmit de conformitat.
Article 48. Audiència ciutadana
1. Els avantprojectes de llei que definisquen polítiques sectorials del Consell podran sotmetre's a un tràmit d'informació ciutadana, de conformitat amb el que disposen els articles 12 i 18 de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. S'exceptuen de l'anterior els avantprojectes de llei que es dicten sobre matèries excloses per la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular.
2. L'adopció de l'acord relatiu a la realització d'esta consulta correspon al Consell en el tràmit de conformitat previst en l'article 45 d'este decret.
3. En el cas que haja de realitzar-se la consulta ciutadana, es publicarà un anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana perquè en el termini de 15 dies els ciutadans i ciutadanes puguen formular les al·legacions convenients.
Article 49. Enllestiment de l'expedient
Una vegada evacuats els corresponents informes i dictàmens, l'òrgan o òrgans superiors o directius que tinguen encomanada la tramitació elaboraran el text definitiu de l'avantprojecte de llei, projecte de decret legislatiu o projecte de decret-llei, que serà remés a la sotssecretaria del departament, donant compte de forma raonada de les modificacions produïdes com a conseqüència dels dictàmens emesos, així com una relació dels aspectes dels dits informes que no s'han tingut en compte, amb expressa menció, quan es tracte de dictàmens evacuats pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, dels considerats essencials pel dit òrgan.
Article 50. Remissió per a l'aprovació
1. Una vegada ultimat l'expedient, serà remés a la Sotssecretaria, que ho traslladarà a l'òrgan que tinga atribuïdes les funcions en matèria de secretariat del Consell per a la seua inclusió en l'orde del dia de la reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
2. Quan es tracte d'avantprojectes de llei, l'expedient anirà acompanyat d'una proposta motivada d'acord del Consell per la qual s'aprova el projecte de llei i s'ordena la seua remissió a les Corts.
3. Tant els projectes de decret legislatiu i de decret-llei, com la proposta d'acord en el cas dels avantprojectes de llei, anirà datada i serà subscrita pel conseller o consellers proponents.
Article 51. Tramitació d'urgència
En el cas que s'acorde la urgència en la tramitació, se seguirà el procediment següent:
1. Si la iniciativa d'impulsar l'avantprojecte de llei, projecte de decret legislatiu o projecte de decret-llei partix directament del Consell, el seu secretari expedirà un certificat indicatiu de la concreta iniciativa, motivant la urgència i designant l'òrgan o òrgans encarregats de la seua tramitació.
2. Quan la iniciativa partisca d'algun departament, el seu titular formularà, prèviament a qualsevol tràmit, una proposta d'acord del Consell on s'expressen les circumstàncies contingudes en l'apartat anterior.
3. L'expedient s'omplirà en tots els seus tràmits i prescindirà, no obstant això, de la conformitat prevista en l'article 45 del present decret.
4. Als projectes de decret-llei les s'aplicarà la tramitació d'urgència sense necessitat declaració expressa.
CAPÍTOL III
Disposicions administratives
de caràcter general
Article 52. Audiència
1. En el cas que el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans que estiguen representats per organitzacions o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanada la defensa dels seus interessos, se'ls concedirà audiència per un termini de 15 dies perquè puguen al·legar el que consideren oportú, i caldrà deixar constància en l'expedient de les notificacions practicades i el compliment dels terminis legalment establits.
2. Quan de conformitat amb l'article 43.1.c de la Llei del Consell el projecte afecte l'esfera dels drets i interessos legítims dels ciutadans, i no existisquen organitzacions o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanades la defensa dels seus interessos, l'expedient serà sotmés a informació pública per un termini de 15 dies, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci corresponent.
3. No obstant el que s'exposa en els apartats anteriors, el tràmit d'audiència podrà ser omés en aquells supòsits previstos en el paràgraf final de l'article 43.1.c de la Llei del Consell, i es deixarà constància en l'expedient dels motius que fonamenten la dita omissió.
Article 53. Resta de tràmits
1. Durant la tramitació del procediment es demanaran els informes, autoritzacions i dictàmens previstos en l'article 43.1.d de la Llei del Consell.
2. Una vegada omplits els tràmits indicats amb anterioritat i finalitzat el període d'al·legacions, s'elaborarà el projecte normatiu, en què s'incorporaran, si es creu oportú, aquelles observacions que hagen sigut formulades pels òrgans, entitats o persones consultades durant la tramitació del procediment.
3. Posteriorment, segons el que disposa l'article 43.1.e de la Llei del Consell, l'expedient serà remés a la sotssecretaria del departament, la qual sol·licitarà l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat en el departament quan no fóra preceptiu el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
4. De conformitat amb el que disposa l'article 43.1.f de la Llei del Consell, l'expedient serà remés al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana perquè evacue el pertinent dictamen en aquells supòsits previstos legalment.
Article 54. Enllestiment de l'expedient
Una vegada evacuats els corresponents informes i dictàmens, s'elaborarà el text definitiu del projecte de disposició administrativa de caràcter general i es donarà compte de forma raonada en l'expedient de les modificacions produïdes com a conseqüència dels dictàmens emesos, així com de la relació dels aspectes d'estos informes que no s'han tingut en compte, amb expressa menció, quan es tracte de dictàmens evacuats pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, dels considerats essencials per l'òrgan esmentat.
Article 55. Remissió per a l'aprovació
1. En el cas que el projecte normatiu haja de ser aprovat per orde de la conselleria o de les comissions delegades del Consell o per decret del president de la Generalitat, l'òrgan encarregat de la tramitació elevarà el text definitiu per a la seua aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. En aquells supòsits en què el projecte haja de ser aprovat per decret del Consell, l'expedient serà remés a la Sotssecretaria, que, prèvia emissió de l'informe previst en l'article 69.2.d de la Llei del Consell, el traslladarà a l'òrgan que tinga atribuïdes les funcions en matèria de secretariat del Consell per a la seua inclusió en l'orde del dia de la reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris. El projecte anirà datat i serà subscrit pel conseller o consellers proponents.
Disposició addicional
Única. Forma dels decrets i les ordes que no tinguen el caràcter de disposició administrativa de caràcter general
Els actes administratius que per disposició legal hagen d'adoptar la forma d'orde o que adopten la forma de decret, en els termes establits en la Llei del Consell, se subjectaran al que disposen els articles 7 i 6, respectivament.
DisposiciOns finals
Primera. Rang no normatiu d'alguns preceptes
Les disposicions contingudes en el títol II d'este decret tenen el caràcter de directrius o normes orientadores, i no tenen rang reglamentari.
Segona. Desplegament
1. S'autoritza al conseller de Presidència per a dictar els actes i disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'este decret i, especialment, per a aprovar una guia per a l'elaboració dels projectes normatius.
2. S'autoritza, així mateix, el conseller esmentat per a regular la forma dels actes dels òrgans de l'administració de la Generalitat no previstos en la disposició addicional única, que hagen de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepte el que disposa l'article 7, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.
València, 13 de febrer de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea