diari

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, de la directora general de Teatres de la Generalitat Valenciana, per la qual es deleguen determinades funcions en la Subdirecció General. [2010/1743]

(DOGV núm. 6208 de 17.02.2010) Ref. Base de dades 001796/2010

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, de la directora general de Teatres de la Generalitat Valenciana, per la qual es deleguen determinades funcions en la Subdirecció General. [2010/1743]
El Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Ens Públic Teatres de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2.227, de 15.03.1994), en la redacció donada pel Decret 21/2004, de 13 de febrer, posteriorment modificada pel Decret 29/2010, de 5 de febrer, establix que correspon a la Subdirecció General la suplència de la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana i l'exercici de les funcions que li delegue.
A fi d'aconseguir més agilitat i eficàcia en la gestió de l'ens, s'ha considerat necessari procedir a delegar determinades funcions de la Direcció General en la Subdirecció General de Teatres de la Generalitat Valenciana.
Per tot això, i de conformitat amb el que establix l'article 9.4 del Decret 21/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'Ens Públic Teatres de la Generalitat, resolc:
Primer
Delegar en la Subdirecció General de Teatres de la Generalitat Valenciana les funcions següents:
1. Certificació de les obligacions de contingut econòmic de l'ens públic.
2. Formalització de contractes d'obres, servicis i subministraments que no excedisquen els 18.000 euros.
3. Formalització de contractes laborals inferiors a sis mesos, amb l'informe previ del cap de Gestió de Personal de l'ens públic.
4. Aprovació de propostes de despeses que no excedisquen els 18.000 euros
5. Execució del pagament de les obligacions contretes per l'ens públic legalment o contractualment.
6. Autorització de les indemnitzacions per raó de servici del personal que presta els seus servicis en l'ens, amb l'informe previ del cap de Gestió de Personal.
Segon
Els actes que es facen en virtut de les funcions delegades han d'indicar expressament esta circumstància i es consideraran realitzats per l'òrgan que fa la delegació.
Tercer
La delegació establida en la present resolució tindrà efecte des del mateix dia en què es dicte.
Quart
De conformitat amb el que establix l'article 9.4 del Decret 21/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'Ens Públic Teatres de la Generalitat, s'ha d'informar el Consell Rector del contingut de la present resolució.
Cinqué
La present resolució de delegació s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 de febrer de 2010.- La directora general de Teatres de la Generalitat Valenciana: Inmaculada Gil Lázaro.

linea