diari

DECRET 27/2015, de 27 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià d'Art Modern. [2015/1884]

(DOGV núm. 7477 de 03.03.2015) Ref. Base de dades 001873/2015

DECRET 27/2015, de 27 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià d'Art Modern. [2015/1884]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern
Disposició addicional única. Clàusula de no increment del gasto públic
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Habilitació
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex. Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern
Capítol I. Naturalesa i funcions
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
Article 2. Objecte propi i funcions
Article 3. La col·lecció
Capítol II. Organització
Secció 1a. Òrgans rectors
Article 4. Òrgans rectors
Article 5. El president o la presidenta de l’Institut Valencià d’Art Modern
Article 6. Composició i règim de funcionament del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern
Article 7. Competències del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern
Article 8. Del director o directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern
Article 9. Del Consell Assessor de l’Institut Valencià d’Art Modern
Secció 2a. Estructura orgànica
Article 10. Estructura orgànica
Article 11. De la Subdirecció General d’Activitats i Programes Culturals
Article 12. De la Subdirecció General de Col·lecció i Exposicions

Article 13. De la Subdirecció General de Comunicació i Xarxes Socials
Article 14. De la Subdirecció General d’Administració
Article 15. Altres unitats orgàniques i funcionals
Capítol III. Règim de personal
Article 16. Personal de l’Institut Valencià d’Art Modern
Article 17. Marc d’actuació en matèria de personal
Article 18. Incompatibilitats
Capítol IV. Règim patrimonial
Article 19. Patrimoni
Capítol V. Règim de contractació, pressupostari i economicofinancer
Article 20. Règim de contractació
Article 21. Recursos econòmics
Article 22. Ingressos per accés a les col·leccions i cessió d’espais

Article 23. Participació en consorcis, societats i fundacions
Article 24. Règim pressupostari
Article 25. Control economicofinancer
Article 26. Assistència jurídica


PREÀMBUL

L’article 49.1.4a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de cultura.
Dins del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat s’han integrat històricament una sèrie d’entitats, societats i fundacions que tenen en comú el desenrotllament de les competències relatives a les arts escèniques, plàstiques i audiovisuals, així com la conservació del patrimoni cultural.
La política institucional de foment, tutela i difusió de l’art modern, la incidència del qual en la vida social contemporània requerix una especial agilitat de gestió, ateses les seues peculiaritats, així com una estreta i activa col·laboració entre els diversos agents socials, aconsellaven també la creació d’un ens de dret públic subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, dependent de la Generalitat, que tinguera per objecte el desenrotllament de la política cultural de la Generalitat quan concernix al coneixement, tutela, foment i difusió de l’art modern.

Com a conseqüència d’això, es va promulgar la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per mitjà de la qual es va crear l’Institut Valencià d’Art Modern, que presta una especial atenció a la producció artística valenciana i impulsa la seua difusió, alhora que estimula i valora la sensibilitat de la nostra societat per l’art modern realitzat fora de la Comunitat Valenciana.
La creació del mencionat ens de dret públic es fonamentava en l’article 5 de la Llei 4/1984, de 3 de juny, de la Generalitat, d’Hisenda Pública de la Generalitat. De la mateixa manera, va ser consultat el Consell Valencià de Cultura, segons el que disposa l’article 5 de la Llei 12/1985, de 30 d’octubre, de la Generalitat.
Amb l’aprovació del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, s’establixen les bases necessàries per a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficaç, eficient i orientat al compliment dels objectius del Consell, en els distints àmbits d’actuació, i a les necessitats de la societat valenciana.
Al maig de 2012, el Consell va aprovar el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-2014 i el va remetre al Consell de Política Fiscal i Financera. En este pla es va anunciar una nova configuració del sector públic empresarial i fundacional, el qual quedarà configurat en sis àrees.

El Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, culmina i aprova el pla estratègic d’este sector, que dedica el capítol I del títol II a les mesures que s’han d’adoptar. En este, l’Institut Valencià d’Art Modern queda adscrit a l’àmbit de la cultura, art i oci, mantenint la seua personalitat jurídica pròpia per a la realització dels seus fins.
No obstant això, la disposició final tercera del Decret Llei 7/2012 modifica la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per la qual es crea l’Institut Valencià d’Art Modern per a afegir com a òrgan rector de l’institut al Consell Assessor; regular-ne la composició i les funcions; modificar la composició i les funcions del Consell Rector; i modifica les funcions del director gerent o de la directora gerent.
Per a completar la regulació legal de l’Institut Valencià d’Art Modern resulta necessari i procedent l’aprovació del present desplegament reglamentari per decret del Consell, en el qual s’establisca el funcionament de l’entitat de dret públic, adaptant-lo a les funcions, règim, organització i funcionament que li van fixar la seua llei de creació i les modificacions operades en esta pel Decret Llei 7/2012.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de febrer de 2015,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern
S’aprova el Reglament d’organització i funcionament de l’entitat de dret públic Institut Valencià d’Art Modern, el text del qual figura com a annex d’este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Clàusula de no increment del gasto públic
La aplicació i desplegament d’este decret no podrà suposar un increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat. A este efecte, i pel que es referix als gastos de personal, les adaptacions que puguen realitzar-se, en el marc de la implantació de l’estructura organitzativa de l’entitat, no podran suposar increment de cost en termes homogenis.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang, o d’un rang inferior, que s’oposen al que establix este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura per a adoptar les mesures necessàries i dictar totes les disposicions que exigisca l’aplicació i execució d’este decret, en el seu àmbit de competència.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de febrer de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET


ANNEX
Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern

CAPÍTOL I
Naturalesa i funcions

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. L’Institut Valencià d’Art Modern és una entitat de dret públic de la Generalitat de les previstes en l’article 155.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
2. L’Institut Valencià d’Art Modern té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins i plena capacitat d’obrar. Està adscrit a la conselleria amb competències en matèria de cultura i desenrotlla principalment les seues activitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
3. L’Institut Valencià d’Art Modern es regix pel que establix la Llei 9/1986, de 30 de desembre, de la Generalitat, per mitjà de la qual es va crear; en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat; en este reglament de funcionament; en les altres normatives específiques en matèria de sector públic empresarial, en especial, en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional; en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i en la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
4. L’entitat ajustarà la seua activitat a l’ordenament jurídic privat, amb les excepcions establides en la llei. En tot cas, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l’exercici de potestats administratives.

Article 2. Objecte propi i funcions
1. Constituïx l’objecte propi de l’Institut Valencià d’Art Modern el desenrotllament de la política cultural de la Generalitat quan concernix al coneixement, tutela, foment i difusió de l’art modern i contemporani.
2. Són funcions pròpies de l’Institut Valencià d’Art Modern per al compliment dels seus fins les següents:
a) Constituir i custodiar un conjunt de col·leccions museístiques representatives del desenrotllament de l’art modern i contemporani, així com totes les funcions museogràfiques associades amb esta funció.
b) Organitzar i dur a terme exposicions temporals d’art modern i contemporani en les instal·lacions pròpies de l’Institut Valencià d’Art Modern així com en aquells espais que, inclús no sent de la seua titularitat, es trobaren sota acords o convenis de cessió.
c) Organitzar i dur a terme activitats culturals, didàctiques, pedagògiques i educatives encaminades al coneixement i difusió de l’art modern i contemporani, promovent el coneixement i l’accés del públic a l’art modern i contemporani en les seues diverses manifestacions i afavorint la comunicació social de les arts plàstiques en qualsevol de les seues formes i expressions.

Article 3. La col·lecció
La col·lecció de l’Institut Valencià d’Art Modern està constituïda pel conjunt d’obres artístiques creades al llarg dels segles XX i XXI que li pertanyen, o que s’hi puguen incorporar en el futur per mitjà d’adquisicions, donacions, llegats o depòsits d’entitats o persones públiques i privades.
Les obres propietat de l’Institut Valencià d’Art Modern tenen la condició de béns de domini públic afectes al servici de la cultura i de l’educació.

CAPÍTOL II
Organització

Secció 1a
Òrgans rectors

Article 4. Òrgans rectors
Són òrgans rectors de l’Institut Valencià d’Art Modern els següents:

1. El president o la presidenta.
2. El Consell Rector.
3. El director gerent o la directora gerent.
4. El Consell Assessor.

Article 5. El president o la presidenta de l’Institut Valencià d’Art Modern
1. Exercirà, amb caràcter nat, la presidència de l’entitat i, al seu torn, del Consell Rector, la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de cultura.
2. El president o la presidenta de l’Institut Valencià d’Art Modern tindrà les atribucions següents:
a) Exercir la representació de l’institut, que podrà delegar en el vicepresident o la vicepresidenta.
b) Convocar, fixar l’orde del dia, presidir i moderar les sessions del Consell Rector i del Consell Assessor.
c) L’autorització del gasto, la disposició i liquidació dels crèdits i l’ordenació de pagaments.
d) La subscripció de convenis amb altres museus i entitats públiques o privades, tant nacionals com internacionals.
e) Exercir les facultats com a òrgan de contractació de l’entitat en els contractes laborals i els que es regisquen pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d’informació previstos en la normativa vigent.
f) L’administració dels ingressos de l’institut.
g) La formulació dels comptes anuals comprensives del balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió perquè els aprove el Consell Rector.
h) Resoldre aquelles reclamacions que puguen plantejar-se en matèria de responsabilitat patrimonial.
i) La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
j) Qualssevol altres que li puguen ser atribuïdes pel Consell Rector, excepte les reservades a este.
k) Les competències descrites en els apartats c, d, e, f, g, h i i podran delegar-se en el director gerent o la directora gerent mitjançant una resolució del president o de la presidenta, en la forma prevista en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 6. Composició i règim de funcionament del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern
1. El Consell Rector és el superior òrgan de govern de l’Institut Valencià d’Art Modern i li corresponen, amb caràcter general, les facultats de direcció, control i supervisió d’este.
2. A més de la presidència de l’Institut Valencià d’Art Modern, formaran part del Consell Rector un vicepresident o una vicepresidenta, els vocals i el secretari o la secretària.
3. El vicepresident o la vicepresidenta serà nomenat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura, qui substituirà el president o la presidenta en casos d’absència, vacant o malaltia.

4. Seran vocals nats:
a) La persona titular de la direcció general amb competència en matèria de patrimoni cultural.
b) La persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competència en matèria de cultura.
c) El director gerent o la directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, que s’abstindrà del seu dret de vot en aquells temes en què es valore la seua gestió, o li concernisquen de forma directa.
5. Seran vocals designats:
a) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria de cultura, designat pel seu titular.
b) Un o una representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda, designat pel seu titular i amb el rang mínim de director o directora general.
c) Un o una representant de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial, designat pel seu titular i amb el rang mínim de director o directora general.
d) Fins a un màxim de tres membres designats per la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de cultura, d’entre persones amb responsabilitat en matèria de cultura de qualsevol institució pública.
6. El president o la presidenta del Consell Rector convocarà les seues reunions, assenyalant el lloc, dia i hora, i adjuntarà l’orde del dia. També convocarà reunió del Consell Rector quan així ho sol·licite la mitat més un dels seus membres, i, en este cas, l’orde del dia serà el que hagen aprovat els sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i amb un mínim de cinc dies d’antelació, excepte casos d’urgència. La convocatòria urgent haurà de ser notificada, almenys, amb 48 hores d’antelació, i serà necessari que esta urgència siga ratificada a l’inici de la sessió per la majoria dels membres.

7. El secretari o la secretària del Consell Rector serà designat per este, d’entre els seus membres, a proposta de la presidència.
8. A les reunions del Consell Rector assistirà, en tasques d’assessorament jurídic, amb veu però sense vot, un o una representant de l’Advocacia de la Generalitat. Així mateix, el president o la presidenta del Consell de Rector podrà invitar l’auditor intern de l’entitat i qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes a tractar en les reunions del Consell a participar, amb veu i sense vot, en estes reunions.

9. Les deliberacions del Consell Rector seran presidides i dirigides pel president o la presidenta. Perquè les deliberacions o els acords que adopte el Consell siguen vàlids serà necessària la presència, com a mínim, de la mitat més un dels seus membres, entre els quals haurà d’estar necessàriament el president o la presidenta, o el vicepresident o la vicepresidenta i el secretari o secretària.
10. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. Els acords del Consell Rector s’inclouran en un llibre d’actes i seran firmats per les persones que exercisquen la presidència i la secretaria del Consell Rector. Les certificacions d’estes actes seran expedides per la persona titular de la secretaria amb el vistiplau de la presidència del Consell Rector.
11. La pertinença com a membre del Consell Rector no comportarà la percepció de retribució econòmica ni cap compensació, excepte els gastos degudament justificats que l’exercici del càrrec els ocasione.

Article 7. Competències del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern
Correspon al Consell Rector:
1. L’aprovació del pla anual d’activitats.
2. L’aprovació de la memòria de gestió anual realitzada pel director o la directora gerent.
3. L’aprovació dels avantprojectes de pressupost.
4. L’acceptació de donacions, llegats i altres aportacions realitzades per institucions o entitats públiques o privades.
5. L’aprovació de les normes d’organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern.
6. Nomenar un Consell Assessor.
7. Aprovar, a proposta del president o la presidenta, l’organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de l’entitat, incloent-hi l’aprovació de les relacions de llocs de treball i el règim de retribució del personal propi de l’entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
8. L’adquisició a títol onerós de béns immobles i drets reals, així com la subscripció de contractes d’arrendament, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni.
9. L’atorgament de concessions i autoritzacions sobre domini públic dels béns propis i adscrits, amb un informe previ de les conselleries competents en matèria de cultura i de patrimoni.
10. Aprovar els preus relatius als ingressos de dret privat.
11. Aprovar els estats d’execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l’entitat.
12. Determinar anualment, a proposta del president o la presidenta, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que han de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés, per a la seua inclusió en les corresponents convocatòries.
13. L’aprovació de les convocatòries de proves d’admissió per a la selecció del personal propi al servici de l’entitat i les de provisió dels llocs de treball d’esta.
14. Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l’últim Consell.
15. Qualssevol altres funcions no atribuïdes expressament a un altre òrgan.

Article 8. Del director o la directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern
1. El director o la directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, que tindrà la condició d’alt càrrec, serà nomenat i cessat per decret del Consell, a proposta de la persona titular de la presidència de l’Institut Valencià d’Art Modern, oït el Consell Rector.
La seua designació atendrà els principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat. A este efecte, s’acudirà a un sistema de preselecció que garantisca la publicitat i concurrència i assegure la participació del Consell Rector, amb l’assessorament d’un comité d’experts i professionals del món de l’art i de la cultura i de la seua gestió.
Li serà aplicable el règim de prevenció de conflictes d’interessos previst en la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos dels Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
2. Correspondrà al director o directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern la gestió ordinària de l’institut. En concret, li correspondran les funcions següents:
a) La direcció de l’institut i del seu personal, de conformitat amb el que ha acordat el seu Consell Rector.
b) L’execució dels acords del Consell Rector.
c) La gestió ordinària de l’institut.
d) La preparació del pla anual d’activitats, la memòria anual i l’avantprojecte de pressupost, així com la seua presentació davant del Consell Rector per a la seua aprovació.
e) Proposar al Consell Rector els criteris que han de regir el desenrotllament dels processos selectius de personal laboral propi de l’entitat.
f) L’execució dels processos selectius, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi de l’entitat, tot això sense perjuí del que establix l’apartat 14 de l’article 7 del present decret.
g) La direcció del personal de l’entitat, així com l’elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell Rector.
h) L’elaboració dels comptes anuals de l’entitat.
i) Totes les altres que reba per delegació del president o de la presidenta i les que li encomane el Consell Rector en la forma prevista en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Els actes i resolucions del director o directora gerent, dictats en l’exercici de les seues potestats administratives atribuïdes, que posen fi a la via administrativa.

Article 9. Del Consell Assessor de l’Institut Valencià d’Art Modern
1. El Consell Assessor és un òrgan amb funcions consultives. Li correspondrà informar sobre la programació i adquisició d’obres d’art, la proposta d’acceptació de donacions o cessions a l’Institut Valencià d’Art Modern, així com de totes aquelles qüestions que li siguen plantejades pel Consell Rector o el seu director o directora gerent en relació amb les qüestions artístiques que puguen derivar-se de l’activitat principal de l’Institut Valencià d’Art Modern.
2. El Consell Assessor estarà format per un màxim d’onze membres.

3. Serà president o presidenta del Consell Assessor la persona titular de la presidència del Consell Rector.
4. A més, formarà part del Consell Assessor el director o directora gerent com a vicepresident o vicepresidenta.
5. La resta de membres del Consell Assessor seran nomenats pel Consell Rector de la manera següent:
a) Fins a un màxim de tres, a proposta del Consell Valencià de Cultura.
b) Fins a un màxim de sis, a proposta de la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de cultura.
Tots estos seran proposats entre persones de reconegut prestigi i representativitat en el camp de l’art modern.
6. El Consell Assessor nomenarà, d’entre els seus membres, un secretari o una secretària.
7. Les deliberacions del Consell Assessor seran presidides i dirigides pel president o la presidenta. Perquè les deliberacions o els acords que adopte el Consell siguen vàlids serà necessari que estiguen presents, com a mínim, la mitat més un dels seus membres, entre els quals haurà d’estar necessàriament el president o la presidenta, o el vicepresident o la vicepresidenta i el secretari o secretària. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. Els acords del Consell Assessor s’inclouran en un llibre d’actes i seran firmats per les persones que exercisquen la presidència i la secretaria del Consell Assessor.
8. La pertinença com a membre del Consell Assessor no comportarà la percepció de retribució econòmica ni cap compensació, excepte els gastos degudament justificats que l’exercici del càrrec els ocasione.


Secció 2a
Estructura orgànica

Article 10. Estructura orgànica
Del director o directora gerent del l’Institut Valencià d’Art Modern depenen directament les subdireccions generals següents:

1. La Subdirecció General d’Activitats i Programes Culturals.
2. La Subdirecció General de Col·lecció i Exposicions.
3. La Subdirecció General de Comunicació i Xarxes socials.
4. La Subdirecció General d’Administració.

Article 11. De la Subdirecció General d’Activitats i Programes Culturals
Correspon a la Subdirecció General d’Activitats i Programes Culturals:
1. L’elaboració de programes i projectes culturals vinculats als continguts de l’Institut Valencià d’Art Modern.
2. La direcció, coordinació i gestió de les activitats de la biblioteca i centre de documentació, així com el disseny de les estratègies d’estos centres, entesos com a lloc d’investigació al màxim nivell.
3. La direcció, coordinació i gestió de les publicacions i activitats editorials vinculades a les activitats, exposicions i investigació de l’art modern i contemporani en l’Institut Valencià d’Art Modern.

4. L’acció pedagògica de l’Institut Valencià d’Art Modern i la seua vinculació amb el món docent i investigador.
5. Qualsevol altra d’esta índole que puga ser encomanada pel director o directora gerent.

Article 12. De la Subdirecció General de Col·lecció i Exposicions

Correspon a la Subdirecció General de Col·lecció i Exposicions:
1. Coordinar i supervisar els departaments artístics i tècnics de l’Institut Valencià d’Art Modern.
2. Coordinar i gestionar les relacions amb artistes, altres museus, espais artístics i especialistes en art modern i contemporani.
3. Investigar, proposar i informar sobre les adquisicions d’obres d’art, la realització d’exposicions i la programació de l’Institut Valencià d’Art Modern.
4. Qualsevol altra d’esta índole que puga ser encomanada pel director o la directora gerent.

Article 13. De la Subdirecció General de Comunicació i Xarxes Socials
Correspon a la Subdirecció General de Comunicació i Xarxes Socials:
1. La comunicació i relació del l’Institut Valencià d’Art Modern amb els mitjans, el públic i la societat en general.
2. L’elaboració i seguiment dels plans de comunicació, de publicitat i de mitjans.
3. El disseny de les estratègies de la presència de l’Institut Valencià d’Art Modern en les xarxes socials i la seua interrelació permanent.
4. El desenrotllament del programa Amics de l’IVAM i del pla de mecenatge.
5. L’atenció al visitant així com la direcció de la gestió dels espais de l’Institut Valencià d’Art Mo-dern.
6. Qualsevol altra d’esta índole que puga ser encomanada pel director o la directora gerent.

Article 14. De la Subdirecció General d’Administració
Correspon a la Subdirecció General d’Administració:
1. La gestió economicoadministrativa de l’Institut Valencià d’Art Modern, sense perjuí de la superior direcció de personal, que correspon al director o directora gerent.
2. Proposar objectius i actuacions per a la millora dels resultats de la gestió economicoadministrativa i el millor aprofitament dels recursos assignats a l’Institut Valencià d’Art Modern.
3. La gestió del personal, així com les relacions laborals i la negociació col·lectiva d’acord amb la legislació vigent.
4. L’organització i gestió dels servicis generals de l’Institut Valencià d’Art Modern, especialment en matèria de manteniment d’instal·lacions, sistemes informàtics, magatzems i règim interior.
5. La seguretat i el control administratiu dels béns i valors constitutius del patrimoni de l’Institut Valencià d’Art Modern i la col·laboració amb la Subdirecció General de Col·lecció i Exposicions en la gestió del Registre d’Obres d’Art.
6. La gestió ordinària dels ingressos de naturalesa pública i privada.

7. L’assessorament ordinari jurídic i econòmic als òrgans de govern de l’Institut Valencià d’Art Modern.
8. Qualsevol altra d’esta índole que puga ser encomanada pel director o la directora gerent.

Article 15. Altres unitats orgàniques i funcionals
El director o directora gerent proposarà la resta de departaments i unitats en què s’estructura l’Institut Valencià d’Art Modern i precisarà les funcions atribuïdes a cada un d’ells en el marc dels objectius i plans d’actuació de l’institut, sense perjuí que siguen establides per les conselleries competents en matèria de cultura, d’hisenda i del sector públic empresarial.


CAPÍTOL III
Règim de personal

Article 16. Personal de l’Institut Valencià d’Art Modern
1. El personal propi de l’Institut Valencià d’Art Modern tindrà la consideració de personal laboral i es regirà pel dret laboral, les normes convencionalment aplicables, la normativa sobre règim economicofinancer del sector públic empresarial, les disposicions de les successives lleis de pressupostos i, a més, li seran aplicables les previsions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i de la legislació de la funció pública valenciana.
2. La selecció del personal amb vincle laboral ordinari de l’Institut Valencià d’Art Modern es realitzarà basant-se en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i pública concurrència realitzada per mitjà de convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les previsions arreplegades en el conveni col·lectiu aplicable, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i en els articles 52 a 57 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i normativa que els desplega.

3. Anualment es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació de llocs de treball de l’entitat.

Article 17. Marc d’actuació en matèria de personal
El règim retributiu del personal laboral de l’entitat s’ajustarà a les previsions contingudes en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 18. Incompatibilitats
El personal al servici de l’Institut Valencià d’Art Modern estarà subjecte al règim d’incompatibilitats establit, amb caràcter general, per al personal al servici de les administracions públiques.

CAPÍTOL IV
Règim patrimonial

Article 19. Patrimoni
1. El patrimoni de l’Institut Valencià d’Art Modern tindrà la consideració de domini públic de la Generalitat, com a patrimoni afecte a un servici públic, i estarà exempt de qualsevol classe de tributs o gravàmens. Este patrimoni quedarà subjecte a les normes que regisquen respecte del patrimoni de la Generalitat.
2. L’Institut Valencià d’Art Modern podrà adquirir qualsevol classe de béns i drets a títol onerós i gratuït, posseir i arrendar béns i drets de qualsevol classe, per qualsevol dels modes admesos en dret, entenent-se implícita l’afectació als fins de l’institut a l’aprovar-se l’adquisició d’estos.
Les competències relatives a l’adquisició a títol onerós de béns immobles, així com per a subscriure contractes en matèria d’arrendament, corresponen al Consell Rector, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

CAPÍTOL V
Règim de contractació, pressupostari i economicofinancer

Article 20. Règim de contractació
Als efectes previstos en la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic, l’entitat tindrà la consideració d’administració pública i, en conseqüència, els seus contractes es subjectaran a les previsions normatives per a este tipus d’ens.

Article 21. Recursos econòmics
1. Per a complir els seus fins i exercir les funcions pròpies, l’Institut Valencià d’Art Modern disposarà dels recursos següents:
a) Las consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.

b) Els béns mobles o immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li siguen adscrits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, i aquells que formen part del seu patrimoni.

c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Les subvencions que li siguen concedides i les donacions, llegats i aportacions realitzades per institucions, entitats o particulars.
e) Els ingressos que s’obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació, així com dels servicis que es puguen realitzar.
f) Qualssevol altres recursos que se li puguen atribuir.
2. El Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern i el director o la directora gerent duran a terme una labor activa de captació de recursos propis, especialment els derivats de l’exercici de l’activitat de l’institut, les aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars i dels ingressos rebuts com a conseqüència del patrocini i mecenatge.


Article 22. Ingressos per accés a les col·leccions i cessió d’espais
1. Els ingressos procedents de les prestacions que els visitants dels immobles que integren el patrimoni de l’Institut Valencià d’Art Modern hagen de satisfer per l’accés a la col·lecció exhibida en estos, tenen la naturalesa d’ingressos de dret privat.
2. Els ingressos procedents de la utilització d’espais dels immobles, propis o adscrits, que estiguen qualificats com a demanials, així com les contraprestacions resultants de la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns mobles de domini públic tenen la naturalesa de taxa, i es regulen en el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. L’establiment o modificació de la seua quantia es farà de conformitat amb l’esmentada llei, a iniciativa de l’Institut Valencià d’Art Modern.

3. La gestió i recaptació dels preus i de les taxes les durà a terme l’Institut Valencià d’Art Modern, que les ingressarà en el seu patrimoni.
4. Seran ingressos de dret privat els altres que perceba l’Institut Valencià d’Art Modern per la prestació de servicis o la realització d’activitats que, d’acord amb la llei, no tinguen la naturalesa de taxes o preus públics. Els ingressos de dret privat seran aprovats pel Consell Rector, a proposta del director o la directora gerent, amb un informe previ de la Subdirecció General d’Administració.


Article 23. Participació en consorcis, societats i fundacions
La participació de l’Institut Valencià d’Art Modern en consorcis, societats i fundacions haurà de ser autoritzada pel Consell, amb l’aprovació prèvia del Consell Rector, tot això sense perjuí del que disposa la disposició addicional setze de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.

Article 24. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l’entitat s’ajustarà al que s’establix per a les entitats de dret públic en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.

2. El pressupost de l’entitat haurà de formular-se d’acord amb els principis establits en la llei referenciada en l’apartat anterior, en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.
3. L’avantprojecte de pressupost serà presentat pel director o la directora gerent per a la seua aprovació pel Consell de Rector i es remetrà a la conselleria competent en matèria de cultura, per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d’hisenda, als efectes de la seua integració en el pressupost de la Generalitat, i això sense perjuí de les competències assignades a la conselleria competent en matèria del sector públic empresarial.

Article 25. Control economicofinancer
1. El control financer de l’entitat s’efectuarà d’acord amb el que establix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, sense perjuí de la possibilitat que s’adopten les mesures addicionals de control previstes en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.
2. La comptabilitat s’ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat en esta normativa.
3. L’entitat se sotmetrà a la supervisió i control economicofinancer previst en la normativa vigent en matèria del sector públic de la Generalitat. A estos efectes haurà d’aportar i subministrar tota la documen-tació i informació que li siga requerida per la conselleria competent en matèria del sector públic de la Generalitat.
4. De conformitat amb la disposició addicional deu de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, l’entitat tindrà un auditor o intern o una auditora interna, amb les funcions establides en l’article 9 del Decret Llei 1/2011, que exercirà les seues funcions amb independència en el si de l’entitat, i informarà el Consell Rector.
Tot el personal de l’entitat estarà obligat a col·laborar amb l’auditor intern o l’auditora interna i a subministrar-li tota la informació que li sol·licite. En cas de discrepància amb els seus informes, el director o directora gerent elevarà les seues al·legacions al Consell Rector.


Article 26. Assistència jurídica
L’assistència jurídica de l’Institut Valencià d’Art Modern, consistent en l’assessorament jurídic i en la representació i defensa en juí, correspon a l’Advocacia General de la Generalitat en virtut del que disposa la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat.

linea